Тема. Порівняння природного і штучного доборуСкачати 337.02 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір337.02 Kb.
Методичні рекомендації

для семінарських занять з біології для студентів ІI курсу

медичного коледжу за спеціальністю сестринська справа

Івано-Франківськ – 2014
Тема. Порівняння природного і штучного доборуАктуальність теми. Праці Чарльза Дарвіна “Походження видів шляхом природного добору” (1859) і “Зміна свійських тварин і культурних рослин” (1868) розкрили наукові основи рушійних сил органічної еволюції і цим ствердили аналітичний та історичний методи пізнання, які орієнтують дослідників не лише на опис явищ природи, а й на пояснення їх, на встановлення причин і наслідків явищ, етапів розвитку. Розуміння закономірностей, форм і творчої ролі природного і штучного добору має світоглядне значення для пояснення еволюції органічного світу, доводячи, що рушійні сили розвитку природи містяться в ній самій.

Навчальні цілі:

Знати:

– основні положення теорії еволюції;

– форми природного добору;

– форми штучного добору.


Вміти:

– порівнювати природний і штучний добір;

– пояснити творчу роль і значення природного добору;


– розкрити суть штучного добору як методу селекції.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Графічно зобразити схему дії різних форм природного добору за допомогою варіаційних кривих мінливості популяцій.

2. Скласти схему “Формиштучного добору”.
ІІ. Контрольні питання теми.

1. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

2. Природний добір як основна рушійна сила еволюції органічного світу.

3. Форми природного добору.

4. Теорія штучного добору.

5. Форми штучного добору.

6. Синтетична теорія еволюції.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Скласти таблицю “Порівняння природного і штучного добору”.
Показники

Штучний добір

Природний добір

Вихідний матеріал для відборуВідбираючий факторШлях сприятливих і

не сприятливих змін

Характер діїРезультат відборуТривалість відбору
ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Які форми мінливості використовуються при штучному доборі?

2. Наведіть приклади різних форм природного добору.

3. Від чого залежить ефективність штучного добору?

4. Які обставини сприяють природному добору?

5. У чому проявляється творча роль природного добору?


V. Література

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, 2009. – 751 с.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 10 кл.загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010. – 336 с.

3. Біологія: (академ. рівень): підруч. Для 10 кл.загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.:Генеза, 2010.

4. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. – К.; Х.: Веста, 2006. – 111с.


Тема. Історичний розвиток органічного світу
Актуальність теми. Еволюція – процес необоротних змін у будові та функціях живих істот, що відбуваються при змінах поколінь протягом їх історичного розвитку. Питання про походження і розвиток життя на Землі належить до найбільш важливих питань формування світогляду людини.
Навчальні цілі:

Знати:

– особливості розвитку життя на Землі в різні ери;

– шляхи і напрями еволюції.

Вміти:

– порівняти біологічний прогрес і регрес;

– назвати основні ароморфози в розвитку органічного світу;

– визначити характер певних еволюційних подій.


І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Заповнити таблицю “Шляхи реалізації еволюції”.
Шляхи досягнення біологічного прогресу

Визначення

Приклади

Ароморфоз


Загальна дегенерація

ІдіоадаптаціяІІ. Контрольні питання теми

1. Гіпотези походження життя на Землі.

2. Розвиток життя в архейську еру. Еволюція прокаріотів.

3. Поява еукаріотів і багатоклітинних організмів.

4. Розвиток життя у палеозойську еру.

5. Основі еволюційні події мезозойської ери.

6. Розвиток життя в кайнозойську еру.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю “Історичний розвиток органічного світу”.
Період, тривалість, млн. років,

Клімат (глобальні геологічні зміни)

Розвиток органічного світу

світ рослин

світ тварин

Архейська ера (900 млн. років)Протерозойська ера (ера раннього життя, 2000 млн. років)Палеозойська ера (790-810 млн. років)

Кембрійський, 80±20


Ордовицький, 490Силурійський, 35Девонський, 55Кам'яновугільний (карбон), 65±10


Пермський, 50±10Мезозойська ера (ера середнього життя, 165 млн. років)

Тріасовий, 30-40Юрський, 60Крейдяний, 70Кайнозойська ера (ера нового життя, 67 млн. років)

Палеогеновий (нижньотретинний),

41±2Неогеновий (верхньотретинний), 23


Антропогеновий, 1,5-2
ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке біологічний прогрес і регрес?

2. В чому суть біохімічної гіпотези походження життя?

3. Які основні положення “гіпотези панспермії”?

4. У чому полягають особливості еволюції прокаріотів?

5. Які систематичні групи рослин і тварин з’явились протягом мезозойської ери?

6. Назвіть ароморфози, які зумовили появу земноводних, плазунів, ссавців; голонасінних і покритонасінних рослин?
V. Література

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид.,стер. – К.: світ успіху, 2009. – 751 с.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 10 кл.загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010. – 336 с.

3. Біологія: (академ. рівень): підруч. Для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2010.

4. Біологія. 10 – 11 класи: Наочнийдовідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, 2006. – 111с.
Тема. Вивчення гомологічних та аналогічних органів, рудиментів і атавізмів
Актуальність теми. Дослідження викопних решток організмів та порівняння їх з сучасними видами, а також порівняння будови сучасних видів між собою дають підстави стверджувати про існування певних відмінностей між ними, а також про напрями історичних змін як окремих рис будови, так і типу організації загалом. Ще в першійполовиніXIX ст. булоотриманодані, якіпідтверджувалиєдністьпоходженнявсього як тваринного, так і органічногосвіту. До них належитьвиявленняклітинноїбудовирослин, тварин і людини. Велику роль відіграловстановленнягомологічності та аналогічнихорганів.
Навчальні цілі:

Знати:

– особливості історичного розвитку – філогенезу;

– дослідження адаптації організмів до середовища існування.

Вміти:

– порівняти гомологічні та аналогічні органи;

– наводити приклади рудиментів та атавізмів;

– вміти пояснити явище мімікрії у тварин та рослин.


І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Виписати основні рудименти та атавізми у людини.


ІІ. Контрольні питання теми

1. Розвиток дарвінізму наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

2. Дослідження адаптацій організмів до середовища існування. Мімікрія та її види.

3. Порівняльно-анатомічні, палеонтологічні та ембріологічні дослідження історичного розвитку організмів.

4. Гомологічні органи, їх функції.

5. Аналогічні органи, їх функції.

6. Характеристика рудиментів та атавізмів.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю “Докази еволюції”.
Групи доказів еволюції

Значення

Приклади


ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Класичний Дарвінізм.

2. Що таке філогенез і природна система класифікації організмів?

3. Які види адаптацій розрізняють у формі, забарвленні чи поведінці організмів.

4. У чому суть мімікрії?

5. Які види мімікрії ви знаєте?

6. Що таке гомології та аналогії, рудименти та атавізми?
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми

Актуальність теми. Усі організми потенційно здатні до необмеженого розмноження і розселення. Але, незважаючи на це, видовий склад організмів, які мешкають у різних кліматичних зонах, майже не змінюється. Це пояснюється тим, що здатність організмів до розмноження і розселення обмежена певними географічними перешкодами, кліматичними факторами, а також взаємозв’язками між організмами різних видів.

Навчальні цілі:

Знати:

– вплив абіотичних факторів на живі організми;

– інтенсивність дії екологічного фактора;

– закон толерантності Шелфорда.Вміти:

– аналізувати зміни в живих організмів, викликані екологічними факторами.


І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю «Класифікація екологічних факторів».Записати види екологічних факторів та навести приклади.
Екологічні фактори


ІІ.Контрольні питання теми
1.Поняття про екологічні фактори.

2. Класифікація екологічних факторів.

3. Загальні принципи дії екологічних факторів на живі організми.

4. Лімітуючи фактори. «Закон мінімуму» Лібіха.

5. Взаємодія екологічних факторів. «Закон толерантності» Шелфорда.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Наочні матеріали: таблиці.

1. Поясніть малюнок «Ріст рослини відповідно до температури». Опишіть вплив екологічних факторів на живі організми.Порівняйте рослини одного виду, знайдіть, чим вони подібні та у чому їхні відмінності. Поясніть причини подібності.Подумайте, які причини могли викликати їхні відмінності.
clip_image002

Ріст рослини відносно до температури
2. Зобразіть графічно зону екологічної толерантності, позначившинапруженість екологічного фактору (температури) та реакцію організму на дію цього фактору. На графіку позначити зони: загибелі, нижньої границі, верхньої границі, нормальної життєдіяльності, пригнічення, оптимуму.
clip_image002

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке екологічні фактори?

2. Сформулюйте закон оптимуму.

3. Сформулюйте закон толерантності.

4. На чому ґрунтується явище взаємодії екологічних факторів?
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

Тема. Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунт.

Актуальність теми. Існування людини, як і будь-якого іншого живого організму, неможливо поза місцями його існування. Середа проживання живих організмів — це та частина простору, яка оточує даний організм або групу організмів і впливає на нього певним чином різними факторами. Середовище життя − це сукупність умов, у яких мешкають певні особини, популяції, угруповання організмів. Живі організми нашої планети опанували чотири середовища життя: наземно-повітряне, водне, грунтове, організми інших істот. Не знаючи середовищ в яких ми живемо, ми не можемо зрозуміти й усвідомити усю красу нашої планети.
Навчальні цілі:

Знати:

– екологічні групи гідробіонтів;

– класифікацію рослин за вибагливістю до вологи;

– властивості водного середовища;

– вплив світта на живі організми ;

– представників мешканців грунтів.Вміти:

– відрізняти світлолюбні види від тіньолюбних;

– відрізняти тіньолюбні рослини від тіньовитривалих;

– характеризувати екологічні групи рослин.


І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю «Мешканці наземно-повітряного середовища існування».За потребою

світла


За потребою

температуриЗа потребою

вологостіЗа потребою

киснюІІ.Контрольні питання теми

1. Наземно-повітряне середовище та його основні фактори.

2. Водне середовище існування.

3. Характеристика представників водного середовища.

4. Особливості ґрунту як середовища існування.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю «Екологічні групи рослин по відношенню до вологи».Групи рослин

Характеристика

Представники

ГідатофітиГідрофітиГігрофітиМезофітиКсерофіти
IV. Питання для самоконтролю знань

1. Адаптації гідробіонтів до пересихання водойм.

2.Чим відрізняються тіньолюбні рослини від тіньовитривалих?

3. Як впливають на живі організми ультрафіолетові промені?.

4. Які температурні адаптації тварин ви знаєте?

5. Екологічні функції грунтів.


V. Література

1. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівен / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. − К. : , 2011. − 304 с.

2. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень ∕ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. − К. : Освіта, 2011. − 336 с.

3. Бровдiй В. М. Екологiчнi проблеми України (проблеми ноогенiки). / Бровдiй В. М., Гаца О.О. // – К. : НПУ 2000. – 172 с.

4. В. М. Войціцький, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, М.Є. Кучеренко. Загальнабіологія. – К. : Генеза, 2001 – 160 с.

5.Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. // – К.: Кондор, 2009. – 524с.

6. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К. : світуспіху, 2009. – 751 с.
Тема. Біогеоценоз, його структура і характеристика

Актуальність теми. Біогеоценоз − це угрупування різних видів мікроорганізмів, рослин, тварин, які заселяють певні місця проживання, та які стійко підтримують біогенний кругообіг речовин. Між популяціями виду і різних видів, які входять до складу певного біогеоценозу, виникають складні й різноманітні взаємозв’язки, які можуть бути більш-менш тісними. Сукупність їх забезпечує функціонування біогеоценозу як єдиної цілісної системи і його саморегуляцію.
Навчальні цілі:

Знати:

– основні терміни та поняття;

– склад біотичної та абіотичної частини екосистем;

– властивості біогеоценозу.Вміти:

– класифікувати екосистеми;

– характеризувати структуру біогеоценозу.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю «Властивості біогеоценозу».Властивість

Характеристика
ІІ. Контрольні питання теми

1. Поняття про біогеоценоз.

2. Видова структура біогеоценозу.

3. Просторова структура біогеоценозу.

4. Екологічна структура біогеоценозу.

5.Трофічна структура біогеоценозу.

6. Визначення поняття« екосиситема».

5. Класифікація екосистем.


ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю «Біотична частина екосистеми».Складова екосистеми

Визначення

Продуценти
Редуценти
Консументи
IV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке біотоп?

2. Що таке ярусність?

3. Характеристика біотичної частини екосистеми.

4. Характеристика абіотичної частини екосистеми.
V. Література

1. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівен / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. − К. : , 2011. − 304 с.

2. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень ∕ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. − К. : Освіта, 2011. − 336 с.

3. Бровдiй В. М. Екологiчнi проблеми України (проблеми ноогенiки). / Бровдiй В. М., Гаца О.О. // – К. : НПУ 2000. – 172 с.

4. В. М. Войціцький, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, М.Є. Кучеренко. Загальнабіологія. – К. : Генеза, 2001 – 160 с.

5.Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. // – К.: Кондор, 2009. – 524с.

6. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К. : світуспіху, 2009. – 751 с.

Тема. Типи ланцюгів живлення. Поняття про трофічну сітку
Актуальність теми. Між популяціями виду і різних видів, які входять до складу певного біогеоценозу, виникають складні й різноманітні взаємозв’язки, які можуть бути більш-менш тісними. Сукупність їх забезпечує функціонування біогеоценозу як єдиної цілісної системи і його саморегуляцію. Основним джерелом енергії біоценозу є сонячне світло. У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення існують не ізольовано один від одного, а взаємопереплетені, оскільки один і той самий вид одночасно може бути ланкою різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують сітку зв'язків живлення, або сітку живлення.
Навчальні цілі:

Знати:

– основні поняття екології;

– як улаштовані ланцюги живлення;

– типи ланцюгів живлення.Вміти:

– розв’язувати задачі з екології;

– складати ланцюги живлення.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Поясніть, чому ланцюг живлення має не більше 4-5 ланок.

2. Складіть класичну схему ланцюгів живлення.
ІІ.Контрольні питання теми

1. Перетворення енергіїв біогеоценозах.

2. Пасовищні ланцюги.

3. Детритні ланцюги.

4. Трофічна сітка.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Розв’язування ситуаційних задач та складання ланцюгів живлення.


IV. Питання для самоконтролю знань

1.Чому здебільшого першою ланкою ланцюга живлення є продуценти?

2. Чому трофічні сітки забезпечують стійкість біоценозу?

3. Що таке трофічний рівень?

4. Які організми називаються продуцентами, редуцентами, консументами?
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Правило екологічної піраміди. Види екологічних пірамід
Актуальність теми. Функціонування будь-якого біогеоценозу пов'язане з перетворенням енергії. Джерелом енергії, за рахунок якої існують усі організми, є сонячне світло. Енергія витрачається живими організмами на процеси росту, розмноження, рухову активність тощо. Однак вони можуть засвоювати й використовувати далеко не всю енергію сонячного випромінювання. Велика частина сонячної енергії губиться у вигляді тепла. Для всіх біогеоценозів характерні певні закономірності передачі енергії та біомаси між трофічними рівнями.
Навчальні цілі:

Знати:

– класифікацію екологічних пірамід;

– поняття продуценти, консументи, редуценти;

Вміти:

– розв’язувати задачі з екології;

– формулювати правило екологічної піраміди.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Користуючись правилом екологічної піраміди визначте, яка маса водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін масою 400 кг ( ланцюг живлення: фітопланктон – зоопланктон – риби – дельфін)?


ІІ.Контрольні питання теми

1. Правило екологічної піраміди.

2. Піраміда чисел.

3. Піраміда енергії.

4. Закономірності піраміди біомаси.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Розв’язування типових задач з екології.


IV. Питання для самоконтролю знань

1. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини.

2. Дайте пояснення: піраміда чисел, піраміда біомаси, піраміда енергії.

3. Що називають відкритою системою.

4. Структура ланцюга живлення.
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

Тема. Вплив екологічних факторів на зміни в біогеоценозах. Агроценози
Актуальність теми. Будь-який біогеоценоз може нормально функціонувати лише за більш чи менш стабільних умов довкілля, що необхідно для здійснення колообігу речовин. Біогеоценози певною мірою здатні до підтримання гомеостазу, однак у них можуть відбуватись циклічні або поступальні зміни.
Навчальні цілі:

Знати:

– поняття сукцесій;

– класифікацію сукцесій;

– відмінності агроценозів від природних екосистем.Вміти:

– навести приклади первинних та вторинних сукцесій;

– характеризувати агроценози.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю «Класифікація сукцесій».Сукцесія

Характеристика, приклади
ІІ. Контрольні питання теми

1. Біогеоценоз, його характеристика.

2. Структура і властивостібіогеоценозу.

3. Сукцесії, їх характеристика і класифікація.

4. Агроценози.
ІІІ.Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика агроценозів і природних екосистем».Ознаки порівняння

Біогеоценози

Агроценози

Причини виникненняВидове різноманіттяТрофічні сіткиСтупінь продуктивностіСаморегуляціяКолообіг речовинПануюча форма добору
IV. Питання для самоконтролю знань

1.Чим відрізняються первинні сукцесії від вторинних?

2.Як поділяються сукцесії за масштабами часу?

3.В чому полягає відмінність агроценозів від природних екосистем?


V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Людина і біосфера. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу. Жива речовина біосфери, її властивості та функції
Актуальність теми. Cтиль сучасного людського буття хибний, і його неодмінно треба змінити, якщо ми хочемо зберегти життя на нашій планеті. Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери − надскладної природної системи. Тому час рятувати природне середовище, зберігати й «ремонтувати» свій дім, що колись був чудовий, а нині почав розвалюватися з нашої вини. Поставлене завдання може бути вирішене лише за однієї умови: всі люди зобов'язані глибоко оволодіти комплексною інтегральною наукою про довкілля.
Навчальні цілі:

Знати:

– оболонки біосфери;

– вчення про ноосферу;

– властивості та функції живої речовини.Вміти:

– характеризуватифункції живої речовини;

– характеризувати оболонки біосфери.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю «Головні біохімічні функції живої речовини на планеті Земля»Функція

Характеристика
ІІ. Контрольні питання теми

1. Біосфера як жива оболонка Землі.

2. Структура біосфери.

3. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу.

4. Жива речовина біосфери, її властивості та функції.
ІІІ.Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю «Оболонки біосфери»
Літосфера

Гідросфера

АтмосфераIV. Питання для самоконтролю знань

1. Роль людини в біосфері.

2. Межі біосфери.

3. Літосфера, як оболонка Землі.

4. Гідросфера, як оболонка Землі.

5. Атмосфера, як оболонка Землі.


V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

Тема. Колообіг речовин у біосфері

Актуальність теми. Для постійного існування біосфери, для запобігання припинення розвитку життя на Землі у природі повинні постійно відбуватись безперервні процеси перетворення її живої речовини. Біологічний колообіг − це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які протікають у біосфері. Кругообіг речовин характерний для екосистем будь-якого рівня організації. У природі відбувається постійний кругообіг води, котрий забезпечується за рахунок випаровування, транспірації води рослинами, випадання опадів. Цей колообіг, як і багато інших має надзвичайно важливе значення для нормального функціонування усього живого на землі.
Навчальні цілі:

Знати:

– основні терміни та поняття;

– біогеохімічні цикли;

– роль біогеохімічного кругообігу речовин.Вміти:

– складати схеми колообігу речовин.


І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1.Складіть схему колообігу азоту в біосфері.


ІІ. Контрольні питання теми

1. Поняття про колообіг речовин і потоки енергії.

2. Біогеохімічний цикл води.

3. Кругообіг азоту в природі.

4. Кругообіг вуглецю.

5. Кругообіг сірки.

6. Кругообіг кисню
ІІІ.Самостійна аудиторна робота студента

Складіть схему колообігу вуглецю в біосфері.


IV. Питання для самоконтролю знань

1.Великий (геологічний) колообіг.

2. Малий біологічний колообіг.

3. Значення кругообігу води.

4. Роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії в природі.
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Діяльність людини та стан біосфери

Актуальність теми. З появою на планеті Земля біологічного виду найвищої організації людини, з її розвитком, розмноженням, міграціями, адаптаціями й активізацією діяльності в біосфері відбулися великі зміни. Із самого початку поведінка людини в довкіллі стала відрізнятися від поведінки інших вищих істот особливою агресивністю й мала характер не рівноправного співмешканця середовища існування, а підкорювача, насильника, споживача. Проблеми дбайливого ставлення до природи, охорони навколишнього середовища, поліпшення екологічної ситуації є досить актуальним для України і всієї планети. Актуальність цієї теми сьогодні підтверджена тим, що екологічна освіта та екологічне виховання набули провідної ролі у вирішенні проблеми виживання людства.‬‬‬‬‬
Навчальні цілі:

Знати:

– сучасний стан ґрунтів нашої планети;

– проблеми пов'язані з використанням енергоресурсів;

– вплив діяльності людини на стан атмосфери.Вміти:

– аналізувати причини ерозії грунтів;

– раціонально використовувати енергоресурси.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розкрити основні поняття: ерозія, кислотні дощі, смог, парниковий ефект, озонові «діри».


ІІ. Контрольні питання теми

1. Причини сучасної екологічної кризи.

2. Поновлювані та непоновлювані природні ресурси.

3. Джерела забруднення атмосферного повітря.

4. Джерела забруднення поверхневих вод.

5. Джерела забруднення грунтів.

6. Демографічні проблеми й можливості біосфери.
ІІІ.Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю «Забруднення води»Фізичне

Хімічне

Біологічне

IV. Питання для самоконтролю знань

1. Процес урбанізації.

2.«Що таке «кислотні дощі»?

3. Що таке «озонові дірки»?

4. Хімічне, фізичне та біологічне забруднення води.

5. Що таке «тепличний ефект»? Чим він спричинений і які можливі наслідки цього явища?

6. Що таке ерозія ґрунтів? Які причини цього явища?
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Природоохоронні території. Природоохоронне законодавство України.

Актуальність теми. Людина і біосфера невіддільні. Біосфера забезпечує людину необхідними для життя речовинами та енергією. Людина, у свою чергу дбає про біосферу - виявляє турботу про її мешканців, охороняє середовище їх існування. Проте, здійснюючи різноманітну господарську діяльність, завдає біосфері значної шкоди. А оскільки атмосфера і гідросфера не мають державних кордонів, то живі організми потерпають від негативного впливу діяльності людини в усіх куточках планети. Тож нині питання охорони біосфери хвилює всіх людей на Землі.

Навчальні цілі:

Знати:

– класифікацію природоохоронних територій;

– природоохоронні Закони України.

Вміти:

– класифікувати об’єкти охорони;

– визначати вид об’єкту охорони.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Виписати основні природоохоронні Закони України.


ІІ. Контрольні питання теми

1. Основні напрями збереження видового різноманіття організмів.

2. Червона книга та Чорний список.

3. Зелена книга.

5. Природоохоронні території.

6. Природоохоронні Закони України.


ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю «Типи об'єктів природно-заповідного фонду України».Назва об'єкту

Визначення

Функціонуючі в Україні

Національнийприродній паркБіосферний заповідникПриродній заповідникЗакзникПам´ятки природи
IV. Питання для самоконтролю знань

1.Зякою метою створюють Червоні книги?

2.Яке значення має створення Зеленої книги України?

3.Які типи природоохоронних територій створено в Україні?

4.Яку законодавчу базу щодо охорони природи створено в Україні?
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Охорона видового різноманіття. Червона книга.
Актуальність теми. Ми постійно чуємо, що природу слід охороняти. Про це твердять вчені, педагоги, журналісти, політики… Ми звикли до цього заклику і навіть не замислюємось над його значенням…

Необхідно якомога швидше виховати покоління дітей з новим екологічним мисленням, які б свято берегли землю, воду, повітря, рослини, тварини, шанобливо і дбайливо ставились до природи.Навчальні цілі:

Знати:

– історію Червоної книги України;

– види рослин та тварин Прикарпаття, занесених до Червоної книги України.

Вміти:

– характеризувати структуру Червоної книги України;

– визначати і описувати окремі види Червоної книги України.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Виписати основні види рослин та тварин Прикарпаття занесених до Червоної книги України.


ІІ. Контрольні питання теми

1. Історія Червоної книги.

2. Структура Червоної книги.

3. Природоохоронні статуси Червоної книги.

4. Основні види рослин Прикарпаття, занесених до Червоної книги України.

5.Основні види тварин Прикарпаття, занесених до Червоної книги України.


ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнититаблицю «Природоохоронні статуси Червоної книги».Категорія

Характеристика
IV. Питання для самоконтролю знань

1.Список видів рослин, занесених до Червоної книги України.

2.Список видів тварин, занесених до Червоної книги України.

3.Список видів грибів, занесених до Червоної книги України.


V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Червона книга України. Рослинний світ (під заг. ред. Дідуха Я. П.). К.: Глобалконсалтинг. 2009. — 900 с.

6. Червона книга України. Тваринний світ (під заг. ред. Акімова І.). К.: Глобалконсалтинг. 2009. — 600 с.
Тема. Глобальні екологічні проблеми сучасності

Актуальність теми. ХХ ст. позначилося в історії людства кривавими подіями двох світових війн, численними локальними збройними конфліктами, НТР і виходом землян у космічні простори, глибокими політичними та природними змінами на планеті. У третьому тисячолітті виникли проблеми, які стосуються життєвих інтересів не тільки окремих держав і регіонів, а й усього людства. Вони мають планетарний, глобальний характер, і від їх розв’язання залежить доля земної цивілізації. Глобальні проблеми є наслідком діяльності всіх попередніх поколінь, їхнього історичного розвитку. Вони тісно взаємопов’язані між собою і тому нам необхідно знати всі сучасні глобальні проблеми, для того, щоб запобігти їхньому поширення й розвитку.

Навчальні цілі:

Знати:

глобальні проблеми сучасності;

– шляхи вирішення глобальних проблем.

Вміти:

– характеризувати природнє та штучне забруднення;

– характеризувати джерела забруднення атмосфери;

– характеризувати глобальні проблеми сучасності


І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Заповнити таблицю «Забруднення атмосферного повітря».Газ

Джерела забруднення

Дія


вуглекислий газ (СО2)чадний газ (СО)сірчистий газ (SO2)сполуки хлору
сполуки фтору

ІІ. Контрольні питання теми

1. Загальна характеристика глобальних проблем.

2. Причини виникненняглобальних проблем.

3. Забруднення біосфери, причини.

4. Забруднення атмосфери.

5. Забруднення гідросфери.

6. Забруднення ґрунтів.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю «Глобальні проблеми сучасності».Назва проблеми

Суть проблеми

Екологічна проблема
Проблема збереження природних і енергоресурсів
Соціально-економічна проблема
Демографічна проблема
Продовольча проблема
Проблеми невиліковних хвороб
Військово-політична проблема

IV. Питання для самоконтролю знань

1. Які проблеми людства називають глобальними?

2. У чому полягають причини виникнення цих проблем?

3.Поясніть, чому тільки спільними зусиллями народи Землі можуть розв’язати глобальні проблеми?

4. Шляхи подолання екологічної кризи.
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.
Тема. Стан довкілля в Івано-Франківській області

Актуальність теми. Івано-Франківщина володіє унікальними природними ресурсами, які можуть скласти основу забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. Проте в області продовжує зберігатися екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до нераціонального використання природних ресурсів, деградації ландшафтоформуючих компонентів, погіршення якості середовища життєдіяльності людей. Внаслідок нераціонального використання природних ресурсів все помітніші ознаки погіршення екологічної ситуації - забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів; порушення земель внаслідок ерозії і гірничих розробок, розвиток несприятливих природних процесів (зсуви, селі, повені, підтоплення), виснаження природних ресурсів, втрата різноманіття рослинного і тваринного світу.

Навчальні цілі:

Знати:

– території з найбільш складною екологічною ситуацією;

– шляхи вирішення глобальних проблем.

Вміти:

– аргументувати необхідність дбайливого ставлення до довкілля;

– переконувати в необхідності гармонійного розвитку людини і природи.
І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Реферат:


  1. Вплив мобільних телефонів на організм людини.

  2. Вплив алкоголю на організм людини.

  3. Вплив наркотиків на організм людини.

  4. Вплив паління на організм людини.


ІІ. Контрольні питання теми

1. Бурштинська ТЕС.

2. Екологія Калуша.

3. ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття.

3. Шумове та електромагнітне забруднення.

5. Оцінка екологічної ситуації забруднення ґрунтів.

6. Шляхи подолання екологічної кризи у області.
ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Обговорення рефератів даної теми.


IV. Питання для самоконтролю знань

1. Земельні ресурси області.

2. Оцінка екологічної ситуації.
V. Література

1. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

2. Біологія ( рівень стандарту, академ. рівень): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. К.: Освіта, –2011. – 336с.:іл.

3. Екологія. Підручник. / Васькова Г.Т., Грошева О.І. - К.: Кондор, – 2009. – 524с.4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка