Теми на V семестрСторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП.01 «Планування та організація діяльності підприємства»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства»

спеціалізація____________________________________________________

(назва спеціалізації)

відділення Економіки, підприємництва та менеджменту

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Планування та організація діяльності підприємства» для студентів,

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,

за спеціальністю 5.03050401 «Економіка підприємства»

Розробники: Клименко В.М., викладач першої категорії.

Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол від “____”________________2014 року № ___

Голова циклової комісії економічних дисциплін _______________________ ( О.І.Сачкова)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

4,5нац.


Галузь знань

0305 «Економіка і підприємництво»


Нормативна


Розділів – 2

Тем – 18


Загальна кількість годин – 324

Спеціальність:

5.03050401

«Економіка підприємства»


Рік підготовки

3-й
Семестр

5,6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5,6

7,4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст


52год.;

40год

Практичні, семінарські

16 год.;

16 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

96год.; 104год
Індивідуальні завдання:

 • год.

Вид контролю:

5-й – залік

6-й - екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 62%

для заочної форми навчання –2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.

Завдання – вивчення теорії та методики внутрішньовиробничого планування й організації виробництва; освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів; набуття вмінь і первинних навичок економічного обґрунтування планових і організаційних рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • поняття «виробництво і виробнича діяльність»; сутність організації виробництва; основні завдання організації виробництва; взаємозв’язок технології та організації виробництва

 • сутність та види технології, поняття технологічного процесу; суть виробничого процесу; класифікацію виробничих процесів.; виробнича операція як основна структурна одиниця виробничого процесу

 • класифікацію та склад трудового процесу, організацію праці, її форми, сутність і роль робочих місць, їх класифікація

 • поняття, чинники та види виробничих структур, виробничий цикл і його структуру, методи поєднання операцій та їхній вплив на виробничий цикл

 • поняття, види та значення інфраструктури виробництва, організацію інструментального, ремонтного, енергетичного, транспортного обслуговування виробництва. Планування технічного обслуговування виробництва. Забезпечення якості продукції

 • сутність методу організації виробництва і чинники, що визначають його вибір; партіонний метод обробки; предметно-групову форму організації

 • виробництва

 • загальну характеристику і різновиди потокового виробництва; основи організації автоматизованого і гнучкого автоматизованого потокового виробництва

 • основи стандартизації виробничої діяльності; загальні відомості про організацію забезпечення якості продукції; вплив якості на конкурентоспроможність продукції

 • організацію технічної, екологічної та організаційно - економічної підготовки виробництва; планування й організацію освоєння продукції

 • сутність, завдання і функції планування, види та зміст внутрішньогосподарського планування. Принципи і методи планування, організацію роботи з планування

 • цілі, завдання, зміст і послідовність розробки плану виробництва і реалізації продукції, систему показників; методи складання виробничої програми та її ресурсне обґрунтування

 • основні показники плану збуту і реалізації продукції; основні поняття планування реклами та комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції

 • види і системи оперативного планування; оперативний облік і контроль виробництва

 • сутність поняття «виробнича потужність», одиниці виміру виробничої потужності, характеристику видів виробничої потужності: теоретична, практична, нормальна та планова

 • зміст та основні завдання плану МТЗ , порядок його складання; планування потреби в матеріальних ресурсах; види запасів і регулювання їх розмірів

 • поняття, класифікацію та структуру персоналу; сутність, методи визначення та чинники зростання продуктивності праці; форми і системи заробітної плати, доплати і надбавки до фонду заробітної плати; завдання та зміст плану соціального розвитку підприємства

 • загальну характеристику витрат на виробництво; сутність і методи калькулювання продукції, методику обчислення основних статей калькуляції; сутність і призначення кошторису витрат на підприємстві; сутнісну характеристику, види, методи планування й регулювання цін

 • зміст і форми фінансової діяльності підприємства, планування й використання прибутку; сутність рентабельності; значення, структуру і зміст балансу і витрат

вміти :

 • будувати графіки поєднання операцій, розраховувати тривалість виробничого циклу

 • розраховувати планові показники технічного обслуговування виробництва

 • розраховувати параметри потокових ліній

 • розраховувати планових показників виробничої програми підприємства

 • складати план продажу (реалізації) продукції

 • розраховувати виробничу потужність підприємства

 • розраховувати потребу підприємства в матеріальних ресурсах

 • складати баланс робочого часу одного працівника, визначати чисельність окремих категорій працівників та проводити аналіз їх використання; визначати абсолютну продуктивність і темпи росту продуктивності праці; розраховувати річний фонд заробітної плати та складати зведений план по праці і заробітній платі

 • розраховувати собівартість готової продукції; складати кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції; розраховувати ціни за різними видами

 • розподіляти плановий прибуток підприємства; розраховувати показники рентабельності; складати баланс доходів і витрат та план руху коштів

3 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

Кількість годин

денна форма

заочна форма

всього

у тому числі

всього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

5
52

16

-

-


6
40

16

-

-


Всього годин

270

92

32

-

-


4 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу, теми

Кількість годин

Тип заняття

Навчально-методична література

всьо-го

у тому числі

л

с, п

лаб

інд

с.р.1

2

3

4

5

6

7

8

9

Разом за розділом 1

V семестр

Розділ 1. Організація діяльності підприємства

Тема 1. Організаційні основи виробництва

1.1.Виробництво як необхідна умова і важливий компонент існування держави і суспільства

1.2. Історичний аспект розвитку теорії та практики організації виробництва


  1. Виробництво як відкрита система

  2. Підприємство як складна виробнича система

Тема 2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

2.1. Технологія і виробничий процес

2.2. Класифікація виробничих процесів

2.3. Принципи раціональної організації виробничих процесів

2.4. Планування виробничого процесу

2.5. Організаційні типи виробництва

2.6. ПР № 1 Обчислення технологічного процесу обробки металів

Тема 3. Організація трудових процесів і робочих місць

3.1. Трудовий і виробничий процеси

3.2. Сутнісно-змістова характеристика їх організаційної єдності

3.3. Організація праці. Сучасні концепції, цілі та завдання. Поділ і кооперування праці,їх форми й межі

3.4. Робоче місце. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. Класифікація робочих місць

Тема 4. Організація виробничого процесу у часі і просторі

4.1. Виробнича структура та її види

4.2. Фактори, що впливають на вибір виробничої структури

4.3. Поняття виробничого циклу

4.4. Просторові зв’язки у виробничому процесі

4.5. Вплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства

4.6. ПР № 2 Методика розрахунку тривалості виробничого циклу

Тема 5. Організація обслуговування виробничого процесу

5.1. Виробнича інфраструктура. Сутність і складові виробничої інфраструктури

5.2. Організація допоміжних виробництв

5.3. Резерви на напрями вдосконалення енергетичного господарства

5.4. Транспортне обслуговування. Завдання і структура транспортного господарства

5.5. Матеріальне обслуговування. Матеріальні ресурси та їх потоки у виробничій системі

5.6. ПР № 3 Методика організації технічного обслуговування виробництва

Тема 6. Методи організації виробництва

6.1. Сутність методу організації виробництва і чинники, що визначають його вибір

6.2. Особливості організації дільниць серійного складання виробів

6.3. Шляхи підвищення ефективності партіонного методу обробкиТема 7. Організація потокового та

автоматизованого виробництва

7.1. Сутність і характерні ознаки потокового методу організації виробництва

7.2. Шляхи удосконалення потокових методів організації виробництва

7.3. Сутність автоматизації виробничих процесів і етапів їх розвитку

7.4. Роторні лінії та показники їх продуктивності

7.5. ПР № 4 Методика розрахунку параметрів потокових лінійТема 8. Організаційно виробниче забезпечення

конкурентоспроможності продукції

8.1. Якість як ефективний засіб задоволення вимог споживачів і зниження витрат виробництва

8.2.Міжнародні системи управління якістю продукції

8.3. Сертифікація продукції і систем якості

8.4. Конкурентоспроможність продукції

Тема 9. Організація планування підготовки виробництва нової продукції

9.1. Система створення та освоєння нової продукції

9.2. Екологічна підготовка. Необхідність екологічної експертизи виробів (процесів) на проектних стадіях

9.3. Розробка та впровадження нових форм і методів організації виробничих процесів, виготовлення нового продукту (технології)

9.4. Особливості процесів освоєння продукту в серійному та масовому виробництвах

Розділ П. Планування діяльності підприємства

Тема 10. Сутність і організаційно методичні основи планування діяльності підприємства

10.1 Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві

10.2. Організація роботи з планування

10.3. Інформаційні ресурси та нормативна база планування діяльності підприємства

10.4. Система планів підприємства

10.5. Функції планування та управління економічною діяльністю підприємства

10.6. Чинники, що впливають на формування структури планових служб

10.7. Організація стратегічного планування

10.8. Аналіз макро- і мікросередовища та визначення параметрів виробничої системи

Тема 11.Виробнича програма підприємства

11.1. Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація

11.2. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі

11.3. Номенклатурні позиції та асортимент продукції

11.4. Використання математичних методів і програмного забезпечення у процесі розробки виробничої програми

11.5. ПР № 5 Методика розрахунку планових показників виробничої програмиТема 12. Планування збуту продукції

12.1. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту

12.2. Планування реклами

12.3. Комунікаційна політика у здійснені планів збуту продукції

12.4. Планування продажу (реалізації) товарів і послуг

12.5. ПР № 6 Методика планування збуту продукції

4

2

22

4

44

2

22

2

22

2

42

2

22

2

44

2

64

2

42

2

42

4

22

4

22

4

42

2

24

2

42

2

24

2

44

2

22

2

22

4

2
2

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

2

2

22

2

22

2
2

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

42

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2


засвоєння нових знань

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

застосуван-ня знань і формування вмінь

системати-зація і узагальнен-

ня знань і вмінь

комбіноване

комбіноване

комбіноване

застосуван-ня знань і формування вмінь

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

застосуван-ня знань і формування вмінь

комбіноване

комбіноване

комбіноване

застосуван-ня знань і формування вмінь

комбіноване

системати-зація і узагальнен-

ня знань і вмінь

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

комбіноване

застосуван-ня знань і формування вмінь

комбіноване

комбіноване

застосуван-ня знань і формування вміньЛ 1.5 с 5-12

Л 1.5 с 12-26

Л 1.5 с 50-58

Л 1.5 с 59-65

Л 1.5 с 65-73

Л 1.5 с 74-77

Л 1.5 с 78-87

Л 1.5 с 88-94

Методичні вказівки

Л.1.5


с 59-94

Л 1.5 с 95-104

Л 1.5 с 104-122

Л 1.5 с 122-134

Л 2.2 с 126-128

Л 1.5 с 170-177

Л 1.5 с 177-182

Л 1.5 с 191-209

Л 1.5 с 183-190

Л 1.5 206-208

Л 1.5 с 210-220

Методичне забезпечення

Л 1.5 с 221-223

Л 1.6 с 296-316

Л 1.6 с 303-309

Л 1.5 с 264-274

Л 1.6 с 310-316

Л 1.5 с 275-288

Л 1.6 с 317-323

Методичне забезпечення

Л 1.5 с 289-294

Л 1.5 с 291-294

Л 1.5 с 294-318

Л 1.5 с 319-343

Л 1.5 с 339-343

Л 1.5 с 344-359

Л 1.5 с 350-359

Методичне забезпечення

Л 1.5 с 360-385

Л 1.6 с 255-258

Л 1.5 с 386-402

Л 1.5 с409-416

Л 1.5 с 403-408

Л 1.6 с 262-263

Л 1.5 с 417-474

Л 1.5 с 440-462

Л 1.5 с 463-474

Л 1.5 с 417-425

Л 1.10 с 7-10

Л 1.10 с 10-13

Л 1.10 с 17-32

Л 1.10 с 33-43

Л 1.10 с 34-38

Л 1.10 с 39-43

Л 1.8 с 44-51

Л 1.8 с 48-51

Л 1.10 с 61-64

Л 1.10 с 65-71

Л 1.9 с 27-29

Л 1.9 с 30-35

Методичні вказівки

Л 1.10 с 61-71

Л 1.10 с 44-51

Л 1.10 с 52-55

Л 1.12 с 90-93

Л 1.10 с 56-60

Методичні вказівки


Разом за семестр

164

52

1696


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка