Тема Питання для підготовкиСкачати 232.78 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір232.78 Kb.
ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


№ п/п

Тема

Питання для підготовки

Модуль


Термін складання

ЛітератураШкола і педагогічна думка в Росії у XVIII – ХІХ ст.


Просвіта в Росії на початку XVIII ст. Шкільна справа при Петрі І. Просвіта в Росії після Петра І. Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова. Розвиток школи і педагогіки в Росії до 90-х років ХІХ ст. Педагогічна діяльність М.І.Пирогова. Педагогічна діяльність Л.М.Толстого.

1

вересень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Зарубіжна школа і педагогіка першої половини ХХ ст.


Особливості систем освіти у зарубіжних країнах. Теорія „громадянського виховання” і „трудової школи” Г.Кершенштейнера. Започаткування педагогічного руху нового виховання (О.Декролі, А.Фер’єр, Е.Демолен, Дж.Дьюї). Здобутки педагогіки дії та експериментальної педагогіки (А.Лай, А.Біне, Е.Клапаред, Е.Торндайк, Е.Мейман). Педагогічні погляди Марії Монтессорі. Традиції вальдорфської школи Р.Штайнера і їх сучасне продовження. Педагогічна технологія С.Френе. Експериментальні школи США (У.Кілпатрік і метод проектів, К.Уошборн і Вінеттка-план, Е.Паркхерст і Дальтон-план).

1

вересень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Предмет і завдання історії української педагогіки. Виховання у первісному суспільстві.

Предмет і завдання історії української педагогіки. Навчання і виховання дітей на землях сучасної України в епоху палеоліту. Народно-педагогічні уявлення в епоху трипільської культури. Велесова книга – перший український літопис.

2

жовтень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Народна педагогіка в історико-педагогічному аспекті.

Історія української народної педагогіки та української етнопедагогіки. Засоби та шляхи народного виховання дітей та молоді. Форми та методи народного виховання. Народна педагогіка в становленні і розвитку педагогічної думки.

2

жовтень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Школа, освіта і виховання в Київській Русі.

Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі. Зародження писемності і розвиток шкільництва в Київській Русі. Зміст і методика шкільного навчання і виховання в Київській Русі. Зародження і розвиток педагогічної думки в Київській Русі.

2

жовтень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Освіта й виховання в Україні в XVI – XVIІ ст.


Стан освіти в Україні у другій половині XVI – XVII ст. Виникнення і роль братських шкіл. Створення козацької педагогіки, її сутність та особливості. Система виховання козацької молоді. Початкові, січові, парафіяльні школи. Колегіуми. Система освіти у Києво-Могилянській академії.

2

жовтень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Українська педагогіка етапу Відродження (XVIІ – початок XVIІІ століття).


Вплив Європейських культурних процесів на освітньо-культурне Відродження а Україні. Перші українські вчені П.Русин і Ю.Дрогобич. Українська граматика М.Смотрицького. Педагогічні погляди Е.Славинецького. Енциклопедія П.Беринди та риторика І.Галятовського. Освітньо-педагогічна діяльність Ф.Прокоповича.

2

листопад

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Українська школа і педагогіка періоду Руїни (друга половина XVIІІ століття).

Ідея народності та природо відповідності виховання Г.Сковороди. Г.Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання дітей. Система освіти на Правобережній Україні та Закарпатті (друга половина XVIІІ століття).

2

листопад

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Школа та педагогічна думка в Україні у першій половині ХІХ столітті.

Загальна характеристика освіти в Україні у першій половині ХІХ століття. Педагогіка О.Духновича. Стан освіти і школи у першій половині ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство і його освітня програма. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка.

2

листопад

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Основні концепції розвитку школи й педагогіки України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Громадсько-педагогічний рух в Україні 60-х років ХІХ ст. Політика царського уряду щодо освіти українців. Школа кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Педагогічні ідеї у творчості українських просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ століття (Б.Грінченко, М.Грушевський, М.Драгоманов, І.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка, Т.Лубенець). Особливості розвитку народної освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на землях Західної України.2

листопад

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Школа і педагогіка України (етапи УНР та національного комуністичного відродження: 20 - роки).

Розробка завдань та змісту національної освіти в УНР. Ідеї національної школи та рідномовного виховання С.Русової та І.Огієнка. особливості розбудови загальної, професійної й вищої школи у 20 роки.

2

листопад

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Розвиток освіти, школи й педагогічної думки в Україні у 50-90-х рр. ХХ ст.


Розвиток українського шкільництва і освіти в період зміцнення тоталітаризму. Криза освіти та наміри реформування шкільництва до 90-х років ХХ ст. Проголошення незалежності України (1991 р.) можливість і потреба будівництва національної освіти в Україні. Освіта в Україні на сучасному етапі духовного та національного відродження.

2

грудень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Логіка і методика педагогічних досліджень.


Поняття про наукове дослідження. Особливості науково-педагогічного дослідження - вимоги і критерії ефективності. Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження. Поняття про методологію. Методологічні засади педагогіки. Антропологічне обґрунтування освіти. Аксіологічний підхід в педагогіці. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження.О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості

Вікові етапи розвитку школяра, їх характеристика та урахування в навчально-виховному процесі : дошкільне дитинство, молодший шкільний вік, підлітковий вік, юнацький вік. Індивідуальні особливості учнів. Аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості.

1

жовтень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Мета та ідеал виховання


Мета виховання, її об'єктивний характер. Ідеал національного виховання. Роль національних пріоритетів у вихованні молоді. Основні напрямки всебічного розвитку особистості, їх завдання. Програма виховання як система цілей виховання. Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. про основні принципи реформування освіти в Україні. Болонський процес та шляхи модернізації освіти в Україні. Зарубіжна педагогіка про мету виховання.

1

жовтень

О.:19,24,25, 26

Д.: 14,23,27, 29

Предмет і основні категорії дидактики.


Виникнення та розвиток дидактики.

Предмет і категорії дидактики. Особливості процесу навчання

Актуальні проблеми сучасної дидактики.


3

лютий

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Процес навчання та його структура


Сутність і функції навчання. Шляхи їх реалізації.

Основні компоненти процесу навчання.

Структура діяльності вчителя та психологічно-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.


3

лютий

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Зміст освіти в сучасній школі.


Загальна характеристика змісту освіти

Реорганізація змісту освіти у руслі сучасних освітніх реформ:

Освітня система в Україні

Стандарти освіти

Основні джерела змісту освіти


3

березень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Закономірності та принципи навчання.

Закономірності навчання

Характеристика принципів навчання3

березень

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Методи навчання.

Методи навчання та їх класифікація

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

Методи навчання: методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності та методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності

Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

Загальні вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання3

березень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Засоби навчання


Поняття про засоби навчання та їх класифікація

Засоби зорової наочності

Засоби слухової наочності

Засоби зорово-слухової наочності

Напрями використання комп’ютерів у навчальному процесі загальноосвітньої школи

Вимоги до учасників педагогічного процесу в умовах інформатизації навчання

Поняття про дистанційне навчання


3

березень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Види і форми організації навчання

Поняття про види навчання.

Сутність та особливості догматичного та пояснювально-ілюстративного навчання

Поняття про проблемне навчання.

Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів.

Способи та умови застосування методів проблемно-розвиваючого навчання

Сутність програмованого навчання. Поняття про дистанційне навчання.

Поняття про організаційні форми навчання

Становлення та розвиток форм організації навчання

Класно-урочна система та її ознаки, переваги і недоліки.


3

березень

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Урок як основна форма організації навчання


Ознаки уроку як форми навчання

Взаємозв'язок типу і структури уроку

Нестандартні уроки

Підготовка вчителя до уроку

Форми роботи на уроці

Основні вимоги до уроку3

березень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Позаурочні форми організації навчання в школі.

Семінари і практикуми, їх місце в загальній системі навчальних занять і особливості методики.

Домашня навчальна робота як дидактична проблема: вимоги та шляхи оптимізації; види домашніх завдань.

Екскурсії та предметні гуртки як форми навчання.

Інші позаурочні форми організації навчання в школі.3

квітень

О.:19,24,25, 26

Д.: 14,23,27, 29

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

Сутність, функції, види контролю

Перевірка й оцінювання успішності учнів

12-бальна система оцінювання навчальних досягнень та особливості її впровадження в сучасній школі.

Рівні і критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Групи компетентностей та їх характеристика

Пріоритетність самонавчання і самоосвіти особистості. .3

квітень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Актуальні проблеми дидактики

Теоретичні аспекти гуманізації освіти

Гуманізація як приоритетний напрямок розвитку системи освіти в Україні.

Диференціація в освіті. Види та рівні диференціації.

Форми і методи роботи школи з обдарованими дітьми.

Шляхи та засоби попередження відставання у навчанні. Робота з відстаючими учнями.


3

квітень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Закономірності і принципи виховання

Закономірності виховання.

Основні принципи виховання та шляхи їх реалізації2

жовтень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Суть процесу виховання

Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

Мета та завдання виховання.

Етапи процесу виховання; управління процесом виховання. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. Перевиховання, його функції, етапи і принципи.

Результати процесу виховання, їх виявлення.

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

Методи та засоби виховання

Поняття про методи, прийоми та засоби навчання

Характеристика методів формування свідомості особистості

бесіди та лекції

дискусійні методи

методи переконання, навіювання та прикладу

Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки

Педагогічна вимога як метод виховання

Громадська думка – метод і результат виховного впливу

Характеристика методів вправляння та привчання

педагогічні вимоги до використання вправ та привчання;

приклад та наслідування;

прогнозування і створення виховуючих ситуацій

Методи стимулювання діяльності й поведінки

Гра та змагання

Заохочення й покарання

Методи самовиховання. Розвиток саморегуляції в процесі виховання

Генетико-моделюючий метод виховання

Педагогічні умови використання методів виховання2

листопад

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Українська народна педагогіка.


Народна педагогіка – першоджерело розвитку педагогічної науки.

Використання засобів народної педагогіки у виховному процесі сучасної школи.

Поняття про етнопедагогіку.

Поняття про національну систему виховання.2

листопад

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Моральне виховання


Методологічні засади морального виховання та система моральних цінностей.

Мета, зміст і чинники морального виховання

Виховання шкільної дисципліни, вимогливості і відповідальності


2

листопад

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Естетичне виховання


Методологічні засади естетичного виховання

Завдання та зміст естетичного виховання

Засоби естетичного виховання

Суб’єкти естетичного виховання2

листопад

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Правове, трудове і економічне виховання. Профорієнтаційна робота школи

Особливості, завдання і зміст правового виховання

Система трудового виховання школярів

Поняття про економічну культуру особистості та зміст економічного виховання

Профорієнтаційна робота у школі2

листопад

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Розумове виховання та формування наукового світогляду

Сутність, мета та завдання розумового виховання

Формування наукового світогляду як завдання виховання в сучасній школі

Шляхи організації процесу формування наукового світогляду в умовах школи.


2

грудень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Громадянське виховання


Суть громадянського виховання

Підходи та принципи виховання громадянина

Мета й завдання громадянського виховання та освіти

Зміст громадянського виховання

Форми громадянського виховання

Інститути, що забезпечують громадянське виховання

Основні шляхи реалізації завдань громадянського виховання


2

грудень

О.:19,24,25, 26

Д.: 14,23,27, 29

Екологічне виховання


Мета, завдання та зміст екологічного виховання

Етапи формування екологічної культури особистості.

Система екологічного виховання школярів.


2

грудень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Фізичне виховання


Мета та завдання фізичного виховання школярів

Зміст і шляхи організації фізичного виховання в школі

Форми та методи фізичного виховання


2

грудень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Правове виховання.


Місце правового виховання в загальній системі виховної роботи школи.

Завдання, зміст і форми правового виховання.

Принципи правової роботи з учнями.

Виховання свідомої дисципліни, відповідальності, почуття обов’язку як основа правового виховання.

Шляхи реалізації завдань правового виховання в педагогічному процесі.


2

грудень

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Виховання особистості в колективі


Поняття про колектив, його ознаки, функції і етапи розвитку

Чинники розвитку колективу

Учнівське самоврядування

Колектив як засіб і середовище виховання особистості2

грудень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Педагогічна діяльність дитячих громадських об’єднань в Україні


Формальні та неформальні групи в структурі шкільного колективу

Дитячі та юнацькі громадські організації. Зміст і форми їх роботи:

а) Українська скаутська організація «Пласт»

б) Спілка Української молоді (СУМ)

в) Спілка піонерських організацій України (СПОУ)

г) Українське дитячо-юнацьке товариство «СІЧ», асоціація гайдів України та українське дитячо-юнацьке товариство «Сокіл».

Неформальний молодіжний рух. Характеристика провідних напрямків.


2

грудень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Форми виховання в сучасній українській школі.


Поняття про форми виховання.

Типологія і характеристика форм виховної роботи.

Поняття про технологію колективного творчого виховання.

Етапи колективної творчої справи.

Основні види КТС.

Використання гри як засобу організації ціннісне-орієнтаційної діяльності школярів2

грудень

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Позакласна та позашкільна робота.


Поняття про позакласну роботу – її мета та зміст

Масові, групові та індивідуальні форми позакласної роботи.

Завдання та зміст позашкільної виховної роботи.

Принципи позашкільної виховної роботи.

Типи позашкільних закладів, їх характеристика.

Завдання, зміст і форми їх роботи.2

грудень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Класний керівник – організатор виховної роботи в класі

Класний керівник як організатор виховної роботи в класі

Планування роботи класного керівника

Форми виховної роботи в класі


2

грудень

О.:19,24,25, 26

Д.: 14,23,27, 29

Виховання дітей в сім´ї

Сім’я як соціально-педагогічне середовище

Типологія сучасної сім’ї

Особливості і перспективи розвитку сучасної сім’ї

Зміст і методи виховання дітей в сім’ї

Форми й методи роботи класного школи з батьками учнів

Умови, правила та вимоги ефективної взаємодії школи з батьками2

грудень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Діагностика вихованості


Вихованість як показник ефективності виховного процесу.

Критерії, показники та рівні вихованості.

Особливості педагогічної діагностики, її місце в навчально-виховному процесі школи.

Програми та методики діагностування рівню вихованості школярів2

грудень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16

Наукові основи управління школою

Основні державні документи про освіту.

Органи управління освітою: структура і функції.

Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю в сучасній школі.

Обов’язки директора школи та його заступників.

Планування роботи школи.

Шкільна документація та її характеристика.4

квітень

О.: 8,9,12

Д.: 5,20,23, 24, 31

Методична робота в школі

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. Завдання та зміст.

Функції методичної роботи.

Форми методичної роботи з вчителями та їх характеристика.

Втілення сучасних досягнень науки в практику навчання і виховання.

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду: загальне поняття, критерії та основні види; майстри педагогічної праці району та міста.


4

квітень

О.: 8,16, 27

Д.: 16, 23,25

Інноваційні процеси в школі

Суть і закони інноваційних процесів в сучасній школі.

Нові тенденції розвитку педагогіки і системи освіти у ХХІ столітті. Технологічний підхід в педагогіці. Сутність, рівні та ознаки педагогічних технологій. Сучасні технології навчання і виховання4

квітень

О.: 4,5,11,12, 13, 29

Д.: 2,5,16
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка