Товариства з обмеженою відповідальністюСкачати 389.33 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір389.33 Kb.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Загальних зборів

засновників (учасників)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


«_____________ _________ ___________»

від ______ січня 2014 року

Протокол №1/2014

ЗАРЕЄСТРОВАНО"СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«_____________ _________ ___________»
м. Київ2014
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю „_____________ _________ ___________” є Товариством, заснованим у встановленому Законом порядку.


Засновниками (учасниками) Товариства є:


1. Громадянка України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;

2. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;

3. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;

4. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;

5. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________.Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________ _________ ___________” (надалі - Товариство) діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також цього Статуту (при цьому в регулюванні діяльності Товариства перевага надається чинному законодавству України).

1.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

1.3. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.4. Товариство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє персональні дані. Товариство є володільцем бази персональних даних співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товаристві. Обробка персональних даних Товариства здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення бази персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону. Обробкою персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариства його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

1.5. Товариство самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.6. Товариство може бути учасником інших господарських товариств; створювати спільні, малі та дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.7. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

1.8. Найменування Товариства.

1.8.1. Повне найменування Товариства:українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________ _________ ___________»;

російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «_____________ _________ ___________»;

англійською мовою: limited liability company «_____________ _________ ___________».

1.8.2. Скорочене найменування Товариства:українською мовою – «_____________ _________ ___________ТОВ;

російською мовою – «_____________ _________ ___________», ООО;

англійською мовою – «_____________ _________ ___________», LTD.
1.9. Місцезнаходження Товариства: _________, ______________, м. Київ, вул. _____________, буд. _____, кв. _______.

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТА ТОВАРИСТВА
2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

  2.2.1. РЕКЛАМА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, організація власної телерадіокомпанії;

- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;

- видавництво рекламно-інформаційних матеріалів;

- інші види видавничої діяльності;

- видання довідників і каталогів;

- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств і організацій.

2.2.2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІІ:

- видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; видання програмного забезпечення);

- виробництво кінофільм та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;

- діяльність у сфері мовлення (в т.ч. радіо- та телевізійного мовлення);

- телекомунікації (електрозв'язок, діяльність у сфері дротового та бездротового, супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку);

- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;

- надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг).

2.2.3. ОПЕРАЦІІ 3 НЕРУХОМИМ МАЙНОМ:

- операції з нерухомим майном (купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду тощо).2.2.4. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;

- наукові дослідження та розробки (дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері суспільних і гуманітарних наук);

- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань із метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;

- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;

- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки;  • інша професійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу);

- ветеринарна діяльність.

2.2.5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (вирощування однорічних і дворічних культур, багаторічних культур; відтворення рослин; тваринництво; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг);

- лісове господарство та лісозаготівлі (лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих не деревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві);

- рибне господарство (рибальство та рибництво (аквакультура)).2.2.6. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ:

- добування кам'яного та бурого вугілля;

- добування сирої нафти та природного газу;

- добування металевих руд (добування залізних руд та руд кольорових металів);

- добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів (добування каменю, піску та глини, корисних копалин та розроблення кар'єрів);

- надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів (надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів).2.2.7. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:

- виробництво харчових продуктів (виробництво м'яса та м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для тварин);

- виробництво напоїв;

- виробництво тютюнових виробів;

- текстильне виробництво (підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів);

- виробництво одягу (виробництво одягу; виготовлення виробів із хутра; виробництво трикотажного та в'язаного одягу);

- виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття);

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (лісопильне та стругальне виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння);

- виробництво паперу та паперових виробів (виробництво паперової маси, паперу та картону);

- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення);

- виробництво коксу та продуктів нафто перероблення;

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної продукції, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів, іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон);

- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

- виробництво гумових і пластмасових виробів;

- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (виробництво скла та виробів зі скла, вогнетривких виробів, будівельних матеріалів із глини, іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань);

- металургійне виробництво (виробництво чавуну, сталі та феросплавів, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, іншої продукції первинного оброблення сталі; виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів; лиття металів);

- виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів, крім котлів центрального опалення, виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення, інших готових металевих виробів);

- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (виробництво електронних компонентів і плат, комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування, магнітних і оптичних носіїв даних);

- виробництво електричного устаткування (виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури, батарей і акумуляторів; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, електричного освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів та іншого електричного устаткування);

- виробництво інших машин і устаткування (виробництво машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування для сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших машин і устаткування спеціального призначення);

- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів);

- виробництво інших транспортних засобів (будування суден і човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу, повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, військових транспортних засобів; виробництво інших транспортних засобів);

- виробництво меблів;

- виробництво іншої продукції (виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, виробництво іншої продукції);

- ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування);

2.2.8. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВ1ТРЯ:

- виробництво електроенергії (експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел);

- передача електроенергії (експлуатацію систем передачі електроенергії від місця виробництва до пунктів розподілення);

- розподілення електроенергії (експлуатацію розподільчих систем (які включають лінії електропередач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача);

- торгівля електроенергією (продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи, контроль подачі електроенергії та пропускної здатності);

- виробництво газу, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (виробництво газу та розподілення природного або синтетичного газу споживачам через систему місцевих (локальних) газопроводів. Діяльність продавців газу або посередників у цій сфері, що беруть участь в організації продажу природного газу через розподільчі системи, що їх експлуатують інші особи, також віднесені до цієї групи. Експлуатація магістральних газопроводів, прокладених на далекі відстані і з'єднують виробників газу із його споживачами, або прокладених між міськими центрами, не включені до цієї групи і відносяться до діяльності з транспортування газу;

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей виробництво та розподілення охолодженого повітря, виробництво;

- розподілення охолодженої води з метою охолодження, виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження)2.2.9. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ 3 ВІДХОДАМИ:

- забір, очищення та постачання води;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- збирання, оброблення й видалення відходів;

- відновлення матеріалів (експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації);

- інша діяльність щодо поводження з відходами.2.2.10. БУДІВНИЦТВО:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).2.2.11. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ:

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів);

- оптова торгівля (оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля);

- роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках);

- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- неспеціалізована оптова торгівля;

- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

2.2.12. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей: трубопровідний транспорт);

- водний транспорт (пасажирський, вантажний морський та річковий транспорт);

- авіаційний транспорт (пасажирський, вантажний авіаційний та космічний транспорт);

- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- поштова та кур'єрська діяльність.2.2.13. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ:

- тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування);

- діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями);

2.2.14. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- надання фінансових послуг (грошове посередництво; діяльність холдингових компаній: створення трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів; надання інших фінансових послуг);

- страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення (страхування; перестрахування; недержавне пенсійне забезпечення);

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;

- надання інформаційних послуг;

- агентства нерухомості;

- страхування життя;

- інші види страхування (страхування від нещасних випадків та пожежі, страхування здоров'я, туристичне страхування, страхування майна, страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, страхування на випадок фінансових ризиків і втрат, страхування загальної цивільної відповідальності та ін..);

- перестрахування;

- надання допоміжних комерційних послуг;

- надання іншої соціальної допомоги;

- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

- інші види видавничої діяльності;

- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

- діяльність страхових агентів і брокерів;

- рекламні агентства;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

- діяльність туристичних агентств;

- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- організування інших видів відпочинку та розваг.2.2.15. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами);

- діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами);

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки;

- обслуговування будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг);

- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; організація конгресів і торговельних виставок; надання інших допоміжних комерційних послуг).

2.2.16. ОСВІТА:

- освіта (дошкільна, початкова, середня, вища та інші види освіти; допоміжна діяльність у сфері освіти).2.2.17. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ:

- охорона здоров'я (діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я);

- надання послуг догляду із забезпеченням проживання (діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання);

- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.2.2.18. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК:

- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

- функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

- організація азартних ігор;

- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

- діяльність концертних та театральних залів, театральна та інша мистецька діяльність; інша видовищно-розважальна діяльність, а також діяльність ярмарок та атракціонів.2.2.19. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ:

- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, в т.ч. обладнання зв'язку;

- надання інших індивідуальних послуг;

- реставраційна діяльність.2.2.20. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності, з врахуванням положень Розділу 8 цього Статуту.


2.3. Товариство має право здійснювати також інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
2.4. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).
3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
3.1. Статутний капітал Товариства поділений на частки та відповідає вартості вкладів його учасників. Вартість однієї частки становить _______,00 (_________ _________) гривень, що відповідає 1 відсотку вартості Статутного капіталу та одному голосу.

3.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників шляхом внесення власних грошових коштів або майна створюється Статутний капітал у розмірі ______________ (_____________ тисяч) гривень 00 копійок.

Вклади учасників у Статутному капіталі Товариства складають:

Прізвище, ім’я та по-батькові Засновника (Учасника)

Сума внеску, грн.

Часток у статутному капіталі Товариства, %


Всього
100

3.3. Учасники можуть здійснювати свої вклади до Статутного капіталу у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей та майнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність, іншим майном, яке може бути передане в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, на його вимогу видається свідоцтво Товариства.

3.4. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватись лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів в повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

3.5. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Внесення змін у Статутному капіталі Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів засновників (учасників) Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Статутом.

3.6. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства підлягає відображенню в установчих документах Товариства; при цьому такі зміни підлягають державній реєстрації (поряд з іншими змінами та доповненнями до установчих документів) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.7. Статутний капітал Товариство формує протягом одного року з моменту державної реєстрації.

Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності в порядку, передбаченому законодавством України.

4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками, продукції та послуг, які вироблені Товариством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане (набуте) на підставах, передбачених законодавством.

4.2. Джерелами формування власності Товариства є:

- внески учасників Товариства;

- кредити банків та інших кредиторів;

- доходи, одержані від цінних паперів;

- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт та послуг;

- інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. У Товаристві утворюється Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу.

Резервний (страховий) фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких встановлюється Загальними Зборами засновників (учасників) і не може бути менше 5 відсотків від суми чистого прибутку.

За рішенням Загальних Зборів засновників (учасників) у Товаристві формуються й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених цим Статутом.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
5.1. Учасниками Товариства є його засновники, а також інші особи, яких введено до його складу в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом; які висловили бажання брати участь у реалізації завдань, передбачених Статутом Товариства, визнають і виконують його, а також внесли свій вклад, визначений рішенням Загальних Зборів засновників (учасників).

5.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

- брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди);

- вийти в установленому порядку з Товариства;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з річними балансами, звітами, протоколами зборів.

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати Статут, а також рішення Загальних Зборів засновників (учасників);

- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;

- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер.

5.4. Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному або декільком учасникам Товариства, а також третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, що її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому порядку за згодою (домовленістю) між учасниками.

Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після внесення вкладу учасником, що передає її, в повному обсязі. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, які належали учаснику, що передав цю частку (її частину).

5.5. Учасник Товариства, що систематично не виконує або виконує неналежним чином обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню завдань Товариства, може бути виключений зі складу учасників Товариства в порядку, встановленому законодавством.

5.6. Учасник Товариства вправі звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних Зборів учасників, яке винесене з порушенням вимог чинного законодавства або цього Статуту.

5.7. Порядок переходу частки (її частини) учасника до спадкоємців, або до правонаступників або до самого Товариства в частині, неврегульованій цим Статутом, регулюється чинним законодавством.
6. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
6.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні Збори засновників (учасників) (далі – Збори учасників). Вони складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними, або призначаються на певний термін.

Учасник вправі у будь-який час замінити або відкликати свого представника, сповістивши про це інших учасників не пізніше як за 5 днів після прийняття рішення про заміну або відклик представника, але в будь-якому випадку сповістити про це завчасно до проведення зборів учасників, щодо участі в котрих учасник уповноважує нового представника.

Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах учасників іншому учаснику або представникові іншого учасника.

Учасник має кількість голосів на засіданнях Загальних Зборів учасників відповідно його частці у Статутному капіталі, яка визначена Статутом.

Збори учасників обирають Голову та секретаря Зборів.

6.2. До виключної компетенції Загальних Зборів учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;

б) внесення змін і доповнень до Статуту;

в) створення та відкликання виконавчого органу Товариства та членів ревізійної комісії Товариства;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, враховуючи його філії, дочірні підприємства, та представництва, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень, прийняття рішення про участь в якості учасника інших господарських товариств, спільних та інших підприємств, об'єднань підприємств;

е) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб – виконавчого органу Товариства;

ж) затвердження внутрішнього регламенту, правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

з) затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

і) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, який вибуває;

к) виключення учасника зі складу Товариства;

л) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, а також припинення діяльності філій, представництв інших відокремлених підрозділів;

м) вирішення питання про прийняття нових учасників до Товариства;

н) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу Товариства.

Рішення про визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, про ліквідацію товариства та про виключення учасника зі складу Товариства, вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Учасник товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами учасників товариства питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

6.3. Загальні Зборів учасників вважаються повноважними, якщо в них беруть участь учасники (або їх представники), що мають більше 60 відсотків голосів.

Брати участь у засіданнях Загальних Зборів учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, які не є учасниками Товариства.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

У випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі повістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

Голова Загальних Зборів учасників організує ведення протоколу засідань Загальних Зборів учасників. Книга протоколів має бути в будь-який час надана учасникам. На їх вимогу повинні надаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

6.4. Загальні Збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Збори учасників Товариства скликаються Головою у разі, якщо того вимагають інтереси Товариства в цілому. Збори можуть бути скликаними на вимогу виконавчого органу.

Про проведення засідань Загальних Зборів учасників учасники Товариства повідомляються письмово рекомендованим листом, або іншим чином, як вирішать Збори учасників, із зазначенням часу та місця проведення засідань та порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менше як за 30 днів до дня скликання Зборів учасників. Учасникам повинна надаватись можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним засідання Зборів учасників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх учасників.

6.5. Виконавчим органом є Директор.

Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Зборів учасників.

Директор підзвітний Зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників.

Директор діє від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

6.6. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами. Укладення директором угод (крім угод про виконання робіт або надання послуг Товариством) на суму понад 50000 (п’ятдесят тисяч) грн. вимагає попереднього схвалення загальними Зборами засновників (учасників);

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Товариства;

- призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, у суді та господарському суді, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами;

- надає довіреність для представництва прав та інтересів товариства в межах делегованих повноважень представникам.

6.7. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією, що обирається Зборами учасників у складі 3-х чоловік строком на 3 роки.

Перевірка діяльності Директора здійснюється за дорученням Загальних Зборів учасників Товариства, за власною ініціативою, а також на вимогу окремих учасників. Ревізійна комісія вправі вимагати від будь-яких посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних документів, бухгалтерських та інших відомостей, а також особистих пояснень посадових осіб та окремих працівників.

Ревізійна комісія зобов'язана поставити вимогу про скликання позачергових засідань Загальних Зборів учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства чи при виявленні зловживань з боку її посадових осіб.
7. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
7.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи та послуги Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

7.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

7.3. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

7.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

7.5. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

7.6. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.


8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
8.1. Товариства самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

8.2. Товариство для здійснення зовнішньоекономічної діяльності може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

8.3. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

8.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.


9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ

РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА
9.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Статутом.

9.2. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

9.3. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.

9.4. Для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові і соціально-побутові пільги.

9.5. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.
10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА
10.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів учасників Товариства (в тому числі для формування фондів, створених в Товаристві).

10.2. Збитки, що виникли в результаті діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів Товариства, а при нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.


11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
11.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його ліквідації:

11.1.1. За рішенням Загальних Зборів учасників;

11.1.2. За рішенням суду, в тому числі при банкрутстві;

11.1.3. В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

11.2. Припинення діяльності Товариства може відбуватися також шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу тощо). Реорганізація може мати місце за рішенням вищого органу Товариства - Зборів учасників. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства, що реорганізується, переходить до його правонаступників.

11.3. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені чинним законодавством України щодо господарських товариств.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторів щодо задоволення майнових претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

11.5. Грошові кошти Товариства, враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, що працюють на умовах найму, виконанню зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства відповідно їх часткам у Статутному капіталі після публікації інформації про його ліквідацію у строк, встановлений чинним законодавством.

Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариством, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею учасникам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.
ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):
___________ ____________ _____________ _________________________
___________ ____________ _____________ _________________________
___________ ____________ _____________ _________________________
___________ ____________ _____________ _________________________
___________ ____________ _____________ _________________________
Місто Київ, Київська область, Україна, _______________________січня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, ____________ ______________ ____________Директор Товариства з обмеженою відповідальністю “_____________ ________________ ____________ засвідчую справжність підписів Засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю _____________ ________________ ____________”:_____________ ______ __________, _____________ ______ __________, _____________ ______ __________, _____________ ______ __________, _____________ ______ __________ в Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю “_____________ ______ __________”.
Директор ________________ __.__._____________


Прошито й пронумеровано

14 ( чотирнадцять ) аркушів

Директор __________.__. ____________


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка