Теми семінарських занять для студентів 4-го курсу денної форми навчання Судово-адміністративного факультетуСкачати 381.05 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір381.05 Kb.
1   2   3
Тема 7. Вивчення та протидія насильницькій злочинності. (2 години)

 1. Поняття агресії та насильства, їх співвідношення. Теорії виникнення агресії.

 2. Визначення насильницької злочинності та її основні ознаки.

 3. Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: рівень, структура, динаміка та географія.

 4. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили насильницькі злочини.

 5. Особливості детермінації насильницької злочинності.

 6. Система та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні. Попередження насильства у сім’ї.


Рекомендовані теми рефератів

 1. Соціал-дарвінізм та його значення у поясненні агресивної поведінки.

 2. Віктимологічні фактори у системі сучасних детермінант насильницької злочинності.

 3. Особливості попередження насильницьких злочинів представників влади.

 4. Нормативно-правова база попередження насильницької в УкраїніЛітература

 1. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 2. Європейська конвенція щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів: конвенция Ради Європи від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319

 3. Про попередження насильства в сім`ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 4. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – стор. 1108. – стаття 354.

 5. Антонян Ю. М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью / Ю. М. Антонян // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 62-70.

 6. Валуйська М. Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марина Юріївна Валуйська ; Національна юридична академія України  ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 18 с.

 7. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навчальний посібник / В. В. Голіна. – X. : НЮАУ, – 1997. – 52 с.

 8. Головкін Б. М.  Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць – 2009. – № 3 – С. 221-230.

 9. Демчіхіна Є. С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх / Є. С. Демчіхіна  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 86-90.

 10. Дрёмин В. Н. Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности / [С. В. Кивалов, В. Н. Дрёмин, М. Е. Черкес и др.] // Социально-правовые аспекты терроризма: монография / под ред. М. Е. Черкеса. – Одесса : Феникс, 2003. – С. 193-212.

 11. Дрёмин В. Н. Насилие в механизме криминализации общества / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2006. – № 29. – С. 532-537.

 12. Дрёмин В. Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 8. – С. 78-83.

 13. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье / В. Н. Дремин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 12. – С. 53-58.

 14. Зелинская Н. А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – № 8. – С. 98-104.

 15. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: вища школа / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

 16. Йосипів А. О.  Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Алла Олексіївна Йосипів ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с. 

 17. Йосипів А. О.  Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43 – С. 569-574.

 18. Ігнатов О. М.  Зовнішні обставини вчинення насильницьких злочинів працівниками органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов   // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – 2008. – С. 223-227.

 19. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів,що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов'язані з службовою діяльністю / О. М. Ігнатов // Наше право: Спеціалізоване видання. – 2008. –  № 4. – С. 101-105.

 20. Ігнатов О. М. Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 529-535.

 21. Кулик Л. М. Ознаки насильницької злочинності/ Л. М. Кулик // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 128-132.

 22. Подільчак О. М.  Насильницькі злочини: особистісні детермінанти / О. М. Подільчак // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 90. – С. 158-166.

 23. Сердюк П. П. Пропаганда насильства і жорстокості як фактор насильницької та організованої злочинності / П. П. Сердюк // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научн. статей / П. П. Сердюк [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ] – ( Библиотека журнала) // «Юридический вестник». – Одесса : ФЕНИКС, 2003. – С. 167-176.

 24. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Світлана Аполлінанаріївна Шалгунова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2013. – 34 с.

 25. Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови / Світлана Шалгунова // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. – 2011. – № 2. – С. 104-111.


Тема 8. Вивчення та протидія рецидивній, професійній та організованій злочинності. (2 години)

 1. Кримінологічне та кримінально-правове розуміння рецидивної злочинності. Види рецидиву злочинів.

 2. Рецидивна злочинність: стан, структура, динаміка.

 3. Особистість рецидивіста, її структура та типологія.

 4. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.Співвідношення рецидивної, професійної, організованої та групової злочинності.

 5. Причини та умови рецидивної та професійної злочинності.

 6. Суб’єкти та заходи попередження рецидивної та професійної злочинності.

 7. Наукове та нормативне визначення організованої злочинності.

 8. Види, ознаки, структура організованих злочинних угруповань та організованої злочинної діяльності.

 9. Організована злочинність в Україні: сучасний стан та тенденції.

 10. Транснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

 11. Фактори організованої злочинності.

 12. Напрямки протидії організованій злочинності в Україні та світі: правова основа, суб’єкти та заходи.


Рекомендовані теми рефератів

 1. Історія виникнення та розвитку професійної злочинності.

 2. Особистість професійного злочинця.

 3. Феномен кримінальної кар’єри.

 4. Поняття, ознаки та елементи кримінальної субкультури.

 5. Кримінально-правове та кримінологічне розуміння рецидиву.

 6. Тенденціїі рецидивної злочинності.

 7. Бандитизм як вид організованої злочинної діяльності.

 8. Соціальна база організованої злочинності.

 9. Зарубіжна практика протидії організованій злочинності.

 10. Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

 11. Участь колишніх співробітників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності.

 12. Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.

 13. Можливості визначення організованої злочинності в законодавстві та доктрині: український та світовий досвід.


Література

 1. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Ніколайченко В. В., Батиргареєва В. С., Денисов С. Ф., Стрелковська Ю. О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=3976

 2. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Батиргареєва В., Чужа О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2874

 3. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 576 с.

 4. Будз В. Ф. Жіноча рецидивна злочинність у сучасній Україні: проблеми детермінації / В. Ф. Будз // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2008. – № 1. – С. 136-147.

 5. Бурбело Р. Ю. Специфіка правосвідомості особи професійного злочинця / Р. Ю. Бурбело // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 55. – С. 515-520.

 6. Вербенський М. Г. Стан і тенденції рецидивної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський, І. О. Кисельов // Право і суспільство. – 2012. – №1. – С. 221-226.

 7. Вербенський М. Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 101-106.

 8. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність : кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Михайло Георгійович Вербенський ; Дніпропетровськ. держ. у-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2010. – 40 с.

 9. Відловська І. Я. Співвідношення професійної та організованої злочинності: порівняльний аналіз Німеччини та України / І. Я. Відловська // Порівняльне правознавство: зб. наук. праць : сучасний стан і перспективи розвитку. – 2013. – С. 331-333.

 10. Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження. Монографія / В. В. Голіна – Х., Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

 11. Головина Г. В. Личность участника организованной преступной деятельности / Г. В. Головина // Следователь. – 2004. – № 1. – С. 40-42.

 12. Головкін Б. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості / Б. Головкін // Вісник прокуратури. – 2010. –  № 6. – С. 82-92.

 13. Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность / А. И. Гуров. – М., 1990. – 390 с.

 14. Дрёмин В. Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор / В. Н. Дрёмин // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. Сборник научных трудов. – М., 1989. – С. 162-167.

 15. Дрёмин В. Н. Организованная преступность и криминальная культура: механизмы взаимодетерминации / В. Н. Дрёмин // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина] – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – С. 78-88.

 16. Дрёмин В. Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика / В. Н. Дрёмин // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності: збірник наукових статей / [за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна] – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: ФЕНИКС, 2003. – С. 12-25.

 17. Дрёмин В. Н. Уголовный терроризм как фактор организованной преступности / В. Н. Дрёмин // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – О. : 1997. – С. 219-224.

 18. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование) / А. Ф. Зелинский. – Х., 1980. – 152 с.

 19. Зелінська Н. А. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності / Н. А. Зелінська, В. М. Дрьомін // Юридичний вісник. – 2011. – № 1. – С. 34-39.

 20. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789

 21. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення / С. Кравчук // Право України. – 2011. – № 8. – С. 301-308.

 22. Мельник С. М. Оцінка діяльності оперативних підрозділів в аспекті боротьби з організованою злочинністю / С. М. Мельник // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 26-29.

 23. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т. В. Мельничук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Фенікс, 2010. – 246 с.

 24. Мельничук Т. В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм / Т. В. Мельничук // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина]. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2005. – С. 185-203.

 25. Муляр О. Організована злочинність - складне суспільно небезпечне явище / Оксана Муляр // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 92-98.

 26. Оболенцев В. Ф. Попередження рецидивної злочинності / В. Ф. Оболенцев, К. М. Оробець // Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 68. – С. 108-113.

 27. Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації про організовану злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Володимирівна Одинцова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 18 с.

 28. Оробець К. М. Структура механізму детермінації професійної злочинності / К. М. Оробець // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 70-74.

 29. Пісоцька Н. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Наталія Миколаївна Пісоцька ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2001. – 17 с.

 30. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – ст. 455.

 31. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 32. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17 березня 2011 року № 3160-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – ст. 380.

 33. Прутяний С. О. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Олександрович Прутяний ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

 34. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності / Едуард Расюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 147-150.

 35. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі / С. Скоков // Право України: юрид. журн. – 1999. – № 2. – C. 84-86.

 36. Скулиш Є. Д. Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом / Є. Д. Скулиш, В. О. Глушков // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 190-194.

 37. Стихарна І. С. Характеристика етнічних організованих злочинних груп / І. С. Стихарна // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 51-52.

 38. Стрелковская Ю. А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности / Ю. А. Стрелковская // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / [В. Н. Дрёмин, А. А. Березовский, Н. А. Орловская и др.] : под ред. В. Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.

 39. Стрелковська Ю. О. Маргінальність як чинник рецидивної злочинності / Ю. О. Стрелковська // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 1994. – 2011. – Вип. 60. – С. 123-131.

 40. Строїч В. Взаємозв'язки у розвитку організованої злочинності та формуванні кримінальних ринків в Україні / Василь Строїч // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 233-239.

 41. Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання / О. Шостко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 198-203.

 42. Щербаков С. В. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы предупреждения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Васильович Щербаков. – М., 2009. – 26 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка