Теми на V семестрСторінка4/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4

5 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Робоче місце. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. Класифікація робочих місць


2

2

Сертифікація продукції і систем якості


2

6 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

ПР №1 Обчислення технологічного процесу обробки металів

2

2

ПР №2  Методика розрахунку тривалості виробничого циклу

2

3

ПР № 3 Методика організації технічного обслуговування виробництва

2

4

ПР № 4 Методика розрахунку параметрів потокових ліній

2

5

ПР № 5 Методика розрахунку планових показників виробничої програми

2

6

ПР № 6 Методика планування збуту продукції

2

7

ПР № 7 Методика розрахунку виробничої потужності підприємства

2

8

ПР № 8 Методика розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах

2

9

ПР № 9 Методика складання балансу робочого часу

2

10

ПР № 10 Методика обчислення потреби підприємства в кадрах

2

11

ПР № 11 Методика складання плану по праці і заробітній платі

2

12

ПР № 12 Методика планування собівартості продукції

2

13

ПР № 13 Методика планування кошторису витрат

2

14

ПР № 14 Методика планування прибутку і складання річного фінансового плану

2

7 ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачено навчальним планом
8 САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п


Назва розділу, теми

Короткий зміст

Кіл-ть

годин


Розділ 1. Організація діяльності підприємства

1

Тема 1. Організаційні основи виробництва

1.Виробництво як необхідна умова і важливий компонент існування держави і суспільства

2. Історичний аспект розвитку теорії та практики організації виробництва

3.Виробництво як відкрита система

4.Підприємство як складна виробнича система6

2

Тема 2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва


1. Технологія і виробничий процес

2. Класифікація виробничих процесів

3. Принципи раціональної організації виробничих процесів

4. Планування виробничого процесу

5. Організаційні типи виробництва


10

3

Тема 3. Організація трудових процесів і робочих місць


1. Трудовий і виробничий процеси

2. Сутнісно-змістова характеристика їх організаційної єдності

3. Організація праці. Сучасні концепції, цілі та завдання. Поділ і кооперування праці,їх форми й межі

4. Робоче місце. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. Класифікація робочих місць6

4

Тема 4. Організація виробничого процесу у часі і просторі

1. Виробнича структура та її види

2. Фактори, що впливають на вибір виробничої структури

3. Поняття виробничого циклу

4. Просторові зв’язки у виробничому процесі

5. Вплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства


6

5

Тема 5. Організація обслуговування виробничого процесу

1. Виробнича інфраструктура. Сутність і складові виробничої інфраструктури

2. Організація допоміжних виробництв

3. Резерви на напрями вдосконалення енергетичного господарства

4. Транспортне обслуговування. Завдання і структура транспортного господарства

5. Матеріальне обслуговування. Матеріальні ресурси та їх потоки у виробничій системі


12

6

Тема 6. Методи організації виробництва

1. Сутність методу організації виробництва і чинники, що визначають його вибір

2. Особливості організації дільниць серійного складання виробів

3. Шляхи підвищення ефективності партіонного методу обробки


6

7

Тема 7. Організація потокового та

автоматизованого виробництва1. Сутність і характерні ознаки потокового методу організації виробництва

2. Шляхи удосконалення потокових методів організації виробництва

3. Сутність автоматизації виробничих процесів і етапів їх розвитку

4. Роторні лінії та показники їх продуктивності8

8

Тема 8. Організаційно виробниче забезпечення

конкурентоспроможності продукції1. Якість як ефективний засіб задоволення вимог споживачів і зниження витрат виробництва

2.Міжнародні системи управління якістю продукції

3. Сертифікація продукції і систем якості

4. Конкурентоспроможність продукції6

9

Тема 9. Організація планування підготовки виробництва нової продукції

1.Система створення та освоєння нової продукції

2. Екологічна підготовка. Необхідність екологічної експертизи виробів (процесів) на проектних стадіях

3. Розробка та впровадження нових форм і методів організації виробничих процесів, виготовлення нового продукту (технології)

4.Особливості процесів освоєння продукту в серійному та масовому виробництвах8

10

Тема 10. Сутність і організаційно методичні основи планування діяльності підприємства

1 Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві

2. Організація роботи з планування

3. Інформаційні ресурси та нормативна база планування діяльності підприємства

4. Система планів підприємства

5. Функції планування та управління економічною діяльністю підприємства

6. Чинники, що впливають на формування структури планових служб

7. Організація стратегічного планування

8. Аналіз макро- і мікросередовища та визначення параметрів виробничої системи14

11

Тема 11. Виробнича програма підприємства

1. Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація

2. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі

3. Номенклатурні позиції та асортимент продукції

4. Використання математичних методів і програмного забезпечення у процесі розробки виробничої програми8

12

Тема 12. Планування збуту продукції

1. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту

2. Планування реклами

3. Комунікаційна політика у здійснені планів збуту продукції

4. Планування продажу (реалізації) товарів і послуг6

13

Тема 13 Оперативно-календарне планування та регулювання виробництва


1.Характеристика оперативно-календарного планування

2. Задачі та зміст календарного планування і диспетчерського регулювання

3. Планово-облікові одиниці та системи оперативного планування

4. Характеристика рівномірного і ритмічного виробництва

5. Об’єкт планування, порядок проходження замовлень

6. Системи і календарно-планові розрахунки у одиничному типі виробництва

7. Технологія розробки виробничих програм для цехів і дільниць

8. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки

9. Системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного планування на підприємствах серійного типу

10. Планування виробничих програм цехом і дільницями

11. Головне завдання оперативного планування на підприємствах масового типу виробництва

12. Характеристика подетальних систем планування.

13. Розрахунки календарно-планових нормативів

14. Планування роботи потокових ліній

15. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць


24

14

Тема 14. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю


1.Поняття, мета та етапи визначення потужності підприємства

2. Види, вимірники потужності

3. Чинники під впливом яких формується потужність підприємства

4. Послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства

5. Фонди часу, які використовуються при розрахунках потужності, їхнє визначення

6. Вихідні дані для розрахунку потужності

7. Визначення потужності у загальному вигляді

8. Методика розрахунку виробничої потужності на підприємствах і в підрозділах різних типів виробництва

9. Визначення введення в дію нових (додаткових) потужностей

10. Визначення середньорічної потужності для обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році

11. Основні шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей


20

15

Тема 15. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства

1.Завдання МТЗ підприємства, вихідні дані для розробки плану та послідовність його розробки

2. Методи вивчення ринку продукції

3. Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва

4. Методи контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів

5. Розрахунок потреби в паливі ті енергії

6. Склад та класифікація запасів

7. Нормування виробничих запасів

8. Методи контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів

9. Графік зміни запасів при постійних інтервалах обсягів поставок

10. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах в різних типах виробництва18

16

Тема 16. Планування персоналу і оплати праці

1.Місце персоналу у потенціалі підприємства

2. Поняття та класифікація категорій персоналу

3. Вихідні дані для розробки плану по персоналу

4. Методи визначення кількісного і якісного складу працівників

5. Фонд робочого часу (календарний, номінальний, ефективний)

6. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих

7. Сутність продуктивності праці

8. Залежність чисельності персоналу від продуктивності праці

9. Вихідні дані для розробки плану по продуктивності праці

10. Показники продуктивності праці та методи їхнього обчислення

11. Задачі планування оплати праці

12. Склад планового фонду заробітної плати

13. Показники, що характеризують оплату праці

14. Методи визначення планового фонду заробітної плати

15. Розрахунки планового фонду заробітної плати за елементами

16. Співвідношення росту продуктивності праці та середньої заробітної плати18

17

Тема 17 Планування витрат

1.Мета розробки плану із собівартості продукції

2. Завдання плану із собівартості

3. Вихідні дані для розробки плану

4. Показники планових розрахунків

5.Розрахунок витрат за техніко-економічними чинниками

6.Методика розрахунку статей прямих витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці)

7.Методика складання зведеного кошторису

8.Взаємозв’язок кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового плану

9. Планування собівартості реалізованої продукції


14

18

Тема 18 Планування фінансів

1.Визначення обсягів фінансових ресурсів і джерел їхнього надходження

2.Основні завдання фінансового планування

3.Види фінансових планів: довгостроковий, поточний і оперативний

4. Складання фінансового плану за видами діяльності: оперативної, інвестиційної та фінансової

5.Планування потреби у фінансових ресурсах

6. Валовий і чистий прибуток, їхня характеристика і послідовність розрахунку

7.Пасивна і активна стадії складання плану з прибутку

8. Методи планування прибутку

9.Показники прибутковості підприємства

10.Види рентабельності та їхні розрахунки

11.Основні фінансові документи, що використовуються в процесі фінансового планування


10

9 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Не передбачено навчальним планом10 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, евристичний, дослідницький, самостійна робота під керівництвом викладача.11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

V – залік, семестровий диференційований залік - оцінка засвоєння навчального матеріалу з дисципліни виключно на підставі результатів засвоєння навчального матеріалу, виконання студентами певних видів робіт на практичних, семінарських заняттях, виконаних індивідуальних завдань, курсової роботи.

VІ – екзамен, контроль засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр (оцінюється за прийнятою шкалою оцінки знань).

VІ – комплексний державний екзамен за фахом, державна атестація студентів, оцінювання теоретичної та практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію). Комплексний державний екзамен за фахом має включати завдання з п'яти нормативних дисциплін циклу професійної підготовки.12 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Не передбачено навчальним планом13 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Програма навчальної дисципліни

 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 3. Опорний конспект лекцій

 4. Плани занять

 5. Навчальні презентації

 6. Завдання для тестового опитування

 7. Завдання для контрольної роботи

 8. Роздатковий матеріал

14 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1.1 Закон України «Про власність» //Нове законодавство України. Випуск 2.-К., 1992

1.2 Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про підприємництво від 12 січня 1999 р.

1.3 Закон України «Про господарські товариства» //Нове законодавство України. Випуск 3.-К., 1993

1.4 Закон України «Про підприємства в Україні» //Нове законодавство України. Випуск 3.-К., 1992

1.5 .Васильков В.Г.Організація виробництва: Навчальний посібник.-Київ : КНЕУ, 2003 – 524 с

1.6 Організація виробництва: Навч.посіб./В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова.-К.:Лібра,2003-336 с

1.7 Петрович Й.М., Захарчин Г.М.Організація виробництва:Підручник.-Львів:»Магнолія плюс», 2004-400 с

1.8 Бельтюков Е.А, Бревнов А.А.,Парсяк В.Н.Планированирование деятельности предприятия:Учебное пособие,-

Харьков:Одиссей, 20065 – 384 с

1.9Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002-336 с

1.10 Тарасюк Г.М., Шваб Л.Г. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. 2-е видав.-К.: Каравела, 2005 – 312 с.

1.11 Тарасюк Г.М.Планування діяльності підприємства. Практикум.-К.:Видавництво «Кондор», 2008 – 300 с

1.12 Свінцицька О.М.Планування діяльності підприємства:Навч.посіб.-К.:Видавництво Європ.ун-ту, 2007 – 232 сДодаткова та довідкова література

2.1 Економіка підприємства./За ред. Покропивного С.Ф.-К.:Хвиля-Прес,2008

2.2 Завіновська Г.Т.Економіка праці: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2003 – 200 с

2.3 Тимош ІМ.Економіка праці.-Тернопіль:Астон, 2001 – 346 с

2.4 Планування діяльності підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /М.А.Белов, Н.М.Белов, Н.М.Євдокімова,В.Є.Москалюк та ін..; За аг.ред.В.Є.Москалюка.-К.:КНЕУ, 2002

2.5 Тян Р.Б.Планування діяльності підприємства:Навч.посібник.-К.:МАУП, 2003

2.6. Економіка підприємства.Зб.практ.задач і ситуацій:Навч.посіб./С.Ф.Покропивний,Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін..-

К.:КНЕУ,2008 – 323 с2.7 Харів П.С.Економіка підприємства:Збірник задач і тестів:Навч.посіб.-К.:Знання-Прес, 2008 – 301 с

15 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  1. http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/ekonomika _ pidpriyemstva

  2. http://ebooktime.net/book_19

  3. http://b-ko.com/book_380.htm1

  4. http://b-ko.com/book_379.htm1

  5. http://djere1o/com/ ekonomika/21- ekonomika_ pidpriyemstva

  6. http://b-ko.com/book_378.htm1

  7. http://eco1ib.com.ua/book.php/book=12

  8. http:/works.tarefer.ru/92/100612/index. htm1
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка