Теоретичні питання: Засвоїти основні поняття, що є визначальними в цій темі: «хорова студія»Скачати 144.12 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір144.12 Kb.
Самостійна робота № 1

Тема 1. Дитяче хорове виконавство на сучасному етапі. Роль хорових студій, ансамблів пісні й танцю в розвитку мистецтва дитячого хорового співу.

Теоретичні питання:

 1. Засвоїти основні поняття, що є визначальними в цій темі: «хорова студія», «ансамбль пісні й танцю». Розкрити значення та основні завдання кожної з форм організації хорового виконавства.

 2. Висловити свою думку щодо необхідних умов існування вищезазначених форм хорового виконавства.

Практичні питання:

 1. Написати обґрунтування східних та відмінних рис кожної з форм організації хорового виконавства. Обґрунтувати роль вищезазначених форм роботи у пропаганді хорового мистецтва.

 2. Законспектувати матеріали до СР №1 (в електронному та паперовому варіанті). Тезисно занотувати основні, на Ваш погляд, поняття відповідної літератури та матеріали, необхідні для складання модульної контрольної роботи.

Методичні рекомендації до СР № 1

В процесі самостійної роботи над темою треба звернути увагу на форми, якими представлено дитяче хорове виконавство на сучасному етапі. В першу чергу необхідно чітко усвідомити визначення терміна «хор», адже сучасна хорознавча наука широко розглядає визначення терміна “хор”, відображаючи інтегративний характер цього поняття, закладений у багатогранності та складності хорового виконавського процесу. Обґрунтовуючи питання щодо форм дитячого хорового виконавства, треба враховувати результати аналізу науково-педагогічних та методико-практичних досліджень в галузі дитячої хорової культури які доводять, що дитячій хоровій практиці властиві різноманітні форми виконавства, зумовлені комплексом виконавських завдань, співацьким складом, репертуаром та характером співацького звучання. Узагальнення теоретичних положень хорознавства дозволяє дати таку класифікацію форм дитячих хорових колективів:  • хори професійні (дитячі хори оперних і музично-драматичних театрів) та самодіяльні (шкільні, позашкільні – хори у Домах культури);

 • хори академічні (хорові капели) та народні, які відрізняються манерою звукоутворення; ансамблі пісні і танцю, що поєднують різні виконавські напрями; 

 • навчальні хори (хори музичних шкіл, хорові студії, хорові капели хлопчиків, хорові школи); 

 • вокальні ансамблі або хори малої форми, які відрізняються мінімальним складом виконавців.

Самостійна робота № 2

Тема: Зміст підготовки хорових спеціалістів та безперервної хорової, музично-педагогічної освіти в Росії та на Україні на рубежі XIX-XX ст. Диригентсько-хорова освіта Росії в діяльності В.С.Орлова.

Теоретичні питання:

 1. Охарактеризувати основні заклади освіти в різні історичні періоди, що готували спеціалістів з хорового мистецтва. Визначити завдання навчання у цих закладах.

 2. Визначити основних діячів диригентсько-хорового мистецтва в Росії та на Україні на рубежі XIX-XX ст. (С.В.Смоленський, В.С.Орлов, А.Д.Кастальский).

 3. Висловити власну думку щодо методів роботи діячів хорового мистецтва.

Практичні питання:

 1. Скласти перелік основних заходів, що відбулися у період реформи хорової освіти у діяльності С.Смоленського, В Орлова.

 2. Законспектувати джерело: Московское синодальное училище церковного пения: Дирижерско-хоровое образование России в деятельности В.С.Орлова.(конец XIX - начало XX столетий) Историко-педагогический очерк Л.В.Глухова Опубликовано в 2001 г. в ПГПУ (місце знахождення: http://bdpu.org/news/new_e-len1).

Методичні рекомендації до теми № 2

Працюючи над цією темою студентам слід пам’ятати, що хорове виконавство є історично-традиційним в Україні і займає провідне місце у національній культурі. Дитячий хоровий спів відомий Європі ще від часів Стародавньої Греції та Візантійської імперії, і за тривалий час у цій галузі мистецтва накопичено значний досвід, що формує уявлення про стан хорового виконавства у різні історичні епохи. Осмислення накопичених знань про вокальну культуру сьогодні набуває особливого значення, оскільки сприяє відтворенню загальної картини професійного формування дітей-співаків. Висловити власну думку щодо методів роботи видатного музиканта, вченого, педагога-реформатора, хорового диригента, просвітителя-пропагандиста вітчизняного церковно-співочого мистецтва Степана Васильовича Смоленського. З огляду на багатогранність діяльності С. Смоленського необхідно розглянути її в сукупності й взаємозв’язку всіх складових. Інтерес ученого-музиканта до минулого, широка ерудиція, історизм в оцінці досягнень попередників і сучасників, незмінна об’єктивність суджень, заснована на аналізі існуючих археологічних, теоретичних, музичних джерел, схильність до узагальнення накопиченого досвіду і його осмислення визначають розгляд діяльності С. Смоленського в контексті історичного руху до кульмінаційної зони російського духовного відродження – Нового напряму. Виходячи зі значного резонансу різнобічної практики вченого-музиканта, харизматичних властивостей його особистості, академічного досвіду виховання й освіти громадян Росії на поприщах учителя Казанської інородницької вчительської семінарії, директора Синодального училища церковного співу, керівника Петербурзької придворної співочої капели, засновника власного Регентського училища, варто розкрити внесок С. Смоленського в майбутнє вітчизняної культури.Самостійна робота № 3

Тема: Хоровий спів як вид дитячої творчості. Ретроспективний аналіз етапів розвитку. Основні тенденції розвитку дитячої хорової творчості на сучасному етапі (на прикладі дитячих хорових колективів).

Теоретичні питання

 1. Дати визначення поняттям : «дитяча хорова творчість», «арт-терапія».

2. Проаналізувати місце дитячої хорової культури в контексті українського співочого XVII – XVIII ст.

Практичні питання

 1. Охарактеризувати основні школи дитячої хорової творчості, що склалися в Росії та Україні в кінці ХХ – поч. ХХІ ст. Зазначити схожість та відмінність методичних прийомів. Тезисно занотувати основні положення.

 2. Зробити власні висновки щодо основних тенденцій розвитку дитячого хорового виконавства на сучасному етапі. Скласти конспект відповіді за даною темою.


Методичні рекомендації до теми № 3

В процесі опанування питань цієї теми, студенту варто звернути увагу на те, що дитяче хорове виховання в Україні має давні і міцні традиції. Ще в період ранньофеодальної держави Київської Русі (ІХ-ХІІ ст.) виникли перші християнські школи, в яких, крім книжного письма, великого значення надавалось музичному вихованню, що на практиці означало навчання хоровому культовому співу. Вивчаючи процес музичної освіти Давньої Русі, треба звернути увагу на той факт, що шкільний культовий спів у загальних рисах був близький до традиційних форм знаменного співу, й відрізнявся від нього певною мелодійною простотою. А сам стиль співу мав характер хорової речитації у розповідній формі, який ґрунтувався на декламації прозових текстів Псалмів.


Самостійна робота №4

Тема: Історичний огляд проблеми розвитку дитячого голосу і методів його дослідження. Соціальна обумовленість якісного звучання дитячих голосів.

Теоретичні питання

 1. Дати визначення поняттю «восьмигласие».

 2. Проаналізуйте основні позиції питання про соціальну обумовленість якісного звучання дитячого голосу. Доведіть актуальність цих досліджень для сучасної методики вокального виховання дітей.


Практичні питання

 1. Складіть письмово конспект відповіді до теми № 4, законспектувавши матеріали до ср №4. Відпрацювати тестові питання до МКР, що стосуються історичного огляду проблеми розвитку дитячого голосу (див. Додаток 1).


Методичні рекомендації до теми № 4

Аналізуючи питання теми, студентам слід поміркувати щодо питання соціальної обумовленості якісного звучання дитячих голосів та методів розвитку останнього. Треба звернути певну увагу на різноманітні методичні спрямування у навчанні дітей співу, що складались виходячи із уявлень про регістрову структуру дитячого голосу. У зв’язку із недостатнім вивченням цього питання у сучасному вокальному навчанні проаналізувати з критичних позицій і висловити власну думку щодо цієї проблеми.Самостійна робота № 5

Тема: Основні методичні напрямки у навчанні дітей співу на сучасному етапі. Принципи фонопедичного метода розвитку голоса В.В.Ємельянова. Методи вокально-хорової роботи Г.П.Стулової та Д.Е.Огороднова.

Теоретичні питання

 1. Охарактеризуйте основні методичні рекомендації щодо розвитку дитячого голосу у дослідженнях В.В.Ємельянова.

 2. Проаналізувати методи вокально-хорової роботи у дослідженнях Г.П.Стулової (електронний посібник).

Практичні питання

 1. Законспектувати матеріали до ср №5. Виписати основні методичні рекомендації зазначених дослідників-педагогів.


Методичні рекомендації до теми № 5

В процесі роботи над цією темою необхідно проаналізувати та висловити власну позицію щодо певних методичних напрямків у навчанні дітей співу. Слід звернути увагу на технологічні особливості фонопедичного методу навчання співу та його використання у дитячій аудиторії. Треба пам’ятати, що цей метод заснований на критеріях фізіологічної доцільності, енергетичної економічності та акустичної ефективності голосового апарату у співі. Для дітей цей метод є підготовчим та допоміжним по відношенню до вокальної роботи.Тема 6. Методика розучування та виконання творів пісенно-хорового жанру, різноманітних за змістом і стилем. Робота над художнім образом.

Теоретичні питання

 1. Дати визначення термінам: «художній образ», «ідейний зміст музичного твору».

 2. Проаналізуйте різні за напрямом методи роботи над творами пісенно-хорового жанру у роботах різних авторів (Г.П.Стулова, М.С.Осєннєва, В.А.Самарін).

Практичні питання

 1. Самостійно опрацюйте питання «Використання невербальних засобів спілкування у роботі керівника дитячого хорового колективу». Законспектуйте матеріали до ср №6.


Методичні рекомендації до теми № 6

Опрацьовуючи питання цієї самостійної роботи треба звернути увагу на те, що існує велика кількість методик стосовно репетиційних прийомів роботи з хором. Кожен дириґент вміє прочитувати музичну мову хорового твору, опановувати принципи роботи з хором, основи техніки хорового диригування. На цьому побудований весь складний комплекс навчання професії диригента. Художній стиль певного диригента особливий. Тому в процесі його аналізу необхідно відмежувати найдоцільніші та найефективніші прийоми такої роботи. Для прикладу пропонується вивчення принципів хорового методу одного з найоригінальніших і найталановитіших українських хорових диригентів сучасності Павла Муравського, який ввійшов в історію хорового мистецтва ХХ ст. передусім завдяки тому, що створив власну концепцію інтерпретації як класичних, так і фольклорних зразків національної музики в академічному хорі.Тема 7. Професійно-педагогічні здібності та особисті якості керівника хорового колективу в контексті ідей видатних майстрів вокально-хорового мистецтва.
Практичні питання

 1. Дати визначення поняттям: «професійні здібності», «педагогічні здібності». Письмово визначити східні та відмінні особливості.

 2. Висловите власні думки щодо проблеми професійно-педагогічних здібностей керівника хорового колективу. Якими якостями повинен володіти останній. Проаналізуйте вислови видатних педагогів-музикантів з цього приводу.

 3. Сформуйте пропозиції щодо рівня професійних навичок, якими повинен володіти керівник хорового колективу.


Методичні рекомендації до теми № 7

Приведіть до відповідності формулювання необхідних педагогічних здібностей майбутнього керівника хору:
Тема 8. Методика розвитку вокально-хорових навичок школярів. Робота над елементами вокально-хорової звучності: ансамбль, стрій, нюанси, дикція, метроритм.

Теоретичні питання

1. Самостійно опрацюйте матеріал на тему: «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІДНОСНОЇ СОЛЬМІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ». Проаналізуйте основні положення цього методу.Практичні питання

 1. На групі студентів або колективу школярів певного віку показати методику роботи над вокально-хоровими вправами, що спрямовані на розвиток різноманітних співочих навичок.


Методичні рекомендації до теми № 8

Для попередньої практичної роботи студентам пропонується опрацювати методичний матеріал, наданий у Додатку № 2 або скласти власні завдання для роботи над елементами вокально-хорової звучності.Тема 9. Особливості концертного виконання хорових творів. Психологічний та емоційний контакт зі слухачами. Роль диригентської техніки в процесі виразного виконання хорового твору.

Практичні питання

 1. Дати визначення поняттю «психологічний контакт зі слухачем», «емоційний контакт зі слухачем».

 2. Висловити власну точку зору щодо значення диригентської техніки в створенні художнього образу твору.

Методичні рекомендації до теми № 9

В процесі опанування студентами питань цієї теми, рекомендується звернути увагу на невербальні засоби спілкування диригента, до яких належать усі рухи тіла, інтонаційна характеристика голосу, тактильні впливи, просторова організація спілкування. Найбільш виразними й дійовими серед невербальних знаків, якими користується диригент у своїй професійній діяльності, є інтонація, міміка й жести. В процесі спілкування з учнями на педагогічній практиці студентам рекомендується відпрацьовувати самі ці комунікативно значущі немовні знаки.Тема 10. Дитячий музично-хоровий репертуар, його вивчення та адаптація до певних виконавських умов.

Теоретичні питання

 1. Проаналізуйте дитячий музично-хоровий репертуар, представлений різними авторами. Визначте особливості цього репертуару у зв’язку із віком дітей, для якого він зазначається.

 2. Сформуйте і висловите власну думку щодо факторів, які здійснюють вплив на процес підбору хорового репертуару в різних вокально-хорових колективах.

Практичні питання

 1. Проаналізуйте дитячий хоровий репертуар, що поданий у матеріалах до самостійної роботи та зробіть висновки щодо його відповідності певному віку дітей.


Методичні рекомендації до теми № 10

На прикладі обраного хорового твору студентам пропонується підготувати бесіду про зміст пісні (відомості про автора, літературний зміст, виразні особливості музичного образу).


Розділ ІІІ. Список літератури

 1. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной школе). - Воронеж, 1998.

 2. Алиев Ю. Б. Настольная книга учителя музыки. — М., 2000.

 3. Актуальные проблемы теории и методики музыкального воспитания в школе: Очерки. Кн. 1 / Сост. и науч. ред. Л. В. Горюнова. — М., 1991.

 4. Андронова Е., Ромейко Г. и др. Вокально-хоровые упражнения для развития голоса младших школьников.   Мн., 1999.

 5. Бандина А.В., Попов В.С., Тихеева Л.В. Школа хорового пения. – М., 1981. – Вып. 1.

 6. Бірюкова Л.А. Складові педагогічної майстерності керівника шкільного хору // Педагогічні науки. – Суми: Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2001. – С.168-178.

 7. Бірюкова Л.А. Професійні якості диригента хору //Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. –К.: Вид. центр КДЛУ, 2002. – №2. – С. 135-138.

 8. Бірюкова Л.А. Творча самореалізація в професійній діяльності керівника хору: теоретико-методологічний аспект //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Випуск 1 (6). – К.: НПУ, 2004. – С. 66-72.

 9. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. - С-П., Музыка, 2000.

 10. Венгрус Л.А. Пение и “фундамент музыкальности”. - Великий Новгород, 2000.

 11. Вендрова Т.Е. Пластическое интонирование музыки в методике Вероники Коэн // Искусство в школе, № 1,2. - М., 1997.

 12. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967.

 13. Горбенко С.С. Українська дитяча хорова література. Ч. 1, Ч. 2 – Київ, 2004.

 14. Дмитревски Г.А. Ансамбль хора // Работа с хором: Методика. Опыт. – М., 1972.

 15. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. - СПб. Лань, 1997.

 16. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования. Методические рекомендации для учителей музыки. М., 1991.

 17. Зацепина Т.О. О народности русского хорового искусства и просветительской деятельности хоровых коллективов в конце XIX начала XX века // Вопросы русской и советской хоровой культуры / Гос. муз. пед. институт им. Гнесиных. - Вып. XXIII. - М., 1975. - С. 254.

 18. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры второй половины XVII - начала XX века. – М., 1985. – Ч. 1.

 19. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О. А. Апраксина. — М., 1990.

 20. Кабалевский Д. Б. Дело всей жизни. — М., 1995.

 21. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? — 3-е изд., испр. — М., 1989.

 22. Медушевский В. В. Внемлите ангельскому пенью. — Минск, 2000.

 23. Менабени А.  Методика обучения сольному пению.   М., 1987.

 24. Музыка в школе. Вып. I. Песни и хоры для учащихся начальных классов / Сост. Г. П. Сергеева. — М., 2000.

 25. Музыкальное образование в школе / Под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001.

 26. Мусин И.А. О воспитании дирижера. – Л., 1987.

 27. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. – Киев, Музична Украина, 1988.

 28. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 29. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 30. Пигров К.К. Руководство хором. – М., 1964.

 31. Поплянова Е.  Игровые каноны на уроках музыки.    М., 2002.

 32. Попов В.С.    Методика вокально-хорового воспитания детей.  В кн. “Методика музыкального воспитания”. М., 1990.

 33. Попов В.С. О развитии певческого голоса младших школьников // Музыкальное воспитание в школе. – М., 1985. – Вып. 16.

 34. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студентов высших учеб, заведений. — М., 2001.

 35. Самарин В.А. Хороведение М., 2000.

 36. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие. – М., 2002.

 37. Сергеева Г. П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе. — М., 2000.

 38. Синодальный хор и училище церковного пения: Воспоминания. Дневники. Письма: Русская духовная музыка в документах и материалах / Сост. С.Г.Зверева, А.А.Наумов, М.П.Рахманова. – М., 1998. – Т. 1.

 39. Струве Г.А. Школьный хор: Книга для учителя. – М., 1981.

 40. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 41. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.

 42. Суханова Н.Е. О некоторых проблемах работы с детским голосом // Проблемы музыкального образования и педагогики. СПб., 1999.

 43. Тевлина В.К. Вокально-хоровая работа. В сб. “Музыкальное воспитание в школе”, вып. 15. М., Музыка. 1982.

 44. Теория и методика музыкального образования детей: Науч.-метод. пособие для учителя музыки и студентов средних и высших учебных заведений / Л. В. Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская и др. — М., 1999.

 45. Чесноков П.Г. Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижеров. – М., 1961.

 46. Юшманов Вокальная техника и ее парадоксы. - СПб., 2001.

 47. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка / Авт.-сост. А. С. Кленов; Под общ. ред. О. Г. Хинн. — М., 1998.

 48. Яковлева А., Кочнева И. Вокальный словарь. Л., 1986.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка