Тема ОсвітніСторінка6/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

25
Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

Мовлення


Квітень

2 тижд.


Космічний

Простір

(ДПД, МД,

ДСПП)


Іменники: космос, сонце, місяць, планети, зірка, супутник, Земля, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плу- тон, космонавт, космічний корабель, кос- мічна станція, орбіта, скафандр.

Прикметники: спекотне, яскраве (сонце), блискучі, сяючі, далекі (зірки), блакитне, чорне небо, зелена, прекрасна (Земля), га- ряча, холодна (планета), великий, потуж- ний (космічний корабель), сміливий, ро- зумний, витривалий (космонавт).

Дієслова: сяє, блищить, сходить, заходить, обертається, летить, злітає, приземляється, спостерігає, досліджує.

Вправляння в утворенні дієслів за до-помогою префіксів (по-, від-, об, до-, при-, пере- : полетів, відлетів, долетів, облетів…); утворенні відносних прик-метників (сонячний, космічний, місяч- ний, зірковий) та узгодження їх з іменниками у роді та числі.

Складання речень з протиставним сполучником «а».


Звук «х». Букви «Хх».

Диференціація звуків «х»-«г», «х»-«с» (на матеріалі слів-паро-німів та з опорою на малюнки).

Звуковий аналіз 5-тифонемних слів.

Утворення слів із запропонова-них звуків (Д./г. «Живі звуки»).

Складання речень на задану те- му.

Складання розповіді за сері- єю картин «Космічна подо- рож». Переказ казки «Чому місяць одягу не має» (з опорою на мнемотаблицю або за серією картин) – за вибором.

Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Склад числа «8».

Поняття «час». Визначення часу за годинником.


Д./г. «Танграм».

Складання зобра- жень із паличок.


Розвиток уваги (Д./в. «Знай- ди відмінності», «Чиє слово?»);

сприйняття (Д./в. «Розта- шуй за розміром», «Розріз- ні картинки»);

уяви (Д./в. «На що сжоже?» -хмарки, купи зірок).


Л.в. «Я і тінь»:

Ось іду, крокую я (крокувати), біля мене тінь моя (руки на поясі, обернутися навколо себе). Я біжу – й вона біжить (біг на місці), я присів – і тінь сидить (присіс-ти). Рученятами махаю – тінь також мене вітає (помахати над головою почергово лівою, правою рукою). Гладжу вушко я своє – знову тінь не відстає (погладжу-вати почергово вуха, нахиляючись у відповідну сторону)! Я стрибнув, як зайчик, прямо (стрибок) – Підстрибнула тінь так само (стрибок). Ой, весела в мене тінь, любить сонце і теплінь (крокувати)!Пальч. впр. «Сонячна роди-на»:

Ра-ра-ра, починається ігра (плескати в долоні)! Раз – Мер-курій, два- Венера, три – Зем-ля, чотири – Марс, пять - Юпітер, шість – Сатурн, сім – Уран, вісім – Нептун, дев’ять - Плутон (на кожну назву планети витягати з кулачка один палець).

Ускладнення: називати плане-ти у зворотньому порядку, хо- ваючи по одному пальцю в кулачок: дев’ять – Плутон, ві-сім – Нептун, сім – Уран, шість – Сатурн, п’ять – Юпи- тер, чотири – Марс, три – Зем-ля, два – Венера, один - … .


26Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

мовлення

Квітень

3 тижд.
Сільсько-

господар-

ська праця

навесні

(ДПД, ДСК,

МД,

ДСПП)


Іменники: город, поле, сад, квітник, інструменти, лопата, граблі, сапка, пилка, ножиці, щітка, фарба,трактор, овочі, саджанці, квіти, насіння, пше- ниця, жито, овес.

Прикметники: чорна, волога (зем- ля), молоді (саджанці), безкрає (по- ле), квітучий (сад), прекрасний (кві- тник), працьовитий (тракторист), вмілий (садівник).

Дієслова: копати, равняти, спушува- ти, садити, поливати, сіяти, орати, спилювати, білити, сапати, догляда- ти.

Формування вмінь утворювати дієприкмет- ники від дієслів (скопати-скопаний, … поли- тий, спушений, побілений, посапаний, спи- лений, посаджений); утворювати відносні прикметники від іменників (Д./г. «Який? Чий?»: садовий, польовий, городній; Д./г. «Яке дерево?»: вишневе, абрикосове,).

Розрізнення та практичне вживання дієслів недоконаного та доконаного виду (садить-посадив, поливає-полив, сапає-висапав, ко- пає-скопав, білить-побілив, сіє-посіяв).

Закріплення навичок вживання іменників у місцевому відмінку (Д./г. «Що де росте?»: в парку, на квітнику, в полі, на городі, в саду).
Звук «ж». Букви «Жж».

Диференціація звуків «з»-«ж» (на матеріалі слів-паронімів та з опорою на малюнки).

Відбивання ритмів різної складності; відображення рит- мічного малюнку 2-3-складо- вих слів, виділяючи наголоше-ний склад.

Закріплення вмінь поділу слів на склади, визначення «наголо-шеного складу».

Робота із «спотвореним» ре- ченням: визначення «зайвого» слова.Складання розповіді за се-рією картин «Кмітлива во- рона».Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функції

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Число і цифра «9».

Закріплення навичок кількі-сної та порядкової лічби.

Закріплення поняття про «час»: визначення часу за годинником.Складання пло-щинних дерев із шаблонів-елемен-тів; зображень із паличок (інстру-ментів праці, де- рев).

Розвиток уваги (Д./в. «Від-мінності», «Чиє слово?»);

сприйняття (Д./в. «Порів-няй»: квіти, дерева, насін- ня);

мислення (Д./в. «Визнач по-слідовність подій»).

Л.в. «Ми скопали квітники»:

В дитсадочку квітники (крокува-ти) ми самі скопали (імітація дій), грабельками залюбки зем-лю причесали (рухи лівою та пра- вою руками перед собою вперед-назад). Скоро, скоро розцвітуть (махати руками над головою вліво-вправо), різнобарвні квіти (при-сісти, долонями утворити «пучки»-квіточки), от які у нас ростуть працьовиті діти (крокувати)!Пальч. впр. «Вишенька»:

Посадив п’ять вишень тато (лі-вою рукою показати пять паль- ців), а одненьку я (правою рукою показати один палець). Поливаю- (правою рукою утворити «діж-ку») – зеленіє вишенька моя (ліва рука зображує дерево)!

Будуть птиці прилітати (доло-нями зобразити крильця) у виш-невий сад (обидві долоні-дерева), заспівають, защебечуть (вка-зівнний та великий пальці обох рук утворюють «дзьобики») – буде сад наш радий (обидві руки зоб- ражують дерева)!


27
Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)


СловникГраматична

будова

мовлення
Навчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Квітень

4 тижд.
Риби.

Плазуни.

(ДПД, МД,

ДСПП)


Іменники: річка, море, озеро, риби, плазуни, тварини, окунь, йорж, щука, сом, карась, равлик, жаба, рак, черепа- ха, крокодил, кит, дельфін, восьминіг, медуза, краб, морський коник, скат, ра-кушка, акула, водорості, золота рибка, морський їжак, ікра, мальок, тулуб, хвіст, голова, зябра, вуса, клешні, колю- чки, лапки, щупальця, луска.

Прикметники: блакитна, глибоке, спритний, повільний, великий, малий, довгий, короткий, тонкий, товстий, сріблястий, золота, смугаста, колючий, веселий, хижа.

Дієслова: мешкає, плаває, пірнає, стри- бає, повзає, поїдає, захищається, хова- ється, відкладає, охороняє.

Вправляння у вживанні іменників в місцевому відмінку (Д./г. «Хто де живе?» - в морі, в річ- ці, на березі, в озері); орудному відмінку (Д./в. «Хто чим захищається?»).

Закріплення вмінь утворювати слова суфік-сальним способом (Д./в. «Яка тварина?» - річ- кова, морська, озерна.).

Узгодження прикметників з іменниками у ро- ді, числі та відмінку (морська рибка, морський їжак, морські риби).

Формування вмінь утворювати присвійні прикметники від іменників (Д./г.: «Чий? Чия? Чиї?» - жаб’ячі лапи, крокодиляча паща, риб’- ячий хвіст, акулячі зуби, рачині клешні, крабо-вий панцир, равликова хатка).


Звук «ш». Букви «Шш».

Диференціація звуків «ш»-«с», «ш»-«ч» (на матеріалі слів-паронімів та з опорою на малюнки).

Розрізняння слів-паронімів.

Звуковий аналіз 5- фонем- них слів.

Робота із «спотвореним» реченням: визначення «про- пущеного» слова.Складання описової роз-повіді за схемою.

Переказ оповідання за се- рією картин «Хитра риба».Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Число і цифра «0».

Закріплення знань про геоме-тричні форми.

Часові уявлення: раніше, піз-ніше, спочатку, потім.Складання тварин із паличок, гео- метричних фігур.Розвиток уваги (Д./в. «Відмінності», «Чий звук?»);

сприйняття (Д./в. «Порівн-няй тварин», «Чий? Чия? Чиї?»);

мислення (Д./в. «Визнач послідовність подій», «Че-твертий-зайвий»).Л. в. «Хто кого спіймав?»:

Вийшли хлопці-риболовці (кро-кувати) з сітями (широко розвес-ти руки в сторони), з вудками (підняти обидві руки вперед, накла-сти одну руку на іншу у вигляді «вудки»), а Івасик нахвалявся: «Я ловлю руками!» («хапаючі» рухи руками). Вийшли хлопці- риболовці (крокувати) на дубо-ву кладку (витягнути руки в сто-рони, імітувати переходження вузької кладки), хоч закинули вудки (імітація рухів), та спійма- ли жабку (присісти, підстрибну-ти)!


Пальч. впр.«Хто у водоймах живе?»:

«Дельфін»-океан великий, хвилі сині (перепл. пальці, викон.хвиле- под. рухи руками), там живуть ря-тівники-дельфіни (з’єднати до-лоні, іміт. рухи «пірнання»). «Во-сьминіг»-цей чудовий восьми-ніг має вісім довгих ніг (опуст. долоні вниз, повернути тильною стороною одна до одної)! «Краб»: вдітий в панцир краб гуляє, і тому біди не знає, в морі меш-кає він вільно, у воді повзе по-вільно (накласти одну долоню на іншу, переплести пальці, перебира- ти пальцями по столу).28Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Травень

1 тижд.
Тварини

інших

широт

(ДПД, МД,

ДСПП,

ГД)

Іменники: тварини, лев, слон, тигр, кроко-дил, жираф, верблюд, зебра, кенгуру, мавпа, білий ведмідь, олень, морж, тюлень, пінгвин, папуга, колібрі, страус, носоріг, тулуб, копита, ноги, лапи, горби, хобот, ро- ги, грива, хутро, ласти, дзьоб, пір’я, плями, смужки, південь, північ.

Прикметники: величезний, швидкий, хи-жий, зубатий, рогатий, гривастий, кольоро-вий, носатий, смугастий, плямистий, важ- кий.

Дієслова: мешкає, харчується, тупотить, крадеться, бігає, шукає, дістає, обливаєть- ся, полює, стрибає, ловить, плаває, тікає.

Формування вмінь утворення склад- них прикметників (довгоносий, дво- горбий, довгошиїй, довголапий, тов- стошкірий, білогрудий, товстобокий, швидконогий)

Вправляння в утворенні іменників за допомогою здрібніло-пестливих су- фіксів (іменники-назви малечі тварин)

Закріплення навичок вживання імен- ників однини та множини в орудному відмінку (Д./г. «Хто чим пишається?»- хоботом, хвостом, рогом, пір’ям, гри- вою, шиєю, кишенею, іклами, нога- ми, смужками, рогами, горбами, бівнями).Звуки «ц», «ц’». Букви «Цц».

Диференціація звуків «ц»-«ч».

Звуковий аналіз 5-фонемних слів.

Утворення 4-фонемних слів із поданих звуків (Д./г. «Живі звуки»).

Робота із «спотворенним» ре- ченням.

Складання речень за схемою.Складання описової роз- повіді про тварин за схе- мою.

Вивчення вірша з теми з опорою на малюнки (за вибором).


Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Утворення числа «10». Прямий та зворотній раху-нок в межах 10-ти.

Числовий (цифровий) ряд в межах 10-ти, «суміжні» числа.

Знайомство з об’ємними тілами: «циліндр».Складання зобра-жень із геометрич-них фігур, шабло- нів-елементів.

Розвиток уваги (Д./в. «Знайди відмінності», «Почуй звук», «Спіймай тварину»);

сприйняття (Д./в. «По- рівняй тварин», «Порів-» няй цифри, «Чий хвіст? Чия шкіра?»);

мислення (Д./в. «Четвер-тий-зайвий»).


Л.в. «Зобрази тварину»:

До води прийшли слони (руки на по- ясі, повільно крокувати, високо підніма- ючи ноги), так кумедно п’ють вони. Воду в хобот набирають та до рота виливають (руки зєднати в уявний хобот, повільно нахил. вниз та піднім. вгору).

Соковите листя легше діставати (помахати руками над головою), якщо

довгу шию, як в жирафа, мати (потягнутися вгору, стати навшпиньки). Пустотливі мавпенята в ігри грають, мов малята (покружляти навколо себе). Їм би їсти лиш банани (нахили тулуба лів.-прав.), та стрибати на ліани (стриб-ки). Пінгвин на півночі живе, в морі крижанім пливе (іміт. дій). Він за ри- бою пірнає, на крижині загоряє…


Пальч. впр. «В зоопарку»:

В зоопарк ми всі ходили (плескати в долоні), де слони і крокодили, де ведмеді й беге- моти,мавпи, зебри і койоти (почергово з’єднувати великий палець з іншими на правій, потім на лівій руці).

Там ми бачили лисицю, лева, лебідя, куницю, і жирафа, і орла, і куріпка, і цесарка (почергово вистромляти по од- ному пальцю з лівого, правого кулачка) – ми були у зоопар- ку (підняти долоні вгору, розве-сти пальці)!


29Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовлення

Навчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

мовлення

Травень

2 тижд.


Правила

дорожнього

руху

(ДСК, ДС,

МД, ГД)
Іменники: дорога, транспорт, пішохо- ди, тротуар, зупинка, перехід, «зебра», підземний перехід, світлофор, пере- хрестя, сигнал, знаки, правила, інспек- тор ДАІ, регулювальник.

Прикметники: широкий, вузький, довгий, швидкий, повільний, небез- печний.

Дієслова: їхати, йти, чекати, перехо- дити, сідати, рухатися, зупинятися, мчати.

Вправляння в утворенні слів суфіксальним способом (знак на дорозі-дорожний, перехід для пішоходів-пішохідний, зупинка для авто- бусів-автобусна, стоянка для автомобілів-ав-томобільна, перехід під землею-під-земний).

Формування вмінь утворення дієслів префік-сальним способом (за допомогою префіксів по-, ви-, за-, до-, пере-, об-).

Вправляння у складанні речень з протистав-ним сполучником «а» (Д./г. «Заборонні зна- ки»); «тому що» (Д./г. «Поясни, що трапи- лося»).


Звукосполучення «шч». Букви «Щщ».

Диференціація «шч’»-«т’», «шч’»-«с’», «шч»-«ч».

Звуковий аналіз 3-4-фо-немних слів.

Утворення 4-фонемних слів із поданих звуків (Д./г. «Живі звуки»).

Поширення речень та скла- дання їх схем.

Переказ оповідання за сері-єю картин «Калюжа» («Моя перша книга для читання»).

Бесіда за сюжетними карти-нами «Правила поведінки на дорозі».

Складання поширених ре-чень про дорожні знаки (Д./г. «Що означає знак?»).Формування

математичної

компетентності

Сенсомоторний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Закріплення знань про чис-ловий (цифровий) ряд, «су-міжні» числа.

Вправляння у кількісній та порядковій лічбі.


Викладання до- рожніх знаків за допомогою пали-чок та геометрич-них фігур.Розвиток уваги (Д./в «Знайди відмінності», «По-чуй звук»);

сприйняття (Д./в. «Розрізні картинки»);

мислення (Д./г. «Що непра-вильно?»: транспорт їздить по тротуару, а пішоходи ходять по дорозі; дорогу переходять на червоне світ-ло, а стоять при зеленому; знак «зебра» означає, що тут не можна переходити дорогу…).
Л. в. «Перехід по вулиці»:

Там, де вулиця широка, і машини в три потоки (розвести руки в сторони), відшукає пішохід пішохідний перехід (швидко крокувати на місці).

А якщо відсутній знак, треба нам зро- бити так (відтворити руками над голо- вою великий трикутник):

при дорозі зупинитись (стати прямо, руки опустити), і наліво подивитись. Бачиш – транспорту немає (показати рукою ліворуч), до середини рушаєм (руки на поясі, крокувати). На білій смузі зупинись – (зупинитися), і на- право подивись (показати рукою на- право). Всі машини пропусти – після цього можеш йти! (крокувати).Малювання за контуром, за зразком, розфарбову-вання (дорожні знаки).

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка