Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСторінка1/3
Дата конвертації22.03.2016
Розмір1.44 Mb.
  1   2   3
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.


Генеральний директор Коробченко Анатолій Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

25.03.2013

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13674102

1.4. Місцезнаходження емітента вул.Сiм'ї Хохлових, 15, м.Київ, Шевченкiвський

р-н, 04119

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 205-47-06, 205-47-47

1.6. Електронна поштова адреса емітента kronos@kronos.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії 10.04.2013

(дата)


2.2. Річна інформація 78(1582) Бюлетень "Відомості Національної комісії

опублікована у з цінних паперів та фондового ринку"

23.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація в мережі

розміщена на власній Інтернет

сторінці (дата)

(адреса сторінки)

2012 р. © SMA 13674102
Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X

е) інформація про рейтингове агентство; X

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента; X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; X

г) інформація про похідні цінні папери; X

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента; X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X

виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду;


2012 р. © SMA 13674102

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) X

бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до

Комісії).

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової

звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)

30. Примітки:

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим,

що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної

частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не

займає монопольне (домiнуюче) становище.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск

облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в

зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски iпотечних сертифiкатiв.

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв

ФОН.


Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски сертифiкатiв ФОН.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 2012 р. © SMA 13674102

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 2012 р. 13674102

випуски сертифiкатiв ФОН.

Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС"

3.1.2. Скорочене ПрАТ "Кронос"

найменування

3.1.3. Організаційно- Приватне акціонерне товариство

правова форма

3.1.4. Поштовий індекс 04119

3.1.5. Область, район Шевченкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Сiм'ї Хохлових, 153.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 1074 120 0000 005012

3.2.2. Дата державної реєстрації 05.04.1991

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний 110000,00

капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний 110000,00

капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство Всеукраїнський

банку), який обслуговує емітента за поточним Акціонерний Банк

рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку 380537

3.3.3. Поточний рахунок 26007262401894

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство Всеукраїнський

банку), який обслуговує емітента за поточним Акціонерний Банк

рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку 380537

3.3.6. Поточний рахунок 26007262401894

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 68.20

майна

[2010]Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20

2012 р. © SMA 13674102

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коробченко Анатолій Миколайович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 159922, 13.05.1999, Ленінградським РУГУ МВС України

особи (серія, номер, дата видачі, в м. Києві

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта Вища технічна, Київський авто-дорожній інститут, «Автомобілі

та автомобільне господарство»,

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства ПрАТ «Кронос», тимчасово виконуючий обов’язки

та попередня посада, яку займав Генерального директора

6.1.8. Опис: Змін у 2012 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

посадова особа емітента не має.

Повноваження та обов’язки генерального директора:

- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства,

зокрема:

1) без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах своєї компетенції;

2) здійснювати розпорядження та управління майном та коштами Товариства, укладати будь-які

угоди від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;


3) представляти Товариство в державних та інших органах та організаціях, як на території України,

так і за її межами;

4) формувати пропозиції щодо напряму розвитку Товариства, розподілу прибутку, нормативів

розміру поточних витрат, нормативів утворення фондів матеріального заохочення і розвитку

Товариства, а також розміру дивідендів;

5) затверджувати положення про структурні підрозділи Товариства;

6) видавати довіреності від імені Товариства;

7) відкривати рахунки в банківських та інших установах;

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати

стягнення відповідно до чинного законодавства;

9) визначати внутрішню структуру Товариства та затверджувати штатний розклад, визначати умови

оплати праці працівників Товариства та його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10) затверджувати перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства та

встановлювати порядок використання такої інформації;

11) в межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження, обов’яз-кові для виконання всіма

працівниками Товариства;

12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно

з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Грошова винагорода за звітний період складає 30105,00 грн.

Інших посад в організаціях та підприємствах не обіймає

Стаж керівної роботи (років) - 16

Попередні посади: ПрАТ «Кронос», тимчасово виконуючий обов’язки

Генерального директора

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2012 © SMA 136741026.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Савченко Інна Валентинівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної АЕ, 383222, 23.08.1996, Зеленодольським МВ

особи (серія, номер, дата видачі, Апостолівського РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.5. Освіта Вища економічна, Київський економічний університет, магістр

з управління підприємством,

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ «Кронос», заступник головного бухгалтера

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Звільнено з посади за власним бажанням Наказ №4 від 24.02.2012р. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Повноваження та обов’язки головного бухгалтера:

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад,

встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з

урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

- організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського

обліку всіх господарських операцій.

- забезпечує неухильне дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних

документів.

- вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню

записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених

документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. - забезпечує складання на основі

даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в

установлені строки користувачам.

- здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий

стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

- бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис

головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами,

затвердженими формами та інструкціями.

- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку підприємства.

- організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору

форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення

облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і

контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених

облікових документів; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського

обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних,

трудових та фінансових ресурсів.

Стаж керівної роботи (років) - 11

Попередні посади:ВАТ «Кронос», заступник головного бухгалтера

Грошова винагорода за звітний період 7564,48 гривень. 2012 р. © SMA 13674102

З 01.09.2011 р. працює за сумісництвом на посаді фінансиста у ПП «Веста Груп 1».

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Діденко Наталія Анатоліївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної МЕ, 889544, 14.08.2008, Шевченківським РУ ГУ МВС

особи (серія, номер, дата видачі, України в м. Києві

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1960

6.1.5. Освіта Вища економічна, Київський торговельно- Економічний

інститут, бухгалтерський облік і Аналіз господарської

діяльності

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Кронос", Голова ревізійної комісії, в.о. головного

та попередня посада, яку займав бухгалтера

6.1.8. Опис: Рішенням Загальних зборів акціонерів протокол № 22 від 09.04.2011 року призначена

на посаду Голови Наглядової ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

До обов’язків Голови Наглядової Ради належить:

- здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролювати та регулювати

діяльність виконавчого органу.

- приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів

або за пропозицією виконавчого органу;

- приймає рішення про дату проведення Загальних зборів, здійснює підготовку порядку денного;

- приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до порядку денного Загальних зборів;

- приймає рішення про затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним

законодавством;

- приймає рішення про обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним

законодавством;

- у передбачених Статутом випадках визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати

дивідендів або викупу акцій;

- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- Голова Наглядової ради виконує функції і несе обов'язки, а також має права та повноваження, які

законодавством та іншими актами закріплені за Наглядовою радою акціонерного товариства, якщо

із Статуту Товариства та умов цього Контракту не випливає інше.

- Голова Наглядової ради зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Товариства.

Стаж керівної роботи (років) - 22

Попередні посади: ВАТ "Кронос", Голова ревізійної комісії, в.о. головного бухгалтера

Грошова винагорода за звітний період 29624,08 гривень.

Інших посад в організаціях та підприємствах не обіймає.

2012 р. © SMA 136741026.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по Паспортні дані Дата Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної фізичної особи внесення акцій кількості прості прості на привілейо- привілейо-

особи або повне (серія, номер, дата до реєстру (штук) акцій (у іменні пред'явника вані іменні вані на

найменування видачі, орган, який відсотках) пред'явника

юридичної особи видав) або

ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова Ревiзiйної фізична особа МЕ, 889544, 14.08.2008, 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0

комiсiї, Діденко Наталiя Шевченківським РУГУ

В.о.Головного Анатолiївна МВС у м.Києві

бухгалтера

Головний бухгалтер фізична особа АЕ, 383222, 23.08.1996, 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0

Савченко Інна Зеленодольським МВ

Валентинівна Апостолівського РВ

УМВС України в

Дніпропетровській обл.

Генеральний директор фізична особа СО, 159922, 13.05.1999, 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0

Коробченко Анатолій Ленінградським РУГУ

Миколайович МВС України в м. Києві

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0

2012 р. © SMA 13674102

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної Ідентифі- Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

особи внесення акцій (штук) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

каційний до кількості іменні пред'явника вані іменні вані на

код за реєстру акцій (%) пред'явника

ЄДРПОУ


ТОВ "Плутон1" 32956913 вул. Горького, 50, м.Київ, 31.12.2011 1100 100 1100 0 0 0

Голосіївський, 03150

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

найменування органу, який видав внесення акцій (штук) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

паспорт до кількості іменні пред'явника вані іменні вані на

реєстру акцій (%) пред'явника

Фізичні особи які володіють 10 д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0

та більше відсотками акцій

відсутні.

Усього: 1100 100 1100 0 0 0

2012 р. © SMA 13674102

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 18.03.2012Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Затвердити звіт генерального директора Коробченко Анатолія Миколайовича про підсумки

фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кронос" за 2011 рік та визначення основних напрямків

діяльності Товариства на 2012 рік.

2.Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ "Кронос" Діденко Наталії Анатоліївни за 2011 рік.


3. Затвердити звіт ревізора Товариства Тутевич Руслани Герасимівни за період її діяльності на цій

посаді за 2011 рік та звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності станом на 31 грудня

20011 року.

4.Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Кронос" за 2011 рік

5.по розподілу прибутку (визначенню джерел пикриття збитків) Товариства за підсумками 2011

року прийнято наступне рішення:збиток Товариства по результатам господарської діяльності у

2011 році погасити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років. Дивіденди за підсумками

роботи у 2011 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку деного розглянуті по ним

прийняті рішення.

2012 р. © SMA 13674102

11. Відомості про цінні папери емітента


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка