Тячівський професійний ліцей Закарпатської областіСкачати 153.29 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір153.29 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Закарпатської

обласної державної адміністрації


НМЦ ПТО у Закарпатській області

Тячівський професійний ліцей

Закарпатської області

Моніторинг управлінської діяльності та сучасні технології управлінської діяльності


Підготував: Бокоч Петро Михайлович, директор Тячівського професійного ліцею


Тячів-2008


На межі тисячоліть формується новий погляд на управління освітою в цілому і професійно-технічною освітою, зокрема, як на багатогранне й універсальне явище. Це явище розглядається у контексті соціальних трансформацій як “особливий вид людської діяльності в умовах постійних змін внутрішнього та зовнішнього середовища, який забезпечує цілеспрямований вплив на керовану систему для збереження і впорядкування її в межах заданих параметрів на основі закономірностей її розвитку та дії механізмів самоуправління”.

В теорії і практиці управлінської діяльності напрацьовано значну базу ідей та підходів, на основі яких закладаються освітні альтернативи, здійснюється інноваційний пошук.

Особливе значення в управлінні освітою приділяється питанням добору й розстановки управлінських кадрів, переходу освітніх систем від режиму функціонування до режиму розвитку.

Отож, пріоритетними напрямками управлінської діяльності нашого професійного ліцею стають питання інноваційної діяльності педагогів, науково-методичних засад організації моніторингових досліджень, професійної компетентності керівників.


Управлінську діяльність ми розглядаємо в трьох аспектах: як організацію, процес та взаємодію суб’єктів навчально - виробничого процесу. З точки зору організації управлінська діяльність є складною організаційно-структурною системою, до складу якої входять структурні елементи державного, обласного управління освітньою діяльністю й саме управління професійним ліцеєм.

Щодо процесуального аспекту, то управлінська діяльність є комплексом взаємозалежних циклічно повторюваних процесів розробки та реалізації рішень, спрямованих на забезпечення функціонування та розвиток усіх складових навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в ліцеї.

Під взаємодією розуміємо складний, багатоплановий процес, в якому зміни суб’єктів відбуваються не лише в межах взаємозв’язку, але й у межах взаємозумовленості. Тобто йдеться про єдність прямого та зворотного впливу, органічного поєднання взаємодій суб’єктів: дирекції, педагогічних працівників, учнів ліцею.

Всі ці три аспекти доводиться враховувати в повсякденній управлінській діяльності. Важливо, що тип управління взаємодії дає можливість перевести об’єкт керування з учня на навчальну ситуацію. Відтак, з одного боку, виявляється суб’єктність учня, оскільки він спільно з педагогом виступає конструктором навчальної ситуації. З іншого – виявляється нова роль і місце викладача, майстра виробничого навчання в навчально-виробничому процесі.

В своїй роботі керуємось тим, що управлінська діяльність передбачає забезпечення адаптивності, гнучкості, відкритості управління, сприяння поступовому переходу до стратегічно – цільового управління. Результативність управління ліцеєм визначаємо ступенем досягнення головної мети – підготовки кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на ринку праці, якісними позитивними змінами в діяльності навчального закладу. Важливими ознаками інноваційного розвитку ліцею вважаємо використання перспективних технологій в управлінській діяльності. Це саме ті технології, які змінюють систему відношень між учасниками навчально-виховного й управлінського процесів, систему інформування між ними. В управлінні застосовуємо прямий і зворотній зв’язок, намагаємось моделювати організаційні структури, технології інноваційного менеджменту.

Розвиток ліцею здійснюється на основі виявлення освітніх потреб, нові перспективи обґрунтовуємо з урахуванням прогресивної практики, пошуку оптимальних технологій вирішення поставлених завдань.

Предметом управління інноваційними процесами в ліцеї є розвиток суб’єктів інноваційного пошуку та навчального закладу загалом; змістом управління виступають цінності особистісного розвитку, які забезпечують умови для саморозвитку, самореалізації, самовизначення кожного щодо його творчого професійного зростання. Розширюємо зміст інформаційного і технологічного компоненту професійно-технічної освіти на принципах особистісно орієнтованого підходу. Націлюємо педагогічний колектив до пошуково-дослідницької роботи як основної форми інноваційного пошуку, налагоджуємо зв’язки з іншими професійно-технічними навчальними закладами області з метою мобільного реагування на соціально-технологічні виклики сучасності, стараємось підтримувати педагогічні ініціативи. Водночас відчуваємо підтримку з боку управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, навчально-методичного центру ПТО у Закарпатській області, які поширюють інноваційний досвід через семінари-презентації, науково-практичні конференції, публікації в інформаційно-методичному збірнику “Вісник”.

В ході роботи над загальною методичною проблемою ліцею “Інноваційні технології навчання – надійний шлях забезпечення якості загальноосвітньої та професійної підготовки” педагогічними працівниками розроблено 9 інноваційних проектів. • Створення системи роботи з обдарованими і здібними учнями (автор Жвалюк О.І.).

 • Оновлення стилів і методів викладання (автор Аврамченко Л.П.);

 • Тестування за допомогою контрольно-діагностичної системи “TEST” (автор Мізерак О.М.)

 • Професійний успіх (автор Чайка Б.М.).

 • Розвиток особистості в системі професійно-технічного навчання (автори Дерен Л.Г і Копчалюк М.А.).

 • Формування правового статусу особистості, правової свідомості і правової культури учнів на уроках з основ правових знань (автор Бокоч П.М).

 • Педагогічний моніторинг (автори Чайка Б.М і Аврамченко Л.П).

 • Створення навчально-методичної літератури для професійно-технічних навчальних закладів (автори Принц М.В. і Цимбалістий В.М.)

 • Соціальне партнерство у професійній підготовці майбутніх робітників (автор Петраш І.І.)

При розробці інноваційних проектів проведена робота з підготовки педагогічного колективу до усвідомлення необхідних змін та впровадження нововведень, виявлення кола проблем та актуалізації нових ідей. При цьому аналізувався стан функціонування ліцею на основі проведеної діагностики, визначалась майбутня перспектива, окреслювалась стратегія досягнення мети. В кожному з проектів віддзеркалювалась мета, ресурсоємність нововведень, шляхи залучення додаткових та вдосконалення ресурсів, технологія, результативність та ефективність впровадження інновації (досягнута /або очікувана). Так, метою педагогічного моніторингу стало визначення рівня ефективності та результативності організації навчально-виробничого процесу в ліцеї, раціональності використовуваних педагогічних засобів, їхньої відповідності поставленим завданням, ефективності функціонування педагогічних технологій, створення спеціальної системи безперервного та тривалого спостереження, оцінювання стану навчально-виробничого процесу, прогнозування на підставі інформаційно-аналітичного матеріалу об’єктивних даних щодо динаміки і тенденції розвитку освітнього процесу.

Навчально-виробничий процес в ліцеї ґрунтується на трьох основних компонентах: професійна компетентність, учнівський колектив, матеріально-технічна та навчально-методична база. Педагогічний моніторинг здійснюється в трьох параметрах. Визначення показників професійної компетентності педагогічних працівників розпочинається з діагностики. Така робота проводиться індивідуальним методом: бесіда з питань педагогіки, психології, методики; відвідування та аналіз уроків і позакласних заходів.

Результати діагностичних досліджень визначають подальші напрями методичної роботи з педагогічним колективом. Плануємо заходи по вирішенню виявлених проблем.

Це: практичні семінари, конференції, педагогічні читання, інструктивно-методичні наради тощо. Паралельно з цим проводиться методико-аналітична інвентаризація навчально-матеріальної бази ліцею: комплексного методичного забезпечення предметів і професій, бібліотечного фонду, наявність навчальних кабінетів, майстерень та їх паспортизація. З цією метою методичні комісії аналізують відповідність змісту програм з предметів, професійно-практичного навчання кваліфікаційній характеристиці та наявній навчально-матеріальній і методичній базі. Педагогічний моніторинг результатів навчальної діяльності учнів ліцею проводиться по семестрам. Система такого моніторингу спрямовується на визначення рівнів навчальних досягнень учнів, їх аналіз. Педагогічний моніторинг забезпечує педагогів необхідною інформацією, дозволяє прийняти вірні рішення.

Проаналізувавши результати, викладачі та майстри виробничого навчання, враховуючи слабкі і сильні сторони в знаннях учнів, визначаються у виборі ефективних форм і методів навчальної діяльності, при проведенні подальших видів контролю відслідковується їх рівень. При цьому складається відповідна характеристика того чи іншого виду контролю та методу роботи. На такій діагностичній основі вже можливо точніше задавати мету навчання, а також проводити об’єктивний контроль за поточними навчальними досягненнями.

База даних і моніторингові дослідження дозволяють зробити навчально-виробничий процес відкритим і технологічним. Можливість своєчасно побачити і скоригувати негативні тенденції підвищує ефективність як управлінської діяльності так і самого навчально-виробничого процесу.


МОНІТОРИНГ

навчальних досягнень учнів Тячівського

професійного ліцею Закарпатської області


Види за змістом професійно-технічної освіти

Навчальні роки (семестри)

2005-2006 н.р

(І семестр)2005-2006 н.р

(ІІ семестр)2006-2007 н.р

(І семестр)2006-2007 н.р

(ІІ семестр)2007-2008 н.р

(І семестр)2007-2008 н.р

(ІІ семестр)Середній рівень компетентності (у%)

загальноосвітня підготовка

43,4

46,0

47,4

42,1

47,3

47,2

загальнотехнічна підготовка

22,2

19,0

31,0

22,0

17,0

41,5

професійно-теоретична підготовка

21,7

27,0

27,0

26,0

17,8

18,2

професійно-практична підготовка

10,8

14,2

14,2

7,9

11,3

11,7

Достатній рівень компетентності (у %)

загальноосвітня підготовка

36,1

36,9

31,6

40,4

37,4

35,5

загальнотехнічна підготовка

47,1

45,0

53,0

55,0

45,0

48,1

професійно-теоретична підготовка

52,7

48,0

51,0

55,0

57,0

57,1

професійно-практична підготовка

50,2

42,9

52,7

59,0

58,5

60,2

Високий рівень компетентності (у %)

загальноосвітня підготовка

11,7

11,3

11,2

12,6

9,7

14,7

загальнотехнічна підготовка

30,1

36,0

16,0

22,0

21,0

10,4

професійно-теоретична підготовка

24,8

25,0

22,0

19,0

25,0

24,7

професійно-практична підготовка

39,0

42,9

33,2

33,0

30,2

28,1

Щорічно укладаємо угоди на проходження виробничої практики і працевлаштування учнів. Ліцей зобов’язується забезпечити попередню професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку учнів, які направляються для проходження виробничого навчання та виробничої практики, вивчення ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій. Підприємство (фірма, організація) зобов’язується забезпечити учнів технічними обладнанням, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям. Підприємство зобов’язується також забезпечити учням безпечні та нешкідливі умови праці на кожному робочому місці або навчально-виробничій ділянці на рівні нормативних умов, проводити інструктажі з охорони праці, здійснювати облік виконання кожним учням, слухачем робіт та оплату їх праці відповідно до законодавства.

Навчальним закладом укладено 227 угод з юридичними і фізичними особами на предмет створення робочих місць для проходження виробничої практики та працевлаштування працівників на 2008-2011 роки. Найбільшу кількість робочих місць створено в ВАТ АТП 12141, заводі “Закарпатлісмаш”, Тячівській райелектромережі, товаристві “ТОР”, ВАТ Тячівський агрокомплекс, ПП Палінкаш І.М., Мандзюк В.В., Бердар В.В. Мацола І.М.

В ліцеї створені умови для надання професійної підготовки яка відповідає вимогам підприємств – замовникам кадрів. Протягом останніх п’яти років не маємо жодної претензії або рекламації щодо підготовки робітничих кадрів. Зростає і рівень працевлаштування учнів – випускників ліцею. В розрізі по роках він складає: 2004-62,2%; 2005-71,3%;2006-69,2%; 2007-78,1%.

Мотивація педагога до інноваційного пошуку визначає предмет потреби, що дає загалом можливість сформувати мету інноваційної діяльності, окреслити очікувані результати змін, розробити програму прикладного дослідження з конкретним переліком заходів для досягнення цілей. Тому важливе значення придаємо роботі з педагогічними кадрами, адже особистість педагога відіграє головну роль у процесі навчання і виховання майбутніх фахівців.

На сьогодні навчальний процес забезпечують 52 педагогічні працівники, в тому числі 21 викладач і 21 майстер виробничого навчання.

З них 15 мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, 6 - “спеціаліст першої категорії”, 6 - “спеціаліст другої категорії”, 5 - “спеціаліст”, 4 викладачі мають педагогічне звання “викладач-методист”, 5 майстрів мають звання “майстер виробничого навчання першої категорії”, 4 -“майстер виробничого навчання другої категорії”.

Разом з тим проблема педагогічних кадрів у ліцеї існує досить гостро. На сьогодні маємо 12 вакантних посад майстрів виробничого навчання. Педагогічна робота та матеріальне забезпечення педагога не є на сьогодні, на жаль привабливою для високо кваліфікованих спеціалістів, яких і так не вистачає.

Маємо також вакансії викладачів математики, іноземної мови, української мови, на які залучаємо педагогів – сумісників через неможливість залучення спеціалістів на повну тарифну ставку.

Здійснюючи загальне керівництво, організацію інноваційної роботи в ліцеї через видання наказів, розпоряджень, проведення педагогічних рад, інструктивно-методичних семінарів адміністрація враховує функціонуванні обов’язки суб’єктів інноваційного пошуку. При цьому користуємося таблицею послідовності управлінських дій з основними етапами інноваційного пошуку (таблиця додаток №1)

Здійснюючи управлінську діяльність, ми дійшли висновку, що для того щоб заплановані управлінські рішення мали ефект, а також принесли користь, велику роль відіграє діагностико - корекційна робота з педагогічними кадрами в розвитку потенційних можливостей і здібностей кожного педагога, як головного творця розвинутої особистості учня, в формуванні його індивідуального стилю. Системний підхід в цьому питанні забезпечує умови для формування творчого педагога і творчого педагогічного колективу.

Досвід управлінської діяльності дозволяє нам зробити висновки про те, що ефективна організація роботи ліцею залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу до роботи в умовах пошуку; створення науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін, залучення державно – громадських зв’язків.


Список використаної літератури 1. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні /Професійно-технічна освіта – 2004 - №3 – с.2-5

 2. Національна доктрина розвитку освіти. – К.: Видавничий дім “Ін Юрс”, 2003 – с.345-367

 3. Оганесов Т.Х. Управление инновационными процессами в общеобразовательной школе: Дис. канд.пед.наук. – Ростов-на-Дону, 1993 –с.224

 4. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. – К.:РШ, 1988 – 187 с.

 5. Управління інноваційними процесами / Директор школи – 2007 - №23-24 – с.3-60.Додаток 1
Таблиця

Послідовність

управлінських дій відповідно

до етапів інноваційного процесу на рівні ліцею
Вивчення стану функціонування ліцею

Аналіз стану функціонування ліцею

Розробка проекту інноваційного пошуку

Реалізація інноваційного проекту

Форма само- оцінювання результатів інновації

Управлінські дії

*діагностування навчальних і виховних досягнень ліцею

*діагностування мотивації до змін педагогів

*вивчення матеріально-технічних і фінансових можливостей

*вивчення освітніх потреб*формування ідеї

*виявлення засобів реалізації

*пошуки джерел фінансування


*обґрунтування ідей

*визначення заходів

*визначення очікуваних результатів

*планування заходів*інформаційна підтримка

*стимулювання

*діагностування та оцінювання

*координація*спостереження

*анкетування

*тестування

*семінариСуб’єкти інноваційного пошуку

*адміністрація ліцею

*психолог
*директор

*педагоги

*педагоги

*учні


*адміністрація ліцею

*педагоги

*адміністрація ліцеюВиди управлінських рішень

виявлення “проблемних точок” функціонування ліцею

визначення перспектив розвитку ліцею

планування заходів і дій

добір, підготовка та розстановка фахівців

самоаналіз прогнозування подальших дій

Результати етапів інноваційного процесу

аналіз стану навчального закладу

концептуальні підходи до реалізації перспектив розвитку ліцею

наказ про впровадження

оцінювання результатів інноваційного пошуку

інноваційний досвід- -


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка