Теми на V семестрСторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4
Теми на V семестр

 1. Організаційні основи виробництва

 2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

 3. Організація трудових процесів і робочих місць

 4. Організація виробничого процесу у часі і просторі

 5. Організація обслуговування виробничого процесу

 6. Методи організації виробництва

 7. Організація потокового та автоматизованого виробництва

 8. Організаційно-виробниче забезпечення конкурентоспроможності

продукції

 1. Організація планування підготовки виробництва нової продукції

 2. Сутність і організаційно-методичні основи планування діяльності підприємства

 3. Виробнича програма підприємства

 4. Планування збуту продукції


Контрольні питання

Тема 1

 1. Охарактеризуйте поняття «виробництво»

 2. Розкрийте економічну сутність виробничої системи

 3. Характеристика елементів системи

 4. Організаційні основи виробничих систем

 5. Класифікація та властивості виробничих систем

 6. Що таке виробнича діяльність?

 7. Розкрийте сутність організації виробництва

 8. Основні завдання організації виробництва

 9. Взаємозв’язок технології та організації виробництва

Тема 2

  1. Сутність поняття «технологія».

  2. Види технологій.

  3. Сутність технологічного процесу.

  4. Сутність виробничого процесу.

  5. Яку структуру має виробничий процес? Охарактеризуйте її елементи

  6. Опішить схему простого та складного виробничих процесів

  7. Поняття виробничої операції, її характеристика як структурної одиниці виробничого процесу

  8. Складові технологічного процесу.

  9. Порядок розробки та формалізації технологічного

процесу

  1. Характеристика поопераційної карт виробничого процесу.

  2. Характеристика маршрутної карти виробничого процесу.

  3. Принципи раціональної організації виробничих процесів.

Тема 3

 1. Визначте поняття «організація праці»

 2. Які основні завдання постають на всіх рівнях управляння в процесі організації праці?

 3. Назвіть складові процесу організації праці га підприємстві

 4. Яке місце посідає поділ праці в системі елементів організації праці і які є основні види поділу праці?

 5. Назвіть форми кооперації праці. Які передумови визначають їх розвиток?

 6. У чому полягає значення колективних форм організації праці та які їх характерні ознаки і переваги?

 7. Що являє собою бригада і які передумови її створення?

 8. Що являє собою робоче місце? За якими параметрами класифікуються робочі місця?

 9. За якими функціями здійснюється обслуговування робочих місць?Тема 4

 1. Поняття виробничої структури підприємства

 2. Характеристика елементів виробничої структури

 3. Чинники, що впливають на територіальне розміщення засобів виробництва і робочих місць

 4. Сутність виробничого циклу, його призначення і сфери використання.

 5. Структура виробничого циклу й особливості впливу її елементів на тривалість циклу

 6. Основні чинники, від яких залежить тривалість виробничого циклу?

 7. Напрямки та шляхи скорочення виробничого циклу.

 8. Охарактеризуйте особливості організації, розрахунку та доцільність

застосування послідовного способу поєднання операцій.

 1. За якими правилами будується графік і в чому переваги паралельного руху предметів праці по операціях технологічного процесу?

 2. У якому типі виробництва застосовується послідовно-паралельний вид

поєднання операцій і в чому його переваги порівняно з іншими видами руху?

 1. Як визначається виробничий цикл складного виробу?

 2. Порядок розробки генерального плану підприємства

 3. Характеристика принципів організації виробництва


Тема 5

 1. Що включає система технічного обслуговування виробництва?

 2. Напрямами вдосконалювання організації допоміжних виробництв.

 3. Основні завданнями інструментального господарства підприємства.

 4. Класифікація та індексація оснащення .

 5. Характеристика ремонтного обслуговування устаткування.

 6. Характеристика енергетичного забезпечення виробництва.

 7. Резерви та напрями вдосконалення енергетичного господарства

 8. Дайте сутнісно-змістовну характеристику транспортного

господарства його цілей та завдань.

 1. Розкрийте завдання та функції підрозділів, що входять в організаційну структуру загальнозаводського транспортного господарства.

10. Як розраховуються вантажопотік та вантажообіг?

11. Класифікація транспортних засобів.

12.Шляхи вдосконалення роботи транспортного господарства на підприємстві.

13. В чому полягає основне призначення та функції системи складування на підприємстві? 1. Охарактеризуйте класифікаційну номенклатуру складів.

 2. Як визначається потреба у складських приміщеннях і як розподіляються в них матеріальні ресурси?

 3. Визначте роль і значення тари та упакування в сучасних умовах виробництва.

 4. Визначте напрями вдосконалення роботи транспортного і складського господарства.

Тема 6

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте головні ознаки методу

організації виробництва.

 1. Які чинники впливають на вибір методу організації виробництва?

 2. Дайте характеристику методу організації виробництва. 1. Які основні ознаки і особливості застосування одиничного методу

організації виробництва?

 1. Охарактеризуйте особливості групової технології обробки.

 2. Укажіть параметри партіонного методу організації виробництва та перспективи його розвитку.

Тема 7

 1. Розкрийте сутність і ознаки потокового методу організації виробництва.

2. Дайте класифікаційну характеристику видів потокових ліній.

3. Які параметри розраховуються під час проектування потокових

ліній?

4. Що розуміється під організаційно-технічними особливостями

потокових ліній?

5. Що сприяє розвитку автоматизованого виробництва? Назвіть основні етапи

автоматизації.

6.Охарактеризуйте сутність, структуру та класифікацію автоматичних ліній.

7. Розкрийте сутність гнучкого автоматизованого виробництва.

8. Показники продуктивності автоматичних ліній.Тема 8

 1. Що означають терміни «якість продукції» та «властивості продукції»?

 2. Наведіть класифікацію показників якості та поясніть їх особливості.

 3. Поясніть значення термінів «стандарт» та «стандартизація». Які цілі, завдання та об'єкти має стандартизація?

 4. Охарактеризуйте систему стандартизації в Україні.

 5. Дайте визначення понять якості і технічного рівня продукції.

 6. Охарактеризуйте сутність контролю якості.

 7. Наведіть класифікацію видів контролю якості.

 8. Охарактеризуйте систему міжнародних стандартів ІSO серії 9000.

 9. На яких принципах побудована технологія підвищення якості за концепцією ТQМ?

 10. Поняття конкурентоспроможності.

 11. Характеристика показників конкурентоспроможності.

 12. Методи визначення конкурентоспроможності

продукції

Тема 9

 1. У чому полягає суть комплексної підготовки виробництва до зміни продукту і які її складові?

 2. Основна мета і завдання наукової підготовки виробництва.

 3. Які основні етапи науково-дослідних робіт?

 4. Розкрийте сутність дослідно-конструкторських робіт та їх узагальнені етапи.

 5. Яка мета технічної підготовки виробництва нової продукції для підприємств, що працюють в умовах ринку?

 6. Назвіть етапи науково-технічної підготовки виробництва на підприємствах машинобудування.

 7. Розкрийте етапи конструкторської підготовки виробництва.

 8. Перелічіть та охарактеризуйте основні етапи технологічної підготовки виробництва.

 9. Що передбачає організація управління технологічною підготовкою виробництва?

Тема 10

 1. У чому полягає сутність планування як науки?

 2. Яке уявлення про планування дає загальноекономічна позиція?

 3. Як розглядається планування з управлінської позиції?

 4. Яким є зміст планування в контексті основних філософських концепцій?

 5. Що таке раціональний вибір? За якими критеріями його можна здійснити?

 6. До яких первинних груп можна звести розмаїття цілей діяльності сучасного підприємства?

 7. Як відбувається процес планування з погляду здійснення управлінських функцій на підприємстві?

 8. Які види інформації для планування діяльності підприємства існують?

 9. Які існують джерела інформації для процесу планування?

 10. Що таке нормативна база планування?

 11. Класифікація економічних норм і нормативів.

 12. Норми і нормативи за їх призначенням в поточному плануванні.

 13. Розкрийте сутнiсть термiну «система планування».

 14. Назвіть складові системи планів, розкрийте ту роль, яку вони виконують в процесі здійснення планової діяльності.

 15. Хто або що є суб’єктом та об’єктом у процесi планування?

 16. Обґрунтуйте необхідність дотримання принципів під час організації процесу планування.

 17. Якi принципи планування забезпечують вiдповiднiсть планiв реальним умовам господарювання?

 18. Який критерій покладено у розподіл повноважень між суб’єктами планування різних рівнів?

 19. Охарактеризуйте поняття «місія підприємства».

 20. Необхідність формування місії.

 21. Принципи формування місії.

 22. Характеристика параметрів змісту місії.

 23. Фактори-джерела місії.

 24. Складові, сутність, цілі і завдання стратегічного планування.

 25. Основні етапи стратегічного планування.

Тема 11

 1. Що таке план виробництва продукції, його структура та показники?

 2. Що таке виробнича програма, які вимірники обсягу продукції Ви знаєте?

 3. Що містить портфель замовлень підприємства? Який існує зв'язок між планом виробництва і портфелем замовлень?

 4. Що таке державне замовлення та державний контракт і чи вигідні вони підприємствам?

 5. Які особливості формування виробничої програми в ринкових умовах?

 6. Що таке номенклатура і асортимент продукції?

 7. Календарний розподіл виробничої програми. Яка його мета?

 8. В чому суть оптимізації виробничої програми?

 9. Що таке товарна, валова, реалізована продукція? Як розраховуються ці показники?

 10. Що таке чиста та умовно-чиста продукція?

 11. Як розраховується величина незавершеного виробництва? Що таке нормативна величина незавершеного виробництва?


Тема 12

 1. Яке значення реклами у збільшенні збуту продукції, які види реклами Ви знаєте?

 2. Як планується рекламна діяльність підприємства?

 3. Які найбільш поширені методи складання кошторису на рекламні витрати?

 4. Пiдходи до планування рекламного бюджету

 5. Основні етапи процесу планування рекламних заходів

 6. Види і основні носії реклами

 7. Ефективність реклами

 8. Назвіть фактори, що впливають на збутову політику підприємства

 9. Які маркетингові дослідження необхідно провести при плануванні збуту продукції?

 10. Які основні фактори впливу на збут?

 11. Які додаткові фактори впливу на збут?

 12. Які задачі на підприємстві вирішує планування збуту?

 13. Назвіть складові плану збуту підприємства.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І.Основна література

1.1. Закон України "Про власність" //Відомості Верховної Ради України.-

1991.-№20 -Ст.249.

1.2. Закон України "Про підприємства в Україні" //Відомості Верховної ради

України.-1991.-№49.-Ст.272.

1.3. Закон України "Про господарські товариства" //Відомості Верховної

РадиУкраїни.-1991.-№49.-Ст.682.

1.4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про

підприємництво” //ГолосУкраїни.-1998.-№20.

1.5. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ,

2003. – 524 с.

1.6. Організація виробництва: Навч. посіб. /В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С.

Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

1.7. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. –

Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 400 с.

1.8 Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н Планирование деятельности

Предприятия: Учебное пособие, - Харьков: Одиссей, 2006 – 384с.

1.9. Орлов 0.0. Планування дiяльностi промислового пiдпpиємства.

Пiдручник. К.: Скарби, 200. – 336с.

1.10. Тарасюк Г.М.,Шваб Л.I. Планування дiяльностi пiдприємства.

Навч.посiб. К.: Каравела, 2008. – 432с.

1.11. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум. – К.:

Видавництво «Кондор», 2008. – 300с.

1.12. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. –

К.:Видавництво Європ.ун-ту, 2007. – 232с.

ІІ. Додаткова та довідкова література

2.1. Економіка підприємства. /3а ред. Покропивного С.Ф. – К.: Хвиля-Прес,

2008.

2.2. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 200с2.3. Тимош І.М. Економіка праці. – Тернопіль: Астон, 2001. – 346 с.

2.4. Планування дiяльностi пiдприємства: Навчально-методичний посiбник

для самостiйного вивчення дисциплiни / М.А. Белов, Н.М. Євдокiмова,

B.Є. Москалюк та iн.; За заг.ред. В.Є.Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002.

2.5. Тян Р.Б. Планування дiяльностi пiдпpиємства: Навч. посiбник. - К.:

МАУП,2003.

2.6 Економіка підприємства.Зб.практ.задач і ситуацій: Навч.посіб./

С.Ф.Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. – К.: КНЕУ,

2008. – 323с.

2.7. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч.посіб.

- К.: Знання-Прес, 2008. – 301с.
Лекції

Тема заняття: Виробництво як необхідна умова і важливий компонент

існування держави і суспільства

План


 1. Поняття «виробництво і виробнича діяльність»

 2. Сутність організації виробництва.

 3. Основні завдання організації виробництва. Взаємозв’язок технології та організації виробництва.
 1. Поняття «виробництво і виробнича діяльність»

Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві.

Інколи тлумачення слова «виробництво» зводиться до позначення ним масового випуску продукції, виготовлення матеріальних цінностей на численних підприємствах, що значно звужує зміст цього поняття. У широкому розумінні «виробництво» — це цілеспрямована діяльність зі створення будь-якого корисного продукту (товари, предмети, речі, послуги, інформація, знання тощо).

Забезпечення життєдіяльності людей потребує вироблення величезної кількості видів кінцевої продукції. Така продукція має проміжні компоненти. Для виробництва будь-якої машини необхідні відповідне устаткування, метал, пластмаса та інші матеріали. У свою чергу, для виготовлення металу або пластмаси треба видобувати сировину, руду, енергію, розробляти і використовувати економічну технологію, опрацьовувати і реалізовувати проекти. Таким чином, сучасні кінцеві продукти створюються на різних, але взаємопов’язаних виробництвах, що і зумовлює широке розуміння поняття «виробництво».

Виробництво можна охарактеризувати як систему, де здійснюється цілеспрямований процес перетворення вхідних елементів (сировини, матеріалів) у корисну продукцію. Іншими словами, виробництво являє собою певну технологію, відповідно до якої здійснюється трансформація вкладених ресурсів у кінцевий результат — продукцію (послуги).

Виробництво є важливим компонентом функціонування будь-якої держави, тому що воно визначає її економічну безпеку, сталість фінансової системи і рівень життя людей.

Основна мета (місія) виробництва в ринкових умовах, згідно зі статутом підприємства, полягає в забезпеченні споживача необхідною йому продукцією (послугами) у певні строки, заданої якості та комплектації, з мінімальними витратами для виготовлювача (продуцента). Економічний результат діяльності підприємства, його фінансовий стан і майбутній розвиток залежать від того, наскільки раціонально організовано виробництво, чи відповідає воно сучасним вимогам оптимальності, гнучкості, мобільності, високої культури, екологічності, конкурентоспроможності тощо.

Виробниче підприємство (фірма) для забезпечення своєї життєдіяльності перш за все орієнтується на ринковий попит з його вимогами до якості, споживчих властивостей та ціни товару (послуги). Тому завдання менеджерів вищого, середнього рівня та спеціалістів підприємства (фірми) полягає у визначенні стратегії і тактики організації виробництва, котрі спрямовані на забезпечення його конкурентоспроможності, скорочення витрат на виготовлення продукції.

Метою формування та реалізації виробничої політики є пристосування підприємства до вимог ринку з мінімальними витратами, але це потребує від керівників та спеціалістів обізнаності з широкого кола питань за межами сфери виробництва. Виробництво — це тільки частина процесу, що постійно оновлюється, і тому всі техніко-технологічні та організаційно-економічні рішення можна приймати тільки на підставі аналізу достатньо повної і точної інформації про вимоги ринку, що очікуються, можливості і загрози зовнішнього середовища, слабкі та сильні сторони власної діяльності.

Якщо розглядати виробництво як систему взаємопов’язаних елементів, якими є робочі місця, їх групи, підрозділи та підприємство в цілому, то постановка організаційних завдань взаємодії та узгодженості всіх складових залежить передусім від вимог до продукції, технології її виготовлення і самої виробничої системи. Але організаційні завдання можуть бути наперед визначені невикористаними резервами функціонування самої системи, наприклад, наявністю в ній внутрішньозмінних втрат, браку, неритмічного випуску продукції та ін.

Суб’єкти матеріального виробництва в ринкових умовах під впливом конкуренції змушені постійно пристосовуватись до вимог споживачів стосовно якості товарів (послуг), ціни, сервісного обслуговування тощо. Техніка та технологія виготовлення продукції і надання послуг мають розвиватися динамічно, ураховуючи зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі господарювання. Чим складніша продукція проектується і виготовляється, тим більша кількість найменувань сировини, матеріалів, напівфабрикатів, устаткування, інструменту, енергії, транспорту, виробничих та складських приміщень для її виробництва використовується. При цьому має залучатися виробничий персонал різної кваліфікації і спеціалізації, котрий повинен у межах повноважень доцільно і високоефективно об’єднати, організувати підпорядковані йому компоненти, щоб досягти основної мети — своєчасно виготовити якісну продукцію, задовольнити потреби споживачів і отримати прибуток для подальшого процесу відтворення.2 Сутність організації виробництва

Перехід на ринкові відносини суттєво змінює погляд на організацію виробництва, яка створює умови для найефективнішого використання техніки, предметів праці та людей у процесі виробництва і тим самим сприяє підвищенню його результативності.

Під організацією виробництва розуміється координація й оптимізація в часі та просторі всіх матеріальних, трудових елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної споживачам продукції з найменшими витратами за умови належної якості й отримання достатнього прибутку від її реалізації для подальшої продуктивної діяльності.

У сучасній економічної літературі термін «організація виробництва» трактується як «способи вибору, розподілу і кооперування елементів виробництва для досягнення поставлених цілей при мінімальних затратах ресурсів».

У подальшому при розгляді матеріалу посібника будемо розуміти під організацією виробництва сукупність правил, процесів, дій, що забезпечують форму та порядок поєднання праці і речових елементів виробництва з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку.

Різноманітність визначень організації виробництва свідчить про досить коротку історію розвитку науки, якій менше ста років і яка переживала стрімкі підйоми та десятиріччя застою.

Усупереч традиційним, планово-адміністративним підходам, де організація виробництва розглядалася як узагальнене поняття в промисловості з позиції спеціалізації, кооперування й концентрації, як «посилювач» використання основних фондів, в умовах підприємницького типу господарювання в центрі уваги перебувають нові цілі виробництва, які передбачають: гнучку і своєчасну його перебудову для виготовлення інших видів продукції в разі зміни попиту; оптимальне утворення, котре функціонує з найменшими витратами; високоорганізоване з культурними традиціями виробництво, що здібне випускати конкурентоспроможну продукцію «точно вчасно» і в сукупності забезпечувати стійкий фінансовий стан підприємства.

Для керівників і спеціалістів підприємств важливо: а) мати повне і ясне уявлення про стан свого виробництва; б) об’єктивно оцінювати ситуацію, що склалася; в) уявляти дійсні перспективи, розробляти стратегію подальшого розвитку, а також виявляти високі організаторські здібності, використовуючи всі можливості для досягнення поставлених цілей.

Кожне підприємство має свої особливості виробництва, які визначають специфічні комплексні завдання з його організації: проектування та освоєння нових товарів, забезпеченість сировиною, використання робочої сили та устаткування, поліпшення асортименту та якості продукції, транспортування, складування та сервісне обслуговування в процесі експлуатації.

Основні завдання організації виробництва. Взаємозв’язок технології та організації виробництва

Багато завдань організації виробництва вирішується на підприємстві завдяки технології, що застосовується, тому слід відокремити те, що належить до функцій технології та організації виробництва. Технологія характеризує способи, варіанти виготовлення продукції і це обумовлює її функцію, яка спрямована на визначення можливих типів машин, інструменту, пристроїв, оснащення, складності робіт, рівня кваліфікації персоналу, норм витрат матеріальних ресурсів і часу для виробництва кожного виду продукції. Технологія визначає, що і як, за допомогою яких засобів виробництва треба робити з предметом праці для перетворення його в продукт з потрібними властивостями.

До функції організації виробництва відносяться роботи з визначення конкретних значень параметрів технологічного процесу на основі аналізу можливих варіантів і вибору найефективнішого відповідно до мети і умов виробництва. Наприклад, оптимізувати завантаження устаткування за певним критерієм з урахуванням обмежень щодо використання ресурсів або вибрати оптимальну продуктивність того чи іншого устаткування з огляду на його кількісні та якісні характеристики, кваліфікацію персоналу, економічні критерії ефективності виробництва. Таким чином, основне завдання організації виробництва полягає в тому, щоб якнайліпше поєднати предмет праці і знаряддя праці, а також саму працю, щоб перетворити предмет праці в продукт необхідних властивостей з найменшими витратами робочої сили і засобів виробництва.

У кожному конкретному випадку організація виробництва обґрунтовує економічну доцільність заходів, що передбачаються чи вже здійснюються, оскільки для підвищення ефективності виробництва недостатньо впровадити окремі заходи, що забезпечують тільки підвищення продуктивності устаткування, або зниження трудомісткості продукції, або поліпшення якості, або економію витрат сировини, енергії та ін. Ефективність виробництва визначається методами раціонального використання елементів виробництва в його сукупності.

Особливостями організації виробництва є розгляд у взаємозв’язку елементів виробництва і вибір таких методів та умов їх використання, які найповніше відповідають меті виробництва. На практиці буває доцільним змінити параметри технологічного процесу, зокрема, зменшити продуктивність окремих верстатів, машин, щоб забезпечити сполучення компонентів виробництва або збільшити виробничу зону, що обслуговується робітниками, і включити в роботу більшу кількість устаткування.

Раціональна організація виробництва полягає в тому, щоб інтегрувати всю сукупність різнорідних компонентів, які реалізують процес виробництва, у цілісну і високоефективну виробничу систему, усі елементи якої ретельно взаємоузгоджені між собою за всіма параметрами її функціонування.

Якщо у виробничій дійсності завданнями технології є підвищення потенційних можливостей збільшення обсягів виготовлення продукції, поліпшення якості, зниження норм витрат ресурсів при її виготовленні, то завдання організації виробництва — визначення методів та умов для досягнення цих можливостей з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників роботи підприємства. Безумовно, усі без винятку питання організації виробництва розглядаються і вирішуються крізь призму технології. Водночас організація виробництва має свої специфічні завдання:

поглиблення спеціалізації, удосконалення форм організації виробництва, швидка (гнучка) переорієнтація виробництва на інші види продукції, забезпечення безперервності і ритмічності виробничого процесу, удосконалення організації процесів праці та виробництва в просторі й у часі;

відповідність асортименту машинного парку, пропорційність виробничих потужностей, оптимальна спеціалізація підприємства, реконструкція і переозброєння виробництва;

інструментальне та енергетичне обслуговування виробництва, нормування витрат ресурсів, вибір оптимальних систем забезпечення, форм організації підрозділів та їх взаємодії з зовнішнім середовищем;

оптимізація експлуатаційних режимів роботи устаткування, раціоналізація методів ремонту і профілактичних робіт, виявлення причин простою та їх усунення;

визначення рівня незавершеності виробництва, запасів матеріальних ресурсів і готової продукції, організація їх транспортування та збереження;

організація забезпечення підприємства сировиною, матеріалами в разі зменшення їх запасів та запасів готової продукції;

створення і освоєння нової продукції та технології, формування якості і забезпечення конкурентоспроможності виробів.Предмет, метод і зміст курсу

Об’єктом вивчення дисципліни є виробнича діяльність промислового підприємства (фірми) з перетворення ресурсів в економічне благо. Усі ресурси мають обмежений характер, тобто природні, трудові, виробничі, інформаційні ресурси та інші, що необхідні для ефективної діяльності підприємства.

Предметом курсу «Організація виробництва» є вивчення методів та засобів найраціональнішого сполучення (організації) трудових і речових компонентів сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, надання послуг, які забезпечують безперебійність та ритмічність діяльності підприємства в конкретних умовах, виходячи з поставлених перед ним цілей та завдань.

Оптимальні кількісні та якісні залежності виробничих процесів, параметри та показники виробництва продукції є вихідною інформацією для планування роботи підприємства і його підрозділів. Плани реалізуються за допомогою управління. Організація виробництва спрямована на вивчення певного напряму економіки, тому належить до функціональних економічних наук.

Дисципліна «Організація виробництва» перебуває у взаємозв’язку з іншими науками і вивчається одночасно з курсами: «Основи промислової технології і матеріалознавство», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економіка підприємств», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Економіка праці», «Планування діяльності підприємства», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Операційний менеджмент» і т. д.

Ринкові умови господарювання потребують оволодіння сталими теоретичними знаннями не тільки про основні принципи та методи організації промислового виробництва, але й про управління інноваційними процесами, реформування і реструктуризацію виробничих систем, а також передбачають набуття необхідних практичних навичок обґрунтовувати та реалізовувати організаційно-управлінські рішення з метою забезпечення високих результатів у виробничо-господарській діяльності.

Організація виробництва як дисципліна перебуває в центрі вузлових питань економіки у своїй галузі та ґрунтується на розумінні й використанні об’єктивних економічних законів і принципів.

Вивчення дії економічних законів, а також знання низки прикладних і точних наук дає змогу встановити деякі загальні для всіх підприємств та специфічні для підприємств різних галузей принципи, форми і способи організації найефективнішої роботи.

Життя не стоїть на місці, і тому будь-які організаційно-технічні рішення, способи виготовлення продукції, виконання виробничих операції, методи і прийоми праці, інструменти впливу на мотивацію персоналу, форми господарювання, які високоефективні сьогодні, завтра можуть бути і мають бути поліпшені і замінені досконалішими під впливом конкуренції, технологічного розвитку, умов виробництва, що постійно змінюються.

Розглядаючи організацію виробництва з позиції діалектичного методу, її можна визначити як безперервну творчу роботу, результатом якої є підвищення ефективності виробництва. Тому організацією виробництва вважають ланцюжок безперервних нововведень, спрямованих на проектування і випуск нових виробів або випуск старих виробів за новою технологією.

Спираючись на діалектичний метод, курс «Організація виробництва» використовує такі провідні методи дослідження, як економічний аналіз і синтез, балансовий, експертний, економіко-математичний, моделювання, системного підходу.

У реальному житті вирішення практично всіх завдань виробництва продукції чи надання послуг можливе тільки на основі системного підходу, що передбачає вивчення об’єкта як виробничої системи складових ресурсів. Системний підхід передбачає оптимізацію роботи всієї виробничої системи як цілого, а не окремих її частин.

Метою викладання дисципліни «Організація виробництва» є формування у студентів комплексу професійних знань з теоретичних основ і сучасного досвіду виробництва; усвідомлення сутності його понять та категорій; з’ясування змістовності проектно-технічної підготовки і виготовлення продукції; прищеплення ним практичних навичок системного аналізу виробничих процесів; набуття і закріплення умінь використання принципів, методів, способів та інструментів раціональної організації виробничих систем, а також сприяння розвитку дослідницьких і організаторських здібностей в підготовці організаційних проектів виробництва та ефективної їх реалізації.

Коло робіт з організації виробництва охоплює такі напрями:

вибір варіанта технології, визначення ресурсів та системи машин її реалізації з метою виготовлення певного продукту;

технологічне планування робочих місць, дільниць, підрозділів та підприємства в цілому;

проектування та раціоналізація трудових процесів і методів роботи;

стандартизація і уніфікація процесів та складових компонентів виробів;

дослідження, проектування й освоєння нових виробів;

технічне обслуговування виробництва;

контроль і забезпечення якості продукції та технології;

Організація виробництва як дисципліна безпосередньо пов’язана з виробничим та операційним менеджментом, але між ними існують відмінності, які полягають у спрямованості спеціалізованих завдань. Якщо організація виробництва спрямована на вибір технології, розподіл та організаційне сполучення ресурсних складових виробничих систем для виготовлення конкретних матеріальних продуктів, то виробничий та операційний менеджмент являють собою сферу управління виробничими ресурсами на основі розроблення організаційних систем, що забезпечують максимально ефективне використання матеріалів, кадрового потенціалу, устаткування і виробничих приміщень у процесі виготовлення продукції або надання послуг. Іншими словами, подібно до маркетингу й фінансів виробничий та операційний менеджмент — це управління бізнес-процесами. Організація виробництва являє собою сферу застосування інженерного підходу та кількісних методів для прийняття рішень.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка