Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5Сторінка27/27
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.99 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ЛІТЕРАТУРА

1. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / уклад. О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – С. 100-116.

2. Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів / автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська ; кер. проекту М. Г. Жулинський ; за заг. ред. Р. В. Мовчан. – К. : Ірпінь : Перун, 2005. – 201 с.

3. Ситченко А. До поняття навчального проектування на уроках літератури / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 21-23.Наталія Пискун,

3 курс Інституту філології.

Наук. керівник: ст. викладач Т. Е. Ларіна
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
Проблема мотивації навчальної діяльності учнів завжди була актуальною, адже мотивація – стимул для зацікавленності при вивченні будь-якого предмету. Є. Пасічник зазначає, що формування позитивної мотивації на уроках літератури вимагає певної системи взаємодіючих факторів, що стимулюють потреби дітей, а саме: у самоствердженні та самовираженні, пізнанні, спілкуванні, творчості, емоційній насолоді, праці, ігровій діяльності [1, с. 154-156]. Проте методист розкриває суто психологічний аспект проблеми. Дидакти О. Фідря, Л. Туріщева, Н. Наволокова говорять про мотивацію навчальної діяльності як обов’язковий етап уроку. Наукових праць, у яких би всебічно розглядалися особливості мотивації навчальної діяльності учнів на уроках літератури в загальноосвітній школі на разі не існує.

Метою нашого дослідження є розробка шляхів мотивації навчальної діяльності учнів на уроках української літератури у старшій школі. Під час дослідження ми керувалися такими методами: вивчення та аналіз науково-методичних праць, цілеспрямоване спостереження.

Мотивація навчання – елемент сучасного уроку, який передбачає прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, служить поштовхом до здобуття певних результатів у навчанні. Мотив навчання визначається як спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності. Це складне психологічне утворення, яке повинен побудувати сам суб’єкт. Учителі можуть лише вплинути на формування в учнів мотиваторів (інтересів, схильностей, моральних норм, життєвих принципів тощо) [2, с. 9].

Конкретні прийоми, що використовуються вчителями на мотиваційно-організаційному етапі, О. Фідря об’єднує у три групи: ті, що стимулюють обов’язок та відповідальність учнів (на жаль, спрацьовують недостатньо); ті, що формують пізнавальний інтерес учнів (найбільш ефективні у 5-9 класах); ті, що створюють навчальні проблемні ситуації з наголошенням на практичному та суспільно-соціальному значенні одержаних знань у подальшому житті (через підготовку учнів до вступу до ВНЗ і здатність до самоаналізу й абстрактного мислення, що спрацьовують у старших класах) [2, с. 9].

На уроках української літератури у старшій школі навчально-пізнавальна мотивація удосконалюється як інтерес до методів теоретичного та творчого мислення. Учитель української літератури повинен обов’язково пов’язувати мотиви освітньої діяльності старшокласників з більш віддаленими цілями, життєвими перспективами. При мотивації слід виявити чітко виражений інтерес до раціональної організації розумової праці, прагнення до аналізу й визначення індивідуального стилю діяльності, вивчення сильних і слабких сторін свого навчання з певного предмета.

Як з’ясувалося у ході дослідження, шляхами мотивації навчальної діяльності старшокласників на уроках літератури є насамперед: бесіда з метою актуалізації життєвого досвіду учнів; написання творів-мініатюр на морально-етичну тему з наступним їх обговоренням, створення проблемних ситуацій через постановку проблемного запитання або завдання (коли учні відчувають недостатність знань для розв’язання поставленого завдання), використання інтерактивних технологій “Мозкова атака”; “Незакінчене речення”; “Мікрофон”.

Мотивація навчальної діяльності учнів, на нашу думку, є обов’язковим етапом уроку літератури будь-якого типу. Мотивація навчальної діяльності у процесі вивчення української літератури у старших класах відбувається шляхом посилення ролі соціальних мотивів, пов’язаних з вивченням художніх творів, створюється чітка і стійка структура мотивів на основі власного світобачення та ціннісних орієнтирів учнів; формується впевненість у тому, що вивчене з літератури неодмінно допоможе у майбутньому житті та професіному зростанні.
ЛІТЕРАТУРА

1. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – С. 154-156.

2. Фідря О. Г. Мотиваційно-організаційний етап уроку / О. Г. Фідря // Педагогічна академія пані Софії. – 2007. – Січень. – С. 7-11.

3. Наволокова Н. П. Шляхи формування мотивації на уроці / Н. П. Наволока // Педагогічна академія пані Софії. – 2007. – Січень. – С. 12-15.
УДК 37.01(06)

ББК 74я5

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2010 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 276 с.

Відповідальний редактор – Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету.

Відповідальність за зміст та літературне редагування тез доповідей несуть автори.Технічний редактор та комп’ютерна верстка – Катерина Назімова.


Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.


Підписано до друку 20.04.2010 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 15,1.Тираж 300 прим. Замовл. № 225.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка