Том Природничі науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5Сторінка9/15
Дата конвертації02.04.2016
Розмір2.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

ЛІТЕРАТУРА

1. Виштынецкий Е.И. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения // Информационные технологии. – 1998. – №2. – С. 32-36.

2. Волошинова Т.Ю. Методика использования мультимедийных технологий в учебно-методической деятельности преподавателя вуза: Дисс. к.п.н. – СПб., 1999.

3. Литвинова Т.Ю. Мультимедійна лабораторія – центр інформаційного обслуговування у навчальному закладі // Компютер в сімї і школі. – 2003. – №7. – С. 34-36.

4. Пузикова И.Г. Структура и этапы создания школьного медиацентра // Информатика и образование. – 2003. – №5. – С. 29-32.

5. Талызина Н.Ф., Габай Т.В. Пути и возможности автоматизации учебного процесса. – М., 1977.Денис Кішик,

5 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: ст. викл. Л.В.Горбатюк
навчання учнів пошуку інформації в мережі інтернет
У кінці ΧΧ століття з’явився новий спосіб пошуку інформації – комп’ютерна мережа Інтернет. Мільйони об’єднаних у глобальну мережу комп’ютерів накопичили колосальний обсяг інформації з будь-якої тематики, але, на жаль, ця інформація не структурована. Як орієнтуватися в ній? Для цього існують спеціальні пошукові сервери. Ознайомлення з ними є необхідною умовою для вивчення основ роботи з Інтернетом.

У сучасній літературі існують деякі розбіжності у термінології з комп’ютерних мереж. Деякі терміни, наприклад “пошуковий портал” та інші, використовуються у кількох значеннях. У зв’язку з цим дидактична мета полягає у формуванні чіткої системи з використанням небагатьох містких визначень. Наведена нижче система понять розроблена на основі підручника для ВНЗ [3] та адаптована для учнів. Учні повинні знати і розуміти такі поняття: комп’ютерна мережа; локальна комп’ютерна мережа; глобальна комп’ютерна мережа; Інтернет; гіпертекст; www (World Wide Web); web-сторінка, web-сервер; url (Uniform Resource Locator); web-сайт; web-броузер; пошуковий сервер.

Слід зазначити, що пошук інформації в комп’ютерній мережі потребує від учнів точності, знань елементарних основ математичної логіки на рівні вимог шкільного курсу математики та інформатики, передбачених програмою з інформатики. Для отримання повноцінного доступу до світових інформаційних ресурсів потрібне знання англійської мови.

Мотивацією навчання для учнів є необхідність швидко знаходити інформацію в сучасному світі й уміти її використовувати в практичній діяльності. Актуалізація опорних знань полягає у відтворені вивченого раніше навчального матеріалу з основ математичної логіки.

З точки зору навчальної діяльності, завдання пошуку інформації в мережі Інтернет не завжди може мати рішення взагалі, деякі рішення можуть не задовольняти потребам користувача, знайдена інформація може бути неадекватною, оскільки у всесвітньому павутинні дуже багато некоректної інформації. Організувати процес пошуку для учня може допомогти така схема (евристика): 1. Проаналізувати тему, з якої буде проводитися пошук – виписати ключові слова, вияснити, з якого напрямку може бути ця інформація (вид діяльності, галузь науки, мистецтво або інше) та уточнити їх визначення. 2. Знайти синоніми розшукуваних термінів. 3. Розробити декілька стратегій пошуку – від простого до складного та навпаки. 4. Здійснити різні стратегії – порівняти результати пошуку, проглядаючи найбільш відповідні посилання. 5. Проаналізувати отримані дані.

Обов’язково проаналізувати та записати вдалі стратегії пошуку для подальшого використання. Правила формування запиту відрізняються на різних пошукових серверах, інформацію про них можна знайти на самих серверах. Виконання учнями практичних завдань під час роботи з пошуковими серверами повинно мати творчий характер.

Можна запропонувати таку систему завдань щодо використання пошукових серверів для учнів 11-го класу: 1) спробувати знайти в мережі Інтернет інформацію про своїх однофамільців; 2) знайти інформацію в Інтернеті про рідний край; 3) знайти інформацію про нобелевських лауреатів; 4) знайти інформацію з теми “Інформація та вимірювання інформації”; 5) знайти інформацію з теми “Інформатика як наука і навчальна дисципліна”; 6) знайти інформацію з теми “Пошук інформації в мережі Інтернет”.

Отже, можна зробити такі основні висновки: зроблено припущення, що навчання пошуку інформації в мережі Інтернет можна використовувати для вироблення початкових навичок дослідницької діяльності в учнів; розроблено адаптовану систему понять, які використовують для опису роботи з Інтернетом; розроблено евристичну схему організації пошуку в Інтернеті; розроблено систему завдань для пошуку в мережі Інтернет.


ЛІТЕРАТУРА

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. –К.: Вища школа, 1995.

2. Меняйленко А.С. Операционная система Windows. Курс и упражнения: Учебное пособие. – Луганск: Альма-матер, 2001.

3. Семёнов Н.А. Использование сети Internet для поиска научной информации в процессе обучения студентов университета // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченко (Педагогічні науки). – 2000. – №1. – С. 163-165.

4. www.lib.bekeley.edy.

Давид Дришлюк,

5 курс індустріально-педагогічного факультету.

Наук. керівник: ст. викл. Л.В.Горбатюк
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Бурхливий розвиток мережі Інтернет породив нове поняття – New Media, яке прийнято ототожнювати із сукупністю інформаційних ресурсів мережі та засобів доступу до них. New Media де-факто посідає важливе місце серед інших засобів масової інформації. Проте кожен користувач New Media на власному досвіді “відчуває” один з найбільших парадоксів Інтернету – “корисної інформації в WWW стає все більше, але знайти щось необхідне, визначене все складніше” [1].

Метою нашого дослідження є навчання учнів здійснювати результативний пошук інформації, що потребує від них знань про способи її подання в електронному вигляді, технології зберігання та передачі за допомогою комунікаційної мережі Інтернет.

Учні повинні навчитися орієнтуватися в інформаційному просторі мережі Інтернет, ознайомитися з механізмами пошуку інформації в тематичних каталогах та індексних базах даних, навчитися використовувати інструменти для організації пошуку в базах даних, будувати запити і правильно оцінювати знайдену інформацію, уточнювати пошуковий запит, уміти отримувати потрібну інформацію із першоджерел. При навчанні методів пошуку інформації в Інтернеті спочатку необхідно пригадати основні інформаційні і комунікаційні послуги мережі Інтернет, які є джерелами для одержання інформації.

Учні повинні одержати спочатку загальне уявлення про пошукові служби, з’ясувати їх призначення та структуру. При організації роботи з пошуковою службою задача користувача полягає в поясненні за допомогою спеціальної мови запитів того, що необхідно знайти в Інтернеті, завданням пошукової служби є відображення Web-сторінки з посиланнями на адреси, за якими можна знайти потрібну інформацію.

Необхідно підкреслити, що на правильно сформульований запит в Інтернеті практично завжди можна одержати відповідь. Але при цьому не слід забувати, що питання адресується не людині, а машині, яка за допомогою спеціальної програми аналізує інформацію залежно від занесених до неї алгоритмів пошуку.

Програми, які опрацьовують запити користувача, – це інформаційно-пошукові системи (ІПС). За принципом дії розрізняють кілька видів пошукових служб. Найбільш поширеними є три основних типи: пошукові каталоги, рейтингові системи та пошукові покажчики.

Пошукові тематичні каталоги організовані за тим самим принципом, що й тематичні каталоги великих бібліотек. Як правило, такі каталоги є ієрархічними гіпертекстовими меню з пунктами й підпунктами, які визначають тематику сайтів, адреси яких містяться в цьому каталозі, з поступовим, від рівня до рівня, уточненням теми. Заглиблюючись у тему, можна дійти до списку конкретних Web-сторінок і вибрати той ресурс, який краще підходить для розв’язування конкретного інформаційного завдання користувача.

Сутність ідеї рейтингової системи ґрунтується на тому, що на основній сторінці сервера розташовується список найважливіших тем, усередині кожної з яких організовується список тематичних розділів. Вибравши потрібну тему, клієнт одержує обмежений список Web-вузлів, присвячених цій темі. Поруч із кожним Web-вузлом наводиться оцінка його популярності, яка вимірюється в кількості відвідувань за останню добу.

Принцип роботи з пошуковими покажчиками засновано на ключових словах. Розшукуючи інформацію з певної теми, клієнт повинен дібрати ключові слова, які описують цю тему, і задати їх пошуковій системі як завдання. Пошукова система знаходить у своїх базах даних адреси Web-ресурсів, у яких указані ключові слова, і видає клієнтові Web-сторінку з посиланнями на ці ресурси.

Завдання навчання учнів прийомів роботи з інформаційними джерелами передбачає формування в них мінімуму знань та вмінь, необхідного для усвідомлення обсягу ресурсів, доступних школяру. Значна увага приділяється проблемі складання пошукового завдання, оскільки саме ця стадія багато в чому визначає успішність усієї роботи. Школярі вивчають синтаксис пошукової фрази, що містить булеві оператори, зближення, шаблони, рядки символів, коди полів, а також особливості пошукової фрази, записаної природною мовою.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев А.А. Методические аспекты использования форумов при проведении занятий в Интернете // Информатика и образование. – 2006. – №4. – С. 13-17.

2. Руденко В.Д. Сучасні технології доступу до Інтернету // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – №1. – С. 44-46.

3. Рунов А.В. Современные проблемы Интернет-обучения // Информатика и образование. – 2004. – №5. – С. 70-76.Ірина Івасенко,

5 курсу факультету КТС.

Наук. керівник: ст. викл. Т.В.Волкова
МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Нові стандарти освіти передбачають навчання студентів за модульною технологією [2; 3]. Метою нашої роботи є розробка автоматизованого електронного навчального курсу з дисципліни “Методика професійного навчання” за модульним принципом підготовки. Методична підготовка студентів має бути спрямована на досягнення таких цілей: ознайомлення з сучасною концепцією багатоступеневого неперервного навчання учнів ПТНЗ дисциплін комп’ютерного циклу в умовах інформатизації освіти; формування в них уміння аналізувати професійну діяльність з метою формування змісту освіти, аналізувати стан навчального процесу в професійних навчальних закладах, самостійно розробляти методики, поурочне і тематичне планування, конспекти уроків на основі узагальненого досвіду передової педагогічної діяльності; забезпечення готовності до організації та здійснення обслуговування комп’ютерів і мережевого обладнання комп’ютерних лабораторій [1].

Структура модульної програми курсу представлена у таблиці 1.Таблиця 1

Структура модульної програми курсу


№ залікового модуля

Назва модуля

Разом

Лекції

Практичні

Лабораторні

Сам. роб.

Заліковий модуль 1

Змістовий модуль 1

Інформаційно-комунікаційний

90

8

4

2

16

Змістовий модуль 2

Аналітико-конструктивний

6

4

4

16

Змістовий модуль 3

Діяльнісно-регулятивний

6

4

4

16

Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 4

Формувально-розвивальний

54

6

2

4

16

Змістовий модуль 5

Діагностико-виховний і прогностичний

6

2

2

16

Всього:

144

32

16

16

80

Виконана в повному обсязі лабораторна робота оцінюється в 1 бал, максимальна кількість балів – 16, практична робота оцінюється в 1 бал, максимальна кількість балів – 16, контрольна робота оцінюється в 6 балів, екзамен – у 10.Таблиця 2

Рейтингова оцінка засвоєння студентом навчального матеріалу


Предмет контролю

Всього

Консп.

Практична робота

Лабораторна робота

Самостійна робота

Контрольна робота

1 модуль

56

3

12

10

25

6

2 модуль

34

2

4

6

16

6

Екзамен

10
Всього:

100

5

16

16

40

12

Для забезпечення курсу нами розроблено такі дидактичні засоби: збірник “Навчальний план та програми для підготовки в профтехучилищах кваліфікованих робітників з середньою освітою” з певної професії в галузі автоматизації; збірник “Кваліфікаційні характеристики робітників у галузі автоматизації”; унаочнення у вигляді таблиць для забезпечення лабораторних і практичних робіт; методичні завдання для виконання самостійної роботи.

Розроблений на основі модульної технології автоматизований навчальний курс забезпечить реалізацію принципу цілісної проектованої педагогічної системи, гарантію формування високого рівня професійної компетентності майбутнього фахівця.
ЛІТЕРАТУРА

1. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов. – Х.: ЧП “Штрих”, 2003.

2. Плохий В.С. Инновационный подход к модернизации модульной системы профессионального обучения на основе концепции компетентности // Зб. наук. праць: Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання. – К.: Науковий світ, 2001. – С. 16-28.

3. Яковенко Т.В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення модульної технології: Диc. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Харків, 2006.Денис Мілешко,

4 курс факультету КТС.

Наук. керівник: ст. викл. Т.В.Волкова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ

КОМП’ЮТЕРНОЇ КОНТРОЛЬНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Темпи технологічного і науково-технічного прогресу такі, що велика частка наукової інформації старіє протягом кількох років. Це призвело до створення нових напрямів у розвитку освітньої системи. Інформаційні технології стали основою для неї і базуються на ідеях і концепціях неперервної освіти, яка є однією з найбільш прогресивних ідей сьогодення.

Вивчення досвіду практичного використання комп’ютерних засобів навчання при вивченні математики, фізики та інших навчальних дисциплін свідчить про те, що вони мають певні переваги перед традиційними [1; 2]. У межах виконання курсового проекту з методики професійного навчання було розроблено гіпертекстовий посібник для студентів при вивченні дисципліни “Цифрова техніка” (Рис. 1).

Одним з важливих етапів створення таких педагогічних програмних засобів є питання вибору інструментального середовища, придатного для реалізації основних дидактичних вимог, що висуваються до автоматизованого професійно-адаптованого посібника. Було обрано середовище програмування Delphi6, яке забезпечує гіпертекстову організацію подання інформації.

Метою розробки гіпертекстового посібника є систематизація теоретичних знань студентів для більш поглибленого засвоєння визначень та розуміння принципів дії основних електричних компонентів. Структурно він містить такі пункти меню: теоретичний матеріал; словник термінів з теми; тестові завдання; довідку; список рекомендованої літератури.

Теоретичний блок складається з восьми уроків, кожен з яких містить теоретичний матеріал та практичні завдання. Кожен урок подано у вигляді логічної формули. Словник складається зі списку термінів, пов’язаного з окремим файлом, у якому розшифровується кожне поняття.

Тестовий блок призначено для перевірки знань з теми. На екран виводиться одне запитання і кілька варіантів відповідей. Студент може обрати одну або кілька правильних відповідей. Результат тестування обчислюється за стобальною та п’ятибальною системами.

Довідка містить схематичні умовні позначення етапів уроку, які використовуються при побудові логічної формули уроку.

Рис.1. Вигляд електронного посібника
У цілому, можна з упевненістю сказати, що застосування електронного посібника, безумовно, підвищує рівень знань з предмета, а також істотно підвищує ефективність і об’єктивність контролю знань студентів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Жалдак М.І., Вітюк О.В. Комп’ютер на уроках геометрії: Посібник для вчителів. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000.

2. Сумський В.І. Електронний підручник: сьогодні – реальність, завтра – необхідний підручник // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – №2. – С. 19-24.

Петро Остафійчук,

4 курс факультету КТС.

Наук. керівник: ст. викл. Т.В.Волкова
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Традиційний підручник існує вже понад чотирьох століть і, звичайно, залишається невід’ємною частиною процесу навчання. Але в наш час, коли набирають сили інформаційні технології, неможливо не скористатися необмеженою кількістю переваг, притаманних електронним підручникам [1].

Розроблений нами у процесі курсового проектування електронний підручник із захисту інформації містить теоретичний, практичний блоки та словник термінів. У практичному блоці створено кілька мультимедійних кліпів, які допомагають зрозуміти, яким чином можна вирішувати проблеми безпеки інформації, користуючись сучасними додатками (рис 1).Рис.1. Мультимедійний кліп роботи з антивірусним додатком
Сучасний підручник неможливо уявити також без гіпертекстового середовища та інтерактивного тестування. Але головною особливістю цього проекту є комплексна експертна система, вбудована в програму з метою відстеження всіх дій користувача впродовж навчання. Мається на увазі не тільки реєстрація результатів тестування, але й розрахунок усіх попередніх спроб користувача скласти тест (рис. 2). Розраховані дані подаються системою у вигляді тенденції. Окрім контролю система також слідкує за роботою користувача з лекційним матеріалом, це виражається в реєстрації часу роботи користувача з програмою. Усі дані зберігаються для кожного користувача окремо у спеціальній базі даних.

Це реалізовано за допомогою парольних аутентифікацій. Базу даних можна редагувати за допомогою спеціальної утиліти, яка входить до складу розробленого програмного пакету. Але при інсталяції на учнівські (студентські) комп’ютери краще обирати тільки головний модуль, а редактор профілів потрібен тільки вчителю (керівнику).
Рис.2. Вікно статистики поточного користувача
ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамчук В.С., Вітюк Ю.В., Тютюн Л.А. Комп’ютерний гіпертекстовий посібник з математики для вступників до вищих навчальних закладів // Матеріали науково-практичної конференції “Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищий школі”. – Бердянськ, 2004. – C. 7-9.Дмитро Кучер,

4 курс факультету КТС.

Наук. керівник: ст. викл. Т.В.Волкова
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВОГО ДОВІДНИКА

З МОДУЛЯ “АДРЕСАЦІЯ І СТРУКТУРИЗАЦІЯ IP-МЕРЕЖ”
На сучасному етапі розвитку суспільства об’єм інформації, що накопичує людство, подвоюється кожні десять років. Тому постійно зростаючий об’єм нових знань не відповідає реальним строкам і методикам навчання. А оскільки нові інформаційні технології навчання покликані допомагати у розв’язанні цієї проблеми, то їх упровадження в навчальний процес є закономірним і необхідним. Одним із способів використання нових технологій навчання при вивченні комп’ютерних дисциплін є розробка гіпертекстового довідника. Отже, подання навчального матеріалу у вигляді гіпертекстового довідника є актуальним [2].

Загальні підходи до створення електронних засобів навчання висвітлено у працях А.Гуржія, М.Бурди, Ю.Дорошенка, І.Роберт, О.Співаковського [1; 2; 3; 4].

Зміст і структура гіпертекстового довідника включає: навчальний курс для вивчення теоретичного матеріалу та проведення практичних робіт; тлумачно-термінологічний словник; тест.

Навчальний курс складається з дев’яти уроків, розроблених за даною темою. Кожен урок поданий у формі схеми з основними елементами та темами для вивчення. У свою чергу, елементи на схемі містять посилання на текстові файли, які широко розкривають зміст обраної теми. Словник складається з пошукового вікна, списку запропонованих термінів, та вікна, в якому відображається зміст терміна. Взаємодія між уведеним користувачем значенням у словник і списком термінів, які він містить, відбувається через посилання на файл.

Програма-тест забезпечує перевірку знань учня за даною темою. Тестування передбачає питання за трьома рівнями складності. Вони вибірково обираються програмою за допомогою посилання на файл, який містить питання. У кінці тестування програма-тест підраховує та виводить на екран кількість правильних та неправильних відповідей, а також загальну кількість набраних балів та оцінку.
Рис.1. Вигляд електронного підручника
Розробка і впровадження електронного підручника на гіпертекстовій основі дозволить підвищити ефективність навчального процесу та сприятиме індивідуалізації, диференціації та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка