Творчий проектСкачати 222.95 Kb.
Дата конвертації20.03.2016
Розмір222.95 Kb.

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТРозвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій

Підготувала:

вчитель математики

Бурега Наталія Георгіївна,

спеціаліст вищої категорії,

старший вчитель

Чернівецької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 38

Чернівці, 2012

ЗМІСТ 1. Вступ.

 2. Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій.

2.1. Інновація. Інноваційні технології.

2.2. Творча особистість.

2.3. Роль інноваційних технологій у розвитку творчої особистості на

уроках математики ( з досвіду роботи вчителя).

3. Висновок.

4. Література.Вступ

Повноцінними є тільки ті

знання, які дитина здобула

власною активністю

Йоганн Песталоцці
Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку математики є впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційних технологій.

Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя людини. Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до використання нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.

Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.

Уроки математики – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Василь Сухомлинський у книзі « Сто порад учителю» писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…». Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

Інновації. Інноваційні технології

Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації  інновація  означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу . Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів».

Нове у педагогіці - це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти.

Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована освіта. Вона  базується на таких засадах:

•       дитина в школі - повноцінна особистість;

•       метою освіти є становлення особистості;

•       педагогічні відносини базуються на принципах гуманізації і

демократизації;

•       учень є суб'єктом навчальної діяльності;

•       талановитою є кожна дитина;

•       в основі навчання лежить позитивна Я-концепція особистості;

•       навчання на основі успіху, відмова від примушування.

Таким чином, можемо виділити спільні ознаки методик і технологій, які забезпечують реалізацію принципів особистісно-орієнтованої освіти:

       1)     своєю метою вони проголошують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду;

        2)     створюються умови для реалізації та самореалізації особистості;

       3)     забезпечується суб'єктність учня за рахунок можливості впливу на хід діяльності (вибір змісту, засобів, методів, форм навчання);

        4)     навчання будується на принципах варіативності;

        5)     кінцевим продуктом є не лише здобуття знань, вироблення умінь і навичок, а й формування компетентностей.

До інноваційних технологій можна віднести: • Групова (колективна) технологія навчання передбачає організацію навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями (взаємонавчання) у групах. Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками, може бути постійною і мобільною.
 • Ігрові технології навчання. Технології ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.

Види ігор:

•       навчальні, тренувальні, узагальнюючі;

•       пізнавальні, виховні, розвиваючі;

•       репродуктивні, продуктивні, творчі. • Інтерактивне навчання. В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун. Інтерактив (від анг.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

 • Мультимедійна технологія , в якій об'єднаються текстова, графічна, аудіо - та відеоінформація, анімація. Це педагогічна технологія забезпечує учневі розвиток його мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, уміння здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною діяльністю. Нова парадигма полягає в тому, що учень має вчитися сам. а вчитель - здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати. Як принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, чути, читати.

 • Проектна технологія . Цілі і завдання проектної технології:

 • Не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовуючи їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

 • Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;

 • Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння роботи висновки.

Творча особистість

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу. Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтністю видів обдарованості, зокрема віковою та прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти.

Працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися. Крім того, вчителеві важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, вчитель використовує такі творчі методи:

- стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

- заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

- переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;

- заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності;

- виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;

- надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Адже обдарований учень починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю). Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

Роль інноваційних технологій у розвитку творчої особистості на уроках математики

( з досвіду роботи вчителя )

На кожному уроці важливим є опанування математичним матеріалом, що не можливо без поєднання самого предметного матеріалу з продуктивними інноваційними технологіями. Адже критичність мислення формується під час опрацювання інформації, розв’язування задач, проблем, оцінювання ситуації, вибору раціональних способів діяльності на уроках. Тож розвивати творчі компетентності учнів на уроках можна слідуючи тільки, коли: складне зробити простим, просте зробити звичним, звичне зробити приємним.Складові ефективності й успішності уроку:

Глибокі теоретичні    + ретельне планування   + творчий підхід


          знання                        та підготовка уроку           учителя

Орієнтовна структура уроку

із застосуванням інтерактивних технологій • Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до теми  Мотивація

  • коротка розповідь

  • бесіда

  • Мозковий штурм

  • МікрофонОголошення теми та очікуваних результатів

Забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності під час заняття
 • Дати інформацію для опрацювання за короткий час

  Надання необхідної інформації

  • міні-лекція

  • читання тексту підручника

  • робота з додатковим матеріалом (наочності, презентації, картки)

Засвоєння навчального матеріалу

 • інструктування учнів щодо правил дії та часу

 • об’єднання в групи

 • виконання завдання

 • презентація роботиІнтерактивна вправа
Усвідомлення отриманих результатів

 • індивідуальна робота/ в парах/

в групах

 • усна розповідь

 • письмовий звіт

 • колективне обговорення

Рефлексія результатів
 • Підбиття підсумків засвоєних знань, пошук проблеми, планування перспективи та корекції

  • описовий коментар зробленого

  • знайти причини прогалин

  • розробити перспективні завдання щодо їх подоланняПідсумки

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалити їх, щоб вони стали творчими. Завдання учителя - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

Що таке творча особистість? Як її виховати?Які методи і технології треба використовувати на уроках, щоб допомогти учневі знайти себе, свій творчий потенціал?

Одним з найефективнішим засобом досягнення мети, на мою думку, є інтерактивні технології навчання. Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, сприяє розвитку творчої особистості. Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інтерактивних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати ту модель, де уроком учитель лише керує , а творять урок самі учні.

Пропоную кілька прийомів, які я використовую на уроках залежно від віку учнів, матеріалу, теми, особливостей класу. Усі запропоновані прийоми народжувалися поступово протягом багатьох років роботи, частина з них запозичена з досвіду роботи інших учителів, частина із книг, методичних посібників, Інтернету. Вони пройшли перевірку часом, подобаються учням і мені, як учителеві.Привітання. Як багато значить, з яким настроєм ти заходиш в клас, привітаєшся з учнями: чи в прозі, чи віршем, той позитив, який ми можемо передати учням. Початок будь-чого – це пролог, прелюдія, увертюра до опери чи балету. Це створення трампліну, від якого можна відштовхнутися в русі. Початок прокладає шлях, створює умови щодо попередньої роботи.

Приклади привітань на початку уроку:

 1. Доброго ранку, доброго дня!

Доброго - вчора,сьогодні, щодня!

Кожній дитині щастя бажаюДоброго ранку, доброго дня!

 1. Доброго ранку! Доброго дня!

Бажаю Вам здоров’я й добра!

 1. Бажаю всім доброго ранку, гарного настрою, і вдалого дня !

 2. Добрий день! В добрий час!

Рада, діти, бачить вас!

 1. Добрий день вам, добрі люди!

Хай вам щастя – доля буде,

Не на день, і не на рік,

А на довгий-довгий вік!
Відкриваємо «скриньку мудрості» , що замінює організаційний момент. Головна функція — створення сприятливого мікроклімату для творчості. Один з підходів до організації — обговорення девізу уроку, а найчастіше — «крилатих фраз», які можуть не бути пов'язані з темою уроку. Активізує спілкування не тільки вчителя й учнів, а особистостей.

Наприклад:


 1. ”Знати – це означає насамперед уміти користуватися знаннями”

В.О.Сухомлинський

 1. Думати швидко, виконувати чітко.

Творчо працювати, каліграфічно писати.


 1. Думай, пробуй, шукай! Буде важко – не зітхай!

 2. Міркуємо - швидко, відповідаємо - правильно

Мотивація навчальної діяльності.

Математика більшості дітям дається нелегко. Для таких учнів залучення до загальнолюдської культури – дуже слабкий, мало дієвий мотив навчання. А якщо в учня немає мотивів вивчати математику або ці мотиви слабкі, його навчання перетворюється на безцільну муку. Усунути цю причину можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви учіння. Учні мають усвідомлювати, що матеріал, який вивчається на уроках математики, знадобиться їм не лише для розвитку їхньої загальної культури, а й безпосередньо у практичній діяльності.

В своїй роботі я використовую такі методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів:


 • Створення на уроці ситуації успіху.

 • Використання наочності.

 • Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні.

 • Використання історичного матеріалу.

 • Застосування нового математичного факту.

 • Використання спостережень, наслідування, виміру, експерименту.

 • Використання відкритої інформації на уроках математики.

 • Використання практичних задач.

Наприклад, прийом «Асоціативний кущ» - розвиває варіантність мислення, здатність установлювати всебічні зв'язки й відносини досліджуваної теми. Використовую на початку вивчення теми з метою актуалізації знань та вкінці – для систематизації знань, на етапах актуалізації і рефлексії, а також під час групової роботи.  Приклад   використання   прийому   «Асоціативного куща»   на уроці геометрії   в 8 класі під час вивчення теми «Середня лінія трикутника». Ключовим словом «Асоціативного куща» є середня лінія трикутника. Учні по черзі заповнюють «гілочки» куща. Потім розкривають зміст.

Вправа «Валіза знань» ( урок алгебри в 8 класі, «Квадратний тричлен. Розклад квадратного тричлена на лінійні множники») : кожна група готує по 4 запитання даної теми, які по одному адресує кожній групі. Якщо вразі жодна група на якесь запитання не може відповісти, відповідь дає та група, яка підготувала дане питання. Так назбирується ціла «валіза знань».

Побудова структурно-логічної схеми досліджуваного матеріалу.

Використовую як на уроці, так і в якості домашнього завдання (особливо в старших класах).Приклад використання на уроці алгебри в 8 класі під час вивчення теми «Квадратні рівняння»


Прийом «Лови помилку». Це – універсальний прийом. Він може використовуватися й у роботі із групою, і в індивідуальній роботі. А також на різних етапах уроку:

 • на початку – при розв’язуванні усних вправах або при повторенні

 • у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії осмислення

 • наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії.

Учні шукають помилку, краще групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують свій аргументований варіант відповіді. Приклад   використання   прийому   «Лови помилку»   на уроці алгебри   в 7 класі під час вивчення теми «Множення многочленів»

Вправа «Вилучи зайве». Пропоную учням перелік термінів, фігур з теми, серед яких зустрічаються поняття, які не мають відношення до неї. Учні повинні провести смисловий аналіз і вилучити зайве. Приклад використання на уроці геометрії в 8 класі під час вивчення теми «Чотирикутники».

З метою розвитку творчого мислення школярів застосовується метод проектів. Учень, перш ніж розпочати роботу над проектом, повинен зібрати портфоліо матеріалів, з якими він буде працювати над проектом. І тільки після цього приступає до реалізації творчого проекту. Саме у такому підході – секрет успіху. Такий підхід також сприяє формуванню соціальної компетенції, інформаційної. У ході проектного навчання учні привчаються серйозно і розсудливо ставитися до своєї діяльності, вчаться захищати свої проекти, набувають комунікативних навичок, навичок ведення дискусії, аргументовано доводити власну точку зору,  власне бачення питання. Прикладом може бути навчальний проект з теми «Декартові координати на площині» ( геометрія 9 клас ), проект з теми «Площі трикутника» ( геометрія 9 клас ).

Вправа «Метод прес». З цієї невеличкої технології варто почати роботу над навчанням учнів дискутувати. Я використовую її при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно чітко і логічно аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Використовую на будь якому етапі уроку. Учні мають наступні пам’ятки.

Приклад використання на уроці геометрії в 7 класі під час вивчення теми «Сума кутів трикутників»

Наприклад : Я вважаю, що в трикутнику не можуть бути два кути тупими.

Тому, що за теоремою про суму кутів трикутника, сума дорівнює 1800. Наприклад, 1100 + 1000 = 2100 ≠ 1800.


Я вважаю…
Отже, у трикутнику не можуть бути два кути тупими.

СХЕМКА для учнів: 1.
Тому, що…
2. http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyv9dxn8qs.jpg


Висловлюємо

думку
http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyv9dxn8qs.jpgПояснюємо

причину


Наприклад.…

Отже…
3.

http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyv9dxn8qs.jpg

http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyv9dxn8qs.jpg


Наводимо приклад

Робимо висновки
4.

Виконання творчих завдань:

 • складання ребусів;

 • складання кросвордів;

 • складання цікавих завдань;

 • складання тестових завдань.

Вправа “Пятихвилинне есе” , тобто наприкінці уроку учням пропонується протягом пяти хвилин написати (проговорити):

 • ключові поняття теми;

 • нові поняття, які вони дізналися;

 • поняття, які сподобались / не сподобались;

 • одну річ, про яку вони дізналися з теми, й одне запитання, на яке поки що не знайшли відповіді (якщо таке є). Наступний урок доцільно розпочати посиланням на ці есе, сказавши: “ На попередньому уроці залишилось незрозумілим …”

Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

  • при поясненні нового матеріалу;

  • закріпленні;

  • повторенні;

  • контролі.

Програмне забезпечення дозволяє вчителю – предметнику знайти свій підхід до викладання предмета. На своїх уроках я використовую електронні підручники, видані Міністерством освіти та науки України («Алгебра 7–9», «Геометрія 7–9», «Алгебра і початки аналізу 10-11», «Стереометрія 10-11»).

За рахунок використання комп'ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок - підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки. слайд8.jpg

Навчаючи вчуся”. Створення проблемних ситуацій дає змогу активізувати розумову діяльність учнів. Викладання предмету має зв’язок із фізикою (наприклад, при вивченні тем "Похідна", “Інтеграл" та ін.), з історією, коли зміст уроку передбачає використання історичної довідки. Узагальнення та систематизацію знань, умінь і навичок проводиться у різних формах: робота в групах, колективна робота та в парах, самостійна робота, а також впроваджує і такий інтерактивний метод навчання як "навчаючи вчуся” де і учень і вчитель є суб’єктами. Усі ці форми уміло поєдную при проведенні кожного уроку.

Деякі уроки проводжу у вигляді гри, що допомагає учням відчувати себе природно, позбавляє страху перед помилкою, та як наслідок - мислити самостійно, зосереджуватись, викликає захоплення. Під час проведення застосовую математичні диктанти з само або взаємоперевіркою, ділові ігри, деякі з них «за круглим столом» . Дати знання – це лише один бік завдання вчителя, і його не можна розглядати без формування та розвитку розумових сил - розвитку образного, логіко-аналітичного мислення, усунення уповільненості мислення. Для цього необхідні уроки мислення – урок здобування знань, логічного аналізу, розумових вправ, знаходження причини та наслідків.

Готуючись до уроків, обов’язково аналізую зміст матеріалу, чітко виділяю учням те, що треба зберегти в пам’яті , запам’ятати . Важливі висновки, формули, правила, закони, типові питання, завдання – від них залежить розвиток мислення, розумових здібностей, якість навчання. Вчу умінню користуватися знаннями. Вчу учнів виділяти головне. На полях у робочому зошиті яскраво записуємо те, що важливо, що треба запам’ятати, звернути увагу (використовуємо знак «!»).

Використовую на уроках повчальні моменти казок, притчі, випадки з життя, прислів’я , завдання на збереження здорового способу життя. Разом з цим наголошую на додаткові необхідні знання, для індивідуального вивчення на уроці і в позакласний час, на необов’язкові питання, на питання, задачі «високого рівня». Формую поняття, що знати – це значить ще й вміти застосовувати знання, чим більшими знаннями володіє учень, тим легше йому вчитися.

Прагну, щоб знання учня були не кінцевою метою, а засобом, щоб вони не перетворювалися в мертвий багаж, а жили в розумовій праці дитини.

Хочу, щоб учні запам’ятовували учбовий матеріал через його осмислення. Бо зрозуміти – ще не значить знати, для знань потрібно осмислити, володіти знанням наче уявною кулькою, що обертається до учня потрібним йому боком. Осмислювання часто можна досягти через практичну роботу. В цьому також важливим є застосовування знань. А саме осмислення є водночас і поступовим запам’ятовуванням . Тому на уроках після пояснення нового матеріалу прошу учнів зробити висновок, сформулювати правило, алгоритм виконання, теорему, тощо. Завжди заохочую учнів до цього творчого процесу, самостійного «відкривання», створення математичних понять, правил, теорем, тощо.

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:

·        це підготовка і участь школярів в олімпіадах і конкурсах з математики;

·        дослідницька робота в МАН;

·        участь у гуртках;

·        участь в інтелектуальних іграх;

·        робота над проектом.

Прагну навчити дітей вчитися ціле життя, самостійно поповнювати свої знання, навчити працювати творчо!

Хочеться, щоб виховання та навчання дітей, любов та повага до них, вимоги до них та щира дружба з ними – щоб все це було сенсом моєї роботи в школі. Щоб і надалі праця давала мені радість, наснагу до життя та самовдосконалення, до творчого пошуку в вихованні та навчанні моїх учнів!ВИСНОВКИ

В процесі роботи над проблемою «Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій» та проаналізувавши новітні педагогічні технології, які найбільш сприяють покращенню якості математичної освіті, я прийшла до висновку, що необхідно вивчати і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення та сприяє реалізації творчого потенціалу особистості в життєвій перспективі.Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, активізує роботу учнів, і як наслідок, покращується якість набутих знань. Звичайно, інновації потребують багато часу для підготовки вчителя, але отриманий результат того вартий.

Література:


 1. Василь Сухомлинський «Сто порад учителеві».

 2. О.Пометун, Л.Пироженко “Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання”, Київ «Видавництво А.С.К.», 2004- 192 с.

 3. Капіносов А.М. Основи технології навчання. – Харків: видавнича група  « Основа», 2006 – 140с.

 4. Лізінський В.М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. – Харків: Видавництво «Ранок», 2004. – 158с.

 5. І.С.Маркова Інтерактивні технології на уроках математики. – Харків. Вид. гр. «Основа». 2007 рік.

 6. «Державний стандарт базової і повної середньої освіти».

 7. П. Матвієнко. Нові педагогічні технології для учнів та вчителів. Все для вчителя – 1999 - № 6.

 8. Н. Кінащук. Технологія розвитку критичного мислення на уроках математики. Математична газета – 2007 - № 11-12 .

 9. М. Ігнатенко. Сучасні освітні технології. Математика в школі – 2003 - № 4 – 5.

 10. Журнал «Математика в школах України». Спецвипуск. Урок математики в сучасних технологіях – 2007- № 13-14.

 11. В. Волканова. Сучасні технології навчання. Директор школи – 2007 - № 37 с.3.

 12. О.М. Пєхота. Освітні технології. Київ «Видавництво А.С.К.» 2003 – 256 с.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка