Том Природничі науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5Сторінка6/15
Дата конвертації02.04.2016
Розмір2.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЛІТЕРАТУРА


1. Баженова И.Ю. JBuilder. Программирование на Java. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.

2. Дронов В.А. Java-Script в web дизайне. – СПб.: Питер, 2002.

3. Круглик В.С. Створення систем дистанційного навчання на основі компонентно-орієнтованого підходу // Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Зб. наук. пр. – Київ-Бердянськ, 2004. – С. 60-62.

4. Тейксейра С., Пачеко К. Borland Delphi 6: Руководство разработчика. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002.Олександр Фесенко,

2 курс факультету КТС.

Наук. керівник: викл. В.В.Лаврик
Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання при вивченні курсу “Теорія ймовірності”
Одним із найважливіших напрямів розвитку освіти в Україні є приєднання більшості українських вузів до Болонського процесу, крім того передбачається різке скорочення аудиторних занять і перехід студентів до активної самостійної роботи. При цьому виникає багато проблем, пов’язаних з непристосованістю традиційних технологій навчання до такого типу побудови учбових курсів. Можливим рішенням цих проблем є розробка спеціального програмного забезпечення, яке компенсує малий час спілкування студентів з викладачами.

Аналіз сучасного стану забезпеченості процесу навчання курсу “Теорія ймовірностей” засобами інформаційних технологій указує на те, що для реалізації різноманітних навчальних впливів не існує достатньої кількості педагогічних програмних засобів.

Метою нашої роботи є розробка та програмна реалізація засобу для самостійної роботи з використанням новітніх інформаційних технологій та комп’ютерних мереж. Методами дослідження є теоретичний аналіз проблеми дослідження на основі вивчення наукової літератури, систематизації отриманих даних та педагогічний експеримент під час проведення практичних робіт.

Розроблений програмний комплекс являє собою пакет програм, призначений для засвоєння знань студентами з курсу “Теорія ймовірностей” та набуття вмінь і навичок рішення типових задач, контролю знань шляхом вирішення задач з даної дисципліни, набуття вмінь і навичок рішення типових задач; для доступу до додаткової літератури.

Програмний комплекс може використовуватися для засвоєння знань студентами з курсу “Теорія ймовірностей”; набуття вмінь і навичок рішення типових задач; самоконтролю знань шляхом вирішення задач з цієї дисципліни; вирішення задач з комбінаторики за допомогою інтегрованої програми, яка формує в той же час у студентів вміння і навички рішення задач; доступу до дистанційного центру навчання (до Web-сайту БДПУ) та додаткової літератури.

Програмний комплекс складається з програми, яка призначена для вивчення теоретичної частини курсу та вирішення задач, та підпрограми, що вирішує задачі з комбінаторики.

Розроблена програма представлена у вигляді посібника, що містить такі розділи: 1) теоретичний матеріал; 2) задачі для самостійної роботи; 3) розв’язання задач з комбінаторики; 4) сайт БДПУ; 5) Інтернет-бібліотека БДПУ. Максимальний ефект досягається застосуванням навчальної програми з використанням Інтернету. Тому в цій програмі була реалізована можливість з’єднання з web-сайтом центра дистанційного навчання.

Для розробки курсу було вибрано такі інструментальні засоби: середовище об’єктно-орієнтованого програмування Delphi 7; редактори векторної та растрової графіки: Adobe Photoshop CS2, ACDSee 6.0, ACD FotoCanvas 3.0; підготовка текстів – Microsoft Office Word 2003; Операційна система – Microsoft Windows XP Professional SP2; Web-редактор – Macromedia Dreamweaver MX 2004; Web-дизайнер – Xara 3D version 6. Формати графічних файлів: gif, jpeg, bmp.

Таким чином, навчальне програмне забезпечення, портали дистанційного навчання відіграють істотну роль у сучасній освіті, частково компенсуючи недолік безпосереднього спілкування з викладачами. Сучасне розширення можливостей ЕОМ забезпечує всі аспекти навчання – від подання нового матеріалу до підтримки практичної роботи. Виконана робота є одним із кроків на шляху збагачення методичного компоненту сучасної освіти в галузі навчання та розробки педагогічних програмних засобів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформатика та комп’ютерно орієнтовані технології навчання” // Інформатика. – 2001. – №29-30. – С. 1-8.

2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-е видання. – К., 2001. – С. 335-345.

3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №2 (20). – С. 17-22.Олексій Дарчук,

5 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: ст. викл. Л.В.Горбатюк
Комп’ютерна анімація як засіб розвитку творчих умінь уЧНІВ ПРИ групОВІЙ ФОРМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Сучасна молодь має достатній доступ до комп’ютетних технологій і досвід роботи з ними, але без критичного осмислення значення і можливостей цих технологій. Протягом довгого часу гуманітарна, природнича, технічна освіта використовували комп’ютери в основному з програмістсько-інформаційною метою. Проблемою сьогодення щодо застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі є наступний факт: замість того, щоб вважати комп’ютер середовищем, альтернативним традиційним засобам навчання, в освіті його жорстко використовують для дублювання методів навчання. На цей момент розроблені методики вивчення можливостей графічних редакторів, проте жодна з них не спрямована на розвиток творчих здібностей учнів при груповій формі організації навчально-виховного процесу.

Метою цієї роботи є дослідження можливостей засобу створення анімації Macromedia Flash, спрямованих на розвиток творчих умінь учнів при груповій формі організації навчання.

Поставлена мета визначає задачі дослідження, що досягаються з використанням таких методів: теоретичний аналіз проблеми дослідження на основі вивчення науково-методичної та психолого-педагогічної літератури; цілеспрямовані педагогічні спостереження, бесіди, анкетування викладачів і школярів; синтез теоретичних положень, методик та практичних результатів як засад розробки основних положень дослідження з проблеми; педагогічний експеримент і аналіз його результатів. Як відомо, комп’ютер є потужним засобом моделювання і демонстрації законів, що лежать в основі художньої, наукової і технічної творчості, засобом створення нових витворів мистецтва, а також персоналізації освітнього процесу.

У цілому, прогресивною вважається освітня технологія, орієнтована на раціональний і критичний аналіз одержуваної інформації. Прогресивні викладачі будують навчання за проблемно орієнтованими моделями; вони апелюють до природної дитячої цікавості, природи речей, спрямовуючи учнів за допомогою питань і фактів, що вимагають від дітей самостійного дослідження. Групове розв’язання задач і дискусії спонукають до означення і вирішення пізнавальних проблем і інтелектуального розвитку учнів.

При навчанні комп’ютерної анімації, з урахуванням групового і творчого характеру роботи над анімаційним фільмом, необхідно використовувати можливості розвитку комунікабельності і соціальності учнів, з урахуванням їх психологічних проблем, оскільки перевага умов роботи у групі – це можливість отримання зворотного зв’язку і підтримки від інших дітей. У групі дитина відчуває себе прийнятою і приймаючою, такою, що одержує допомогу і допомагає іншим. У підтримуючій і контрольованій обстановці людина може навчатися новим умінням, експериментувати з різними стилями відносин серед рівних партнерів. Таким чином, досвід, що набувається в групах, надає протидію відчуженню, допомагаючи розв’язанню проблем, що виникають при міжособовій взаємодії. У результаті задача розвитку комунікаційних здібностей учнів засобами комп’ютерної анімації може бути вирішена особливо успішно.

Суто індивідуальне навчання на комп’ютері сковує дитину, зменшує кількість проблемних ситуацій, які вона знаходить, виконуючи завдання, позбавляє її можливості обговорення та консультації з товаришами по навчанню.

Саме групова робота з використанням комп’ютера або навчання на комп’ютері, при якому діти спільно формулюють загальну задачу і самі обирають собі ролі в групі, дає максимальний освітній ефект.

Теоретичний аналіз зазначеної проблеми та результати експериментальної роботи довели, що використання можливостей створення анімації засобами Macromedia Flash позитивно впливає на розвиток творчих умінь учнів при груповій формі організації навчання.Юлія Анастасєва,

5 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: ст. викл. Л.В.Горбатюк
Створення мультимедійного супроводу

навчальних занять у класі ІКТ
Об’єктивна потреба підвищення ефективності навчання час від часу призводить до оновлення засобів, які використовуються в освітньому процесі. Впровадження інформаційних комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання є завданням педагогів. Розв’язання проблеми інтеграції актуальних навчальних предметів потребує модернізації викладання навчальних дисциплін.

Ліцензійних програмно-педагогічних засобів (ППЗ) існує незначна кількість: не для всіх предметів і класів, вони не завжди адаптовані до використання на уроках, відповідають сучасним вимогам до навчання. Тому питання створення вчителем мультимедійного супроводу уроку або використання існуючих ППЗ є актуальним 2.

Основне завдання методики викладання будь-якого предмета – формування інформаційного середовища, що забезпечує досягнення педагогічних цілей. Це здійснюється за допомогою цілого комплексу засобів навчання. Найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття і запам’ятовується вона тим краще й міцніше, чим більше каналів було активізовано. Саме цим пояснюється роль мультимедійних засобів навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем навчання в діяльності сучасного закладу освіти.

Дамо означення окремих термінів: мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію, мультиплікацію; анімація (від латинського “animation” – оживляю) – метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок або силуетів у окремих фазах руху, за допомогою якого на екрані виникає враження оживлення статичних форм; презентація – це набір слайдів, у якому є текст, графічні об’єкти, малюнки 3.

Програма MS Power Point призначена для створення і демонстрації презентацій, зокрема, для реалізації сценаріїв мультимедійних проектів у вигляді набору слайдів. Вона є складовою частиною пакету MS Office.

З метою підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів, пошуку раціональних методів і шляхів розв’язання завдань навчально-виховного процесу доцільним є проведення в класі ІКТ уроків усіх типів (особливо уроків вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань), за винятком уроку контролю знань. Для проведення уроків контролю знань доцільне використання стандартного комп’ютерного класу. Створення і вибір мультимедійного супроводу навчального заняття, вирішення питання про місце і час їх використання належить учителеві 4.

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання). У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань. Учитель має врахувати конкретні умови навчальної роботи, вікові особливості дітей, рівень знань учнів, їхній життєвий досвід та технічні можливості обладнання класу ІКТ 5.

Мультимедійний супровід повинен містити багатий фактичний та ілюстративний матеріал, який може бути використаний у навчальних цілях, мати чітке дидактичне призначення, педагогічну спрямованість, адекватно відповідати навчальній програмі й легко активізуватися на комп’ютері 1. Навчальна інформація, подана через мультимедійні засоби, не повинна містити наукових помилок. Спрощення допустиме лише тією мірою, якою воно не впливає на жодну із сутностей того, що описується. Система понять має подаватися на логічній, науковій основі.


ЛІТЕРАТУРА

1. Виштынецкий Е.И. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения // Информационные технологии. – 1998. – №2. – С. 32-36.

2. Волошинова Т.Ю. Методика использования мультимедийных технологий в учебно-методической деятельности преподавателя вуза: Дисс. к.п.н. – СПб., 1999.

3. Литвинова Т.Ю. Мультимедійна лабораторія – центр інформаційного обслуговування у навчальному закладі // Компютер в сімї і школі. – 2003. – №7. – С. 34-36.

4. Пузикова И.Г. Структура и этапы создания школьного медиацентра // Информатика и образование. – 2003. – №5. – С. 29-32.

5. Талызина Н.Ф., Габай Т.В. Пути и возможности автоматизации учебного процесса. – М., 1977.Вікторія Синицька,

4 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. В.І.Перегудова
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Спираючись на загальну характеристику трудового навчання як засобу розвитку особистості школярів, можна сформулювати його головні загальноосвітні завдання: трудове виховання; політехнічна освіта; професійне самовизначення; формування творчого ставлення до праці; поєднання навчання з продуктивною працею.

Кожне із зазначених завдань є досить важливим і заслуговує на окреме дослідження, проте нашу увагу привернула до себе проблема активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання.

Застосування засобів інформаційних технологій надає величезних можливостей для вдосконалення процесу навчання, для створення умов активізації пізнавальної діяльності учнів.

Цій проблемі присвячені дослідження відомих педагогів і психологів сучасності (В.Онищук, П.Підкасистий, О.Нільсон, М.Скаткін, Б.Єсіпов та інші).

Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити шляхи підвищення пізнавальної активності учнів на уроках трудового навчання. Об’єктом дослідження виступає процес трудового навчання учнів
7-х класів загальноосвітньої школи. Предметом є активізація пізнавальної діяльності учнів 7-х класів у процесі їх трудової підготовки.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що застосування комп’ютерних технологій на уроках технічної праці позитивно впливає на активізацію пізнавальної діяльності майбутніх учителів трудового навчання.

Методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної та науково-технічної літератури з проблеми дослідження; узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду; аналіз навчальних програм, підручників, методичної літератури; опрацювання результатів дослідно-експериментальної роботи; цілеспрямоване педагогічне спостереження; бесіди з учителями, методистами, учнями; педагогічний (констатуваоьний, пошуковий, формувальний) експеримент.

Для підтвердження гіпотези дослідження нами було розроблено комп’ютерну програму “КВІ” (контрольно-вимірювальний інструмент) з метою обґрунтованого включення її в навчальний процес на уроках технічної праці при вивченні теми: “Будова штангенциркуля ШЦ-1 та прийоми вимірювання ним”. До складу програми-презентації входить необхідний теоретичний матеріал за темою: будова і призначення штангенінструментів, їх основні характеристики, види виконуваних робіт, послідовність зчитування розмірів. Застосування програми надало можливість створити сприятливі передумови для засвоєння матеріалу, підвищити інтерес до навчальної діяльності, активізувати її.

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що одним із засобів підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів є використання комп’ютерних технологій; впровадження в навчальний процес учнів 7-х класів комп’ютерної програми дає змогу активізувати їх пізнавальну діяльність.
ЛІТЕРАТУРА

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: Владос, 1994.

2. Машбиц Е.И. Методические рекомендации по проектированию обучающих программ. – К.: Институт психологии АПН Украины, 1986.

3. Прокопенко І.Ф. Інформаційне суспільство і освіта // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №1. – С. 17.Марія Дольме,

4 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. В.І.Перегудова
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ З МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

У 7-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Трудове навчання разом із іншими предметами відіграє важливу роль у здійсненні таких загальноосвітніх завдань, як розумовий і фізичний розвиток, моральне та естетичне виховання учнів, формування їхнього світогляду в цілому.

Високі вимоги до якості знань та практичних умінь учнів при обмеженій кількості часу передбачають застосування у процесі трудового навчання найбільш ефективних засобів, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечують швидке й міцне опанування навчального матеріалу, розвивають їх пізнавальні здібності.

Застосування комп’ютерних технологій надає величезні можливості для вдосконалення навчання. Згідно з концепцією інформатизації освіти передбачається застосування ефективних засобів та організаційних форм навчальної роботи з використанням нових інформаційних технологій навчання, забезпечення впровадження їх у традиційні навчальні дисципліни. Питання запровадження інформаційних технологій у навчальний процес інтенсивно досліджують М.Жалдак, А.Пеньков, М.Головань, І.Забара, Т.Олійник, Т.Чепрасова та інші. Використання комп’ютерної техніки в трудовому та професійному навчанні знайшло відображення у дослідженнях В.Горського, О.Ващук, О.Коптелова, М.Корнєєва, Н.Красовської та інших.

Актуальність та недостатня розробленість зазначеної проблеми зумовили вибір теми дослідження “Застосування комп’ютерних технологій на уроках з механічної обробки металів у 7-х класах загальноосвітньої школи”. Об’єктом дослідження є процес трудової підготовки учнів 7-го класу загальноосвітньої школи. Предмет дослідження – педагогічні умови процесу застосування комп’ютерних технологій на уроках технічної праці. Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі.

Під час експерименту були використані такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури за темою дослідження; спостереження за навчальним процесом на уроках технічної праці в 7-х класах загальноосвітньої школи; аналіз навчальної програми з трудового навчання; розробка комп’ютерної презентації за допомогою програми Power Point з метою використання її на уроках трудового навчання; експериментальне дослідження і обробка отриманих даних.

У процесі наукової роботи нами було розроблено комп’ютерну презентацію “Інтерактивна майстерня”, котра дозволила замінити загальноприйняте викладання теоретичного матеріалу теми уроку “Типи токарних різців” на перегляд мультимедійної презентації, що складається зі слайдів і дозволяє подати основні поняття в цікавій та доступній для школярів формі. Запропонована методика з використанням названої презентації на уроках трудового навчання була апробована в 7-х класах загальноосвітньої школи №2 м. Бердянська. Експериментальне дослідження підтвердило наше припущення стосовно оптимізації процесу трудової підготовки учнів за допомогою комп’ютерних технологій.

У ході дослідження ми дійшли таких висновків: 1. Психолого-педагогічний аналіз літератури, використаної під час дослідження, свідчить, що використання комп’ютерних технологій є необхідним засобом інтенсифікації процесу навчання. 2. За допомогою програми Power Point Microsoft Office для уроку трудового навчання було розроблено комп’ютерну презентацію “Інтерактивна майстерня”, що містить матеріал, необхідний для швидкого та якісного засвоєння теми “Типи токарних різців”. 3. Дані експерименту довели, що впровадження в навчальний процес комп’ютерної презентації “Інтерактивна майстерня” підвищило ефективність навчання.
ЛІТЕРАТУРА

1. Агапова Р. О трех поколениях компьютерных технологий обучения в школе // Информатика и образование. – 1994. – №2.

2. Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека. Системно-деятельностный подход к изучению познавательных процессов: Учебно-методическое пособие. – М., 1983.

3. Ставрова О.Б. Компьютерная презентация учебного проекта // Школа и производство. – 2002. – №8. – С. 28-33.Ольга Кучерявенко,

5 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: ст. викл. Л.В.Лазаренко
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ POWERPOINT

У ВИКЛАДАННІ КУРСУ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН
Необхідність застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі пов’язана з тим, що різко зріс обсяг необхідних знань, змінилися умови праці в багатьох галузях і за допомогою традиційних методів викладання вже неможливо підготувати сучасних високопрофесійних фахівців. До того ж комп’ютерні технології навчання сприяють підвищенню інтересу молоді до інженерної праці й творчості.

Поява комп’ютерів викликала небувалий інтерес до їхнього застосування в сфері навчання. Процес комп’ютеризації не зворотній, варіативний і вимагає постійного вдосконалення навчального процесу. По-перше – це зростаюча роль комп’ютерів у житті сучасного суспільства. Зараз важко назвати будь-які сфери життя – будь то виробництво, наука, техніка, культура, сільське господарство, побут, розваги, де б застосування комп’ютерів не приносило відчутних результатів. По-друге – стрімке зростання застосування комп’ютерів у всіх регіонах планети.

В основі того й іншого вражаючі, і навіть більше того – приголомшливі успіхи в розвитку комп’ютерної техніки. Можливості комп’ютерів ростуть настільки стрімко, що прогнози фахівців про їхнє найближче майбутнє нагадують наукову фантастику.

Функції комп’ютера в системі освіти досить різноманітні – від керування освітою в цілому й в окремій школі до засобів розваги студентів у вільний час. Якщо говорити про основні функції комп’ютера в навчальному процесі, то він виступає об’єктом вивчення і засобом навчання. Кожній із цих функцій відповідає свій напрямок комп’ютеризації навчання. Перший із них припускає засвоєння знань, умінь і навичок, які дозволяють успішно використати комп’ютер при розв’язуванні різноманітних завдань або, інакше кажучи, оволодіння комп’ютерною грамотністю. Другий напрямок передбачає комп’ютер як потужний засіб навчання, здатний значно підвищити його ефективність. Ці два напрямки й становлять основу комп’ютеризації навчання.

За останні роки питанню використання комп’ютера як засобу навчання присвячено низку досліджень (О.Співаковський, І.Мороз, Н.Зеленкова, В.Вержиковський, С.Мастерова, О.Красножон, В.Биков, М.Головань, А.Гуржій, Т.Зайцева, В.Клочок, Н.Морзе, А.Пеньков, Ю.Рамський, В.Шавальова та інші [1; 2; 3; 4]).

Особливістю впровадження комп’ютерних технологій у систему освіти є відставання методики викладання від рівня технічних рішень і вимог навчального процесу. При вивченні багатьох дисциплін у студентів нерідко виникають деякі труднощі у сприйнятті матеріалу, і отут доцільно використати можливості обчислювальної техніки, такі як наочність, робота з більшими обсягами інформації та інше. Нами була розроблена комп’ютерна презентація з теорії механізмів та машин за темою “Структурний аналіз механізму” у програмі Power Point.

Чому була обрана саме ця програма для комп’ютерної презентації? По-перше, Power Point поставляється із широко розповсюдженим операційним середовищем Windows. По-друге, засобів Power Point досить, щоб яскраво й наочно підготувати й оформити комп’ютерну презентацію. Працювати самостійно в Power Point може велика кількість користувачів. Ця програма є простою у використанні, тому ми поставили завдання розробити навчальну комп’ютерну презентацію та застосувати її в навчальному процесі.

Для вирішення завдання нами були поставлені задачі: вивчити цю програму (особливості, можливості та інше); з’ясувати вплив комп’ютерних технологій на рівень засвоєння матеріалу; з’ясувати труднощі, які виникають у школярів при вивченні теми “Структурний аналіз механізму”. Вирішення у процесі дослідження поставлених завдань дає змогу ефективно використовувати в навчальному процесі навчальну комп’ютерну презентацію.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка