Тема Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, методи та історія розвитку Місце кримінології серед суміжних галузей знаньСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4
Самостійна робота для 4 курсу ІПС з курсу

«КРИМІНОЛОГІЯ»

на 2015-2016 навч. роки
Тема 1. Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, методи та історія розвитку

 1. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

 2. Галузі кримінологічного знання.

 3. Кримінологія як основа розвитку наук кримінального профілю.

 4. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

 5. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

 6. Кримінологічні дослідження у царській Росії: загальна характеристика.

 7. Тенденції розвитку кримінологічної науки на сучасному етапі.


Література:

 1. Антипенко В. Ф. Международная криминология: опыт исследования терроризма : монография / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 356 с.

 2. Бабаев М. М. Криминология и уголовная политика / М.М. Бабаев // Юристъ – правоведъ. – 2012. – № 2. – С. 7-19.

 3. Гайков В. Т. Интегративные тенденции в современной криминологии / В. Т. Гайков, Е. В. Тищенко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4. – С. 70-71.

 4. Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / Анатолій Горбань, Володимир Міщук // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 37-41.

 5. Гумін О. М. Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину / О. М. Гумін, О. І. Ромців // Митна справа. – 2012. – № 1 (ч. 2, кн.2). – С. 3-10.

 6. Джужа О. М. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк. – 2003. – № 2. – С. 97-101.

 7. Дрёмин В. Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту / В. Н. Дремин // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 68-73.

 8. Дрёмин В. Н. Социальные функции криминологии: история и современность / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2007. – № 4. – С. 119-130.

 9. Жалинский А. Э. Обновление криминологии / А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2012. – № 5. – С. 828-835.

 10. Зелінський А. Ф. Методика кримінологічних досліджень / А. Ф. Зелінський. – К. : НМК ВО, 1992. – 45 с.

 11. Зелінський А. Ф. Перспективи подальшого розвитку кримінології / А. Ф. Зелінський // Право України. – 2001. – №2. – С. 107-109.

 12. Касьяненко М. А. К вопросу о предмете этнокриминологии / М. А. Касьяненко // Современное право. – 2010. – № 6. – С. 106-108.

 13. Клейменов И. М. Сравнительная криминология и сравнительное правоведение / И. М. Клейменов // Следователь. – 2010. – № 3. – С. 32-36.

 14. Кудрявцев В. Н. Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 103-107.

 15. Лунеев В. В. Выборочный метод в криминологии. Учебно-методическое пособие / В. В. Лунеев ; отв. ред. : Тер-Акопов А. А. – М., 1988. – 50 c.

 16. Маноха О. Є. Системний аналіз в кримінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олександр Євгенович Маноха ; Українська академія внутрішніх справ. – К., 1996. – 22 с.

 17. Мошак Г. Зниження позицій українських і німецьких кримінологів / Г. Мошак // Право України. – 2012. – № 6. – С. 276-281.

 18. Оболенцев В. Ф. Методологічні засади кримінології / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності. – Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. – Вип. 117. – С. 106-113.

 19. Сердюк П. П. Проблема меж предмету кримінології у сучасній кримінологічній науці / П. П. Сердюк // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. ст., 2007. – С. 297-304.

 20. Старков О. В. Криминотеология: религиозная преступность / О. В. Старков, Л. Д. Башкатов ; под общ. ред. О. В. Старкова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 386 с.

 21. Туляков В. А. Криминология современности / В. А. Туляков // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : зб. наук. ст., 2008. – С. 71-79.

 22. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології / О. Фролова // Право України. – 2003. – № 7. – С. 122-123.

 23. Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології / В. Шакун // Право України. –  2010. – № 7. – С. 136-143.

 24. Шестаков Д. А. От понятия преступности к криминологии закона / Д. А. Шестаков // Общественные науки и современность (ОНС). – 2008. – № 6. – С. 131-142.

 25. Шлях до кримінології: пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : Зб. матер. / Нац. акад. прав. наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінолог. досліджень. – К. : КПУ ; Запоріжжя : КПУ, 2010. – 189 с.

 26. Эминов В. Е. История науки криминологии / В. Е. Эминов // Lex Russica : научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2009. – № 1. – С. 72-82.


Тема 2. Злочинність: поняття, характеристики та показники. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі

 1. Економічна та інтегративна функції злочинності.

 2. Деструктивність та утілітарність злочинності.

 3. Культурологічна функція злочинності та здатність злочинності до самовідтворення.

 4. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 5. Латентна злочинність та її види.

 6. Україна на «кримінальній» карті світу.

 7. Сучасні проблеми статистичного аналізу злочинності.


Література:

 1. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346.

 2. Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи / Я. Г. Гилинский. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 322 с.

 3. Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37-42.

 4. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін : монографія. – Одеса : Юридична література, 2009. – 616 с.

 5. Дрьомін В. М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності / В. М. Дрьомін // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса), 2011. – Т. 2. – С. 264-266.

 6. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності / В. М. Дрьомін // Шлях до кримінології : пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : зб. матер. 2010. – С. 104-126.

 7. Зелинская Н. А. Международные преступления и международная преступность / Н. А. Зелинская. – О. : «Юридична література», 2006. – 365 с.

 8. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2010. – 15 с.

 9. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2012. – 15 с.

 10. Злочинність: поняття та види / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. Т. Задояний, Л. В. Мошняга // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 11. – С. 28-31.

 11. Ігнатов О. М. Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема / О. М. Ігнатов // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 289-295.

 12. Квашис В. Цена преступности как криминологическая проблема / В. Квашис // Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 94-102.

 13. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О. Г. Кулик. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с.

 14. Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України. – 2003. – № 12. – С. 63-64.

 15. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.

 16. Олькова О. А. Тенденции преступности в России и Украине: сравнительное криминологическое исследование / О. А. Олькова // Актуальные проблемы правоведения. – 2011. – № 4. – С. 103-106.

 17. Оноколов Ю. П. Возникновение понятия латентности преступлений в российской криминологии / Ю. П. Оноколов // Закон и право. – 2010. – № 8. – С. 62-66.

 18. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів / В. Попович // Право України. – 1999. – № 11. – С. 106-111.

 19. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. докт. юрид. наук, профессора Д. А. Шестакова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2003. – 353 с.

 20. Сосніна О. Злочинність як об'єкт кримінологічного дослідженя / Ольга Сосніна // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 379-386.

 21. Сташис В. Основні тенденції сучасної злочинності в Україні / В. Сташис // Ежегодник украинского права: сб. науч. трудов. 2009. – № 1. – С. 229-247.

 22. Тимчук О. Л. Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз / О. Л. Тимчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С. 84-91.Тема 3. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

 1. Періодизація історії кримінологічних вчень про причини злочинності

 2. Кримінологічні ідеї А.Кетле.

 3. Інтеракціонізм в кримінології.

 4. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності.

 5. Культурологічні фактори детермінації злочинності в Україні на сучасному етапі.


Література:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка