Тячівський районний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді Використання інтерактивних методів навчання в гуртках «Друзі природи»Скачати 176.14 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір176.14 Kb.
Тячівський районний еколого-натуралістичний

Центр

учнівської молоді

Використання інтерактивних методів навчання в гуртках «Друзі природи» та «Квітникарі – аранжувальники

Виконала:

Копинець Ольга Вікторівна

керівник гуртків

Тячівського рай ЕНЦ2014 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

І. Зміст інтерактивного навчання

ІІ. Використання інтерактивного навчання в позашкільному закладі

ІІІ. Застосуванням інтерактивних технологій під час роботи в гуртках «Друзі природи» та «Квітникарі-аранжувальники»

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей гуртківців. При цьому навчання, виховання, самовиховання виступають як єдиний процес, що розкриває особистість та адаптує її до навколишнього світу.

Саме в умовах особистісно зорієнтованого навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, уміння працювати з інформацією, спілкуватися та відповідати за наслідки власних дій.

Орієнтація на особистість вимагає від керівника гуртка запровадження педагогічних технологій, які включають гуртківців в активну діяльність, стимулюють розвиток мислення, уяви, викликають зацікавленість і позитивне ставлення до навчання.

На сьогодні існують різні стратегії навчання: • дедуктивне (лекція, реферати);

 • індуктивне (ділові ігри);

 • інтерактивне (взаємодіюче, засноване на спілкуванні).

Практики стверджують, що найбільш ефективним є інтерактивне навчання, в основі якого лежать принципи особистісно орієнтованого навчання та безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем.
І. Зміст інтерактивного навчання

Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської, від слова „interakt”, де „inter” – взаємний і „akt” – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен гуртківець відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх гуртківців гуртка. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і гуртківець, і керівник гуртка є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

Інтерактивна технологія – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть гуртківця у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання: або кожен гуртківець має конкретне завдання, за яке він повинен публічно відзвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед усім гуртком завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні умови та процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

Методи і прийоми, що використовуються в інтерактивному навчанні: 1. презентація

 2. робота в змінних групах

 3. займи позицію

 4. узагальнення ідей

 5. робота в малих групах

 6. розумовий штурм

 7. зворотний зв’язок

 8. демонстрація

 9. карусель

 10. мікрофон

 11. ажурна пилка

 12. мозаїка

 13. планування подальших дій

 14. рольові ігри

 15. відсіювання

 16. незакінчені речення

 17. акваріум

 18. мозаїка

Яку саме з даних технологій вибрати, вирішує сам керівник гуртка, враховуючи при цьому свій досвід, вміння й навички гуртківців, психологічні особливості гуртка та інші чинники, які мають вплив на навчально-виховний процес.

ІІ. Використання інтерактивного навчання в позашкільному закладі

Основними завданнями в діяльності позашкільного навчального закладу є: створення життєздатної системи безперервного навчання та виховання для досягнення високого освітнього рівня, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації .

Для вирішення цих завдань в умовах нової освітньої політики навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі вимагає проектування таких педагогічних методик та технологій, які б створили умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей і учнівської молоді, задовольнили б запити та потреби вихованців, сформували б у дітей готовність та потребу у творчості.

Використання методів інтерактивного навчання – один зі шляхів вирішення цих завдань.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожна дитина відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання в позашкільному навчальному закладі в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії гуртківців.ІІІ. Застосування інтерактивних технологій під час роботи в гуртках «Друзі природи» та «Квітникарі-аранжувальники»

Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях в гуртках «Друзі природи» та «Квітникарі – аранжувальники» надає можливість формувати у вихованців компетентність продуктивної творчої діяльності, а саме: вміння бачити проблеми, шукати шляхи їхнього подолання, генерувати ідеї, сприяти творчому саморозкриттю кожної особистості, допомагає кожній дитині знайти своє місце в навколишньому світі.

Провідна ідея досвіду цієї роботи – використання методів кооперативного навчання, творчого завдання та методу проекту в організації художньо-естетичного виховання, для формування компетентності продуктивної творчої діяльності, готовності та потреби у творчості.

Він ґрунтується на таких підходах до навчально-виховного процесу: • розвивальне і творче навчання;

 • взаємозв’язок використання активних методів навчання;

 • пізнавальна самостійність гуртківців;

 • індивідуальний підхід;

 • використання різних технік для виготовлення експонатів.

Навчально-виховний процес будуємо, використовуючи інтерактивні технології: робота в змінних та малих групах, метод творчого завдання, метод проекту.

Групову роботу (2-3 дітей) використовуємо в практичних роботах для створення малих квіткових композицій: виготовлення бутоньєрок, невеличких композицій на тарілках, на зрізах дерев, у кошиках. У групу об’єднуємо дітей, які мають високий ступінь засвоєння знань із дітьми, які з різних причин не засвоїли матеріал. Роботу групи координує лідер, який повинен уміти пояснити алгоритм виконання завдання та бути терплячим до членів групи.

Робота в малих групах дає можливість навчити гуртківців працювати разом, мислити разом, обмінюватись думками, спілкуватися, створювати ситуацію взаємодопомоги, розвивати дружні взаємовідносини.

Колективну роботу всієї групи використовуємо для створення композицій, що призначені для оформлення виставок «Свято квітів», «Природа та творчість», «Новорічна композиція». Ця робота надає можливість кожній дитині відчути свою значимість як особистості, отримати новий творчий досвід, придбати особливі якості, необхідні для подальшої самостійної творчої діяльності в будь-якій сфері праці.

Метод творчого завдання та метод проекту використовуємо під час написання робіт для участі у таких конкурсах як: «Юний дослідник», «Обличчям до тварин», «Оптимізація озеленення шкільного подвір’я», «Енергія й середовище» . Протягом навчального року кожен гуртківець отримує завдання зробити дослідницьку роботу для участі в даних конкурсах. До роботи необхідно написати методичну інструкцію, де описати матеріали, інструменти, методи виконання, зібрати фото для оформлення готової роботи. Для виконання теоретичної частини роботи діти за бажанням об’єднуються у творчі команди та працюють самостійно вдома, використовуючи комп’ютери та Інтернет. Практичну частину роботи гуртківці виконують на заняттях.

Намагаємось залучити до творчої діяльності всіх гуртківців, передусім дітей із підвищеною навчальною мотивацію. Необхідно враховувати вікові та психологічні особливості дітей.

Усі етапи творчої роботи ретельно контролюємо, здійснюємо індивідуальну допомогу, бо до гуртка приходять діти з різними рівнями підготовленості. Обдаровані вихованці можуть успішно розробляти власні ескізи й виконувати більш складні роботи.

Методи творчого завдання та проекту дають можливість розвивати вміння: самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, систематизувати та узагальнювати отриману інформацію, висувати гіпотези, робити аргументовані висновки, генерувати ідеї, планувати та організовувати свою діяльність, діяти в нестандартних ситуаціях, розвивають критичне мислення, тобто формують компетентність продуктивної творчої діяльності, підвищують інтерес до декоративно-прикладної діяльності, розвивають творчі здібності.

Досвід, який отримують вихованці гуртка при виконанні творчих робіт, допомагає дітям у процесі шкільної навчальної діяльності.

Захист творчих робіт на підсумковому занятті та експозиція їх на звітній виставці – кульмінація роботи гуртка: запрошуються гості – керівники інших гуртків, батьки, вчителі. Під час захисту своїх творчих робіт гуртківці вчаться чітко й переконливо викладати інформацію, захищати свою точку зору, ставити запитання, слухати один одного. Багатьом дітям такі виступи допомагають повірити у свої сили, в себе.

Методи та прийоми педагогічно-психологічної підтримки дітей, які використовуємо на заняттях: заохочення; створення яскравих наочно-образних уявлень: квітка – душа, квітка – серце, ми – чарівниці, заняття – мандрівка в казкову країну, вмілі руки – чарівні руки, кожна дівчина – чарівна фея; створення ситуації успіху, створення проблемної ситуації, поштовх до пошуку альтернативних рішень; створення ситуації взаємодопомоги. Використовуємо механізм "цінності” не тільки кінцевого результату, а й кожної дитини як особистості.

На заняттях гуртка діти отримують знання, вміння та навички роботи з різними матеріалами: папір, тканина, шкіра, природний матеріал та інші. Вихованці виготовляють декоративні квіти з тканини та паперу. Після засвоєння правил аранжування діти створюють декоративні композиції. Художня обробка шкіри – ще один із найцікавіших напрямів роботи в гуртку. Шкіра дає невичерпні можливості для прояву творчості та фантазії. Створення зі шкіри жіночих прикрас, декоративних панно та сувенірів дають можливість кожній дитині реалізувати свій творчий потенціал. Інноваційне використання техніки печворк надає можливість дітям виготовляти сувеніри різного призначення. Оволодіння вихованцями технікою печворк – це показник вміння дітей генерувати ідеї та впроваджувати їх у творчий процес.

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури заняття. Як правило, структура таких занять складається з п’яти елементів:


 1. Мотивація;

 2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів;

 3. Надання необхідної інформації;

 4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття;

 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття.

Мотивація

Мета цього етапу – сфокусувати увагу гуртківців на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка допомагає гуртківцям насамперед усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати. З цією метою можуть бути використані різні прийоми, щоб викликати у гуртківців подив, інтерес. Це може бути і проблемні ситуації (постановка проблемного питання), і коротка розповідь, бесіда, і демонстрування наочності, і нескладна інтерактивна технологія („мікрофон”, „криголам”). Мотивація чітко пов’язана з темою заняття, вона психологічно готує гуртківців до сприйняття, налаштовує їх на розв’язання певних проблем. Цей елемент заняття має займати не більше 5% часу заняття.Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

Мета – забезпечити розуміння гуртківцями змісту їхньої діяльності, тобто гото, чого вони повинні досягти в процесі заняття і чого від них чекає керівник гуртка.

Гуртківці мають розуміти, навіщо вони прийшли на ваше заняття, до чого їм треба прагнути і як будуть перевірятись їхні досягнення.

Для того, щоб почати з гуртківцями спільний процес руху до результатів навчання, у цій частині інтерактивного заняття потрібно: • назвати тему заняття або попросити когось із гуртківців прочитати її;

 • якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу гуртківців;

 • оголосити очікувані результати, пояснити необхідне, якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності тощо;

нагадати гуртківцям, що наприкінці заняття керівник гуртка буде перевіряти, наскільки вони досягли результатів. Цей елемент заняття має займати не більше 5% часу заняття.

Надання необхідної інформації

Керівник гуртка надає гуртківцям інформацію з даної теми (навчальний матеріал, що буде використаний гуртківцями в ході їхньої роботи).Інтерактивна вправа – центральна частина заняття

Її метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів заняття. Інтерактивна частина заняття має займати близько 50-60% часу на занятті. Обов’язковою є така послідовність проведення інтерактивної вправи: 1. Інструктування – керівник гуртка розповідає гуртківцям про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло (2-3 хв.);

 2. Об’єднання в гурпи і (або) розподіл ролей (1-2 хв.);

 3. Виконання завдання, при якому керівник гуртка виступає як організатор, помічник, ведучій дискусії, прагнучи надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці один з одним (5-15 хв.);

 4. Презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.);

 5. Рефлексія результатів гуртківцями: усвідомлення отриманих результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших прийомів (№-15 хв.).

Підбиття підсумків (рефлексія) заняття

Підбиття підсумків – дуже важливий етап інтерактивного навчання. Саме тут з’ясовується зміст проблемного; підводиться риска під знаннями, що мають бути засвоєні, і встановлюється зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться у майбутньому. Підсумковий етап має такі стадії: 1. Установлення фактів (що відбулося?);

 2. Аналіз причин (чому це відбулося?);

 3. Планування дій (що нам робити далі?).

Для підсумків заняття та оцінювання його результатів доцільно залишати 10% часу.

На кожному етапі заняття можна застосовувати різні інтерактивні вправи.ІІІ. ДОДАТОК 1

Основні вимоги щодо використання методів проекту та творчого завдання

Наявність значущої у творчому плані проблеми-завдання, що вимагає інтегрованого знання. Наприклад, вивчення американської технології аплікації печворк та використання її для виготовлення сувенірів.

Практична, теоретична, пізнавальна значимість передбачуваних результатів. Наприклад, розробка методичного посібника з питань виготовлення сувенірів у техніці печворк для дітей, що прийдуть займатися до гуртка в наступному році; створення сувенірів, виробів, декоративних панно для виставок, для оформлення своєї квартири, для подарунків тощо.

Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність дітей.

Визначення кінцевої мети спільних або індивідуальних проектів. Наприклад, створення декоративного панно зі шкіри для матусі. Виготовлення творчої роботи для підсумкової виставки тощо.

Визначення необхідних для роботи базових знань із різних галузей науки: історії, природознавства, народознавства, образотворчого мистецтва, інформатики.

Структурна змістова частина проекту (з визначенням поетапних результатів).

Творчий звіт; виставка творчих робіт.

Відповідне оформлення теоретичної частини: папка з розробками (ескізи, малюнки, алгоритм виконання роботи, фото творчої роботи).ДОДАТОК 2

Проект


Тема: Виготовлення творчої роботи для підсумкової виставки.

Актуальність: для вирішення завдань компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання в позашкільному навчальному закладі навчально-виховний процес вимагає проектування таких педагогічних методик та технологій, які б створили умови для всебічного розвитку дітей та допомогли їм творчо самореалізуватись.

Тему проекту було вибрано для підвищення інтересу дітей до творчості, для формування вміння генерувати ідеї, планувати та організовувати свою діяльність, для сприяння творчому саморозкриттю кожної дитини.

Мета:


Систематизація, закріплення знань та вмінь вихованців відносно різних технік виготовлення виставочних експонатів.

Стимулювання потреби творчого самовдосконалення вихованців.

Формування компетентності продуктивної творчої діяльності: готовність та потреба у творчості, вміння побачити та сформулювати проблему, вміння знаходити нові рішення, вміння діяти в нестандартних ситуаціях.

Стимулювання бажання дітей використовувати в роботі комп’ютери та Інтернет.

Очікувані результати

Активне включення вихованців у процес творчої діяльності.

Оволодіння різними техніками:


 • виготовлення штучних квітів із тканини й паперу та створення декоративних композицій із них;

 • художня обробка шкіри (жіночі прикраси, декоративні панно);

 • печворк (аплікація з тканини та тасьми).

Формування вміння використовувати додаткову літературу та інтегрувати знання з різних галузей науки: історії, природознавства, народознавства, образотворчого мистецтва, інформатики.

Формування вміння працювати з комп’ютерною технікою та відеоапаратурою.

Формування вміння виступати перед аудиторією.

Вхідні знання та навички

Навички роботи з тканиною, шкірою, папером, природним матеріалом, з ножицями, клеєм та різними інструментами.

Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення: спеціальні інструменти для виготовлення штучних квітів, електроплита, комп’ютер, принтер, сканер, фотоапарат, тканини, шкіра, дріт, клей ПВА, інструктивні картки, шаблони, література з різних галузей науки та культури.

Оцінювання знань та вмінь

Відбір робіт на виставку.

Кінцевий продукт

Практична творча робота для підсумкової виставки.

Оформлення в папку методичних та технологічних розробок до роботи.

Алгоритм виконання роботи

Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками роботи

Вибір теми роботи та техніки виконання.

За бажанням індивідуальна робота щодо вивчення теми в різних аспектах (додаткова література з різних галузей науки та культури, Інтернет).

Виконання практичної частини роботи. • створення ескізу;

 • підбір матеріалів;

 • виготовлення шаблонів;

 • крій деталей;

 • обробка деталей;

 • з’єднання деталей із фоном;

 • оформлення роботи.

Створення інструктивної картки щодо послідовності виконання роботи (опис матеріалів, інструментів, послідовності виконання).

Зробити фото практичної роботи.

Оформлення всіх матеріалів у папку.

Захист творчої роботи на підсумковому занятті.

Експозиція творчої роботи на підсумковій виставці.

ДОДАТОК № 3

Методичний коментар до інноваційного використання технік печворк та артишок

у виготовленні сувенірів у сучасному декоративно-прикладному мистецтві

Печворк – це мистецтво, створене першими колонізаторами Америки, жінками-піонерками, котрі зшивали маленькі клаптики тканини, виготовляючи скатертини, штори, покривала, а також одяг. Це "мистецтво бідних” зараз поширилось по всьому світу разом із використанням сучасних технік, таких як артишок.

Вибір тканини

Традиційно техніка печворка припускає використання тканини зі стовідсотковою місткістю бавовни. На сьогоднішній день у продажу існує безліч видів різних тканин: сатин, парча, шовк, оксамит. Але оптимальним для печворка є бавовна, тому що з нею легше працювати. Типова американська бавовна, яку ще називають "набивний ситець”, із дрібним квітковим візерунком або шотландська клітка – найкращі тканини для печворка.

Робота в стилі артишок припускає використання маленьких клаптиків і може бути виконана з використанням такого матеріалу, як косі стрічки або квадратики із тканини. Із квадратів можна отримати трикутнички двома засобами.

Перший спосіб: вирізати квадрат із тканини, рівний 4-5 см; зігнути квадрат за діагоналлю, ще раз зігнути квадрат за діагоналлю.

Другий спосіб: зігнути квадрат із тканини, рівний 4-5 см, навпіл, щоб отримати прямокутник; зігнути правий та лівий кути до центру прямокутника, таким чином ми отримуємо трикутник.

Усі трикутники кріпимо до основи за допомогою клею ПВА. Таким способом можна виготовити: писанки до Великодня, декоративні тарілки, шкатулки, іграшки, квіти, оздобити коробки і навіть виготовити ялинку.

Слід пам’ятати, що можна використовувати в одному виробі не більше як 3-4 види тканин різних кольорів.

Трикутники зі стрічки

Використання стрічки або косої стрічки в цій роботі має ту перевагу, що є готовий матеріал, який не треба багаторазово згинати і таким чином робота йде швидше.ДОДАТОК № 4

Писанка до Великодня

Інструменти та матеріали

Порожнє чисте яйце, два види бавовняної тканини різних кольорів та візерунків, праска, ножиці, стрічки, клей ПВА, лінійка, олівець, мереживо, голка нитки, трубочка для напоїв.

Послідовність виконання роботи

Підготувати яйце: проколоти дві дірки та видути вміст, вимити, висушити яйце.

Підібрати дві тканини, які сполучаються за кольором та візерунком, відпрасувати тканину.

За допомогою лінійки, олівця та ножиць викроїти квадрати розміром 4 см:

24–28 квадратиків із тканини одного виду;

24–28 квадратиків із тканини іншого виду.

За допомогою праски запрасувати квадратики на трикутники.

Обклеїти трикутниками яйце.

Зі стрічки зробити бантик.

Мереживо зібрати на нитку та стягнути в "жабо”.

Оздобити писанку мереживом, бантиком або віночком із квітів.

Оздоблене яйце можна одягти на трубочку з напоїв.

Писанки-квіти поставити у вазу.

ДОДАТОК № 5

Декоративна тарілка

Інструменти та матеріали

Бавовняні тканини різноманітних кольорів та візерунків, праска, пластикова або паперова тарілка, тасьма, стрічки, клей ПВА, лінійка, олівець, ножиці, циркуль.

Послідовність виконання роботи

Підібрати тканини (не більше трьох), які поєднуються за кольором та візерунком, відпрасувати.

Викроїти за допомогою лінійки та олівця 38–40 квадратиків розміром 4 см одного виду тканини, 28–30 квадратиків другого виду тканини, 25–28 квадратиків третього виду тканини.

Запрасувати квадратики на трикутнички.

Наклеїти клеєм ПВА 38–40 трикутничків по колу на край тарілки – перший ряд.

Наклеїти 28–30 трикутників другого виду тканини – другий ряд.

Наклеїти 25–28 трикутників – третій ряд.

За допомогою циркуля та ножиць зробити із тканини коло, наклеїти його на дно тарілки.

Оздобити дно тарілки тасьмою та бантиком.
ВИСНОВКИ

Інтерактивне навчання є надзвичайно цікавим і ефективним методом у сучасній методиці викладання навчального матеріалу. Саме така методика дає змогу зробити заняття змістовним, творчим, пізнавальним і цікавим як для гуртківців, так і для керівника гуртка. Інтерактивні технології розкривають перед педагогом і перед вихованцями величезний творчий потенціал і можливість бути справжніми майстрами своєї справи.

Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях гуртків «Друзі природи» та «Квітникарі – аранжувальники» сприяють досягненню вихованцями високих результатів у творчості; майстерному оволодінню різними техніками; формуванню стійкого інтересу; створенню мікроклімату успіху, взаємодопомоги, потреби творчого самовдосконалення.

ЛІТЕРАТУРА

Сущенко Т.И. Основы внешкольной педагогики. – Минск: Беларуская навука, 2000.

Портнова О. Використання сучасних педагогічних технологій. Методичні рекомендації // Позашкілля. – 2007. – № 1.

Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання. – К.: Шкільний світ, 2005.Сучасні шкільні технології. – К.: Шкільний світ, 2004.

Цимбалару А. Ігротека. – К.: Шкільний світ, 2007.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка