Трудове навчанняСторінка1/5
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВЧОГО, 1-4 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯПідготовчий, 1-4 класи
Укладач: Чеботарьова О.В. кандидат педагогічних наук, ст. наук. співробітник лабораторії олігофренопедагогіки

Київ - 2014


Пояснювальна записка

Програму «Трудове навчання» для початкової школи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (2013 р.), з урахуванням нового типового навчального плану для початкової ланки школи (2014 р), програми з трудового навчання для дітей з розумовою відсталістю (2004 р.), пізнавальних можливостей учнів, які навчаються у спеціальних закладах для дітей з розумовою відсталістю.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, освітня галузь “Технології” в молодших класах спеціальної школи для дітей з розумовою відсталістю реалізується через зміст навчального предмету “Трудове навчання”.

Трудове навчання є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого професійно-трудового навчання.

Метою “Трудового навчання” в початковій школі для дітей з розумовою відсталістю є формування і розвиток в межах пізнавальних можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм вирішувати предметно-практичні та побутові задачі, виконувати доступні види діяльності, пов’язані з найпоширенішими галузями народного господарства.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних загальноосвітніх та корекційно-розвивальних завдань.До загальноосвітніх завдань відносяться:

 • ознайомлення школярів з основами трудового процесу;

 • формування техніко-технологічних знань, умінь та навичок трудових дій з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

 • розвиток пізнавальних здібностей, формування елементів графічної грамоти;

 • набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школи доступними основами технологій;

 • виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Корекційно-розвивальні завдання спрямовуються на забезпечення:

 • пізнавального розвитку (формування явлень про послідовність та поетапне виготовлення виробу з опорою на зразок та предметно-інструкційну карту; розв’язування в процесі трудової діяльності пізнавальних задач в наочно-дійовому та наочно-образному плані; формування умінь виконувати завдання на основі словесної інструкції з опорою на наочність, дотримання етапів діяльності (аналіз, планування та організація виготовлення виробу, самоконтроль);

 • мовленнєвого розвитку (на основі використання техніко-технологічної термінології у процесі розвитку зв’язного мовлення, формування умінь давати вербальний звіт про власну діяльність у вигляді фіксуючого, супроводжуючого та плануючого мовлення);

 • сенсомоторного розвитку (формування умінь визначати форму, розмір, колір, розташування деталей предметів та їх властивостей, предметів на основі зорової, тактильної, слухової чутливості; розвиток дрібної моторики; навичок вправно володіти інструментами під час виконання практичних завдань);

 • особистісного розвитку (формування позитивного ставлення до праці, готовності доводити виконання трудового завдання до завершення; усвідомленої учбово-практичної діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших важливих для праці якостей особистості).

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться формуванню життєвої компетентності учнів, яка розглядається як здатність застосовувати на практиці знання, досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті у процесі навчання та комплексної реабілітації.

Добір змісту трудового навчання для спеціальної школи здійснюється з урахуванням особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів, на основі принципів достатності (необхідності) для навчання праці і корекції розвитку розумово відсталих дітей з метою їх підготовки для самостійного життя та доступності для сприймання і засвоєння цією категорією дітей.

Реалізація освітніх та корекційно-розвивальних завдань пропонується здійснювати в процесі навчання видів праці за розділами: робота з різними видами матеріалів (пластиліном, глиною, солоним тістом; природними, текстильними матеріалами, папером), сільськогосподарські роботи; конструювання.

Ознайомлення учнів з елементами комп’ютерної грамоти має наскрізний характер і передбачає первинне ознайомлення з основними частинами комп’ютера (ноутбука) у процесі вчительської презентації до уроку, демонстрації на комп’ютері виробів з різних матеріалів, використання фотографій та малюнків об’єктів праці. Можливим є виділення кількох годин для ознайомлення з елементами комп’ютерної грамоти у 3-4 класах за умов достатнього пізнавального розвитку учнів, наявності комп’ютера (ноутбука) у класі, підготовленості педагога. Це сприятиме формуванню первинних уявлень про комп’ютер (ноутбук) та створить підґрунтя для вивчення курсу інформатики у 5 класі.

Передбачений окремий розділ «Конструювання» здійснюється на основі використання різних видів конструкторів та матеріалів, з використанням дидактичних ігор та вправ.

Засвоєння навичок самообслуговування відбувається у процесі дотримання під час уроків з трудового навчання санітарно-гігієнічних норм та вимог, правил організації робочого місця. Базові навички самообслуговування відпрацьовуються під час виховних годин, на уроках соціально-побутового орієнтування, починаючи з підготовчого класу.

Навчальна програма подається у вигляді таблиці, де в першій колонці наводиться зміст навчального матеріалу, який складається з основних компонентів: техніко-технологічних відомостей, трудових операцій та орієнтовних об’єктів виготовлення. Слід зазначити, що перелік трудових операцій, об’єктів виробів є орієнтовним і може варіювати залежно від пізнавальних можливостей учнів, матеріально-технічного забезпечення школи, регіональних традицій.

Відповідно до дібраного змісту трудового навчання наводяться навчальні досягнення учнів, тобто ті знання та вміння, якими вони мають опанувати в результаті засвоєння навчального матеріалу.

Для дітей з помірною розумовою відсталістю зміст навчання добирається індивідуально, навчальні досягнення виокремлено під спеціальним позначенням - *. В кінці кожного року навчання подано орієнтовні навчальні досягнення (для дітей з легкою розумовою відсталістю) та стан сформованості життєвої компетентності (для дітей з помірною розумовою відсталістю).

У третій колонці, спрямованість корекційно-розвивальної роботи, виділяються основні напрями роботи вчителя, які передбачають пізнавальний, мовленнєвий, сенсомоторний та особистісний розвиток учнів у процесі вивчення розділів та тем.

Вчитель може самостійно розподілити години між розділами програми для кожного класу залежно від інтересів учнів, їх психофізичних можливостей, матеріально-технічної бази школи. Враховуючи матеріально-технічні можливості школи, регіональні виробничі та національні традиції, в процес трудового навчання можна вводити альтернативні розділи за рахунок резервних годин. Також цей час можна розприділити на вивчення певного розділу, тем та практичних робіт, які викликають в учнів труднощі та потребують додаткового часу; для проведення екскурсій та цікавих бесід з метою первинного ознайомлення з професіями.

Змістом навчальної програми передбачено систематичне повторення як теоретичного, так і практичного матеріалу з метою його закріплення. Рекомендується спрямовувати учня на обов’язкове застосування набутих знань (догляд за рослинами, санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеки праці та ін.) у його повсякденній життєдіяльності.

У процесі трудового навчання вчитель максимально застосовує свій творчий потенціал та значну увагу має приділяти підтримці позитивної мотивації в учнів, усвідомленості ними техніко-технологічних знань, умінь та навичок, формуванню життєвої компетентності школярів.


Підготовчий клас

(70 год., 2 год. на тиждень)


№ п/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи


1.

1

Вступ

Місце праці та професії в житті людини. Правила організації робочого місця на уроці.

Ознайомлення з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями.

Загальні правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог на уроках. Демонстрація виробів, виготовлених учнями у попередні роки.


Практична робота. Практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи, правилами поведінки з ними.


Учень:
- має елементарне уявлення про види робіт, інструменти, матеріали на уроках трудового навчання;

- *ознайомлений з правилами техніки безпеки та санітарно-гігієнічними вимогами.Формування інтересу до виконання дій з різними видами матеріалів.

Формування уявлень про значення трудової діяльності в житті людини.
Виховання охайності у процесі організації робочого місця.2.

24

Робота з глиною та пластиліном (солоним тістом)

1) Техніко-технологічні відомості.

Ознайомлення з властивостями пластиліну (пластичність, пом’якшення при розминанні, затвердіння на холоді).

Властивості пластиліну: можна розминати руками, розкочувати, відщипувати, вдавлювати, відрізати, витягувати, з'єднувати один з одним.
Кольори пластиліну (глини).
Техніка користування пластиліном, глиною, тістом.

Санітарно-гігієнічні вимоги і норми.

Застосування глини та пластиліну.

Вироби із пластиліну та глини, солоного тіста (посуд, іграшки).
Учень:

- має уявлення про властивості пластиліну, глини, солоного тіста;


- *називає (показує) об'єкти праці з пластиліну, глини за запитаннями вчителя;

- намагається розрізняти кольори пластиліну з допомогою вчителя;

- *називає (показує) посуд, іграшки, зроблені із пластиліну, глини, солоного тіста за запитаннями вчителя;
Формування організаційних умінь навчально-практичної діяльності: розташовувати матеріали та інструменти на парті (пластилін, підкладна дошка).
Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета – виявлення властивостей пластичних матеріалів.

Формування уявлення про пластилін і глину.


2) Трудові операції.

Поділ цілого шматка пластиліну (глини, солоного тіста) на частини.

Розминання, відщипування, розкочування пластиліну долонями на підкладній дошці та між долонями.

Скочування, сплющування між долонями. Вдавлювання поверхні. Примазування.

Витягування між долонями.

Зліплювання кінців паличок.

Згинання країв.

З'єднання частин (щільно притискувати одну частину до другої).

-*має (елементарні) уявлення про трудові операції з пластиліном;
- ділить шматок пластиліну на частини за показом;
- виконує трудові операції за наслідуванням та допомогою вчителя;
- з'єднує частини пластиліну притискуванням;
- *виконує елементарні трудові операції під контролем вчителя;


Формування діяльності на основі розвитку рухів пальців рук, дрібної моторики в процесі виконання трудових дій з пластиліном: розминання, розкачування, сплющування та ін.
Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами дій: розкочувати, вдавлювати та ін.

Розвиток пам'яті на основі запам'ятовування дій з пластиліном.

3) Об'єкти виготовлення.
Предмети круглої, овальної форми: (кульки, м'ячики (великі, маленькі, однакові), овочі та фрукти.

Картинки-мозаїки з маленьких кульок.

Картинки з розкачаних паличок пластиліну на картоні: паркан, драбинка, ялинка, сонечко тощо.

Гриби, бублики та ін.-*розрізняє (показує) предмети виготовлення за запитаннями вчителя;


- виготовляє разом з учителем палички, кульки, предмети круглої та овальної форми;
-*виготовляє вироби з пластиліну із значною допомогою вчителя;
- викладає за наслідуванням геометричні фігури з пластиліну (солоного тіста).


Розвиток мовлення на основі

збагачення словника назвами трудових операцій та назв об'єктів виготовлення.

Розвиток просторових уявлень, уваги.
Виховання особистісної якості охайності в роботі.
Розвиток дрібної моторики під час виконання трудових операцій з пластиліном.


3.

8

Робота з природними матеріалами


 1. Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали: листя, квіти, насіння, плоди дерев – каштани, горіхи, жолуді, шишки тощо.

Властивості природних матеріалів: форма, колір, величина, твердість чи м'якість, крихкість.
Використання природних матеріалів (залежно від місцевих умов).


Учень:
-*називає (показує) природні матеріали за запитаннями вчителя: Що це? “Як називається?”;
- має уявлення про властивості природного матеріалу;
- *вибирає природний матеріал за видами, формою, розміром, кольором з допомогою вчителя;

-*розпізнає природні матеріали з допомогою вчителя;Розвиток мислення на основі уміння класифікувати природні матеріали за видами (квіти, плоди, листя).
Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета: дотику (поверхня тверда, м'яка, гладенька), розпізнавання та називання природних матеріалів.

Розширення уявлення про природні матеріали.

 1. Трудові операції.

Збирання природного матеріалу.

Розрізнення природного матеріалу за видом, формою, розміром, кольором.

Способи з’єднання окремих деталей; особливості наклеювання листя на картон; правила безпеки та гігієни при роботі.

Створення простих композицій з природних матеріалів за зразком.-*збирає, розкладає природні матеріали за видом, формою, розміром за допомогою та вказівкою вчителя;


- викладає композиції з природного матеріалу за наслідуванням дій учителя;


Розвиток мислення на основі уміння порівнювати та класифікувати природний матеріал за видами, формою, розміром, кольором.
Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу при складанні композицій. 1. Об'єкти виготовлення.

Виготовлення аплікацій з природних матеріалів з використанням клеєного способу з’єднання.

Аплікації з листя та квітів на картоні.

Аплікації з використанням насіння соняшника, гарбуза, клену, квасолі, (ракушок) та інших матеріалів (за вибором вчителя).
Різні композиції з природного матеріалу за зразком.- створює елементарні аплікації за зразком та допомогою вчителя;

- *викладає композиції з листя, квітів, насіння та ін. з допомогою вчителя;

Формування позитивного ставлення до праці.


Розвиток дрібної моторики, зорово-моторної координації.4.

25
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка