Тема заняття та його планДата конвертації05.03.2016
Розмір233 Kb.
Плани практичних занять, їх тематика та обсяг


теми

Тема заняття та його план

Кількість годин

Тема №1

Виникнення освіти і виховання у світовій цивілізації

1. Предмет і завдання історії педагогіки.

2. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.

3. Виховання у первісному суспільстві: мета, особливості.

4. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації. Виховання у Давній Греції і Давньому Римі.


2

Тема №2

Розвиток освіти і педагогічної думки епох Середньовіччя та Відродження

1. Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічних шкіл.

2. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання.

3. Гуманістичні ідеї освіти й виховання.

4. Виникнення братських шкіл в Україні. Діяльність Києво-Могилянської Академії.


2

Тема №3

Розвиток освіти і педагогічної думки епох Середньовіччя та Відродження

1. Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічних шкіл.

2. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання.

3. Гуманістичні ідеї освіти й виховання в Україні.2

Тема №4

Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва

1. Світогляд Я.А. Коменського та його завдання щодо виховання особистості.

2. Вікова періодизація та система навчання за

Я.А. Коменським.

3. Класно-урочна система та принципи навчання Я.А. Коменського.

4. Педагогічні ідеї Д. Локка., Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеція та Д. Дідро.2

Тема №5

Школа і педагогічна думка ХУПІ-ХІХ ст.

1. Загальна характеристика освіти ХУПІ-ХІХ ст.

2. Ідея гармонійного виховання І.Г. Песталоцці.

3. Теорія навчання й виховання Й. Гербарта.

4. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди.

5. Система освіти на правобережній Україні та Закарпатті (друга половина XVIII ст.).2


Тема №6

Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX-XX ст.

1. Реформаторська педагогіка.

2. Прагматична педагогіка Дж. Дьюї.

3. Рух нового виховання (М. Монтессорі, С. Френе).

4. Ідеї навчання й виховання у педагогіці екзистенціалізму.


2

Тема №7

Освіта та педагогічна думка в Україні другої половини XIX - XX ст.

1. Стан освіти в Україні у II половині XIX ст. - початку XX ст.

2. Педагогічні погляди К.Д. Ушинського.

3. Організаційна і педагогічна діяльність М. Корфа.

4. Освітньо-педагогічні ідеї І. Франка та Л. Українки.


2

Тема №8

Українська школа і педагогіка XX ст.

1. Характеристика системи освіти XX ст.

2. Життя і педагогічна діяльність А.С. Макаренка.

3. Життя і педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського.

4. Морально-трудове виховання школярів.


2

Тема №9-10

Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного та національного відродження

1. Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді.

2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

3. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.4

Всього

20


Змістовий модуль 1

Практичне заняття 1

Тема. Виникнення освіти і виховання у світовій цивілізації

План

1. Предмет і завдання історії педагогіки.

2. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.

3. Виховання у первісному суспільстві: мета, особливості.

4. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації. Виховання у Давній Греції і Давньому Римі.

Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

Принципи історії педагогіки (об'єктивності, історизму, логічного взаємозв'язку); біологічний, психологічний, релігійний, соціологічний та культурологічний підходи до виникнення виховання; піктограми, папіруси, манускрипти; школи писців і жерців, рамес-сеум, ієрогліфи, агели, криптиї, ефебія, калокагатія; гінекея, школи граматистів, кіфаристів, палестри; гімнасія, академія, школи риторів.3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Взаємозв'язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях.

2. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості.

3. Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз).

4. Становлення виховання дітей у доісторичний період з XX ст. до н.е. до поч. н.е.

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. Обгрунтуйте, який з підходів щодо виникнення виховання абсолютно є не науковим?

2. Доведіть, що Спартанська і Афінська виховні системи є такими, що унеможливлюють одна одну.

3. Що є принципово відмінним у школах писців і жерців (Стародавній Єгипет)?

4. Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересічну цінність для сучасної загальнолюдської і педагогічної культури?

5. Заповнити наступну таблицюЕтапи навчання у Древньому Єгипті

Вид виховання

Характеристика

1.


6. Заповнити наступну таблицюДавньогрецькі філософи

Теорія виховання

Характеристика

1


2
Змістовий модуль 1

Практичне заняття 2

Тема. Школа і педагогіка за часів Київської Русі

План

1. Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі: мета, завдання.

2. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у Київській Русі.

3. Зміст та організація навчання у Київській Русі.Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

Матріархат, патріархат, християнство, язичницькі вірування, дохристиянське світосприйняття, Кирило-Мефодіївська писемна традиція, Часослов, Псалтир, «розрізна азбука», «школи грамоти», «школи книжного вчення», монастирські та парафіяльні, «Повісті минулих літ», «Златоуст», «Ізборнік», «Повчання».3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Соціокультурні чинники виникнення освіти у Київській Русі.

2. Порівняльний аналіз західноєвропейської освіти та освіти Київської Русі (поч. XI ст.).

3. Традиційна система виховання дітей у Київській Русі (IX— Х ст.).

4. Система світської і духовної освіти у Київській Русі (X—XII ст.).

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. У чому, на вашу думку, полягає обмеженість освіти у найпоширеніших школах Київської Русі?

2. Доведіть, чому двірцева школа Київської Русі була найпрестижнішим закладом Європи?

3. У чому полягає анахронізм у навчання цифрам (лічбі) у Київській Русі?

4. Доведіть, чому Духовна академія (Києво-Печерська лавра) в XII ст. забезпечувала вищу гуманітарну освіту молоді?

5. Заповнити наступну таблицюЕтапи розвитку української народної педагогіки

1.


Змістовий модуль 2

Практичне заняття 3

Тема. Розвиток освіти і педагогічної думки епох Середньовіччя та Відродження

План

1. Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічних шкіл.

2. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання.

3. Гуманістичні ідеї освіти й виховання в Україні.

4. Виникнення братських шкіл в Україні. Діяльність Києво-Могилянської Академії.

Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

Католицизм, схоласт, монастирські єпископські, кафедральні, церковно-приходські школи; сім вільних мистецтв, університет, вагант, метафізика, психологія, етика, політика, ліценціат, космологія; магістр права, медицини чи теології; утопія; колегіуми і гімназії.3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Загальні тенденції виховних систем у середньовіччі (порівняльний аналіз).

2. Традиційні засади виховання селянських дітей у середньовіччі.

3. Аналіз загальноосвітніх систем середньовіччя і Відродження.

4. Прогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи Відродження.

5. Підготуйте хронологічну схему виникнення європейських університетів.4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. У чому полягає обмеженість всіх виховних станових систем середньовіччя?

2. Доведіть обмеженість школи Середньовіччя у принципах і організації навчання.

3. Обґрунтуйте принципову помилку у вихованні майбутнього лицаря.

4. Перерахуйте всі обов'язкові навчально-наукові звання в університеті (у виховному напрямку).

5. Заповнити наступну таблицюТипи шкіл

Знання

Характеристика

1
Змістовий модуль 2

Практичне заняття 4

Тема. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва

План

1. Світогляд Я.А. Коменського та його завдання щодо виховання особистості.

2. Вікова періодизація та система навчання за Я.А. Коменським.

3. Класно-урочна система та принципи навчання Я.А. Коменського.

4. Педагогічні ідеї Д. Локка., Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеція та Д. Дідро.

Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

«Велика дидактика», пансофія, сенсуалізм, «tabula rasa», принцип природовідповідності, материнська школа, школа рідної мови, латинська школа, «сім вільних мистецтв» (граматика, діалектика, риторика, арифметика, геометрія, музика і астрономія); принципи наочності, свідомості і активності, послідовності і систематичності, виховання джентльмена.3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Західноєвропейські виховні системи XVII—XVIII ст.: порівняльний аналіз.

2. Принцип природовідповідності Коменського і сучасність,

3. Виховні ідеї Локка і завдання виховання в Україні (у сьогоденні).

4. «Вільне виховання» Ж.-Ж. Руссо як засіб утвердження відповідальності дітей.

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:


  1. У чому полягає розвиток принципу Коменського (природовідповідності виховання) Ж.-Ж. Руссо?

  2. Досвід яких шкіл взятий за основу Коменським при обґрунтуванні класно-урочної системи навчання?

  3. Яка з вікової періодизації особистості (Коменського чи Руссо) є більш науково обґрунтованою?

  4. Покажіть паралелі між системою виховання Локка і сучасною американською системою.

5. Обґрунтувати зміст шкільної системи за Я.А. Коменським

Для дитини (0—6 р.)

Школою є:

Материнське піклування (школа)

Для отроцтва (6—12 р.)

Елем. школа: народна, рідномовна

Для юнацтва (12—18 р.)

Латинська школа (гімназія)

Для зрілості (18—24 р.)

Академія і подорожіЗмістовий модуль 3

Практичне заняття 5

Тема. Школа і педагогічна думка ХVIIІ-ХІХ ст.

План

1. Загальна характеристика освіти ХVIIІ-ХІХ ст.

2. Ідея гармонійного виховання І.Г. Песталоцці.

3. Теорія навчання й виховання Й. Гербарта.

4. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди.

5. Система освіти на правобережній Україні та Закарпатті (друга половина XVIII ст.).Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

Еклектика, арифметичний ящик, просвітництво, філантропісти, асесори, неогуманізм, утраквізм, психологізація навчання, реали, педагогічний такт, натуралістичний, емпіричний, історичний інтереси, асоціація, всесвітня асоціація, соцієтарне суспільство, фаланстер, Новий інститут, Нова гармонія.3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Теорія і методика початкового навчання Й. Песталоцці.

2. Порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Песталоцці, А. Дістервега, Й. Гербарта.

3. Ідея поєднання навчання з працею Р. Оуена.

4. Основні етапи навчального процесу (А. Дістервега і сучасної дидактики).

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. Як розуміють релігію Й. Песталоцці у сучасній педагогіці?

2. Чи простежується зв'язок між ідеєю гармонійного виховання Й. Песталоцці і сучасним завданням виховання школярів?

3. У чому є зв'язок між метою виховання Дістервега і такою в Україні?

4. Обгрунтуйте сутність авторитаризму виховання у Гербарта.

5. Теорія і методика початкового навчання Й. Песталоцці.

6. Порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Песталоцці, А. Дістервега, Й. Гербарта.

7. Основні етапи навчального процесу (А. Дістервега і сучасної дидактики).5. Заповнити наступну таблицюПринципи виховання Й. Песталоцці

Зміст

12

Змістовий модуль 4

Практичне заняття 6

Тема. Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX-XX ст.

План

1. Реформаторська педагогіка.

2. Прагматична педагогіка Дж. Дьюї.

3. Рух нового виховання (М. Монтессорі, С. Френе).

4. Ідеї навчання й виховання у педагогіці екзистенціалізму.
Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

Клерикальна педагогіка, реформаторська педагогіка, теорія вільного виховання, експериментальна педагогіка, інстинкт боротьби, навчання за «центрами інтересів», функціональна педагогіка, педагогіка особистості, педоцентризм, ідея «абсолютної свободи» учнів, концепція педагогічного прагматизму, інструменталізм, рух нового виховання, вальдорфська педагогіка, антропософія, евритмія.3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Ідея навчання дітей Д. Дьюї.

2. С. Френе і В. Сухомлинський (порівняльний аналіз).

3. Екзистенціалізм і врахування дитячої свободи у вихованні.

4. А. Маслоу і сутність гуманізації виховання.

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. Обґрунтуйте сутність виховання Р. Штайнера.

2. Визначте паралелі між розумінням навчання М. Монтессорі і сучасним навчанням дітей в Україні.

3. Виділіть головні спільні ознаки між рухом нового виховання і концепцією особистісно-орієнтовного виховання в Україні.

4. Які з ідей гуманістичного виховання мають непересічну цінність для сьогодення?

5. Заповнити таблицю

Провідні течії та представники реформаторської педагогікиСоціальна педагогіка

Педологія

Експериментальна педагогіка

Трудова педагогіка


Теорія вільного виховання

Прагматична педагогіка

Педагогіка творчості

Школа дії


Педагогіка особистості

Нова педагогікаЗмістовий модуль 4

Практичне заняття 7

Тема. Освіта та педагогічна думка в Україні

другої половини XIX - XX ст.

План

1. Стан освіти в Україні у II половині XIX ст. - початку XX ст.

2. Педагогічні погляди К.Д. Ушинського.

3. Організаційна і педагогічна діяльність М. Корфа.

4. Освітньо-педагогічні ідеї І. Франка та Л. Українки.

Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів:

«Педагогічна антропологія», розумова зрілість, моральна досконалість і фізична розвиненість, загальна і спеціальна дидактика, два цикли навчання — елементарний (пропедевтичний) і початковий (систематичний).3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Ушинський про гармонійний розвиток людини.

2. Система морального виховання Ушинського.

3. Дидактика і методика початкового навчання Ушинського.4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. Поясніть положення Ушинського: «Оскільки основи характеру у кожного народу різні, то існують різні системи виховання».

2. Покажіть зв'язок між розумінням початкового навчання Й. Песталоцці і К. Ушинського.

3. Виділіть головні компоненти гармонії (за Ушинським) у розвитку людини (особистості).

4. Доведіть, що казка є найпершим вихователем дитини (після матері), за Ушинським.

5. Яке значення малокомплектних шкіл М. Корфа для сучасності?


Змістовий модуль 5

Практичне заняття 8

Тема. Українська школа і педагогіка XX ст.

План

1. Характеристика системи освіти XX ст.

2. Життя і педагогічна діяльність А.С. Макаренка.

3. Життя і педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського.

4. Морально-трудове виховання школярів.

Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.

2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів: «Педагогіка індивідуальної дії», метод «вибуху», «педагогіка паралельної дії», «педагогічний брак», гомогенна група, різновіковий загін, асоціація, суспільно-корисна праця., Довготривалий експеримент, «зелений клас», «школа радості», дитяча кімната казки, продуктивна праця.

3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Ідея формування колективу А; Макаренка: критичний аналіз.

2. Трудове виховання А. Макаренка і сучасність.

3. Вчитель-вихователь А. Макаренка і сучасні педагогічні технології.

4. Сімейне виховання А. Макаренка і сучасність.

5. Гуманістичне виховання В. да Фельтре, М. Монтессорі, В. Сухомлинського (порівняльний аналіз).

6. Система морально-трудового виховання В. Сухомлинського.

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. Доведіть, які напрямки досвіду А. Макаренка у виховання є неперевершеними.!

2. Ідея колективу А. Макаренка. Обґрунтуйте її новації і слабкі сторони.

3. Ідея трудового виховання А. Макаренка. Що в ній є новітнім, а що, на жаль, є таким, яке вичерпало себе?

4. Екстраполюйте основи формування педагогічної майстерності вчителя-вихователя А. Макаренка на сьогодення.

5. У чому полягає розвиток В. Сухомлинським ідеї колективу А. Макаренка?6. Які методи навчання молодших школярів В. Сухомлинського мають особистісно-орієнтовне спрямування?

7. Обгрунтуйте, які засоби виховання В. Сухомлинського мають етичне спрямування?

8. Виділіть основні елементи педагогічної системи В. Сухомлинського.

5. Заповнити таблицю

Педагогічні принципи А.С. Макаренка


Проблема мети та завдань виховання у творах А. Макаренка


Загальні принципи виховання6. Заповнити таблицю

Педагогічна система В.О. СухомлинськогоОсновні праці:

Джерела педагогічного світогляду:

Гуманістичні основи педагогічної системи:Змістовий модуль 5

Практичне заняття 9-10

Тема. Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного та національного відродження

План

1. Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді.

2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

3. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.Основна література

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

2. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

3. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Практичні завдання

1. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття.

Під час підготовки до практичного заняття ознайомитись з лекційним матеріалом, основною і додатковою рекомендованою літературою, зробити необхідні записи.

2. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів: Інтелектуальний, творчий, культурний потенціал народу, моральна, художньо-естетична, правова, трудова, екологічна культура, народність; природовідповідність; культуровідповідність; гуманізація; демократизація; безперервність; етнізація; диференціація та індивідуалізація виховного процесу; свідомість, активність, самодіяльність і творча ініціатива учнівської молоді.

3. Підготувати реферати за одним з напрямів:

1. Особливості навчально-виховної діяльності у закладах нового типу.

2. Новації і новітні технології особистісного орієнтованого навчання.

3. Загальні тенденції утвердження національного виховання.

4. Особливості формування громадянськості школярів (за бажанням студента: молодших школярів, підлітків, старшокласників).

4. Підготувати наукову доповідь за наступним напрямками:

1. Виділіть головні ознаки особистісно-орієнтованого виховання.

2. У чому полягає сутність неперервної освіти?

3. Поясніть, як ви розумієте термін «державно-громадське управління» освітою.

4. Перерахуйте головні критерії, за якими визначаються якості сучасної освіти.

5. Заповнити таблицю

Система освіти сучасної УкраїниМета освіти (за законом України «Про освіту»):

Основні принципи освіти:

Структура освіти:

Структура середньої освіти:

Типи вищих навчальних закладів:База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка