Тема Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, методи та історія розвитку Місце кримінології серед суміжних галузей знаньСторінка4/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4
Тема 13. Вивчення та протидія жіночій злочинності

 1. Жіноча злочинність та її вивчення в історії розвитку кримінологічної науки.

 2. Чинники несприятливого морального формування особистості жінок-злочинниць.

 3. Соціально-демографічна характеристика засуджених жінок корисної направленості.

 4. Причини та умови жіночої злочинності на сучасному етапі в Україні.

 5. Кримінологічні концепції щодо співвідношення соціального та біологічного в жіночій злочинності.


Література:

 1. Бакаєв О. В., Біленчук П. Д. Соціальні зачатки жіночої злочинності // Міжнародна науково практична конференція «Жінки України: сучасний статус і перспективи». – К.: Одеса: IСДО, 1995. - С. 39-41.

 2. Блага А. Б. Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Университет внутрішніх справ МВС України, Харків, 2000. – 16 с.

 3. Васильківська I. Ï. Кримінологічні аспекти сімейного виховання: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України, Iнститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2001. – 19 с.

 4. Давидова О. В. Психологічна корекція соціальних установок засуджених із насильницькою спрямованістю особистості в процесі їх ресоціалізації: автореферат дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 17 с.

 5. Ковалев О. Г., Харина Н. А. Криминологические и психологические проблемы дезадаптации женщин молодежного возраста, отбывших наказание в виде лишения свободы: учебное пособие. – М.: Права человека, 2001. – 97 с.

 6. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. К.: Українська правнича фундація, 1995. – 20 с.

 7. Корзун И. В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / ВНИИ МВД РÔ. – М., 1994. – 23 с.

 8. Крижна Л. В. Попередження злочинів, що вчиняються у сфері сімейно-побутових відносин: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 19 с.

 9. Кучинский А. В., Корец М. А. Преступники и преступления. Законы преступного мира. Женщины – убийцы, воровки, налетчицы: Энциклопедия. – Донецк: Сталкер, 1998. – 416 с.

 10. Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина-преступница и проститутка. – Харьков, 1987. – 429 с.

 11. Лук’янчук Г.I. Світоглядні аспекти відповідальності жінок // Міжнародна науково-практична конференція «Жінки України: сучасний статус і перспективи». – К., 1995. – С. 166-168.

 12. Меркулова В. О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003. – 369 с.

 13. Петренко Н. В. Про досвід створення центру психологічної і фізіологічної допомоги жінкам в кризових ситуаціях // Матеріали 1-го Міжнарод. науково-практичн. семінару «Громадська програма співробітництва по запобіганню насильству в сім’ї». – Одеса: Одеський інститут внутрішніх справ, 1999. – С. 98-101.

 14. Подільчак О. М. Мотиви злочинів, учинених жінками (за Кримінальними кодексами України 1922, 1927, 1960 та 2001 рр.). // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Питання застосування нового Кримінального кодексу України». – К., Юрінком Iнтер, 2002. – С. 223-225.

 15. Полешко А. Рівність прав і можливостей жінки та чоловіка // Право України. – 2000. – № 4. – С. 20-22.

 16. Серебрякова В. А. Преступность среди женщин как объект криминологического изучения // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 22. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 20-38.

 17. Стрюк М. В. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2001. – 18 с.

 18. Сушко А. И. Проблемы формированиÿполитической культуры женщин // Міжнародна науково-практична конференція «Жінки України: сучасний статус і перспективи» – К., 1995. — С. 331-333.

 19. Тарновская П. Н. Женщины-убийцы: антропологическое исследование. – СПб.: «Т-во художественной печати», 1902.—498 с.

 20. Федусик В. В. Жіноча злочинність та її види // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 160-164.

 21. Федусик В. В. Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми): автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 // Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001. – 22 с.

 22. Чернышова А. В. Ресоциализация осужденных женщин, освобожденных из исправительно-трудовых учреждений: правовые и организационные вопросы: автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академия МВД СССР. – М., 1991. – 21 с.

 23. Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України. – 2001. – № 3. – С. 3-6.

 24. Шевченко Л. П. Дослідження особистісних особливостей жінок-злочинниць: автореферат дис... канд. психол. наук: 19.00.01 // Університет внутрішніх справ МВС України. – Харків, 1996. – 23 с.

 25. Шестаков Д. А. Супружеское убийство как общественная проблема. – СПб.: СПб ун-т, 1992. – 92 с.

 26. Шилов В. М., Iванова Т. В. Емоції та ціннісне відображення дійсності: особливості жіночого сприйняття // Міжнародна науково-практична конференція «Жінки України: сучасний статус і перспективи». – К., 1995. – С. 276-278.


Тема 14. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків

 1. Наркотизм: соціальні, медичні, правові аспекті.

 2. Поняття наркотичних засобів. Поняття «обіг наркотичних засобів», «наркобізнес».

 3. Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов’язаних з незаконнім обігом наркотиків, в Україні й в світі.

 4. Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, в Україні й у світі.

 5. Наркотизм і злочинність.

 6. Антинаркотичне законодавство України.Література:

 1. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

 2. Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсорів: Закон України» // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

 3. Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки: Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2010. - № 1808-р.

 4. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 г. з поправками, які внесені до неї у відповідності з Протоколом 1972 р. про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961р. – ст. 4. – Нью-Йорк: ООН, 1977.

 5. Конвенція про психотропні засоби від 21 лютого 1971 року // Офіційний вісник України. — 2005. - № 4. - стор. 386. - стаття 265.

 6. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р.

 7. Бандурка С. А., Слинько С. В. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: учеб. пособие. – X.: РИФ «Арсис, ЛТД», 2001.

 8. Бєлоусов Ю. Л. Iнституціоналізація профілактики наркотизму в Україні: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. – Харків, 2003. - 21 с.

 9. Бєлоусов Ю. Л. Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2002. – Вип. 18. – С. 488-491.

 10. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С.121-123.

 11. Гришко А. Я. О наркомании среди подростков // Социологические исследования. – 1990. – № 2.

 12. Золотарьова Н. Проблеми вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює протидію незаконному обігу наркотиків // Право України. – 2002. – № 9.

 13. Илько С. А. Наркотизм в механизме детерминации преступности и криминализации общества // В кн.: Преступность и криминологические основы уголовной юстиции // Колл. Монография под ред. Дрёмина В. Н. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.162-187.

 14. Козаченко А. В., Мирошниченко Н. А. Предмет наркотизма. Николаев – Одесса: Тетра, 1999. – 64 с.

 15. Козаченко О. Кількісні і якісні параметри предмета наркотизму // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5.

 16. Кретова Е. Е. Нормативно-правовое регулирование предупреждения наркомании и наркобизнеса в странах Евросоюза и США // Российский следователь. – 2005. – № 7.

 17. Курінний Є. В.Питання принципів організації моделі протидії незаконному обігу наркотиків в Україні // Наук. вісн. юрид. акад. МВС. – 2005. – Спец. випуск № 2 (25). – С. 116-117.

 18. Музика А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: «Логос», 1998.

 19. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: науково-практичний посібник / А. А. Бова, В.I. Женунтій, А. П. Закалюк та ін.; за заг. ред. А. П. Закалюка. – К.: 2006. – 296 с.

 20. Наркотизм и преступность / Лановенко И.П., Светлов А. Я., Костенко А. Н. и др. – К.: Наукова думка, 1994. – 343 с.

 21. Пелипас В., Соломонидина И. Зарубежная антинаркотическая политика // http://www.narcom.ru/law/system/2.html

 22. Піщенко Г., Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні // Право України. – 2005. – № 9. – С.63-66.

 23. Прудников Б.П. Особенности индивидуально-профилактического воздействия на несовершеннолетних, совершающих преступления на почве наркомании // Закон и право. – 2002. – № 4.

 24. Романова Л. И. Наркомания и наркотизм. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003.

 25. Сапрунов А. Г. Профилактика социальных отклонений несовершеннолетних // Российский следователь. – 2002. – № 1.

 26. Селиванов М.Ï., Хруппа М. С. Антинаркотичне законодав-ство України. Iсторіÿ, теоріÿ, коментар. – К., Юрінком, 1997.

 27. Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. Харків, 2003. – 20 с.


Тема 15. Вивчення та протидія злочинності маргіналів

 1. Застосування концепції маргінальності у кримінології.

 2. Криміногенність маргінальності.

 3. Механізми взаємодетермінації процесів маргіналізації суспільства та злочинності.

 4. Маргінальні групи в структурі організованої злочинності.

 5. Віктимологічний аспект проблеми маргіналізації населення.

 6. Зниження процесів маргіналізації у суспільстві у механізмі попередження злочинності


Література:

 1. Волосевич В. М., Крижанівський А. Ф. Маргінальна правосвідомість і злочинність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ – 1997. – № 1. – С. 40-42.

 2. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.

 3. Денисова Т. А., Батрак Д. В. Миграционные процессы в Украине: современное состояние и влияние на преступность в Причерноморском регионе // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 103-111.

 4. Дрёмин В. Н. Безработица как фактор воспроизводства преступности // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 9.

 1. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 2.

 2. Дрёмин В. Н. Социальная стратификация и преступность (к вопросу о криминализации общества) // В сб.: Проблемы политики. – 2000. – № 8. – С. 299-305.

 3. Дрьомін В. М. Миграция и проблемы обеспечения криминологической безопасности в Причерноморском регионе // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2004. – Вып. 20 – С. 123-131.

 4. Маргіналізація населення України (Колективна монографія). За загальною редакцією В. В. Онікієнка – К.: НЦ ЗРП НАН і Мінпраці України, 1997. – 191 с.

 5. Матета О. Особливості етнокультурної маргінальності в Україні // Людина і політика – 2004. – № 3. – С. 9-13.

 6. Николаев В. Г. Проблема маргинальности: ее структурный контекст и социально-психологические импликации // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 10. Социология. 1998. – № 2. – С. 156-172.

 7. Попова И.П. Маргинальность: теоретический ракурс // Социс. – 1999. –№ 12.

 8. Попова И. П. Новые маргинальные группы в Российском обществе (теоретические аспекты исследования) //Социс. – 1999. – № 7. – С. 62-71.

 9. Садков Е. В. Маргинальность и преступность // Социс. – 2000. – № 4. – С. 43-47.

 10. Стрелковська Ю.О. Застосування концепції маргінальності в кримінології // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 25 / Редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред) та ін.; Відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2005. – С. 506-511.

 11. Стрелковская Ю. А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности // В кн.: Преступность и криминологические основы уголовной юстиции // Колл. монография под ред. Дрёмина В. Н. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.82-112.

 12. Стрелковська Ю.О. Маргінальна злочинність: визначення та основні напрямки вивчення // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Вип. 32 / Редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред) та ін.; Відп. за вип. Ю. М.Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007 – С. 380-385.

 13. Черныш А. М., Черныш М. А. Маргиналы и маргинальная преступность. – Вид-во Української академії наук «ВIР», 2004. – 348 с.

 14. Шульга Н. Национальная и политическая маргинализация в условиях системного кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 5-20.


Тема 16. Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності

 1. Стан пенітенціарної злочинності в Україні

 2. Умови, які сприяють злочинам засуджених

 3. Латентна пенітенціарна злочинність

 4. Основні причини латентності пенітенціарної злочинності

 5. Профілактика пенітенціарної злочинності

 6. Заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності


Література:


 1. Гель А. Деякі аспекти дослідження особи засудженого до позбавлення волі // Право України. – 2001. – № 7. – C. 76-80.

 2. Гель А. П. Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі: автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.

 3. Гиггес Л. Организация пенитенциарной системы в условиях демократии. Новая концепция пенитенциарной системы. – К., 1995.

 4. Давидова О. В. Психологічна корекція соціальних установок засуджених із насильницькою спрямованістю особистості в процесі їх реалізації: автореф. дис. канд. психол. наук. – К., 2002. – 17 с.

 5. Дрёмин В. Н. Теоретические и практические проблемы имплементации Европейских пенитенциарных правил в уголовно-исполнительное законодательство Украины // Колл. Монография под. ред. проф. Кивалова С. В. и доц. Черкеса М. Е. – Одесса: Юрид. лит-ра. — 1999. – С. 47-67.

 6. Дремин В. Н., Сизый А. Ф. Классификация поощрительных норм, применяемых к лицам, лишенным свободы // В сб.: Актуальные проблемы исправительно-трудового права (теория и практика).- Рязань: РВШ МВД СССР, 1989.— С. 37-48.

 7. Дрьомін В. М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі / Право України № 6, 2000. – С. 27-31.

 8. Дрьомін В. М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації // У зб.: Актуальні проблеми держави та права, № 32, 2007. – С.265-271.

 9. Каретников И. В., Марков А. Я. Некоторые вопросы предупреждения преступлений в местах лишения свободы // Проблемы профилактики правонарушений в местах лишения свободы: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1985.

 10. Колб О. Г., Барчук А.I., Телефанко Б. М. та ін. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі. – Луцьк, 2000.

 11. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: автореф. дис. канд. юрид. наук – Х., 2001. – 19 с.

 12. Махаков Б. Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест лишения свободы: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2000. – 289 с.

 13. Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы: Пер. с франц. — М.: Изд-во «Ad Marginem», 1999.

 14. Скоков С.I., Ващенко I. В. Кримінологічна характеристика осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Навч. видання. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999.

 15. Старков О. В. Криминопенология, парадоксы наказания и Уголовный кодекс // Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. – М.: Криминологическая ассоциация, 1996.

 16. Фролов О.I. Кримінологічна характеристика осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 3. – C. 170-179.

 17. Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів): навч. посібник. – К.: «АртЕк», 1997.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка