Теорія І практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах вто: Дис д-ра наук: 13. 00. 04 2008. Анотація до роботиСкачати 68.83 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір68.83 Kb.
Кнодель Людмила Володимирівна. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО: Дис. д-ра наук: 13.00.04 - 2008.
Анотація до роботи
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисертація присвячена теоретико-методологічним проблемам підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організації. Для проведення дослідження було використано системний підхід до аналізу дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в різних країнах, що дало змогу виявити оптимальні параметри процесу навчання в сучасних умовах. Генезис педагогічних систем охарактеризовано у структурному й історичному аспектах. У результаті дослідження були визначені тенденції розвитку дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в 11 країнах.

У роботі досліджено основні чинники, що формують структуру, зміст, принципи й методологічні підходи в концепції туристської освіти; проаналізовано основні поняття педагогічного аналізу дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму. Теоретично обґрунтовано положення щодо технології професійної освіти у сфері туризму, які складаються з таких компонентів: організаційні форми професійної освіти; концепція професійної освіти; основи професійного підвищення кваліфікації; політика і реформування професійної освіти в країнах-членах ВТО.

Проаналізовано методологію визначення якості підготовки фахівців, визначено загальні закономірності та місцеві особливості. На основі системного підходу науково обґрунтовано концепцію системи туристської освіти як форми існування дидактичної системи, розглянуто її складові, визначено її характеристики на сучасному етапі розвитку суспільства й професійної педагогіки.

Розкрито основні тенденції розвитку дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО. З’ясовано чинні моделі цих систем у різних регіонах світу, виділено їхні основні особливості та перспективи розвитку з погляду сформульованої концепції туристської освіти. Теоретично обґрунтовано основні характеристики моделі структурних компонентів професійної компетентності фахівця сфери туризму, виявлено її специфічні особливості.
Список опублікованих робіт за тематикою дисертації:

І. Монографії

1. Сакун Л.В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в розвинутих країнах світу: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 399 с. – 16,6 авт. арк.

2. Кнодель Л.В. Система підготовки кадрів сфери туризму в Німеччині: Монографія. – К.: Вид.-во ФПУ, 2007. – 183 с. – 7, 6 авт. арк.

II. Навчальні посібники

3. Кнодель Л.В. Tourism: Навчальний посібник. – М.: Дрофа, 2006. – 297с. – 20 авт. арк.

4. Кнодель Л.В. Англійська для юристів. English for law. Посібник. – К.: Вид.-во Паліводи А.В., 2007. – 260 с. – 13,7 авт. арк. – Гриф МОН.

5. Кнодель Л.В. Аанглійська мова в практичному спілкуванні: Посібник. – К.: Вид.-во Паліводи А.В., 2007. – 164 с. – 7,0 авт. арк.

6. Кнодель Л.В. Англійська для бізнес-спеціальностей. English for business: Посібник. – К.: Вид.-во Паліводи А.В., 2007. – 472 с. – 25,0 авт. арк. – Гриф МОН.

7. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посібник для магістрів. – К.: Вид.-во Паліводи А.В., 2007. – 136 с. – 5,7 авт. арк.III. Статті в наукових і науково-методичних виданнях

8. Сакун Л.В. Туризм як нове явище у сфері підготовки фахівців туристської сфери // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К: КНЛУ, 2002. – Вип. 22.– С. 64-67. – 0,5 авт. арк.

9. Сакун Л.В. Виявлення конкретних кінцевих цілей в системі підготовки спеціалістів сфери туризму // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2002.– №.23. – С.72-75. – 0,5 авт. арк.

10. Сакун Л.В. Різні очікування при створенні освітніх систем в туризмі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2003. – № 24. – С.132-136. – 0,5 авт. арк.

11. Сакун Л.В. Проблеми стандартизації професійної підготовки спеціалістів у галузі туризму // Науково-методичний журнал Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України «Неперервна професійна освіта: теорія і практика». – К., 2002. – Вип. ІІ. – С.136-143. – 0,5 авт. арк.

12. Сакун Л.В. Європейська і Міжнародна кооперація освіти // Наук. записки Терноп. держ. педаг. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8. – С.111-113. – 0,5 авт. арк.

13. Сакун Л.В. Деякі аспекти діяльності Європейської Ради у сфері професійної освіти // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 9. – С.129-132. – 0,5 авт. арк.

14. Сакун Л.В. Освітня реформа в Польщі. Традиції та сучасність. //». – Львів, 2002. – Вип. 6. – С.410-417. – 0,5 авт. арк.

15. Сакун Л.В. «Біла книга» – стратегічний документ для розвитку освіти в Чеській республіці // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – 2003. – Вип. 1. – С.105-110 – 0,5 авт. арк.

16.Сакун Л.В. Найважливіші аспекти підготовки фахівців туристської сфери // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2003. – Вип. 24. – (частина 2-а). – С.65-67. – 0,5 авт. арк.

17. Сакун Л.В. Загальна характеристика кваліфікаційних вимог. Огляд світової системи // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2003. – Вип. 3. – С.35-39. – 0,5 авт. арк.

18. Сакун Л.В. Гуманістичні підходи в навчанні (на матеріалах зарубіжних вчених) // Рідна школа. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 78-80. – 0,5 авт. арк.

19. Сакун Л.В. Реформа освіти в Словенії // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 29. – С.236-241. – 0,5 авт. арк.

20. Сакун Л.В. Головні особливості освітньої реформи в Словенії // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 28. – С. 270-275. – 0,5 авт. арк.

21. Сакун Л.В. Загальні закономірності підготовки фахівців у сфері туризму // Рідна школа. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 29-31. – 0,5 авт. арк.

22. Кнодель Л.В. Новые направления педагогических исследований // Вестник Тульского государственного университета: Научное издание. – Тула, 2004. – Вып. 6. – С. 30-41. – 0,8 авт. арк.

23. Кнодель Л.В. Сучасна освітня система у Великій Британії // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5. – С.200-205 – 0,5 авт. арк.

24. Кнодель Л.В. Становлення і розвиток професійної компетенції спеціалістів сфери туризму // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – Вип.2. – С. 42-49 – 0,5 авт. арк.

25. Кнодель Л.В. Сучасна концепція системи туристської освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 2004. – Вип. 32. – С. 338-343. – 0,5 авт. арк.

26. Кнодель Л.В. Діяльність Всесвітньої туристської організації у сфері туристської освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С.380-384. – 0,5 авт. арк.

27. Кнодель Л.В. Новые подходы в сфере профессионального образования в Германии // Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2004. – Вип. № 4. – С. 180-183. – 0,5 авт. арк.

28. Кнодель Л.В. Історія виникнення та розвитку системи підготовки спеціалістів у сфері туризму Франції // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2005. – Вип. 3-4. – С. 69-72. – 0,5 авт. арк.

29. Кнодель Л.В. Система вищої туристської освіти у Франції. // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2005. – Вип. 1-2. – С.72-74. – 0,5 авт. арк.

30. Кнодель Л.В. Концепція моделі професійної компетентності спеціаліста нової генерації сфери туризму // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – Вип.4. – С. 38-44 – 0,5 авт. арк.IV. Статті в збірниках матеріалів конференції

31. Сакун Л.В. Основні тенденції системи підготовки професійних кадрів у сфері туризму Німеччини // Наукові записки. – К.: Вид-во КІТЕП, 2000. – Вип. 1. – С. 287-305. – 0,5 авт. арк.

32. Сакун Л.В. Роль і місце іноземних мов у загальній системі підготовки професійних кадрів для сфери туризму в Німеччині // Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців: Мат-ли. всеукран. наук-практ. конф. – К.: Вид-во КУТЕП, 2000. – С.54-73. – 0,5 авт. арк.

33. Сакун Л.В. Общие закономерности и особенности в образовании и подготовке специалистов сферы туризма во всем мире // Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Мат.-ли ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – К., 2002. – С. 199– 207. – 0,5 авт. арк.

34. Кнодель Л.В. Методы профессиональной подготовки по иностранному языку специалистов для сферы туризма в Германии // Теоретичні і методичні проблеми підготовки педагога професійної школи до упровадження інноваційних і інформаційних технологій навчання: Мат-ли Всеукр. конфр. / Наукове видання «Педагог професійної школи». Збірник наукових праць. – К.: Вип. ІІІ. – 2002. – С. 191– 200.

35. Сакун Л.В. Problems of Professional Education Reform in Ukraine // International Conference on Higher Education Innovation. – K., 2003. – pp. 156– 157. – 0,2 авт. арк.

36. Сакун Л.В. Межкультурная коммуникация в период глобализации // Мова і культура: Вид. Дім Д. Бурого. Сер.: Філологія. – К., 2003. – Вип. 6. – т.4. – С. 25-33. – 0,5 авт. арк.

37. Кнодель Л.В. Foreign philology in tourism and environment education // Мова і культура: Вид. Дім Д. Бурого. Сер.: Філологія. – К., 2004. – Вип. 6. – т.4. – С. 25-33. – 0,5 авт. арк.

38. Кнодель Л.В. Основні засади розвитку вищої освіти України у контексті Болонського процесу // Сучасні інноваційні технології у викладанні іноземних мов: Мат-ли Всеукр. наук.-метод. семинару. – Ірпень: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 36-45. – 0,5 авт. арк.

39. Кнодель Л.В. Методика навчання іноземної мови у професійному аспекті // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика: Мат-ли V Всеукр. наук.-метод. конф. – Донецьк, 2005. – С. 125-128. – 0,5 авт. арк.

40. Сакун Л.В. Психологические и педагогические аспекты в обучении иностранным языкам // Язык и культура: Тезы докладов Межд. конф. – М.: РАН, 2001. – С. 302– 303.

41. Сакун Л.В. ber Das System der Fachausbildung in Deutschland // Міжнародне співробітництво та університетська освіта: Тези доповідей Міжнар. конф. – Миколаїв: В-во МФ НАУКМА, 2000. – С. 148– 151.

42. Сакун Л.В. Роль и значение познавательной психологии в системе обучающих стратегий //Актуальні проблеми теорії і практики навчання іноземних мов і літературі: Мат-ли. Всеукр. наук.-метод. конф. – Збірка наук. праць. Педагогічні науки. Херсон: В-во ХДПУ. – Випуск ХХХІІ. Ч. І. – 2002. – С. 40– 44. – 0,5 авт. арк.

43. Сакун Л.В. Роль педагога в процесі навчання іноземних мов // Професіоналізм педагогічних кадрів: сучасні підходи, концепції, досвід: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету: Психолого-педагогічні науки. Вип. 4 . – 2002. – С. 73–76. – 0,5 авт. арк.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка