У 2012-2013 навчальному році пріоритетними напрямками діяльності школи булиСторінка1/3
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3
У 2012 – 2013 навчальному році робота школи була спрямована на втілення в життя ідеї Школи життєтворчості в умовах інтенсивного використання інноваційних педагогічних технологій навчання й виховання; підвищення рівня фізичного, психічного здоров’я та зменшення рівня загальної захворюваності дітей засобами валеологічної освіти; виховання розумного та свідомого ставлення до власного здоров’я, компетентної творчої особистості, носія національних цінностей і загальнолюдських надбань, соціально зрілого, культурного, конкурентно спроможного члена суспільства.

Упродовж 2012-2013 навчального року колектив Новотроїцької загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №1 працював над реалізацією особистісно-орієнтованої системи навчання і виховання, за якої створено соціальні й педагогічні умови для різних видів діяльності.

Школа організувала свою роботу за основним базовим навчальним планом на основі Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Статуту школи, на виконання Державної Національної програми «Діти України», виконання Закону України «Освіта ХХІ століття».

У 2012-2013 навчальному році пріоритетними напрямками діяльності школи були: • Перехід з вересня 2012 р. на новий Державний стандарт початкової загальної освіти та педагогічні інновації.

 • Вживання заходів до повного охоплення дітей і підлітків різними формами навчання.

 • Розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності з освітніми стандартами.

- Сприяння підвищенню здатності до внутрішньої мобілізації ресурсів вчителів для адаптації в освітньому середовищі, що постійно міняється, підвищення ресурсу для вирішення нових завдань, оволодіння новими педагогічними технологіями.

- Оволодіння 100% педагогічних працівників школи основами ІКТ.

- Впровадження профільного та допрофільного навчання для системної підготовки учнів 8-11 кл. до навчання у ВНЗ.

- Здійснення системного підходу до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості. - Досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім`ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів. - Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

- Встановлення партнерських зв'язків з іншими освітніми установами в межах району, області, держави.

- Підготовка вчителів школи для впровадження інтегративного підходу при викладанні основ наук.

- Участь у експериментальній, науково-дослідницькій роботі.

На початку навчального року вся робота закладу була спланована, видано накази з основної діяльності школи у 2012-2013 навчальному році.Організаційні питання навчального року

У 2012/2013н.р. робота колективу закладу була спрямована на досягнення єдиної мети:

виховання здорової, творчої, компетентної особистості - громадянина України - носія національних цінностей, загальнолюдських, наукових, філософських, релігійних надбань, яка живе в гармонії з природою, сама з собою, вміє самовизначитися і самореалізуватися.

Основні завдання школи: • різнобічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, обдарувань і талантів;

 • трудова підготовка, професійне самовизначення та нахил до самовдосконалення ;

 • поєднання умов для реалізації творчих здібностей педагогічного та учнівського колективів, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу;

 • формування системи моральних і естетичних цінностей людини, всебічний розвиток індивідуальності.

Особливості змісту навчально-виховного процесу на ІІІ етапі експериментальної діяльності визначалися реалізацією принципів Концепції життєтворчості на уроках та різноманітних формах позаурочної та позакласної діяльності впровадження у практику роботи інноваційних технологій:

 • програми життєтворчості особистості «Я – громадянин, сім’янин, патріот»;

 • інтерактивні технології навчання;

 • системи особистісно-зорієнтованого навчання;

 • освітніх програм «Інтел. Навчання для майбутнього», «Учителі в онлайні», «Партнерство в навчанні»;

 • участь у проектах «Добро починається з тебе», Інноваційному проекті «Гармонія інтелекту та здоров’я»;

 • на базі школи діяльність обласної науково-методичної лабораторії «Створення школи культури здоров’я»;

 • участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я», Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок»;

 • участь в обласних конкурсах «Молодь тестує якість», «Поетичний вернісаж», «Таврійський барвограй», «Букет замість ялинки», «Моє українське майбутнє;»

 • участь у Всеукраїнських акціях «Дай руку, першокласнику!», «Від серця до серця», обласній акції «Допоможемо зимуючим птахам»;

 • участь в обласному конкурсі сценаріїв позакласних заходів «Перлини натхнення»;

 • комплексна діагностика психолого-педагогічної компетентності всіх організаторів навчально-виховного процесу «Школи життєтворчості».

Було проведено 9 засідань педагогічної ради, на яких серед інших розглядалися наступні питання:

1. Аналіз навчально-виховної роботи за 2011/2012 н. р. та завдання, основні напрямки на 2012/2013 н. р.


2. Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості.

3.Організація діяльності школи в частині забезпечення права на освіту та роботи щодо усунення причин та умов, які впливають на дитячу злочинність та бездоглядність

4.Роль потенціалу уроку української та російської мов у розвитку творчих здібностей учнів, їхньої особистості в умовах здійснення особистісно-зорієнтованого підходу.

5.Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості.

Згідно з річним планом роботи закладу було проаналізовано виконання навчальних програм з базових дисциплін навчального плану за 2011-2012 навчальний рік, перевірено виконання теоретичної та практичної частини програми.

Протягом перевірки було проаналізовано ведення класних журналів, відповідність записів у журналах, календарно-тематичному плануванню учителів, зведені звіти вчителів про виконання навчальних програм. У 9-11-х класах відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки молоді та спорту України внесено зміни до календарно-тематичних планів з метою ущільнення навчального матеріалу з різних предметів шляхом об’єднання вивчення окремих тем.

Наслідки перевірки свідчать про те, що в основному теоретичний курс вивчено. Проведено заплановані, відповідно до навчальних програм, види робіт (практична частина програми): практичні роботи, лабораторні роботи, уроки розвитку зв’язного мовлення, уроки позакласного читання, літератури рідного краю, обов’язкові види робіт з української, російської, іноземної мов (перевірка мовних знань та вмінь учнів, аудіювання, читання вголос/ мовчки, усний переказ/ твір, письмові роботи – диктант/ переказ/ твір), екскурсії, контрольні перевірки знань учнів, твори з української та світової літератур.

Але поряд з цим є недоліки у виконанні як теоретичної, так і практичної частини програми. Наявні випадки невиконання таких видів контролю, як: контрольні роботи за семестр в 10-11 класах з української мови, математики, контрольні класні та домашні твори з світової літератури.

Протягом 2012-2013 навчального року 22 вчителі закладу певний час були відсутні на роботі у зв’язку з хворобою, навчанням, серед них 5 вчителів були відсутні по 2 і більше рази. Адміністрацією школи по можливості здійснювалася рівноцінна заміна уроків під час хвороби вчителів, перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації. Усього протягом року замінено757 уроків.

Відповідно до робочого навчального плану за рахунок його варіативної складової було організовано факультативні, індивідуальні та групові заняття з математики, української, російської, татарської мов; організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з таких предметів: української мови (8 Б, 9А кл.), біології (8 В кл.,9 Б кл.), історії України (9 В кл.), географії (8 А кл.), розв’язували творчі завдання, що забезпечило результати учням школи під час їх участі в різного роду конкурсах та олімпіадах.

Сприяє заглибленню у предметний світ функціонування профільних класів: 10 А клас – профіль української філології,10 Б клас – біотехнологічний профіль, 10 В клас – технологічний, 11 А клас – екологічний профіль,, 11 Б клас – профіль української філології, 11 В клас – технологічний.

Станом на 05.09.2012 року профільною освітою в школі охоплено 113 учнів 10-11-х класів, що становить 100% від загальної кількості учнів ІІІ ступеня. Аналіз вибору учнями профілю згідно з Концепцією профільного навчання свідчить, що 44 учнів віддає перевагу природничо-математичному напрямку, що складає 39% від загальної кількості учнів, охоплених профільним навчанням. Технологічний напрям обрало 26 учнів, що складає 23%, суспільно-гуманітарний - 43 учні, що становить 38%.

Концепція профільного навчання в старшій школі передбачає допрофільну підготовку учнів 8-9-х класів, яка є обов’язковою ланкою в структурі профільного навчання. Метою допрофільної підготовки є професійна орієнтація та самовизначення учнів відповідно до індивідуальних особливостей і потреб особистості, сприяння подальшому вибору профільного навчання. Досягненню мети сприяє поглиблене вивчення окремих предметів, яким станом на 05.09.2012 року охоплено 147 учнів, що складає 100% від загальної кількості учнів 8-9 класів.

Рейтинг предметів, яким надають перевагу учні для поглибленого вивчення, наступний: 1. українська мова –57 учнів – 39%

 2. біологія – 51 учень –34%

 3. історія – 11 учнів - 7%

 4. географія – 28 учнів - 20%

Забезпечення обов’язкової освіти

На початок навчального року в школі навчалося 744 учня, серед них 369 дівчат, що становить 50 % загальної кількості учнів. Укомплектовано 33 класи із середньою наповнюваністю 22-23 учні.

Охоплено навчанням 100% учнів.

З 1 вересня минулого року до 24 травня 2013 року із закладу вибуло 20 учнів, прибуло - 9 учнів.

Учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу. У минулому навчальному році в закладі навчалося:


 • сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 14

 • напівсиріт – 26;

 • постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС– 5;

 • дітей-інвалідів – 9;

 • дітей із багатодітних сімей – 75;

 • дітей із неповних родин – 220;

 • діти, які потребують корекції розумового розвитку – 13.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу згідно з річним планом роботи щодо охорони прав дитини.

Навчальний заклад закінчило 50 випускників школи ІІІ ступеня, 63 випускника ІІ ступеня. Серед них Кіракосян Лусіне нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», Савченко Юлія, Шкуренко Сніжана отримали свідоцтва з відзнакою.Організація навчального процесу

Навчально-виховний процес у закладі здійснювався з дотриманням пріоритетних принципів: демократизації, гуманізації, гуманітаризації, диференціації, інтеграції навчання. Структура навчального року була відповідною до наказу МОН України. Закон України «Про мови» виконувався всіма учасниками навчально-виховного процесу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорту України №329 від 13.04.2011 р., адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за їх дотриманням.

Документація закладу ведеться відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. № 240.

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 84%, значну частину вказаної літератури придбано за кошти педпрацівників.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану в цілому по школі становить 85 %.

Навчальний процес у поточному навчальному році було організовано відповідно до затверджених навчальних планів. Запроваджено режим п’ятиденного навчального тижня, навантаження на учнів не перевищувало його максимальних значень, установлених типовими навчальними планами, і відповідало санітарним вимогам.Особливості змісту навчально-виховного процесу на ІІІ етапі визначаються реалізацією принципів Концепції життєтворчості на уроках та різноманітних формах позаурочної та позакласної діяльності:

 • Вивченням курсів «Основи культура мовлення» (10-11 кл.), «Культура мовлення та стилістика» (8 кл.);

 • Спецкурсів «Основи споживчих знань» (1-11 кл.), «Основи створення комп’ютерних презентацій» (9 кл.), «Видатні постаті України середини ХVІ- ХVІІІ століть», «Розмаїття релігій і культур світу»;

 • Курсів за вибором «Валеологія» (2-4, 8-9 кл.), у 8-9-х кл. - «Здоров’я людини і навколишнє середовище» (авторська програма: Т.В. Ільїна, О.Ф. Дударенко);

 •  Тренінгів «Розвиток комунікативних навиків особистості», «Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху», «Стань творцем свого життя» (5-9 кл.)

 • Гуртків з військово-патріотичного виховання «Козачата» (3-5 кл.), клубів «Козацька слава» (7-9 кл.), «Діалог» (10-11 кл.), Малої академії наук з біології, хімії, інформатики.

Аналіз організації навчального процесу в 2012-2013 навчальному році з погляду критерію функціональності показав, що середня наповнюваність класів у початковій школі становила:

початкової школи – 23 учні;

середньої школи – 23 учні;

старшої школи – 19 учнів.

Класи ділили на дві групи на уроках іноземної, української, російської мов, інформатики, фізичної культури, Захисту Вітчизни, трудового навчання.

Навчальний процес в аналізованому навчальному році характеризувався такими показниками його забезпеченості за основними параметрами:

забезпеченість навчальними площами (у розрахунку на одного учня ) - 3,2 м2;

забезпеченість технічними засобами навчання й оргтехнікою:

- багатофункціональних пристроїв -2;

- проекційних апаратів - 3;

- телевізорів - 3;

- відеомагнітофонів - 1;

-ноутбуків -3

- фотоапаратів - 1;

- комп'ютерів сучасного покоління - 31;

- мультимедійних дощок -1;

- принтерів -4

Під час поточного навчального року в забезпеченні навчального процесу були такі тенденції, зрушення та зміни: • загальна кількість ТЗН й оргтехніки збільшилася на 13 одиниць;

 • кількість ТЗН було збільшено внаслідок використання бюджетних та позабюджетних коштів;

 • збільшився обсяг бібліотечних фондів у блоках «навчальна література» та «наукова література»;

 • нині гостро відчувається потреба в придбанні навчальної та методичної літератури нового покоління з навчальних предметів.

Результативність навчально-виховного процесу

З метою перевірки рівня підготовленості учнів, рівня знань з базових навчальних предметів було зроблено аналіз навчальних досягнень учнів 4-х, 5-х, 9-х, 10-х класів з основ наук. Аналіз перевірки результатів підсумкових контрольних робіт, навчальних досягнень за рік показав, що більшість учнів класу мають високий та достатній рівень знань з наступних предметів:Українська мова

4-Г – 87%

4-А –72%


4-Б –80 %

4-В – 96 %

5-А – 80%

5-Б – 71%

9-А –79%

9-А – 87%

9-Б –70%

10-А –71%

10-Б–64 %


Картавих О.В.

Горбенко Т.М.

Єрмолаєва Т.Б.

Стаднік Л.В.

Власюк Л.О.

Власюк Л.О.

Михайлик Т.М.

Таранущенко А.Д.

Каліберда О.В.

Марчук Н.В.

Дорогокуп Т.М.


Математика

4-Г – 93 %

4-А – 78%

4-Б – 90%

4-В – 92%

5-А – 73%

5-В – 56%

9-А – 59%

9-В – 55%

10-Б– 56%

10-В– 63%Картавих О.В.

Горбенко Т.М.

Єрмолаєва Т.Б.

Стаднік Л.В.

Жукова О.А.

Жукова О.А.

Саньков О.В.

Кришко Т.А.

Саньков О.В.

Вербицька Н.В.Фізика

9-А – 66%

9-В–100 %

10-А- 62 %

10-Б- 68%Галашин П.І.

Галашин П.І.

Галашин П.І.

Галашин П.І.Біологія

9-А -67%

9-Б – 58%

9-В –73%

10-Б-76 %Мороз О.В.

Мороз О.В.

Мороз О.В.

Дударенко О.Ф.Хімія

9-А – 55 %

9-Б – 58%

10-Б- 76 %

10-В –67%Никифоренко Л.В.

Никифоренко Л.В.

Трегуб С.Л.

Трегуб С.Л.Географія (природозн.)

4-А – 94%

4-Б – 85%

4-В – 88%

4-Г -100%

5-А - 87%

9-А – 59%

9-Б – 50%

10-А –52%

10-Б –72%


Горбенко Т.М.

Єрмолаєва Т.Б.

Стаднік Л.В.

Картавих О.В.

Дяченко О.В.

Дяченко О.В.

Дяченко О.В.

Дяченко О.В.

Дяченко О.В.


Історія України


5-А – 83 %

5-Б – 59%

9-А - 59%

9-В– 73%


10-А –52%

10-Б –56%

10-В -60%


Виселко О.Б.

Виселко О.Б.

Спільний С.В.

Спільний С.В.

Піщанський О.М.

Піщанський О.М.

Піщанський О.М.


Світова література

5-А-93%

5-Б-81%


9-А-52%

9-Б-61%


9-В- 100%

10-А- 86%

10-Б –68%


Власюк Л.О.

Власюк Л.О.

Ячменьова В.В.

Ячменьова В.В.

Усеїнова С.Е.

Старина-Ваапова О.Г.

Старина-Ваапова О.Г.


Іноземна мова

4-Г-87 %

4-А-89 %

4-Б-95%

4-А-88%

5-А-80%

5-А -73%


5-Б-67%

5-Б-62%


5-В-56%

9-В-73%


9-А-78%

9-А-73%


9-Б-50%

9-Б-56%


10-А-63%

10-Б-57%


10-Б-75%

10-В-60%


Кодєнцева Г.В.

Кодєнцева Г.В.

Кодєнцева Г.В.

Шульга І.Л.

Сібільова Н.Л.

Бабченко К.А.

Бабченко К.А.

Кодєнцева Г.В.

Бабченко К.А.

Гаврилюк О.М.

Бабченко К.А.

Гаврилюк О.М.

Гаврилюк О.М.

Бабченко К.А.

Бабченко К.А.

Гаврилюк О.М.

Гаврилюк О.М.

Сібільова Н.Л.Більшість учнів класу мають середній та початковий рівень сформованості вмінь та практичних навичок (низький показник коефіцієнта результативності та якості знань) з таких предметів:


Математика

5-Б – 48 %

9- Б –46 %

10-А –35%


Жукова О.А.

Кришко Т.А.

Вербицька Н.В.


Біологія

10-А –48%

10-В-33%Ільїна Т.В.

Ільїна Т.В.Хімія

10-А– 48%

9-В – 45 %

9-Б- 42%


Трегуб С.Л.

Никифоренко Л.В.

Никифоренко Л.В.


Фізика

9-Б – 42%

10-В –33%Галашин П.І.

Біла О.Б.Українська мова

5-В – 33%

5-Б – 38%

9-В - 45%

10-А-47%Колєснік О.Є.

Колєснік О.Є.

Каліберда О.В.

Кожома В.Ю.
Історія України

5-В – 44%

9-Б – 46%Виселко О.Б.

Спільний С.В.Географія (природознавство)

5-В – 33%

5-Б – 48%

9-В – 28%

10-В - 47%Дяченко О.В.

Дяченко О.В.

Дяченко О.В.

Дяченко О.В.


У зв’язку з цим керівникам предметних методичних об’єднань потрібно глибоко проаналізувати результати контрольних робіт, семестрових та річних оцінок, розробити комплекс заходів щодо підвищення якості знань учнів з навчальних предметів відповідно до рекомендацій, поданих у наказах за наслідками адміністративних контрольних робіт та опрацювати на засіданнях ШМО методику аналізу контрольних робіт.

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень якості знань показали учні: 4-х класів, 5-А класу, 9-А та 10-Б класів.

Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи: 5-В, 9-В, 10-В класів.

Проводячи тематичні оцінювання з основ наук, учителям закладу слід дотримуватися вимог програм та методичних рекомендацій МОН України щодо їх кількості, обсягу та складності.

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за останні 5 років свідчить про стабільну роботу вчителів закладу по формуванню компетентностей учнів, розвитку їхніх здібностей та інтересів. Проте існує потреба в удосконаленні методів роботи, диференціації навчання для підвищення рівня знань учнів окремих класів.

Це говорить про ріст об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів з одного боку, а з іншого про:

- недостатність впровадження вчителями школи форм навчальної діяльності, які б сприяли індивідуальному розвитку особистості кожної дитини;

- не набула достатнього розвитку програма впровадження педагогічного новаторства, починаючи з початкової школи;

- втрата інтересу до книги учнів, які навчаються в основній та старшій школі;

- байдужість учнів до результатів власної діяльності;

- безконтрольність з боку батьків, класних керівників класів відносно цих учнів;

- невмотивованість на навчання.

За результатами адміністративного контролю з базових предметів з’ясовано, що: • рівень навчальних досягнень учнів з предметів не відповідає поставленим вимогам викладання в 7 Б, 7 В, 10 В класах;

Аналізуючи недоліки у викладанні окремих предметів, адміністрація школи вважає основною причиною низький професійний і культурний рівень окремих вчителів, їхнє небажання опановувати й використовувати в роботі нові методи й форми навчання.

Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом декількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники надають звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у спеціальних журналах, усього пропущено10954дні (у минулому році - 14593 дні ), пропущено уроків – 67494 (у минулому році - 86135 уроків), без поважних причин пропущено 1176 днів (8308 уроків):10 Б (390 днів), 11 А (140 днів), 8 А (101 день), 8 Б (129 ). Завдяки роботі класних керівників, соціально-психологічної служби та адміністрації закладу пропуски учнями занять без поважних причин в інших класах зведені до мінімуму.Робота з педагогічними кадрами

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна охарактеризувати як задовільну.

Якісний склад педагогічних кадрів - високий. Педагогічний колектив Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 складається з 72 працівників, з них:

«учитель-методист» - 4

«старший учитель» - 14

«спеціаліст вищої категорії» - 18

«спеціаліст I категорії» - 24

«спеціаліст II категорії»-12

«спеціаліст»-18.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 від 20.12.2011 з метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої ініціативи та забезпечення об’єктивності в оцінюванні роботи кожного педагогічного працівника в 2012-2013 навчальному році в школі була проведена атестація педагогічних працівників.

Було складено план роботи атестаційної комісії в поточному навчальному році. Підготовлено та видано наказ № 295 від 11.10.2012р. «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році», прийнято заяви від вчителів на проходження атестації.

Згідно з планом вчителі, які атестуються, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

У ході атестації оцінено:


  • уміння планувати педагогічну діяльність;

  • уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

  • рівень науково-методичної діяльності;

  • рівень викладання предмету;

  • вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

  • результати навчально-виховної діяльності.

Згідно з графіком проведено уроки та позакласні заходи вчителями, які атестуються.

Організовано вивчення системи досвіду роботи вчителів, які атестуються:  • відвідано і оцінено навчально-виховні заходи вчителів адміністрацією, членами атестаційної комісії;

  • на засіданнях шкільних методичних об’єднань, педагогічній раді спільно з членами ради школи, засіданні атестаційної комісії заслухано творчі звіти вчителів, які атестуються, обговорено характеристики, оцінено результати педагогічної діяльності.

Проведено виставку-захист творчих робіт вчителів на засіданні методичної ради школи.

Наслідки атестації узагальнено, результати обговорено на засіданнях кафедр.

Шкільною атестаційною комісією атестовано 13 педагогічних працівників, районною атестаційною комісією атестовано 4 педагогічних працівники.

За результатами атестації присвоєно кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст другої категорії»:


 • Кравцовій Ользі Олексіївні, учителю початкових класів,

 • Корецькому Олексію Олексійовичу, учителю фізичної культури,

 • Загоренко Людмилі Олександрівні, практичному психологу,

«Спеціаліст першої категорії»:

 • Горбенко Тетяні Михайлівні, учителю початкових класів,

Присвоєно педагогічне звання «старший учитель»:

 • Санькову Олексію Валентиновичу, учителю математики та інформатики.

Проатестовано на відповідність займаній посаді бібліотекаря Федосенко Людмилу Володимирівну.

Але в ході атестації мали місце і певні недоліки - уроки вчителів, що атестуються, в більшості випадків відвідувала тільки адміністрація, а інші члени атестаційної комісії недостатньо вивчали досвід колег.

Протягом року вчителі підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також у рамках атестації.

Адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України, що дало змогу оптимально організувати навчально-виховний процес.Організаційно-методична робота

Згідно з принципами і положеннями нормативно-правових документів методична робота в школі в навчальному році була спрямована на досягнення якісних змін професійного рівня педагогів, формування творчих, дослідницьких якостей учасників освітнього процесу, на формування в учнів бажання й уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей.

Педагогічний колектив працював над реалізацією проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу» на V етапі впровадження останнього аспекту «Проектування педагогічного простору для стимулювання соціально – професійної мобільності учасників навчально – виховного процесу», що знайшло відображення на всіх ділянках роботи. За підсумками роботи над проблемою видано наказ від 14.06.2013 р. №195 «Про результати впровадження науково-методичної проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу».

Аналіз навчально-виховного процесу свідчить про цілеспрямовану роботу з учнями, батьками та громадськістю, в основу якого покладено систему роботи над реалізацією проекту «Мобільний вчитель – мобільний учень».

У школі працює методична рада, яка координує роботу методичних об’єднань, діяльність яких ґрунтується на високій зацікавленості вчителів у роботі над актуальними питаннями системи освіти в Україні.

З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводилися методичні оперативки, консультації, інструктажі: • планування роботи на навчальний рік, вивчення методичних рекомендацій щодо вивчення предметів у 2012-2013 н.р.;

 • про організацію роботи з малодосвідченими вчителями;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

 • вивчення та узагальнення перспективного та педагогічного досвіду;

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), бібліотека, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка, мультимедійна дошка) тощо.

У школі створено 10 методичних об’єднань, творчі групи: «Формування навичок критичного мислення у початковій школі»(керівник Ільонок Л.М.), з профільного навчання (керівник Никифоренко Л.В., «Профілактика адитивної та девіантної поведінки підлітків» (Олініченко Г.В..), «Культура педагогічного спілкування» (Загоренко Л.О.), організовано роботу «Школи педагогічної майстерності» (Дударенко О.Ф.), постійно діючого семінару-практикуму з проблем розвитку позитивної мотивації до навчання, упровадження інформаційних технологій «Педагогічна майстерня» (Шпак С.М.), психолого-педагогічного семінару (Мороз О.В.), клубів «Діалог»(Спільний С.В.), «Нехворійко» (Єрмолаєва Т.Б.), консультпункту «Як обрати професію» (Малищак Т.А.).

З метою організації ефективної роботи над методичною темою пріоритетними напрямками роботи у 2012-2013 навчальному році визначено:

- здійснення компетентнісно–орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі;

- вивчення результативності курсової перепідготовки вчителів, відстеження динаміки зростання педагогічних кадрів;

- моніторинг якості освіти;

- підвищення мотивації до навчання;

- формування особистості школяра, успішної у всіх сферах діяльності;

- самоосвітня діяльність учителів і учнів.

Проведено 5 засідань методичної ради.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації. Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи за темами:- Реалізація науково-методичної проблеми області «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу» на V етапі впровадження останнього аспекту «Проектування педагогічного простору для стимулювання соціально – професійної мобільності учасників навчально – виховного процесу».
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка