Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїСторінка1/3
Дата конвертації26.02.2016
Розмір1.07 Mb.
  1   2   3
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.


Генеральний директор Коробченко Анатолій Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

02.03.2015

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2014

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 13674102

4. Місцезнаходження вул.Сiм'ї Хохлових, 15, м.Київ, Шевченкiвський

р-н, 04119

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-47-06, 205-47-47

6. Електронна поштова адреса kronos@kronos.net.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії 25.03.2015

(дата)


2. Річна інформація 64(2068) Бюлетень "Відомості Національної комісії з

опублікована у цінних паперів та фондового ринку"

03.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація http://www.kronos.net.ua в мережі

розміщена на сторінці Інтернет

(дата)

(адреса сторінки)Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X

4) інформація про похідні цінні папери X

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов’язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що

виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

2014 р. © SMA 13674102

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)

33. Примітки: Особливої інформації за звітний період не було, тому дані в розділі відомості про

особливу інформацію відсутні.

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим,

що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної

частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не

займає монопольне (домiнуюче) становище.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск

облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в

зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски iпотечних сертифiкатiв.

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв

ФОН.


Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски сертифiкатiв ФОН.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски сертифiкатiв ФОН.

Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

2014 р. © SMA 13674102

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "КРОНОС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну 1074 120 0000 005012

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 05.04.1991

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 110000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 68.20

майна


[2010]Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20

[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20

10. Органи управління підприємства: д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), Філія публічного акціонерного товариства

який обслуговує емітента за поточним рахунком "Державний експортно-імпортний банк України" в

у національній валюті м. Києві

2) МФО банку 380333

3) поточний рахунок 26005014050082

4) найменування банку (філії, відділення банку), Філія публічного акціонерного товариства

який обслуговує емітента за поточним рахунком "Державний експортно-імпортний банк України" в

у іноземній валюті м. Києві

5) МФО банку 380333

6) поточний рахунок 26005014050082


14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади Дата призначення особи на Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної

корпоративного посаду корпоративного на посаду корпоративного секретаря

секретаря секретаря

1 2 3


д/н

Опис: Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

2014 р. © SMA 13674 V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коробченко Анатолій Миколайович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СО, 159922, 13.05.1999, Ленінградським РУГУ МВС України

(серія, номер, дата видачі, орган, в м. Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1966

5) освіта** Вища технічна, Київський авто-дорожній інститут, «Автомобілі

та автомобільне господарство»,

6) стаж роботи (років)** 18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ «Кронос», тимчасово

виконуючий обов’язки

Генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, 07.09.2011 без строково

на який обрано (призначено)

9) опис: Змін у 2014 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

посадова особа емітента не має.

Повноваження та обов’язки генерального директора:

- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства,

зокрема:

1) без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах своєї компетенції;

2) здійснювати розпорядження та управління майном та коштами Товариства, укладати будь-які

угоди від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;


3) представляти Товариство в державних та інших органах та організаціях, як на території України,

так і за її межами;

4) формувати пропозиції щодо напряму розвитку Товариства, розподілу прибутку, нормативів

розміру поточних витрат, нормативів утворення фондів матеріального заохочення і розвитку

Товариства, а також розміру дивідендів;

5) затверджувати положення про структурні підрозділи Товариства;

6) видавати довіреності від імені Товариства;

7) відкривати рахунки в банківських та інших установах;

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати

стягнення відповідно до чинного законодавства;

9) визначати внутрішню структуру Товариства та затверджувати штатний розклад, визначати умови

оплати праці працівників Товариства та його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10) затверджувати перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства та

встановлювати порядок використання такої інформації;

11) в межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження, обов’яз-кові для виконання всіма

працівниками Товариства;

12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно

з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Грошова винагорода за звітний період складає 31329,84 грн.

Інших посад в організаціях та підприємствах не обіймає

Стаж керівної роботи (років) - 18

Попередні посади: ПрАТ «Кронос», тимчасово виконуючий обов’язки

Генерального директора

2014 р. © SMA 13674102

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Діденко Наталія Анатоліївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи МЕ, 889544, 14.08.2008, Шевченківським РУ ГУ МВС

(серія, номер, дата видачі, орган, України в м. Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1960

5) освіта** Вища економічна, Київський торговельно- Економічний

інститут, бухгалтерський облік і Аналіз господарської

діяльності

6) стаж роботи (років)** 24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Кронос", Голова ревізійної

комісії, в.о. головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, 09.04.2011 безстроково

на який обрано (призначено)

9) опис: Змін у 2014 році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

До обов’язків Голови Наглядової Ради належить:

- здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролювати та регулювати

діяльність виконавчого органу.

- приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів

або за пропозицією виконавчого органу;

- приймає рішення про дату проведення Загальних зборів, здійснює підготовку порядку денного;

- приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до порядку денного Загальних зборів;

- приймає рішення про затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним

законодавством;

- приймає рішення про обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним

законодавством;

- у передбачених Статутом випадках визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати

дивідендів або викупу акцій;

- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- Голова Наглядової ради виконує функції і несе обов'язки, а також має права та повноваження, які

законодавством та іншими актами закріплені за Наглядовою радою акціонерного товариства, якщо

із Статуту Товариства та умов цього Контракту не випливає інше.

- Голова Наглядової ради зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Товариства.

Стаж керівної роботи (років) - 24

Попередні посади: ВАТ "Кронос", Голова ревізійної комісії, в.о. головного бухгалтера

Грошова винагорода за звітний період 30231,27 гривень.

Інших посад в організаціях та підприємствах не обіймає.

2014 р. © SMA 13674102

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної (серія, номер, дата видачі, акцій (шт.) кількості прості прості на привілейо- привілейо-

особи або повне орган, який видав)* або код за акцій (у іменні пред'явника вані іменні вані на

найменування ЄДРПОУ юридичної особи відсотках) пред'явника

юридичної особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова Наглядової ради фізична особа МЕ, 889544, 14.08.2008, 0 0,00000000000 0 0 0 0

Діденко Наталія Шевченківським РУ ГУ МВС України

Анатоліївна в м. Києві

Генеральний директор фізична особа СО, 159922, 13.05.1999, 0 0,00000000000 0 0 0 0

Коробченко Анатолій Ленінградським РУГУ МВС України

Миколайович в м. Києві

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0

2014 р. © SMA 13674102

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Кількість Від Кількість за видами акцій

особи ЄДРПОУ акцій (шт.) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

кількості іменні пред'явника вані іменні вані на

акцій (%) пред'явника

ТОВ "Плутон1" 32956913 вул. Горького, 50, м.Київ, Голосіївський, 1100 100 1100 0 0 0

03150


Прізвище, ім’я, по батькові Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування Кількість Від Кількість за видами акцій

фізичної особи органу, який видав паспорт акцій (шт.) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

кількості іменні пред'явника вані іменні вані на

акцій (%) пред'явника

Фізичні особи які володіють 10 д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

та більше відсотками акцій

відсутні.

Усього: 1100 100 1100 0 0 0

2014 р. © SMA 13674102

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 25.03.2014Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Затвердити звіт генерального директора Коробченко Анатолія Миколайовича про підсумки

фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кронос" за 2013 рік та визначення основних напрямків

діяльності Товариства на 2014 рік.

2.Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ "Кронос" Діденко Наталії Анатоліївни за 2013 рік.


3. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Кронос" за 2013 рік

4. По розподілу прибутку (визначенню джерел пикриття збитків) Товариства за підсумками 2013

року прийнято наступне рішення: збиток Товариства по результатам господарської діяльності у

2013 році зарахувати на рахунок нерозподілених прибутків минулих років. Дивіденди за підсумками

роботи у 2013 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку деного розглянуті по ним

прийняті рішення.

2014 р. © SMA 13674102 11. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

випуску про ідентифі- форма випуску вартість (грн) ному

реєстрацію каційний капіталі

випуску номер (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.11.2010 1052/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та UA4000097687 UA4000097687 Документарні іменні 100,00 1100 110000,00 100

фондового ринку

Опис: Акцiями ВАТ не торгували на фондових бiржах та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв.

Обiг акцiй ВАТ у 2014 роцi здiйснювався тiльки на позабiржовому неорганiзованому ринку.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

(тис.грн) (тис.грн) (тис.грн)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 57857 66898 0 0 57857 66898

будівлі та споруди 56751 62964 0 0 56751 62964

машини та обладнання 784 2974 0 0 784 2974

транспортні засоби 127 96 0 0 127 96

інші 195 864 0 0 195 864

2.Невиробничого призначення: 1 1 0 0 1 1

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 1 1 0 0 1 1

Усього 57858 66899 0 0 57858 66899

Опис: На балансi Товариства облiковуються будiвлi i споруди:

- адмiнiстративна будiвля (два корпуса);

- технiчний корпус;

- будiвля котельної;

- будiвля КПП;

- адмiнiстративна будiвля «Яхта»;

- будiвля автостоянки та iншi.

Загальна ступiнь зносу будiвель та споруд на кiнець звiтного перiоду складає 32,3%.

До складу транспортних засобiв на кінець періоду входять 4 автомобiлi, в тому числi:

2 грузових, 2 легкових . Ступiнь зносу – 90,3%.

До складу машин та обладнання входить виробниче обладнання, комп’ютерна та офiсна технiка. Ступiнь зносу – 48,7%.
Середнiй ступiнь зносу основних засобiв складає 33,8%.

Основнi засоби використовуються на 100%.

Обмежень на використання майна товариства немає.

Товариство здає в оренду 95% вiд загальної площi всiх будiвель Товариства.

Товариство не орендує основнi засоби у iнших органiзацiй.

2014 р. © SMA 136741022. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 44862 53810

Статутний капітал (тис. грн) 110 110

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 110 110

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний

періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів

акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного

періоду становить 44752 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 44752 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить 53700 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 53700 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата погашення

частина боргу користування

(тис.грн) коштами (% річних)

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X

власним випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0 X X

права (за кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900

Податкові зобов’язання X 12 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов’язання X 30773 X X

Усього зобов’язань X 30785 X X

Опис: Довгострокова позика від нерезидента України дата виникнення 28.02.2013 під 20% річних, дата погашення

16.03.2023р. Непогашена частина боргу 11981тис.грн.

2014 р. © SMA 13674102

Інформація про стан корпоративного управління


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка