Тема управлінський контрольСкачати 254.78 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір254.78 Kb.

Тема 7. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ.


План

1. Поняття контролю та його місце у системі управління.

2. Види управлінського контролю

3. Етапи та модель процесу контролю.

4. Дисфункціопальний ефект системи контролю.

5. Основні характеристики ефективної системи контролю.


1. Поняття контролю та його місце у системі управління


Контроль — це процес досягнення організацією цілей.

Процес контролю полягає у визначенні стандартів, фактично досягнутих результатів та здійсненні корегувань, якщо досягнуті результати суттєво відрізняються від визначених стандартів.

З'ясуємо, для чого потрібний контроль.

Керівники здійснюють функцію контролю з того моменту, як вони сформулювали цілі та завдання, створили організацію. Контроль дуже важливий, для успішного функціонування організації. Без контролю починається хаос і об'єднати діяльність будь-яких груп вже неможливо. Важливо й те, іцо самі по собі цілі, плани та структури організації визначають напрям її діяльності, розподіляючи її зусилля тим чи іншим чином та спрямовуючи виконання робіт. Отже, контроль є невід'ємною складовою сутності будь-якої організації. Це й дало підставу

П. Друкеру заявити: "Контроль і визначення напряму — це синоніми".

Невизначеність. Плани й організаційні структури — лише картини того, яким хотілося б бачити майбутнє керівництву. Різні обставини можуть перешкодити тому, щоб реалізувати задумане. Зміни законів, соціальних цінностей, технологій, умов конкуренції та інших змінних величин навколишнього середовища здатні перетворити плани, досить реальні в момент їх формування, через деякий час у дещо недосяжне.

Ще одним фактором невизначеності, постійно наявним в управлінні, є люди, які виконують більшість робіт у будь-якій організації. Люди — не комп'ютери, їх не можна запрограмувати на здійснення завдання з абсолютною точністю. Складно спрогнозувати відповідну реакцію працівників на введення нових інструкцій і команд, надання додаткових прав та покладення обов'язків.

Запобігання виникненню кризових ситуацій. Помилки та проблеми, що виникають під час аналізу ситуації всередині організації, переплітаються (якщо їх вчасно не виправити) з помилками в оцінюванні майбутніх умов навколишнього середовища та поведінки людей. Імовірність цього в організації дуже велика у зв'язку з високим ступенем взаємозалежності видів діяльності.

Функція контролю — така характеристика управління, що дає змогу виявити проблеми та відповідно скорегувати діяльність організації до того, як проблеми переростуть у кризу.

Одна з найважливіших причин здійснення контролю полягає в тому, що будь-яка організація безумовно зобов'язана бути здатною своєчасно фіксувати свої помилки та виправляти їх доти, доки вони перешкодять досягненням цілей організації.

Підтримка успіху. Важливим є й позитивний бік контролю, що передбачає всебічну підтримку всього того, що є успішним у діяльності організації. Зіставляючи реально досягнуті результати із запланованими, тобто відповідаючи на запитання "Наскільки ми просунулися до поставлених цілей?", керівництво організації може визначити, де організація домоглася успіхів або зазнала поразки. Важливим аспектом контролю є визначення напрямів діяльності організації, які найефективніше сприяють досягненню її загальних цілей.

Обсяг контролю. Одна з найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати, насамперед, полягає в тому, що контроль має бути всеосяжним.

Контроль — фундаментальний елемент процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати повністю окремо від контролю. Справді, майже всі ці процеси вони є невід'ємними частинами загальної системи контролю в певній організації. Види контролю (попередній, поточний, заключний) мають одну й ту саму мету: сприяти тому, щоб фактично одержані результати були якомога подібними до таких, що вимагаються.

2. Види управлінського контролю


Деякі найважливіші види контролю певної організації можуть приховуватися серед інших функцій управління. Наприклад, хоча планування та створення організаційних структур іноді належать до процедур контролю, вони як такі дають змогу здійснювати попередній контроль над діяльністю організації. Цей вид контролю називається попереднім, адже відбувається до фактичного початку робіт. Він, як правило, реалізується у формі певної політики, процедур і правил. Оскільки правила та лінії поведінки виробляються з метою забезпечення виконання планів, то їх суворе додержання — спосіб переконатися, що робота розвивається у заданому напрямі.

В організаціях попередній контроль застосовується щодо трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.Людські ресурси. Попередній контроль у сфері людських ресурсів досягається в організаціях шляхом ретельного аналізу ділових та професійних знань і навичок, необхідних для виконання тих чи інших посадових обов'язків, та відбору найбільш підготовлених і кваліфікованих осіб. Аби переконатися, що працівники, яких приймають, зможуть виконувати покладені на них обов'язки, варто встановити мінімально допустимий рівень освіти або стажу роботи в певній галузі та перевірити документи й рекомендації, що надаються тим, кого наймають.

Матеріальні ресурси. Зрозуміло, що виготовити високоякісну продукцію з поганої сировини неможливо. Тому промислові організації встановлюють обов'язковий попередній контроль використовуваних матеріальних ресурсів. Контроль здійснюється шляхом вироблення стандартів мінімально допустимих рівнів якості та проведення фізичних перевірок відповідності матеріалів, що надходять, до цих вимог. До методів попереднього контролю матеріальних ресурсів належить також забезпечення їх запасів в організації на рівні, достатньому для запобігання дефіциту.

Фінансові ресурси. Важливим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є бюджет, що також дає змогу виконувати функцію планування. Бюджети встановлюють граничні значення витрат і не дозволяють таким чином якому-небудь відділу або організації загалом вичерпати всі свої наявні засоби.

Поточний контроль здійснюється безпосередньо у процесі виконання робіт. Його об'єктом є підлеглі співробітники, а власне контроль традиційно проводять безпосередні начальники. Регулярна перевірка роботи підлеглих, обговорення проблем, що виникають, і пропозицій з удосконалення роботи дають змогу уникнути відхилення від намічених планів та інструкцій. Якщо ці відхилення розвиватимуться, вони можуть перетворитися в серйозні труднощі для всієї організації.

Поточний контроль не здійснюється одночасно з виконанням самої роботи. Він ґрунтується на визначенні фактичних результатів, одержаних після проведення роботи, спрямованої на досягнення бажаних цілей. З метою здійснення поточного контролю апаратові управління необхідний зворотний зв'язок — це дані про отримані результати. Найпростішим прикладом зворотного зв'язку е повідомлення начальника підлеглим про те, що їх робота незадовільна, якщо він бачить, що вони допускають помилки.

Системи зворотного зв'язку дають змогу керівництву виявити багато непередбачених моментів і скорегувати свою лінію поведінки так, щоб запобігти відхиленням організації від найефективнішого шляху до поставлених перед нею завдань.

Усі системи зі зворотним зв'язком:

— мають характер ланцюгів;

— використовують зовнішні ресурси;

— перетворюють зовнішні ресурси для внутрішнього використання;

— стежать за значними відхиленнями від намічених цілей;

— корегують ці відхилення з метою забезпечення досягнення цілей.

Заключний контроль здійснюється після закінчення роботи або якщо завершився відведений на цю роботу час. За допомогою такого виду контролю керівництво організації отримує інформацію, потрібну для планування у разі, коли аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому.

Порівнюючи фактично отримані результати з тими, що були потрібні, керівництво має змогу краще оцінити, наскільки реальними були складені ним плани. Ця процедура також дозволяє одержати інформацію про проблеми, що виникли, та сформулювати нові плани так, щоб уникнути їх у майбутньому. Друга функція заключного контролю полягає в сприянні мотивації. Якщо керівництво організації пов'язує мотиваційні винагороди з досягненням певного рівня результативності, то, очевидно, що фактично досягнуту результативність потрібно визначати точно й об'єктивно.


3. Етапи та модель процесу контролю


У процедурі контролю розрізняють три етапи:

1) вироблення стандартів і критеріїв;

2) зіставлення з ними реальних результатів;

3) вжиття необхідних корегуючих дій.

На кожному етапі реалізується комплекс різних заходів.

1. Встановлення стандартів. Перший етап процедури контролю свідчить, наскільки близько поєднані функції контролю та планування. Стандарти — це конкретні цілі, які можна змінити й обмежити в часі.

Для управління необхідні стандарти у формі показників результативності об'єкта управління для всіх ключових галузей, що визначаються під час планування. Показником результативності називається конкретний критерій у певний період часу; він точно визначає те, що має бути одержаним для досягнення поставлених цілей.

2. Порівняння досягнутих результатів зі встановленими стандартами. Менеджер має визначити, наскільки досягнуті результати відповідають його очікуванням. Діяльність, що здійснюється на цьому етапі контролю, є найпомітнішою частиною всієї системи контролю. Вона полягає у визначенні масштабу відхилень, результатів, передачі інформації та її оцінюванні.

Масштаб допустимих відхилень — межі, в яких відхилення одержаних результатів від намічених не мають викликати занепокоєння. Визначення масштабу допустимих відхилень — питання вкрай важливе. Якщо взяти занадто великий масштаб, то проблеми, що виникли, можуть набувати загрозливого характеру. Але якщо масштаб занадто маленький, то організація реагуватиме навіть на незначні відхилення.

Щоб бути ефективним, контроль має бути економічним. Переваги системи контролю мають перевищувати витрати на її функціонування. Коли прибуток, який виникає під час здійснення контролю, менший, ніж витрати на нього, то такий контроль не економічний та не продуктивний. Один зі способів можливого збільшення економічної ефективності контролю полягає у використанні методу управління за принципом виключення. Принцип виключення передбачає, що система контролю має спрацьовувати за наявності помітних відхилень від стандартів, інакше вона буде не економічною та нестійкою.

Визначення результатів, як правило, — найбільш клопіткий і дорогий етап. Порівнюючи визначені результати із заданими стандартами, менеджер отримує можливість визначити, які заходи варто застосувати.

Передача інформації. Щоб система контролю діяла ефективно, необхідно обов'язково повідомляти відповідних працівників організації як про встановлені стандарти, так і про досягнуті результати.

Заключна стадія етапу зіставлення полягає в оцінюванні інформації про одержані результати. Менеджер має вирішити, чи одержано потрібну інформацію і чи важлива вона. Важлива інформація — це така інформація, що адекватно характеризує досліджуване явище та суттєво необхідна для прийняття правильного рішення.

3. Дії. Менеджер повинен обрати одну з трьох ліній поведінки: не вживати жодних заходів, усунути відхилення або переглянути стандарти.

Не вживати ніяких заходів. Якщо порівняння фактичних результатів зі стандартами свідчить про те, що визначені цілі досягаються, ліпше нічого не застосовувати.

Усунути відхилення. Сутність корегування полягає в тому, аби зрозуміти причини відхилень і повернути діяльність організації у правильному напрямі.

Переглядання стандартів. Не всі помітні відхилення від стандартів потрібно усувати. Іноді стандарти можуть виявитися нереальними, оскільки вони ґрунтуються на планах, а плани — це лише прогнози на майбутнє. У процесі переглядання планів потрібно переглядати й стандарти.

4. Дисфункціональний ефект системи контролю


Хоча більшість менеджерів добре знає про те, що процес контролю можна використовувати, щоб позитивно вплинути на поведінку співробітників, деякі з них забувають про можливість контролю зумовлювати неумисні зриви в поведінці людей. Ці негативні явища часто є побічними результатами наочності дії системи контролю.

Співробітники організації розуміють, що з метою оцінювання результативності їх діяльності керівництво застосовує різні методи контролю. Вони також знають, що їх помилки та досягнення у тих галузях, де керівництво встановило стандарти і виконує процедуру контролю, будуть підставою для розподілу винагороджень та покарань. Тому підлеглі, як правило, роблять те, що начальство хоче побачити від них під час перевірки.

У деяких дослідженнях підтверджується тенденція співробітників до будь-якого акцентування на роботі в тих сферах, де визначають ефективність роботи, і нехтування тією роботою, у процесі виконання якої визначень не здійснюють. Тип поведінки, коли люди прагнуть вдовольняти вимоги контролю, а не досягати поставлених цілей, називається поведінкою, орієнтованою на контроль. Потрібно ретельно спроектувати систему контролю з урахуванням подібних ефектів, інакше вона спрямовуватиме діяльність співробітників на те, щоб добре виглядати під час проведення контролю, а не на досягнення цілей організації. Такий вплив може також призвести до отримання неправильної інформації.

5. Основні характеристики ефективної системи контролю


У. Ньюмен сформулював декілька рекомендацій для менеджерів, які хотіли б уникнути ненавмисного впливу контролю на поведінку співробітників і таким чином підвищити його ефективність.

Розглянемо такі рекомендації науки про поведінку у процесі здійснення ефективного контролю:

— встановлюйте помірковані стандарти, прийнятні для співробітників;

— встановлюйте двобічне спілкування;

— уникайте надмірного контролю;

— встановлюйте суворі, але досяжні стандарти;

— винагороджуйте за досягнення стандарту.

Поведінка людей — не єдиний фактор, що визначає ефективність контролю. Щоб контроль міг виконувати своє завдання, тобто забезпечувати досягнення цілей організації, він повинен мати декілька важливих властивостей.

Розрізняють такі характеристики ефективного контролю: 1) стратегічна спрямованість. Контроль повинен мати

стратегічний характер, тобто відображати загальні пріоритети

організації та підтримувати їх;

2) орієнтація на результати. Кінцева мета контролю полягає не в тому, щоб зібрати інформацію, встановити стандарти та виявити проблеми, а в тому, щоб вирішити завдання, які має організація;

3) відповідність до справи. Щоб бути ефективним, контроль має відповідати контрольованому виду діяльності. Він повинен об'єктивно визначати й оцінювати те, що справді важливо;

4) своєчасність. Система ефективного контролю — система , що дає потрібну інформацію певним особам до того, як розвинеться криза;

5) гнучкість. Контроль, як і плани, має бути достатньо гнучким та пристосовуватися до змін, що відбуваються;

6) простота. Найпростіші методи контролю потребують менших зусиль та є ефективнішими;

7) економічність. Якщо підсумкові витрати на систему контролю перевищують переваги, що створюються ним, організації краще не використовувати цю систему контролю взагалі або запровадити менш ретельний контроль.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ


Питання для самостійного вивчення

1. Розробка бюджетів. Типи бюджетів.

2. Фінансовий аналіз. Аналіз фінансової звітності. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Аналіз беззбитковості, аудит.

3. Графік Г. Ганта. Метод оцінювання та перегляду планів (PERT). Техніка управління запасами, інструменти контролю якості.

4. Модель процесу контролю поведінки працівників. Методи оцінки виконання. Прямий управлінський контроль: мотивація, дисципліна, нагорода. Замінники прямого управлінського контролю: селекція, організаційна культура.

Теми рефератів

1. Роль контролювання у менеджменті.

2. Особливості здійснення, суб'єкти й об'єкти етапів процесу контролю.

3. Характеристика застосування сучасних інформаційних технологій у процесі контролю.

4. Необхідність врахування соціально-психологічних та економічних аспектів під час формування системи контролю в організації.

5. Методи оцінювання інформації про результати проведеного контролю.Запитання та завдання для самоконтролю

1. Поясніть сутність і необхідність контролю.

2. У чому полягають завдання та мета контролю?

3. Визначне об'єкт і предмет контролю.

4. Назвіть суб'єкти та типи контролю.

5. Які ви знаєте два підходи у виокремленні стадій процесу контролю?

6. У чому полягає сутність системи контролю?

7. Назвіть і поясніть основні елементи системи контролю.

8. Що таке контролінг?

9. З'ясуйте сутність, види та роль аудиту.Питання до семінарського заняття

1. Поняття та процес контролю.

2. Класифікація інструментів управлінського контролю.

3. Ефективність контролю.


Афоризми


Виберіть афоризм, в якому найповніше розкрито сутність теми.

"Контроль... непомітно перейшов до десятків мільйонів, а потім перейде до сотні мільйонів споживачів у всьому світі".

Л. Герстнер

"Якщо ви думаєте, що компетентність коштує дорого, спробуйте некомпетентність".

Й.С. фон Хольстайн

"Записуй власну думку. Можливо, тобі вдасться занотувати власну''.

Д. Окольський

"Робота в команді дуже важлива. Вона дає змогу звернути провину на іншого".

Восьме правило Фінейгла

"Вони сказали, що розраховують на мене. Цікаво, скільки це для мене коштуватиме".

Я. Васильківський

"Найголовніша людина в кімнаті та, яка знає, що потрібно зараз робити".

Дж.Л.Уебб

"Директор — така сама людина, як і всі інші, тільки він про це не знає".

Р. Чандлер

"Щоб знайти спільну мову з керівником, потрібно стати його шефом".

В. ГеоргієвТерміни і поняття


До кожного визначення доберіть відповідний термін або поняття:

а) такий підхід до контролю, що зосереджується на результатах діяльності організації після завершення виробничого процесу;

б) такий підхід до контролю, який використовує ресурси в системі організаційної діяльності як засоби контролю за виконанням організаційних цілей;

в) процес спостереження і регулювання різних видів діяльності організації з метою полегшення виконання організаційних завдань;

г) підхід до контролю, заснований на його застосуванні в процесі виконання роботи;

д) контроль, призначений для визначення того, чи слід змінювати загальну стратегію подій, що розгортаються, і результатів, пов'язаних із сутністю кроків і дій з виконання планів компанії;

е) контроль, призначений для систематичної перевірки того, чи діють передумови, що лежать в основі планів компанії;

є) наявний механізм, який використовують менеджери з метою контролю людських ресурсів в організації;

ж) процес досягнення організацією своїх цілей;

з) конкретний критерій у певний період часу, який точно визначає те, що має бути одержаним для досягнення поставлених цілей;

и) бажаний результат або очікувана подія, з якими менеджери можуть порівнювати наступну діяльність, виконання і зміни;

і) межі, в яких відхилення отриманих результатів від передбачених не мають викликати занепокоєння;

ї) результати процесу контролю, що відображаються у майбутній діяльності організації або підрозділу в кількісних грошових одиницях;

й) тип попереднього контролю, що полягає у спостереженні за широким колом подій усередині компанії та за її межами, які б могли зробити зміни в стратегії фірми бажаними;

к) така інформація, в якій адекватно характеризується досліджуване явище, суттєво необхідна для прийняття правильного рішення;

л) тип поведінки, коли люди прагнуть вдовольняти вимог и контролю, а не досягати поставлених цілей;

м) система, що дає потрібну інформацію певним особам до того, як розвинеться криза.

1. Вхідний контроль.

2. Контроль виконання.

3. Поточний контроль.

4. Управлінський контроль.

5. Заключний контроль.

6. Попередній контроль.

7. Контроль.

8. Показник результативності.

9. Оцінка використання.

10. Масштаб допустимих відхилень.

11. Стандарт.

12. Стратегічний нагляд.

13. Фінансове планування.

14. Дисфункціональний ефект.

15. Система ефективного контролю.

16. Важлива інформація.

Тести


Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У чому полягає сутність поняття "контроль":

1) процес перевірки всіх видів діяльності організації;

2) сукупність дій з визначення фактично досягнутих результатів діяльності організації та за потреби здійснення коригувань;

3) процес досягнення організацією своїх цілей;

4) визначення напряму діяльності організації?

2. Стандарти — це:

1) конкретні цілі, що можуть змінюватися та обмежені в часі;

2) конкретні незмінні цілі, обмежені в часі;

3) цілі, яких прагне досягти організація;

4) конкретні цілі, яких дотримується організація у процесі діяльності та які можуть змінюватися.

3. Стосовно чого в організаціях застосовується попередній контроль:

1) трудових ресурсів, документації та касових залишків;

2) інформаційного забезпечення, матеріальних і касових залишків;

3) трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;

4) устаткування, документації й інформаційного забезпечення?

4. Для якого виду контролю першочергове значення має зворотний зв'язок:

1) попереднього;

2) поточного;

3) заключного;

4) фінансового?

5. Що є важливим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів:

1) бюджет;

2) встановлення відповідних правил;

3) матеріальні активи;

4) фінансова звітність минулих періодів?

6. З якою метою промислові організації встановлюють обов'язковий попередній контроль використовуваних матеріальних ресурсів:

1) щоб виробити високоякісну продукцію;

2) для уникнення зайвих витрат;

3) щоб у майбутньому ефективніше використовувати наявні ресурси;

4) для уникнення фінансових зловживань?

7. Що найчастіше є об'єктом поточного контролю:

1) фінансові ресурси;

2) матеріальні ресурси;

3) трудові ресурси;

4) заборгованість підприємства?

8. Що демонструє перший етап процедури контролю:

1) наскільки близько, по суті, поєднані функції контролю та планування;

2) стратегічні цілі діяльності підприємства;

3) тісний зв'язок між мотивацією та контролем;

4) відповіді?

9. Що називається показником результативності:

1) економічний ефект, якого досягла організація;

2) конкретний критерій у певний період часу;

3) фінансовий стан підприємства на певну дату;

4) відповіді 1), 2) і 3) правильні?

10. У чому полягає сутність масштабу допустимих відхилень:

1) межі, в яких відхилення одержаних результатів від намічених не мають викликати занепокоєння;

2) межі, в яких відхилення отриманих результатів від передбачених повинні викликати занепокоєння;

3) межі, в яких відображається відхилення одержаних результатів від намічених;

4) межі, в яких варіюють отримані результати?

Твердження


Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. Контроль — це процес досягнення організацією своїх цілей:

а) так;

б) ні.


2. Одна з найважливіших особливостей контролю полягає в тому, що контроль не має бути всеосяжним:

а) так;


б) ні.

3. Поточний контроль здійснюється безпосередньо в процесі виконання робіт:

а) так;

б) ні.


4. Попередній контроль, як правило, реалізується у формі певної політики, процедурі правил:

а) так;


б) ні.

5. Щоб контроль був ефективним,він не має бути економічним:

а) так;

б) ні.


6. Важлива інформація — це така інформація, що адекватно характеризує досліджуване явище та суттєво необхідна для прийняття правильного рішення:

а) так;


б) ні.

7. Найпростіші методи контролю потребують більших зусиль та є менш ефективними:

а) так;

б) ні.


8. Система ефективного контролю — система, що дає потрібну інформацію потрібним особам до того, як розвинеться криза:

а) так;


б) ні.

9. Кінцева мета контролю полягає в тому, аби зібрати інформацію, встановити стандарти та виявити проблеми, а не в тому, щоб вирішити завдання, які має організація:

а) так;

б) ні.


10. Поведінка людей — не єдиний фактор, що визначає ефективність контролю:

а) так;


б) ні.

Ситуаційні задачі


1. У редакцію щотижневого розважального журналу "Теленеделя" у відділ культури у зв'язку з великою кількістю подій, що відбуваються у цій сфері, вирішили прийняти додаткового журналіста. За допомогою телебачення надали рекламу вакантної посади. До кандидатів ставили таку вимогу, як вміння характеризувати культурно масові заходи з професійного погляду.

До редакції звернулися дві особи. Кандидат А — Іван Кульовий, 20 років, студент третього курсу економічного університету, у сфері журналістики працює два роки, має понад 50 публікацій (які надає за потребою) у розважальних виданнях. Під час співбесіди виявив себе як комунікативна людина, володіє англійською та німецькою.

Кандидат Б — Петро Хвильовий, 22 роки, закінчив державний університет, факультет журналістики. Вільно володіє українською, російською, англійською, має філологічні наукові роботи, знає комп'ютер на рівні користувача; політично обізнаний; досвіду роботи не має, публікацій також.

Після співбесіди головний редактор вирішує, кому з двох хлопців надати перевагу, але щоб остаточно підтвердити вибір, робить такі дії. Він доручає здійснювати шефство над молодими людьми редакторові відділу культури. Щоб перевірити кваліфікаційний рівень майбутніх можливих співробітників, редактор відділу культури дає хлопцям завдання: їм потрібно відвідати театральну прем'єру, щоб на наступний день подати до редакції звіт про подію, що відбулась, у вигляді статті. З метою виконання випробувального завдання надаються рівні можливості щодо збору інформації. За наказом головного редактора завідувач відділу культури телефонує керівникові театру та попередньо повідомляє про прихід журналістів, щоб їм надали всю необхідну інформацію.

Наступного дня Іван Кульовий подав до редакції матеріал з оглядом усіх використаних у виставі театральних концепцій, професійно оцінив з погляду культурного глядача режисерську роботу, до статті дописав інтерв'ю з режисером.

Петро Хвильовий надав матеріал із художнім забарвленням, повний опис події, що відбувалася на сцені, у статті зазначив імена акторів.

Після перевірки отриманого матеріалу редактор відділу культури передав статті головному редакторові. Кого з кандидатів — Івана Кульового чи Петра Хвильового — прийме на роботу головний редактор? Відповідь обґрунтуйте.

2. Контроль — фундаментальна складова процесу управління. Ні планування, ні створення організаційної структури, ні мотивацію не можна розглядати окремо від контролю.

На прикладі двох фірм потрібно перевірити ефективність застосування заходів контролю за виробництвом і досягненням поставлених цілей, оцінити правильність поведінки менеджерів, їх компетентність у прийнятті рішень щодо виробництва.

Порівняємо діяльність фірми "Електро", "Електроленд" і "Електроник". Вони виготовляють електричну конфорку, намагаються збільшити прибуток, мінімізувати витрати і розширити ринки збуту.

Менеджери фірми "Електро" відповідно ставляться до досягнення цілей. Вони визначають стандарти, фактичні результати та здійснюють коригування, якщо результати суттєво відрізняються від поставлених цілей. У цій фірмі є три види контролю: попередній, поточний та заключний. Менеджери відповідають за підбір кадрів: аналізують професійну придатність (відповідні знання і навички), необхідну для виконання поставлених завдань (виготовлення конфорки). У цій організації передбачені певні винагороди за досягнення стандартів. Менеджери постійно контролюють кожен крок працівників, власне процес виробництва і стежать за цільовим використанням ресурсів фірми.

Менеджери фірми "Електроленд" використовують старі стандарти, не намагаючись пристосувати їх до сучасних умов праці. Слідкують за досягненням усіх поставлених цілей, при цьому не передбачається гнучкий підхід до розв'язання нагальних проблем. Кваліфікація працівників середня, до них немає спеціальних професійних вимог, адже фірма сподівається таким чином дещо зменшити вартість робочої сили, а отже, і витрати на виготовлення продукції. На цій фірмі не встановлюють обов'язковий попередній контроль використовуваних матеріальних ресурсів.

На фірмі "Електроник" менеджери намагаються уникати будь-якого контролю, покладаються на порядність працівників. Поставлені цілі досягаються, але не в повній мірі. Відбувається підстановка результатів, а не коригування за великої відмінності між поставленими цілями й отриманими результатами. Серед наявних видів контролю тут застосовують попередній контроль за фінансовими ресурсами. Менеджери не передбачають жодної винагороди за досягнення стандартів. Стандарти встановлюють незалежно від умов і можливостей виробництва. Завдання

1. Оцініть ситуації на фірмах.

2. Сформулюйте основні проблеми на фірмах і проаналізувати причини їх виникнення.

3. Запропонуйте заходи для поліпшення роботи фірм.

4. Оцініть роботу менеджерів.

Структурно-логічні схеми


Заповніть порожнє місце структурно-логічної схеми, позначене запитанням, необхідним терміном (поняттям) відповідно до змісту.

Схема 1. Взаємозв'язки між попереднім, поточним та заключним контролем


Кросворд


Варіант І

По горизонталі

1. Яке загальноприйняте визначення можна дати групі осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети? 2. Процес контролю забезпечує ефективне функціонування певної чисельності працівників, котрі дотримуються певних норм і прагнуть задовольнити потреби шляхом досягнення певної мети. Як одним визначенням можна охарактеризувати таке об'єднання працівників? 3. Чиї дії має постійно контролювати керівник, щоб досягти поставлених перед організацією цілей? 4. Чим згідно з П. Друкером є "контроль і визначення напряму ...?" 5. Складовою системи контролю в організації вважається процес спонукання робітників до досягнення певних цілей. Як називається така складова? 6. Підтримка чого є одним із позитивних аспектів контролю? 7. Фундаментальним елементом якого процесу є контроль? 8. Конкретний критерій у певний період часу, який точно визначає те, що має бути одержаним для досягнення поставлених цілей, називається ... результативності. 9. Один із факторів невизначеності у процесі контролю. 10. Особа, котра керує людьми в їх сумісній діяльності для досягнення цілей. 11. Особа, якій в процесі контролю належить функція прийняття необхідних корегуючих дій. 12. Вони можуть бути трудові, матеріальні, фінансові; щодо них в організаціях здійснюється попередній контроль. 13. Конкретні цілі, що можуть змінюватися й обмежені в часі? 14. Показник, що визначається шляхом порівняння планових показників з фактичними. 15. Для запобігання якому явищу до методів попереднього контролю матеріальних ресурсів належить забезпечення їх запасів в організації на належному рівні? 16. Однією з характеристик контролю є ... надана необхідна інформація потрібним особам до того, як розвинеться криза. 17. Разом із цілями та структурами це одна зі

складових, що визначає напрям діяльності організації. 18. Який учений зазначив, що "контроль та визначення напряму — це синоніми"? 19. Діяльність людей, коли вони прагнуть вдовольняти вимоги контролю, а не досягати поставлених цілей, називається ... орієнтована на контроль.

По вертикалі

1. Як називається категорія, що означає відносно стійкі зв'язки між елементами організації? 2. Що має сформулювати керівник перед підлеглими, аби почати здійснювати функцію контролю? 3. Запорукою чого для організаційних груп є контроль? 4. Категорія, яка конкретизує подальшу діяльність організації. 5. Чим за своєю суттю є контроль в системі управління? 6. Як називається один із факторів, що є в управлінні, за якого плани й організаційні структури можуть бути лише картинами того, яким хотілося б бачити майбутнє керівництву? 7. Найбільш клопітким і дорогим етапом порівняння результатів із заданими стандартами є... результатів. 8. Якщо вчасно не виправити помилки та проблеми, що виникають під час аналізу становища всередині організації, виникне кризова .... 9. Яке явище може виникнути на другому етапі процесу контролю, якщо досягнуті результати порівнюють зі встановленими стандартами? 10. Який контроль здійснюється після завершення роботи або коли вийшов відведений на цю роботу час і дає керівництву організації інформацію, потрібну для планування, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому? 11. Яке поняття означає певну систему цінностей для працівника (від самого процесу праці до благ, що пропонує організація за виконання роботи)? 12. Контроль, що здійснюється до фактичного початку робіт. 13. За допомогою чого досягається попередній контроль у сфері людських ресурсів? 14. Як називається третій етап процесу контролю, коли менеджер має обрати лінію поведінки? 15. Одна з характеристик контролю, за допомогою якої методи здійснення контролю потребують менших зусиль та є ефективнішими. 16. Процес досягнення організацією своїх цілей. 17. Характеристика контролю, що означає його здібність відображати загальні пріоритети організації та підтримувати їх. 18. Можливість здійснення постійного контролю за результатами функціонування системи та створення умов для її корегування називається... зворотного зв'язку. 19. У процесі контролю їх розрізняють лише три. 20. Для яких ресурсів бюджет організації є засобом попереднього контролю? 21. Принцип, сутність якого полягає в тому, що система контролю має спрацьовувати за наявності помітних відхилень від стандартів, інакше вона стане неекономічною та нестійкою. 22. Що є невід'ємною складовою системи контролю, яку постійно потрібно доводити до відома працівників, щоб ця система діяла ефективно? 23. Що таке сукупність етапів процесу контролю? 24. Наука, за допомогою якої здійснюється контроль за фінансовим станом організації.

Варіант Ц

По горизонталі

1. Перевищення видатків фірми над її доходами. 4. Вид управлінського контролю, що реалізується у формі певної політики, процедури, правил. 7. Межі, в яких відхилення одержаних результатів не мають викликати занепокоєння. 9. Визначена норма 11. У загальнювальна модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей. 12. Визначення, наскільки досягнуті результати відповідають очікуваним. 13. Сукупність даних і потрібних відомостей, необхідних для аналізу, контролю, прийняття й організації виконання управлінських рішень. 15. Усунення помітних відхилень від стандартів. 16. Конкретний критерій у певний період часу, який визначає те, що має бути одержаним для досягнення поставлених цілей. 19. Вид управлінського контролю, який реалізується безпосередньо в ході проведення робіт. 20. Одна з функцій контролю, що відповідає за експлуатаційні характеристики та ціну. 22. Сукупність необхідних професійних навичок і рівня освіти для виконання робіт певного рівня. 25. Один з елементів контролю, що характеризує дії, які потрібно вживати в конкретній ситуації. 28. Кінцева мета контролю, яка полягає в тому, щоб вирішити завдання, котрі має організація. 30. Різновид ресурсів, що ви користовуються

під час попереднього контролю, головною складовою яких є бюджет. 32. Усвідомлене відчуття нестачі, потреби в чомусь, яке має визначений напрям або шлях до вирішення. 33. Уявлення про об'єкт, системи або ідеї в певній формі. 34. Один з елементів контролю, який точно визначає, що має бути зробленим у специфічній одиничній ситуації. 35. Плани доходів та видатків підприємства. 36. Надання потрібної інформації потрібним особам до того, як розвинеться криза. 37. Процес, за допомогою якого під час контролю здійснюється діагноз внутрішніх проблем. 38. Усунення проблеми до її загострення.

По вертикалі

2. Одна із властивостей контролю, що характеризується таким чином: якщо підсумкові витрати на систему контролю перевищують переваги, створені ним, організації ліпше не використовувати цю систему контролю взагалі або запровадити менш ретельний контроль. 3. Супер завдання, сутність бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності. 5. Одна з найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати насамперед, полягає в тому, що контроль має бути всеосяжним. 6. Усе те, що людина вважає цінним для себе, чого вона прагне досягти і чим би хотіла володіти. 8. Різновид ресурсів, що використовуються під час попереднього контролю, до їх складу входять запаси сировини, готової продукції та матеріалів. 9. Ситуація, за якої повністю невідома ймовірність настання події, тобто неможливо передбачити результат. 10. Якщо зіставлення фактичних результатів зі стандартами свідчить про те, що визначені цілі не досягаються. 11. Конкретні цілі, що можуть змінюватися й обмежені в часі. 12. Здійснюється визначення й оцінювання наслідків рішення або порівняння фактичних результатів з тими, які керівник збирався отримати. 14. Пристосування до змін, що відбуваються. 17. Процес спонукання, стимулювання себе або інших (окремої людини чи групи людей) до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації.18. Один із принципів контролю, який полягає в тому, що система контролю має спрацьовувати за наявності помітних відхилень від стандартів, інакше вона стане неекономічною та нестійкою. 21. Різновид ресурсів, що використовуються під час попереднього контролю, безпосередньо пов'язаний з персоналом. 22. Процес досягнення організацією цілей. 23. Вибір альтернатив. 24. Відносна ефективність та економічність організації. 26. Використання найпростіших методів контролю, що потребують менших зусиль та є більш ефективними. 27. Найперша функція управління, вона передує іншим управлінським функціям, у тому числі контрольній, визначає сутність інших функцій. 29. Вид управлінського контролю, який здійснюється після закінчення роботи або якщо вийшов відведений на цю роботу час. 31. Група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка