Тема Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, методи та історія розвитку Місце кримінології серед суміжних галузей знаньСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4
Тема 9. Вивчення та протидія насильницькій злочинності

 1. Агресія у постіндустріальному суспільстві: нові підходи.

 2. Проблеми попередження насильства в сім`ї.

 3. Перспективні напрямки вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні.

 4. Перспективні напрями попередження насильницької злочинності у зарубіжних країнах

Література: 1. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 2. Європейська конвенція щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів: конвенция Ради Європи від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319

 3. Про попередження насильства в сім`ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 4. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – стор. 1108. – стаття 354.

 5. Антонян Ю. М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью / Ю. М. Антонян // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 62-70.

 6. Валуйська М. Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марина Юріївна Валуйська ; Національна юридична академія України  ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 18 с.

 7. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навчальний посібник / В. В. Голіна. – X. : НЮАУ, – 1997. – 52 с.

 8. Головкін Б. М.  Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць – 2009. – № 3 – С. 221-230.

 9. Демчіхіна Є. С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх / Є. С. Демчіхіна  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 86-90.

 10. Дрёмин В. Н. Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности / [С. В. Кивалов, В. Н. Дрёмин, М. Е. Черкес и др.] // Социально-правовые аспекты терроризма: монография / под ред. М. Е. Черкеса. – Одесса : Феникс, 2003. – С. 193-212.

 11. Дрёмин В. Н. Насилие в механизме криминализации общества / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2006. – № 29. – С. 532-537.

 12. Дрёмин В. Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 8. – С. 78-83.

 13. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье / В. Н. Дремин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 12. – С. 53-58.

 14. Зелинская Н. А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – № 8. – С. 98-104.

 15. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: вища школа / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

 16. Йосипів А. О.  Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Алла Олексіївна Йосипів ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с. 

 17. Йосипів А. О.  Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43 – С. 569-574.

 18. Ігнатов О. М.  Зовнішні обставини вчинення насильницьких злочинів працівниками органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов   // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – 2008. – С. 223-227.

 19. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів,що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов'язані з службовою діяльністю / О. М. Ігнатов // Наше право: Спеціалізоване видання. – 2008. –  № 4. – С. 101-105.

 20. Ігнатов О. М. Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 529-535.

 21. Кулик Л. М. Ознаки насильницької злочинності/ Л. М. Кулик // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 128-132.

 22. Подільчак О. М.  Насильницькі злочини: особистісні детермінанти / О. М. Подільчак // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 90. – С. 158-166.

 23. Сердюк П. П. Пропаганда насильства і жорстокості як фактор насильницької та організованої злочинності / П. П. Сердюк // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научн. статей / П. П. Сердюк [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ] – ( Библиотека журнала) // «Юридический вестник». – Одесса : ФЕНИКС, 2003. – С. 167-176.

 24. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Світлана Аполлінанаріївна Шалгунова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2013. – 34 с.

 25. Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови / Світлана Шалгунова // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. – 2011. – № 2. – С. 104-111.


Тема 10. Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності

 1. Історія виникнення та розвитку професійної злочинності.

 2. Концепція небезпечного стану злочинця.

 3. Кримінологічна характеристика кримінально-послідовного типу злочинця.

 4. Поводження з професійними злочинцями в зарубіжних країнах.


Література:

 1. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – ст. 455.

 2. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17 березня 2011 року № 3160-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – ст. 380.

 3. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Ніколайченко В. В., Батиргареєва В. С., Денисов С. Ф., Стрелковська Ю. О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=3976

 4. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Батиргареєва В., Чужа О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2874

 5. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 576 с.

 6. Будз В. Ф. Жіноча рецидивна злочинність у сучасній Україні: проблеми детермінації / В. Ф. Будз // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2008. – № 1. – С. 136-147.

 7. Бурбело Р. Ю. Специфіка правосвідомості особи професійного злочинця / Р. Ю. Бурбело // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 55. – С. 515-520.

 8. Вербенський М. Г. Стан і тенденції рецидивної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський, І. О. Кисельов // Право і суспільство. – 2012. – №1. – С. 221-226.

 9. Відловська І. Я. Співвідношення професійної та організованої злочинності: порівняльний аналіз Німеччини та України / І. Я. Відловська // Порівняльне правознавство: зб. наук. праць : сучасний стан і перспективи розвитку. – 2013. – С. 331-333.

 10. Головкін Б. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості / Б. Головкін // Вісник прокуратури. – 2010. –  № 6. – С. 82-92.

 11. Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность / А. И. Гуров. – М., 1990. – 390 с.

 12. Дрёмин В. Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор / В. Н. Дрёмин // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. Сборник научных трудов. – М., 1989. – С. 162-167.

 13. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование) / А. Ф. Зелинский. – Х., 1980. – 152 с.

 14. Оболенцев В. Ф. Попередження рецидивної злочинності / В. Ф. Оболенцев, К. М. Оробець // Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 68. – С. 108-113.

 15. Оробець К. М. Структура механізму детермінації професійної злочинності / К. М. Оробець // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 70-74.

 16. Пісоцька Н. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Наталія Миколаївна Пісоцька ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2001. – 17 с.

 17. Прутяний С. О. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Олександрович Прутяний ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

 18. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі / С. Скоков // Право України: юрид. журн. – 1999. – № 2. – C. 84-86.

 19. Стрелковська Ю. О. Маргінальність як чинник рецидивної злочинності / Ю. О. Стрелковська // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 1994. – 2011. – Вип. 60. – С. 123-131.

 20. Щербаков С. В. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы предупреждения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Васильович Щербаков. – М., 2009. – 26 с.


Тема 11. Вивчення та протидія організованій злочинності та корупції

 1. Можливості визначення організованої злочинності в законодавстві та доктрині: український та світовий досвід

 2. Економічне розуміння організованої злочинності та заходи її попередження.

 3. Організована та професійна злочинність: проблеми розмежування.

 4. Відповідальність юридичних осіб в контексті протидії злочинним угрупованням економічного спрямування.

 5. Основні етапи розвитку поняття «корупція»

 6. Фактори корупційних проявів в органах державної лади.

 7. Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції

Література: 1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789

 2. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 49. - стор. 3186. - стаття 2056.

 3. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Відомості Верховної Ради України.- 2014. - № 47. - стор. 3040. - стаття 2051.

 4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 5. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність : кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Михайло Георгійович Вербенський ; Дніпропетровськ. держ. у-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2010. – 40 с.

 6. Вербенський М. Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 101-106.

 7. Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження. Монографія / В. В. Голіна – Х., Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

 8. Головина Г. В. Личность участника организованной преступной деятельности / Г. В. Головина // Следователь. – 2004. – № 1. – С. 40-42.

 9. Дрёмин В. Н. Коррупционная практика: актуальные вопросы уголовно-правового воздействия // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / Под ред. М.Ф.Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: Фенікс, 2005. – С. 99-109.

 10. Дрёмин В. Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика / В. Н. Дрёмин // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності: збірник наукових статей / [за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна] – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: ФЕНИКС, 2003. – С. 12-25.

 11. Дрёмин В. Н. Уголовный терроризм как фактор организованной преступности / В. Н. Дрёмин // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – О. : 1997. – С. 219-224.

 12. Дрёмин В. Н. Организованная преступность и криминальная культура: механизмы взаимодетерминации / В. Н. Дрёмин // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина] – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – С. 78-88.

 13. Дремин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / В. Н. Дремин. – Одесса : Юридическая литература, 2009. – 613 с.

 14. Зелінська Н. А. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності / Н. А. Зелінська, В. М. Дрьомін // Юридичний вісник. – 2011. – № 1. – С. 34-39.

 15. Зелинская Н. А. Международно-правовые стандарты криминализации коррупции // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции. – Одеса, 2003.

 16. Коррупция: региональные и отраслевые тенденции (сборник научных статей) / Под ред. М.Ф.Орзиха, В. Н. Дрёмина / Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: Феникс, 2003.

 17. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення / С. Кравчук // Право України. – 2011. – № 8. – С. 301-308.

 18. Мельник М.I. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Монографія. – К.: Юрид. думка, 2004.

 19. Мельник С. М. Оцінка діяльності оперативних підрозділів в аспекті боротьби з організованою злочинністю / С. М. Мельник // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 26-29.

 20. Мельничук Т. В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм / Т. В. Мельничук // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина]. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2005. – С. 185-203.

 21. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т. В. Мельничук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Фенікс, 2010. – 246 с.

 22. Муляр О. Організована злочинність - складне суспільно небезпечне явище / Оксана Муляр // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 92-98.

 23. Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації про організовану злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Володимирівна Одинцова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 18 с.

 24. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності / Едуард Расюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 147-150.

 25. Скулиш Є. Д. Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом / Є. Д. Скулиш, В. О. Глушков // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 190-194.

 26. Стихарна І. С. Характеристика етнічних організованих злочинних груп / І. С. Стихарна // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 51-52.

 27. Стрелковская Ю. А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности / Ю. А. Стрелковская // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / [В. Н. Дрёмин, А. А. Березовский, Н. А. Орловская и др.] : под ред. В. Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.

 28. Строїч В. Взаємозв'язки у розвитку організованої злочинності та формуванні кримінальних ринків в Україні / Василь Строїч // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 233-239.

 29. Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні пиатння / О. Шостко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 198-203.


Тема 12. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

 1. Стан, структура, динаміка злочинності неповнолітніх

 2. Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.

 3. Проблеми попередження групової злочинності неповнолітніх.

 4. Проблеми становлення системи ювенальної юстиції в Україні


Література:

 1. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх : правила ООН від 29 листопада 1985 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211

 2. Конвенція про права дитини: Конвенція ООН від 20 листопада 1989 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 205.

 3. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

 4. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 5. Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року: Закон України від 05 березня 2009 року № 1065–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.

 6. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: указ Президента України від 24 травня 2011року № 597/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – стор. 9. – стаття 1663.

 7. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду від 16 квітня 2004 року № 5 // Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 5. – Ст. 4.

 8. Бандурка І. О. Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей / І. О. Бандурка // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23.

 9. Білоконь М. А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марія Анатоліївна Білоконь ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с.

 10. Бугера О. І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Іванівна Бугера ; Акад. адвокатури України. – К., 2006. – 20 с.

 11. Виговський Д. Л. Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні / Д. Л. Виговський //  Університетські наукові записки: часопис Хмельниц. університету управління та права: Право. Економіка. Управління. – 2011. – Вип. 1. – С. 283-290.

 12. Волянюк О. Д.  Характеристика засуджених осіб, які вчиняють правопорушення і злочини у виховних колоніях / О. Д. Волянюк  //  Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 56. – С. 437-440.

 13. Демчіхіна Є. С. Особливості кримінологічної характеристики неповнолітніх осіб, що вчиняють групові некорисливі насильницькі злочини / Є. С. Демчіхіна //  Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6. – С. 124-130.

 14. Долгова А. И. Социально-психологические аспекты предупреждения преступности несовершеннолетних / А. И. Долгова. – М. : Юрид. лит-ра, 1986. – 350 с.

 15. Дремин В. Н. Криминологический аналіз генезиса преступного поведения несовершеннолетних / В. Н. Дремин. – К. : Наукова думка, 1985. – С. 97-108.

 16. Дремин В. Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимими лицами как криминогенный фактор / В. Н. Дремин // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними : сб. науч. тр. / под. ред. А. И. Долговой. – М., 1989. – С. 162-167.

 17. Дрьомін В. М. Культорологічний механізм формування кримінального середовища неповнолітніх / В. М. Дрьомін // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. Матеріали конференції. – Одеса: Юрид. Літ-ра, 2001. – С. 3-9.

 18. Дремин В. Н. Лишение свободы в механизме уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников / В. Н. Дремин // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріал міжнар. наук. конф. 21-22 вересня 2007 р., Одесса / за заг. ред. проф. Ю. М. Оборотова; ОНЮА. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 310-315.

 19. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: навч. посібник / [С. І. Яковенко, Н. Ю. Максимова, Л. І. Мороз та ін.]. – К. : Вид. Паливода А. В., 2006. – 260 с.

 20. Кальченко Т. Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Тетяна Леонідівна Кальченко. – Київ, 2004. – 21 с.

 21. Корольчук В. В. Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх / В. В. Корольчук // Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – № 1. – С. 176–182.

 22. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження: монографія / Н. М. Крестовська. – Одеса: Фенікс. – 2008. – 332 с.

 23. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. – Харків : Кроссроуд. – 2007. – 156 с.

 24. Моргун О. С.  Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітніх / О. С. Моргун  //  Наше право: Спеціалізоване видання. – 2012. – № 3. – ч. 1. – С. 151-157.

 25. Немченко О. І.  Запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з психічними відхиленнями: кримінологічні засади: монографія / О. І. Немченко. – Запоріжжя : Дніпропетр. Металург. – 2011. – 212 с.

 26. Смоленський, Д. П.  Віктимологічні чинники групової корисливої злочинності неповнолітніх / Д. П. Смоленський  //  Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 293-296.

 27. Юзікова Н. С.  Сучасна практика становлення європейських країн до вирішення проблем протидії суспільно небезпечним діянням непровнолітніх / Н. С. Юзікова  //  Право і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 168-173.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка