Теми семінарських занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання Судово-адміністративного факультетуСкачати 381.05 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір381.05 Kb.
  1   2   3
Теми семінарських занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання

Судово-адміністративного факультету

2015/2016 н.р.

(18 годин)
Тема 1. Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі (2 години)


 1. Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

 2. Методологія кримінологічної науки.

 3. Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки. Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

 4. Проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці.

 5. Ознаки, характеристики та функції злочинності.

 6. Показники злочинності: поняття та система.

 7. Статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

 8. Латентна злочинність: поняття та значення для аналізу злочинності. Методика аналізу латентності.

Регіональні та світові тенденції злочинності
Рекомендовані теми рефератів


 1. Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

 2. Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

 3. Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

 4. Завдання кримінології на сучасному етапі.

 5. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

 6. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

 7. Нові галузі кримінологічного знання.

 8. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

 9. Основні підходи до визначення поняття злочинності в кримінології.

 10. Девіації та злочинність.

 11. Злочинність як різновид соціальної практики.

 12. Злочинність, злочин, злочинна діяльність: співвідношення понять.

 13. Латентна злочинність та її види.

 14. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення.

 15. Україна на «кримінальній» карті світу.

 16. Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.


Література:


 1. Антипенко В. Ф. Международная криминология: опыт исследования терроризма : монография / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 356 с.

 2. Бабаев М. М. Криминология и уголовная политика / М.М. Бабаев // Юристъ – правоведъ. – 2012. – № 2. – С. 7-19.

 3. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346.

 4. Гайков В. Т. Интегративные тенденции в современной криминологии / В. Т. Гайков, Е. В. Тищенко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4. – С. 70-71.

 5. Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи / Я. Г. Гилинский. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 322 с.

 6. Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / Анатолій Горбань, Володимир Міщук // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 37-41.

 7. Гумін О. М. Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину / О. М. Гумін, О. І. Ромців // Митна справа. – 2012. – № 1 (ч. 2, кн.2). – С. 3-10.

 8. Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37-42.

 9. Джужа О. М. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк. – 2003. – № 2. – С. 97-101.

 10. Дрёмин В. Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту / В. Н. Дремин // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 68-73.

 11. Дрёмин В. Н. Социальные функции криминологии: история и современность / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2007. – № 4. – С. 119-130.

 12. Дрьомін В. М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності / В. М. Дрьомін // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса), 2011. – Т. 2. – С. 264-266.

 13. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності / В. М. Дрьомін // Шлях до кримінології : пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : зб. матер. 2010. – С. 104-126.

 14. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін : монографія. – Одеса : Юридична література, 2009. – 616 с.

 15. Жалинский А. Э. Обновление криминологии / А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2012. – № 5. – С. 828-835.

 16. Зелинская Н. А. Международные преступления и международная преступность / Н. А. Зелинская. – О. : «Юридична література», 2006. – 365 с.

 17. Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології / А. Зелінський // Право України. – 2001. – №2. – С. 107-109.

 18. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2010. – 15 с.

 19. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2012. – 15 с.

 20. Злочинність: поняття та види / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. Т. Задояний, Л. В. Мошняга // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 11. – С. 28-31.

 21. Ігнатов О. М. Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема / О. М. Ігнатов // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 289-295.

 22. Касьяненко М. А. К вопросу о предмете этнокриминологии / М. А. Касьяненко // Современное право. – 2010. – № 6. – С. 106-108.

 23. Квашис В. Цена преступности как криминологическая проблема / В. Квашис // Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 94-102.

 24. Клейменов И. М. Сравнительная криминология и сравнительное правоведение / И. М. Клейменов // Следователь. – 2010. – № 3. – С. 32-36.

 25. Кудрявцев В. Н. Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 103-107.

 26. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О. Г. Кулик. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с.

 27. Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України. – 2003. – № 12. – С. 63-64.

 28. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.

 29. Мошак Г. Зниження позицій українських і німецьких кримінологів / Г. Мошак // Право України. – 2012. – № 6. – С. 276-281.

 30. Олькова О. А. Тенденции преступности в России и Украине: сравнительное криминологическое исследование / О. А. Олькова // Актуальные проблемы правоведения. – 2011. – № 4. – С. 103-106.

 31. Оноколов Ю. П. Возникновение понятия латентности преступлений в российской криминологии / Ю. П. Оноколов // Закон и право. – 2010. – № 8. – С. 62-66.

 32. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів / В. Попович // Право України. – 1999. – № 11. – С. 106-111.

 33. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. докт. юрид. наук, профессора Д. А. Шестакова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2003. – 353 с.

 34. Сердюк П. П. Проблема меж предмету кримінології у сучасній кримінологічній науці / П. П. Сердюк // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. ст., 2007. – С. 297-304.

 35. Сосніна О. Злочинність як об'єкт кримінологічного дослідженя / Ольга Сосніна // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 379-386.

 36. Старков О. В. Криминотеология: религиозная преступность / О. В. Старков, Л. Д. Башкатов ; под общ. ред. О. В. Старкова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 386 с.

 37. Сташис В. Основні тенденції сучасної злочинності в Україні / В. Сташис // Ежегодник украинского права: сб. науч. трудов. 2009. – № 1. – С. 229-247.

 38. Тимчук О. Л. Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз / О. Л. Тимчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С. 84-91.

 39. Туляков В. А. Криминология современности / В. А. Туляков // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : зб. наук. ст., 2008. – С. 71-79.

 40. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології / О. Фролова // Право України. – 2003. – № 7. – С. 122-123.

 41. Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології / В. Шакун // Право України. –  2010. – № 7. – С. 136-143.

 42. Шестаков Д. А. От понятия преступности к криминологии закона / Д. А. Шестаков // Общественные науки и современность (ОНС). – 2008. – № 6. – С. 131-142.

 43. Шлях до кримінології: пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : Зб. матер. / Нац. акад. прав. наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінолог. досліджень. – К. : КПУ ; Запоріжжя : КПУ, 2010. – 189 с.

 44. Эминов В. Е. История науки криминологии / В. Е. Эминов // Lex Russica : научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2009. – № 1. – С. 72-82.Тема 2. Детермінація злочинності. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

(4 години)

 1. Проблема пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності.

 2. Біологічні концепції причин злочинності.

 3. Психологічні та психіатричні концепції пояснення злочинності.

 4. Соціологічний напрямок у вивченні причин злочинності:

 5. Причини та умови злочинності в сучасній Україні.

 • протиріччя суспільного розвитку та злочинність;

 • соціальні процеси (урбанізація, міграція, маргіналізація);

 • глобалізаційні фактори;

 • дисфункції соціальних інститутів;

 • організаційно-управлінські та соціально-економічні криміногенні умови;

 • деформації правосвідомості;

 • віктимізація населення та злочинність.


Рекомендовані теми рефератів

 1. Злочинність та безробіття.

 2. Злочинність та міграція населення.

 3. Маргіналізація та злочинність.

 4. Урбанізація та злочинність.

 5. Глобалізація і злочинність.

 6. Можливості теології в поясненні злочинності.

 7. Концепція «класичної школи» причин злочинності (Ч.Бекаріа, І.Бентам).

 8. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності. Критична кримінологія.

 9. Теорія “конфлікту” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф).

 10. Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденції злочинності в Україні.

 11. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

 12. Теорія конфлікту культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

 13. Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.

 14. Соціальна диференціація та злочинність.

 15. Теорія диференційного зв’язку (Е.Сатерленд) та інші інтеракціоністські теорії і тенденції злочинності в Україні.

 16. Злочинність та засоби масової інформації.

 17. Віктимологічні детермінанти злочинності в Україні.


Література
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка