Тема ОсвітніСторінка4/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

15Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Січень

4 тижд.
Професії

на

транспорті

(ДС, ДСК,

ДСПП,

МД, ГД)


Іменники: робота, професія, праця, во- дій, шофер, машиніст, кондуктор, льот- чик, стюардеса, пілот, моряк, капітан, юнга, космонавт, тракторист, вокзал, ае- родром, порт, зупинка, станція, пасажири, форма, фуражка, пілотка, комбінезон, шолом, квитки, каса.

Прикметники: повітряний, водний, па- сажирський, вантажний, швидкий.

Дієслова: водити, управляти, возити, вантажити, працювати, слідкувати (за по- рядком), перевіряти, продавати (квитки), носити (їжу), орати (землю), прибирати.

Вправляння у вживанні іменників в орудному відмінку: чим? – літаком, потягом, космічним кораблем, паро-плавом, літаком, трактором; ким? – космонавтом, шофером, льотчиком, капітаном, кондуктором, стюарде- сою (Д/в. «Чим керує?», «Ким пра- цює?»).

Складання речень з однорідними членами («В кабіні машини є кермо, си- діння, педалі. Кондуктор переві- ряє квитки, слідкує за порядком, прибирає вагон.»).Звук «е». Букви «Ее». Добирання слів (малюнків) з вивчаємим зву- ком.

Повторення «ланцюжків» складів з однаковим голосним «е» та різними приголосними.

Виділення голосних із двоскладо-вих слів.

Утворення 3-фонемних слів із пода- них звуків (м, а, к, - мак; к, і, т -кіт).

Розрізняння голосних та приголос- них звуків за їх ознаками.

Складання речень з прийменни-ками «під», «над» (з опорою на схеми-«символи»).


Складання розповіді про професію за планом:

Назва професії. Місце ро-боти. Що роблять люди цієї професії. Які риси ма-ють бути притаманні людині цієї професії. Яку користь приносять люди цієї профе-сії.

Вивчення вірша:

Поїзди, автомобілі по землі ка-таються. Літаки, ракети в по-вітря піднімаються. Пароплави й кораблі повільно плавають в воді.


Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Формування вмінь вико- нувати арифметичні дії : «віднімання», знак «мі- нус»; розуміння та вжи- вання слів: «було», «від- няли», «залишилося».

Закріплення навичок орі- єнтування у просторі, на площині: «вправо», «влі-во», «вперед», «назад», «вниз», «вгору».Складання зображень із паличок, враховуючи розташування елементів (праворуч, ліворуч, вго- рі, внизу).

Розвиток уваги (Д/в. «Виправ помилку»-не- правильні вислови про професії людей на тран-спорті);

розвиток мисленнєвих процесів (Д/в. «Нісеніт-ниця»).


Л.в. «Поїзд»:

Чуємо веселий звук (крокувати на місці): поїзд їде: стук-стук- стук! (руки зігн. в локтях, приту- лити до боків, швидко крокувати).

По залізних рейках мчить (пря- мі руки витягнути перед собою),

Машиніст у нім-ведмідь (ноги на ширині плечів, руки заокруглити біля боків). У вагончиках зайча- та їдуть на веселе свято (руки імітують вушка, крокувати). Білочка привітна й мила їх на свято запросила (імітувати до-лонями вушка, нахилитися вниз).


Пальч. впр. «Машини»:

Є у нас один хлопчина (показати долоні з розведенми пальцями, пока-зати один вказівний палець), дуже любить він машини (з’єднати до- лоні, поставити їх ребром на стіл), добре знає марки всі (стис. долоні в кулачки, почергово стис.-ти і роз-тис.-ти їх): «Опель», «Вольво», «Ауді», «Екскаватор» від «Ка- МАЗа» відрізнити може зразу (стиснути руки в кулачки, вистром-ляти почергово та торкатися одно-іменними пальцями, ховаючи потім їх знов у кулачок). Їздити не вміє поки (зєднати долоні, пост. Їх реб- ром на стіл), бо йому лише 2 роки16Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Лютий

1 тижд.


Квартира:

Меблі.

Предмети

побуту

(ДСК, МД,

ДСПП)Іменники: будинок, квартира, поверх, стеля, підлога, кімнати, вітальня, спальня, коридор, кухня, ванна кімната, дитяча кім- ната, шафа, ліжко, диван, крісло, полиця, сервант, гардероб, тумбочка, стіл, стілець, ковдра, килим, дзеркало, ваза, люстра, світильник, пилосос, телевізор, праска, хо- лодильник, комп’ютер, кондиціонер, те- лефон, пральна машина.

Прикметники: високий, низький, старий, новий, гарний, м’який, зручний, потужний, твердий, цілий, зламаний .

Дієслова: мешкати, зберігати, прибирати, мити, чистити, спати, приймати (гостей), грати, зберігати (їжу), складати (одяг, по- суд, іграшки), писати, сидіти, освітлювати, пилососити, охолоджувати, розмовляти, прати, прасувати.Складання порівняльних речень про меблі (ліжко-диван, крісло-стілець, шафи книжкова та одежна, столи письмовий та кухонний).

Вивчення вірша за опорни-ми малюнками (вірш «Що житиме в домі?», див. «Ди- дактичний матеріал для за-кріплення знань дітей за ле- ксичними темами,старший вік »; «Меблі»- «Легкі за- пам’яталочки для Ярика та Аллочки»).

Складання описової розпо- віді про меблі за схемою.Утворення відносних прикметників за допомогою суфіксів: -ян-, -н-, -ов-, -ев- (Д./в.: «Що для чого?» - шафа для книжок-книжкова,… одежна, посудна; стіл…кухонний, письмовий, комп’ю-

терний, журнальний).

Вправляння у вживанні іменників у міс- цевому відмінку (Д./в. «Що де знахо- диться?» - в шафі, на столі, на підлозі, в холодильнику, на вікні; «На якому по- версі живеш? – на першому, другому, …п’ятому поверсі»).

Вживання простих прийменників: «в», «під», «за», «на», «біля, «між», склад- них: «з-за», «з-під».

Звуки «д», «д’». Букви «Дд».

Промовляння скоромовок з вивчаємими звуками. Добиран-

ня слів за поданими складами (да, ди, до, ди, де, ді, дя).

Диференціація звуків «т»-«д», «т’»-«д’».

Звуковий аналіз 4-фонемних слів (з опорою на звукові моде- лі).

Поділ двоскладових слів (без збігу приголосних) на склади; знайомство з поняттям «склад».

Складання речень з опорою на схеми.


Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Формування вмінь вико-нувати арифметичні дії: «додавання» та «відніман-ня». Розв’язування прик-ладів та задач.

Кількісна лічба. Узгод- ження іменника з числів-ником.

Орієнтування у просторі та на площині («під», «бі- ля», «над», «між»).


Складання зображень меблів із геометрич- них фігур, паличок.

Розвиток уваги (Д./в. «Знайди відмінності»);

сприйняття (Д./в. «На- кладені малюнки», «Ро-зташуй меблі за інстру-кцією»);

пам’яті (Д./в. «Що було в кімнаті? »);

мислення (Д./в. «Чет-вертий-зайвий»).Л. в. «Таня-помічниця»:

Вранці мама борщ варила (лі-ою рукою зробити півколо-«кас- трулю», пр.пальц. помішувати),

Таня моркву принесла (кроку-вати на місці, руки на поясі).

Мама вдень спідничку шила (імітація дій), Таня хату замела (імітація дій).

Мама в кухні посуд мила (по-тирання долонь), Таня витерла стола (долоні одночасно руха- ються зліва-направо і навпаки).

Швидко мама все зробила, бо

їй Таня помогла (крокувати).


Пальч. впр. «Будиночок»:

Під грибом - курінь з вікном (прав. рука в кулачку-ніжка, ліва-капелюх; перплести пальці, піднявши долоні вго- ру, великі пальці з’єдн. у горизонтальну лінію). В нім живе веселий гном (вказів.та серед.па льці йдуть по сто- лу). Гном нам двері відчиняє (переплести пальці; розвести пальці), у курінь нас зазиває (зробити хатку-курінь). В курені з дощок настил (переплести пальці), а на нім дубовий стіл (п.р. в кулак, л.долоня зверх.) Стілець високий перед ним.

( п.дол.вертик-но, л.-в кулач. прикласти)


17

Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовлення

Навчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

мовлення

Лютий

2 тижд.


Професії.

Інструменти

праці.

(ДС, ДСК,

МД,

ДСПП,

ГД)


Іменники: лікар, продавець, кухар, двір-ник, садівник, учитель, перукар, пожеж- ник, художник, музикант, ветеринар, тес-ляр, швачка, праця, професія, школа, лі-

карня, перукарня, кав’ярня, майстерня, ін- струменти, фонендоскоп, штрик, ліки, по- суд, товари, ваги, каса, сапка, пилка, лопа- та, метла, музичні інструменти, фарби, олівці, пензель, швейна машина, голка, но-жиці, гребінець, фен, молоток, цвяхи, кле- щі, викрутка.Прикметники: розумний, вмілий, пра- цьовитий, добрий, сміливий.

Дієслова: працює, лікує, навчає, готує (їжу), стриже, садить, доглядає, прибирає, гасить, грає, співає, малює.

Утворення присвійних прикметників від іменників (Чий одяг? Чиї інструменти? – лікарські, перукарські, кухарські, тесляр- ські, будівельні, садові, музичні).

Утворення іменників жіночої статі (спі- вачка, художниця, вчителька, продавщи- ня).

Вправляння у вживанні іменників в оруд- ному відмінку (Ким працює? – лікарем, швачкою,…).

Побудова складно-підрядних речень зі сполучником «щоб» (швейна машина по- трібна для того, щоб шити,…).

Закріплення навичок вживання іменни- ків у місцевому відмінку (Де працює? – в лікарні, перукарні, у школі,…).

Звуки «з», «з’». Букви «Зз».

Диференціація звуків

«с»-«з».

Звуковий аналіз 3-4-фонем- них слів (з використанням фі- шок-символів).

Утворення 3-фонемних слів за поданими звуками.

Поділ 2-3-складових слів (без збігу приголосних) на склади.

Складання речень за схемами з опорою на малюнки.


Складання коротких розпо-відей за сюжетними карти- нами та зразком: Хто це? Де він працює? Який одяг но- сить? Чим займається?

Вивчення прислів’їв про працю.

Вивчення вірша «Кожний знає своє діло» (Е. Саталкі- на, збірник худ. творів «Світ праці»):

Літака веде пілот,

Робітник йде на завод.

Школярів учитель вчить,

Космонавт в ракеті мчить.

Кожний знає своє діло,

Робить чесно його, вміло.Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Число і цифра «6»: утворен-ня числа, кількісна лічба.

Узгодження кількісних числівників з іменниками.

Доповнення до заданого числа (до 6-ти).

Знайомство з геометрич-ною фігурою «шестикут- ник».

Розв’язування задач на до-давання в межах 5-ти.


Складання шести-кутників з елемен-тів, зображень із па- личок.

Розвиток слухової уваги (Д/в. «Спіймай звук»);

розвиток сприйняття (впізнання інструментів праці за контуром);

пам’яті (повторення по пам’яті рядків слів-назв інструментів);

мислення (Д/в. «Нісеніт- ниця», «Четвертий-зай-вий»)Л.в. «Крамниця»:

До крамниці ми ходили, поди- вились і купили (руки на поясі, крокувати): ось такий веселий м’яч (руками утворити круг),

та маленьку ляльку (присісти).

Літака, що так летить, швидко, без зупинки (розвести руки, на- хилятися вліво, вправо).

Все купили залюбки (крокувати

на місці), будуть грати малюки (руки вгору, стрибки).


Пальч. впр. «Піаністка Ніна»:

Навчилась наша Ніна грати на піаніно (покласти долоні на стіл, перебирати пальцями).

По клавішах побігли руки,

а з-під пальців ллються звуки:

-ля-ля-ля-ля-ля! (почергово підніма- ти та опускати пальці правої руки, починаючи з великого).

-ля-ля-ля-ля-ля! (повторити з лівою рукою).18Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)

СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

мовлення

Лютий

3 тижд.


Будівництво.

Професії на

будівництві.

(ДСК, ДС,

МД,

ДСПП)
Іменники: будинок, житло, квартира, хата, палац, хмарочос, адреса, стіни, дах, вікна, двері, балкон, під’їзд, по- верх, сходи, ліфт, будівництво, буді- вельник, маляр, електрик, скляр, шту- катур, кранівник, водій, тесляр, екска- ватор, підйомний кран, бульдозер, са- москид, вантажівка.

Прикметники: новий, старий, висо- кий, низький, сільський, міський, ви- сотний, багатоповерховий, будівельний.

Дієслова: жити, мешкати, будувати, крити, склити, фарбувати, штукатури- ти, рити, возити, піднімати.


Утворення відносних прикметників від іменників (дерев’яний, металевий, плас- тиковий, цегляний, блочний, солом’я- ний, іграшковий, казковий).

Утворення слів із двох основ (однопо- верховий, двохповерховий, багатоповер- ховий,…).

Вправляння у вживанні іменників в орудному відмінку (ким працює? – маля-ром, кранівником, електриком, штукату- ром, водієм, тесляром).

Вживання простих прийменників : «за», «на», «біля», «над», «перед».


Звук «б». Букви «Бб».

Диференціація звуків «п»-«б».

Звуковий аналіз 4-фонемних слів.

Поділ 2-3-складових слів (зі збігом приголосних звуків у середині слова) на склади.

Складання речень з приймен- никами «за», «перед» з опо- рою на схеми-символи.Складання розповіді за сері- єю картин «Як будинок побу- дували»; складання описової розповіді про будинок за уяв- ленням та планом:

-Що це за будівля?

-Де вона має бути (стоїть)?

-Яка вона?

-Хто в ній має жити?

(за вибором).


Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психичних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Склад числа «6».

Порівняння та урівнюван- ня множин (двома способа-ми).Складання будин- ків, цифр із площин- них елементів, пали- чок за зразком.Розвиток уваги (Д/в.: «Не плутай звуки», «Знайди відмінності»);

сприйняття (Д/в.: «Порів- няй будинки»);

пам’яті (Д/в. «Що ти ба- чив на картині?»).Л.в. «Будівельники»:

Цеглу на цеглу - будуємо дім (долоні класти одна на одну, зро-бити руками «дах»). Добре і за- тишно буде у нім (крокувати).

Вікна великі (зробити руками великий круг перед собою), бал- кони красиві (руки зігнути у лік- тях, покласти одна на одну), всі у цім домі будуть щасливі (крокувати). Дах височенький (зробити «дах»), і двері відкри- ті (розвести руки в сторони), хто побажає – може тут жити (кро-кувати)!
Пальч. впр. «Хатка»:

Стоїть у лісі хатка – солом’яний дашок (вказ.-й, сер.-й, та безим.-й пальці з’єдн.-ся вертикально, мізин- ці та великі п.-ці обох рук - горизон-тально). Живуть в ній мишенят-ко (вел.-й, сер.-й та безим.-й пальці- морда, зігнуті вказ.-й та міз.-ць - вушка) і півник- когуток (іншою рукою: вказ.-й та вел.-й пальці -дзьоб, інші - гребінець). Звірята двері відчинили, нас у гості зап- росили (зєднати долоні, відвести пальці в сторони).19Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Лютий

4 тижд.


Кривий Ріг –

моє місто.

(ДСК, ДПД,

МД,

ДСПП)


Іменники: місто, Кривий Ріг, Інгулець, Саксагань, вулиця, адреса,парк, шосе, тротуар, майданчик, площа, транспорт, зупинка, пошта, магазин, лікарня, кіно- театр, цирк, кіоск, дитячий садок, апте- ка, кав’ярня, церква, міст, річка, пам’ятник, фонтан, школа.

Прикметники: міський, сільський, ве- лике, гарне, чисте, рідне, галасливе, (місто), широка, вузька (вулиця), гар- ний, зелений (парк), висока (церква), дитячий (майданчик), автобусна (зупин- ка), чудовий (фонтан), тиха, глибока (річка).

Дієслова: жити, мешкати, працювати, гуляти, їздити, купувати, чекати, ліку- ватися, переглядати, їсти, купатися.

Узгодження прикметників «місь-» кий» та «сільський» з іменниками у роді й числі.

Утворення та вживання відносних прикметників: міський (будинок, вулиця, двір), сільський (будинок, вулиця, двір), вуличний (ліхтар), парковий (лави, фонтан, дерева, клумби), автомобільний (стоянка).

Побудова складнопідрядних речень зі сполучником «щоб» (міст потріб- ний, щоб переходити річку,…).Звук «г». Букви «Гг».

Добирання слів (малюнків) за поданим звуком.

Промовляння скоромовок з вивча- ємим звуком.

Диференціація звуків «к»-«г».

Поділ слів різної структури на скла- ди.

Складання речень з прийменника- ми з опорою на фішки-символи.


Бесіда за темою «Рідне міс-то» (за опорними картина-ми).

Складання описової розпо- віді (за зразком) з власного досвіду «Місця, де я бував» з опорою на сюжетні карти- ни.
Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Розв’язування прикладів та задач на додавання й відні- мання.Складання різнома- нітних будівель, споруд із площин- них елементів, па- личок.

Розвиток уваги (Д/в.: «По- чуй звук», «Знайди відмін- ності»);

пам’яті (Д/в. «Що ти бачив у місті?», за сюжетною кар- тиною);

мислення (Д/в.: «Впізнай за вивіскою»; «Назви відмін-не»: зупинка-автостоянка, парк-дитячий майданчик, цирк-кінотеатр, магазин-кав’ярня).Л.в. «Прогулянка»:

Стали в пари всі малята, йдуть по вулиці гуляти (крокувати).

Ми собі гуляємо, та все примі- чаємо (повороти тулуба ліворуч- праворуч). Ось стрибають го-робці, малі, сірі молодці (стриб-ки). Ось машина їде швидко – посміхнулися всі дітки («крути-ти» кермо). Ось де голуб про-летів (махати руками), і на тро- туар присів (присісти). Гарна вулиця у нас, та додому йти вже час! (крокувати).


Пальч. впр. «Мій дім»:

В мріях я будую дім (утворити долонями дім), вікна світлі бу- дуть в нім (утворити долонями вікно-круг), великі двері – для гостей (повернути долоні пальця- ми одна до одної, розвести долоні в сторони), добрих, приязних лю- дей. У дворі стоїть ялинка (опу- стити долоні вниз, розвести п.-ці), у садку – квітка-дивинка (долоні вгору-дерева, зєднати у квітку), пес кумедний насторожі (права рука - песик), а навколо - огорожа (переплести пальці).

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка