У м. Донецьку ради донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 донецької міської ради донецької області ІІІ всеукраїнський конкурсСкачати 230.69 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір230.69 Kb.
ВІДДІЛ ОСВІТИ КУЙБИШЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М.ДОНЕЦЬКУ РАДИ
ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 52

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень»

НОМІНАЦІЯ: Навчально-виховний проект навчального закладуОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Роботу підготували:

Долбік Олена Іванівна,

заступник директора

з навчально-виховної роботи

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52

Шарова Валентина Василівна,

заступник директора

з навчально-виховної роботи

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52


Донецьк 2014

ЗМІСТ


Вступ …………………………………………………………………………......

3

Розділ 1 Організація роботи з обдарованими учнями ……………………………………

5

1.1

Деякі аспекти вирішення проблем навчання обдарованих дітей………………….………………………………………………

5

1.2

Алгоритм організації та методичні рекомендації з питання організації роботи з обдарованими дітьми …………………………………………….

14


Список використаних джерел …………………………………………………..

20

…………………………………………………………………………..ВСТУП


На сучасному етапі головним фактором економічного й соціального розвитку суспільства стають інтелектуальні й творчі ресурси людини. Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі - відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у процесі освіти.

Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту нації пов'язані саме з обдарованою молоддю.

В Україні відповідною постановою Кабінету Міністрів України Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр. була прийнята. У 2009 році Управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації була прийняти Концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року.

Масштаби й принципи організації навчання обдарованих школярів різні в розвинутих країнах світу, але сьогодні зрозуміло одне: інтереси суспільства вимагають спеціальних заходів підтримки обдарованих дітей і молоді, як моральних, так і матеріальних. Високообдарованим дітям мають надаватися такі умови навчання, завдяки яким вони могли б повністю реалізувати свої здібності відповідно до своїх власних інтересів та інтересів суспільства.

Створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України визначено як головна мета державної політики щодо розвитку освіти. У Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, одним із пріоритетних обов’язків держави названо створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді. Для реалізації цієї стратегії було створено Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 рр. , а також на регіональному рівні, Обласну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2008-20011 рр. Це демонструє серйозний плановий підхід до проблеми на державному та обласному рівні.

Мета даного дослідження – теоретичне обґрунтування і практичне впровадження в практику навчального закладу системи заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та молоддю .У роботі поставлено такі завдання:

- розглянути аспекти організації роботи з обдарованими учнями;

- запропонувати алгоритм організації та методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями в загальноосвітньому навчальному закладі.

Об’єктом даного дослідження є навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі.

Для досягнення мети та вирішення завдань роботи застосовувались методи емпіричного та теоретичного дослідження.

У практичній частині роботи представлено досвід роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Донецької міської ради Донецької області з даного питання протягом останніх трьох років.

Розділ 1


Організація роботи з обдарованими учнями
1.1 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Обдарованість – це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, яка визначає можливість досягнень людиною більш високих (незвичайних) результатів в одному або декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми.

Обдарована дитина це дитина, що виділяється яскравими незвичайними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.

Відповідно до даних психологічних досліджень обдарованими є не більше 5% дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина – обдарована.

На сьогодні більшість психологів визнають, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованості – це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків), соціального середовища та пізнавальної діяльності дитини (ігрової, навчальної, трудової). Визначальну роль у виявленні й розвитку цього потенціалу відіграє педагогіка.

Виходячи із різноманіття запропонованих ученими класифікацій обдарованості, дана Концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації передбачає виявлення й розвиток здібностей дітей за п’ятьма напрямками :


 1. Інтелектуальна (теоретико-пізнавальна) - інтелектуальна обдарованість у залежності від предметного змісту діяльності .

 2. Практично-перетворювальна – раціоналізаторство, винахідництво, обдарованість у ремеслах.

 3. Художньо-естетична – хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична.

 4. Комунікативно-організаторська – лідерська, ораторська, організаційна.

 5. Психомоторна – спортивна, спортивні танці.

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень у силу видатних здатностей, є одним із пріоритетних напрямків сучасної світової та української освіти. Це відображено в базових державних нормативних документах, як-от:

- Концепція загальної середньої освіти (12 річна школа), у якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий « різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб»;

- Закон України «Про освіту « ( для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи( з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань. Особливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення ( стипендії, направлення на навчання та стажування до провідних вітчизняних і закордонних освітніх,культурних центрів») ;

- Національна доктрина розвитку освіти ( «Держава повинна забезпечувати: формування в дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді») .

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенціальних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої , талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенційних можливостей дітей.

У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні конференції.

За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних працівників, є:


 • концепція обдарованості;

 • психодіагностика ( виявлення рівня обдарованості);

 • прогнозування розвитку обдарованих дітей;

 • технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

Науковці пропонують різні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей. Розглянемо деякі із них.

Індивідуально особистісний - він базується на тому, що необхідно враховувати не лише індивідуальність учня, я й всю систему стосунків особистості з оточенням, оцінювати вплив цих стосунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості. Обов’язкові елементи цього підходу:

- вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;

- індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалася від досягнутого рівня і зберігалася протягом усього процесу навчання.

Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, які за змістом мають бути оптимальним навантаженням для дитини і формувати в неї раціональні вміння розумової праці.Дидактичний. Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз назавжди сформовані. Завдання ж учителя – створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини ( інтелектуальну чи спортивну).Бажано, щоб ці діти навчались за спеціальними навальними програмами або в спеціальних навчальних закладах.

Дидактико-психологічний – пріоритет залишається за дидактикою. Наочним зразком цього підходу є введення в освітній простір психологічної служби, яка має компенсувати труднощі, що виникають у вчителя та учня під час реалізації даної навчальної програми.

Психодидактичний підхід має психологічний пріоритет у побудові освітянських технологій. В останній час це знайшло відображення в теорії та практиці розвивального навчання, за якого знання, вміння та навички з мети освітнього процесу перетворюються на засіб пізнавального та особистісного розвитку учнів.

Навчання дітей з високим розумовим потенціалом у звичайній загальноосвітній школі можна здійснити на підставі стратегії прискорення та стратегії збагачення навчання [ 4, 34].

Організаційними формати прискорення є:


 • достроковий вступ до школи;

 • прискорення в звичайному класі;

 • заняття з окремих предметів в інших класах;

 • « перестрибування через клас»;

 • достроковий вступ до ВНЗ.

Як радять учені, основними вимогами залучення учнів до навчання на підставі прискорення мають бути:

 • зацікавленість учня в прискоренні, підвищення здібності в окремій сфері;

 • достатня зрілість у соціально-емоційному плані;

 • згода батьків.

Прискорення навчання пов’язане зі змінами швидкості навчання, а не його змісту. Таких дітей у загальноосвітніх закладах обмаль.

Друга стратегія – стратегія збагачення, дає дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні здібності на відповідному рівні. Основними параметрами стратегії збагачення є: • розширення знань про навколишній світ;

 • розвиток творчого мислення;

 • зростання знань у конкретній галузі тощо.

Форми навчання обдарованих дітей:

 1. Спеціальні класи.

 2. Спеціалізовані школи та школи-інтернати.

 3. Навчальні заклади нового типу.

 4. Спецкурси та факультативи.

 5. Позашкільні гуртки та об’єднання.

 6. Заочні школи.

 7. Станції юних техніків та біологів.

Із зазначених форм роботи у звичайній загальноосвітній школі найпоширенішими є форми, визначені у п.1,4,5.

Розвиток індивідуальних здібностей і обдарованості дітей , забезпечення умов їхньої самореалізації є одним із завдань управлінців, яке потребує конкретної розробки практичних заходів.

Обов’язок адміністрації школи:


 • побудувати систему пошуку, відбору та діагностики рівня розвитку обдарованої дитини;

 • забезпечити організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей;

 • розробити конкретні програми роботи закладу освіти з цієї проблеми;

 • визначити варіативну складову робочого плану, яка б максимально враховувала розвиток обдарованих дітей; створити комплекс науково-методичних та навчальних матеріалів;

 • розробити конкретні методичні рекомендації щодо індивідуальної роботи з окремих навчальних дисциплін з обдарованими учнями;

 • дібрати та підтримати педагогічні кадри відповідного рівня;

 • постійно вивчати педагогічну майстерність учителів, забезпечувати умови для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення професійного рівня;

 • відпрацьовувати оптимальну систему контрольно-оцінної діяльності учні і учителя з позиції гуманізації освітянської роботи;

 • сприяти участі обдарованих учнів у конкурсах та змаганнях різних рівнів.

Робота з категорією обдарованих дітей потребує створення певних дидактичних умов, які включають:

 • своєчасну діагностику учнів;

 • відповідне здібностям програмне забезпечення;

 • розробку системи творчих завдань;

 • визначення витрат часу на опанування навчальною програмою певного предмета;

 • спонукально-творчу діяльність учителя.

Оновлення практичної діяльності вчителя неможливе без оновлення теоретичних знань. «Багато учителів мають негативне ставлення до теорії, отже, завдання керівників – передусім змінити ставлення вчителів до теоретичних знань».

Щоб ці знання стали конструктивними, необхідно зробити добір педагогічних проблем не тільки за логікою вивчення теорії, а й за логікою практичних дій учителя. Можна запропонувати таку тематику самоосвіти: мотивація навчання; створення програм самоосвіти учнів; особливості пізнавальної діяльності; позитивні і негативні факти у навчанні обдарованих дітей; інтерес як мотиваційна передумова обдарованості; особливості образотворчої обдарованості.

Однією з особливостей роботи сучасного навчального закладу з даної проблеми є здатність швидко реагувати на зміни в педагогіці, а також швидко трансформувати нові технології навчання, задовольняючи індивідуальні потреби учнів та їхніх батьків. Першочерговими завданнями педагогічного колективу навчального закладу повинно стати:


 • пошук обдарованих дітей, переведення окремих учнів на індивідуальні програми навчання;

 • створення умов для науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів;

 • методична допомого учителю, залучення його до проектування особистої професійної успішності;

 • удосконалення системи моніторингу якості навчання та творчого розвитку;

 • використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

Отже, місія загальноосвітнього навчального закладу – розвиток особистості, здатної до самореалізації й саморозвитку, та орієнтованої на досягнення успіху в різноманітних галузях діяльності.

Організація навчально-виховного процесу в початковому, середньому та старшому модулях повинна бути спрямована на виховання та розвиток таких рис і вмінь людини:

- чутливість до змін і їх сприйняття;

- критичність мислення й відповідність вибору;

- потяг до творчості в усьому;

- самостійність у визначенні і вирішенні проблем;

- бачення себе частиною спільноти, країни, навколишнього світу.

Джерелом повноцінного розвитку дитини в початкових класах виступають два види діяльності. По-перше, це навчальна діяльність, спрямована на оволодіння дитиною знаннями та навичками, необхідними для життя в суспільстві. По-друге, це творча діяльність, яка сприяє втіленню особистих дитячих ідей, спрямованих на створення нового.

Головна мета другого модуля ( 5- 7 класи): забезпечення базової освіти та підготовка учнів до свідомого вибору предметів для поглибленого вивчення на ІІІ ( старшому) модулі навчання. Розвивальна організація навчально-виховного процесу в ІІ модулі повинна вирішувати наступні завдання:


 • розвиток критичного мислення та самостійності мислення;

 • розвиток логічного мислення;

 • тренування пам’яті;

 • формування навичок варіативного мислення;

 • евристичне мислення .

Вирішальною для формування творчої особистості учня старшого модуля ( 8-11 класи) є організація навчально-виховного процесу, який спонукає до творчого розвитку. Головна мета його – розвиток творчої індивідуальності, формування готовності до саморозвитку, набуття універсальних( системних, між предметних, системо утворювальних) знань про світ, людину та людське суспільство. Тому педагогічний колектив повинен працювати над поступовим вирішенням таких завдань:

 • формування у учнів прагнень та вмінь задовольняти свої пізнавальні потреби та інтереси шляхом самоосвітньої діяльності;

 • формування операцій розумової діяльності ( аналізу, порівняння, синтезу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, абстрагування);

 • формування бачення проблеми та вибір шляхів її розв’язання;

 • формування вміння само організувати пізнавальну діяльність ( вибір джерел пізнання, форм самоосвіти, планування, саморегуляція діяльності, самоконтроль);

 • отримання глибоких та міцних загальнонавчальних , політехнічних, професійних знань, які можна використати як фундамент самостійної пізнавальної діяльності.

Важливою складовою роботи навчального закладу в напрямку творчого розвитку індивідуальних здібностей учнів є створення власної системи відстеження та розвитку творчих здібностей:

І етап: діагностика та врахування обдарованих дітей.

ІІ етап: розробка індивідуальних програм розвитку творчих здібностей учнів.

ІІІ етап: творче втілення планів та програм індивідуального навчання.

ІV етап: аналіз, корекція та узагальнення результатів.

1.2 АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА Методичні рекомендації з питання організації роботи з обдарованими дітьми

У таблиці 1.2 представлено алгоритм організації роботи з обдарованими учнями в навчальному закладі.


Таблиця 1.2 Алгоритм організації роботи з обдарованими дітьми у навчальному закладі.Заходи

Терміни

Виконавець

1

Видання наказу «Про організацію роботи з обдарованими учнями», у якому вказати відповідальних за цей напрямок та розподілити обов’язки відповідальних за питання реалізації програм «Обдаровані діти»

Серпень – вересень поточного навчального року

Адміністрація

2

Збір первинної інформації про дітей з інтелектуальними, художньо-естетичними та спортивними здатностями, які можуть бути рекомендовані для внесення в резерв шкільного банку обдарованих дітей.

Поточний – протягом навчального року, актуальний – серпень-вересень

Класні керівники, педагог-організатор

3

Психологічне діагностування учнів з потенційно високими досягненнями в силу видатних здатностей

Поточний – протягом навчального року, актуальний – серпень-вересень

Психологічна служба

4

Моніторинг психологічного стану обдарованих учнів

Стартовий – серпень-вересень, регулярний – протягом навчального року

Психологічна служба

5

Коректування бази даних на обдарованих дітей навчального закладу.

Вересень

Відповідальний адміністратор, класні керівники

6

Затвердження банку обдарованих учнів навчального закладу

Вересень

Педрада

7

Оформлення стенду «Обдаровані учні навчального закладу»

Вересень

Педагог-організатор, класні керівники

8

Визначення цілей, завдань, пріоритетів, напрямків роботи з обдарованою та талановитою молоддю в навчальному закладі

Вересень

Педрада

9

Затвердження планів роботи з основних напрямків реалізації програми «Обдаровані діти»: інтелектуального, духовного, спортивного

Вересень

Педрада

10

Надання пакету відповідної документації в РНМЦ

Жовтень

Відповідальний адміністратор

11

Координація дій різноманітних структур навчального закладу з реалізації програми «Обдаровані діти» (психологічна служба, шкільні МО, класні керівники, дитяча шкільна організація, гуртки, консультпункти і т. ін..)

Протягом навчального року

Адміністрація

12

Забезпечення умов для проведення заходів з реалізації програми «Обдаровані діти» в усіх напрямках навчальної та виховної роботи, у тому числі інтелектуальної, спортивно-оздоровчої та культурно-масової

Протягом навчального року

Адміністрація, класні керівники, педагог-організатор

13

Проведення заходів щодо профільного орієнтування

Протягом навчального року

Адміністрація, класні керівники, керівники шкільних предметних МО

14

Організація роботи шкільних факультативів, гуртків, консультаційних пунктів у навчальному закладі

Протягом навчального року

Адміністрація, керівники шкільних предметних МО

15

Відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення в базу даних (в паспорт та індивідуальну карту)

Протягом навчального року

Адміністрація, класні керівники, керівники шкільних предметних МО, педагог-організатор

16

Аналіз виконання планів роботи з основних напрямків реалізації програми «Обдаровані діти»

Грудень, травень

Адміністрація

17

Попередній аналіз результативності діяльності обдарованих учнів за навчальний рік

Квітень

Класні керівники, педагог-організатор

18

Проведення шкільного свята «Формула успіху»

Квітень

Оргкомітет

19

Діагностика задоволеності учнів освітніми послугами, що дозволяють розвинути творчий потенціал

Квітень - травень

Адміністрація

20

Підсумковий аналіз результативності участі обдарованих учнів у запланованих заходах

Травень

Адміністрація

21

Створення умов для участі обдарованих учнів у спеціальних розвивальних програмах

Протягом навчального року

Адміністрація

22

Пошук додаткових джерел фінансування програми

Протягом навчального року

Адміністрація

23

Забезпечення умов для оздоровлення обдарованих учнів

Протягом навчального року

Адміністрація

Розглянемо деякі моменти організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю в загальноосвітньому навчальному закладі.

1. Попередні заходи щодо пошуку і відбору обдарованих учнів проводяться шкільним психологом, класними керівниками та педагогом-організатором.

Психолог проводить попереднє дослідження майбутніх першокласників, першокласників, прибулих учнів, куди входять спеціальні тестування, що дозволяють схарактеризувати особистість дитини, виявити її випереджальний інтелектуальний або фізичний розвиток, естетичне чуття, нестандартне творче мислення.

Класні керівники збирають первину інформацію про дітей з інтелектуальними, художньо-естетичними, спортивними здібностями, рекомендують їх для внесення в резерв шкільного банку обдарованих дітей.


Педагог-організатор надає допомогу в соціальній адаптації обдарованих дітей, залучає їх до участі в різних загальношкільних заходах, до роботи в громадських організаціях, спостерігає за позакласною діяльністю даної категорії дітей.

2. На підставі отриманих відомостей створюється резерв шкільного банку обдарованих дітей, до якого входять учні, що мають видатні здатності й потенційні можливості в досягненні результатів ( які мають дипломи, нагороди, грамоти, заохочення в своїй сфері обдарованості).

3.До шкільного банку даних заносяться відомості про дітей з яскраво вираженою обдарованістю, що демонструють стійко високі результати в різних сферах протягом 2-3 років.

4. Діти зі шкільного банку рекомендуються до внесення в районний банк за умови результативності у декількох заходах не нижче районного рівня.

5. Протягом року необхідно вести облік кількості обдарованих дітей, фіксувати можливі зміни у шкільному банку, а також перспективи переводу в банки наступних рівнів.

6. Необхідно регулярно відслідковувати за допомогою класних керівників, психолога, педагога-організатора результативність діяльності обдарованих учнів, поповнювати банк даних, вносити зміни в індивідуальну картку й паспорт, фіксувати участь дитини в усіх заходах.

7. Психолог здійснює постійний супровід дітей, занесених у шкільний банк обдарованих дітей( тестування, співбесіди, консультації, тренінги та ін..).

8. Пакет шкільних документів щодо роботи з обдарованими дітьми містить:

- наказ про роботу з обдарованими дітьми ( відповідальним за роботу призначається один із заступників директора з навчально-виховної роботи, психолог відповідає за психологічний супровід , педагог-організатор і класні керівники збирають і надають необхідну інформацію, заповнюють індивідуальні картки та паспорти обдарованих дітей);

- індивідуальні картки та паспорти обдарованих дітей;

- психологічні методики виявлення обдарованих дітей;

- система роботи з обдарованими дітьми, що простежується через річний план навчального закладу, виховні плани класних керівників, план роботи психолога, педагога-організатора, план роботи дитячої громадської організації, плани предметних кафедр, функціонування консультпунктів, факультативів, гуртків, секцій, індивідуальні плани роботи кураторів обдарованих дітей та ін..;

- резерв шкільного банку;

- шкільний банк даних на обдарованих дітей за передбаченою формою;

- інформація про преміювання або одержання обдарованими дітьми стипендій різних рівнів;

- інформація про оздоровлення обдарованих дітей протягом року.

В умовах переходу до компетентнісно-орієнтованої школи підвищено вимоги і до професійної підготовки вчителя. Педагогічна праця від самого початку має творчий дослідницький характер. Видатні педагоги всіх часів і народів відзначали цю обов’язкову складову педагогічної діяльності.

А.Дистерверг зазначав, що без прагнення до наукової роботи, вдосконалості учитель потрапляє під владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Тому одним із головних завдань методичної служби навчального закладу повинно бути стимулювання педагогів до самоосвіти і саморозвитку. Кожний учитель повинен володіти:

1) методологічними основами;

2) науково-теоретичними основами предмета;

3) методичними основами;

4) педагогічними прийомами.

Основними напрямками методичної роботи з підвищення рівня професійної майстерності педагогів:


 1. Методологічна, теоретична підготовка.

 2. Методична підготовка.

 3. Педагогічна підготовка.

 4. Психологічна підготовка.

 5. Загальнокультурна підготовка.

 6. Загальнотехнічна підготовка.

Отже, актуальною стає проблема цілісного підходу до формування особистості вчителя, коли в центрі уваги перебувають не тільки предметні знання та вміння, а його особистість і професійна позиція, бо вчитель повторює себе в своїх учнях. Вони переймають від нього не тільки знання, а й уроки життя, професійний досвід, моральні та життєві цінності, погляди та переконання, манеру поведінки, спосіб мислення, окремі якості і звички.

Список використаних джерел
 1. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особис­тості дитини в освітньо-виховних закла­дах // Обдарована дитина. — 2000. — №5.

 2. Балл Г. О. Про визначальні ха­рактеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі // Психологія. — К.: Дніпро, 1992. — Вип. 32.

 3. Барко В., Панок В., Лазаревський С. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі: Методичні рекомендації. — Тернопіль, 2000.

 4. Барко В., Тютюнников А. Як ви­значити творчі здібності дитини? — К., 1991.

 5. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. — X., 2005.

 6. Голуб Т. Виховуємо обдарованих дітей (Батьківський катехізис, або За­кони розумно-організованого сімейного виховання школярів) // Завуч. — 2004. — №22.

 1. Інтелектуальні ігри в початковій школі // Упоряд. Ю. Є. Бардакова. — X.: Основа, 2005.

 2. Серапулова Є. Виховання обда­рованої дитини // Початкова школа. — 2000. —№2.

 3. Сігітов О. Навчання і виховання обдарованих дітей // Початкова школа. 1993. № 10.

10. Теличко Н В. Американський до­свід роботи з обдарованими дітьми мож­на використати в Україні // Обдарована дитина. — 2005. — № 10.

 1. Універсальні інтелектуальні ігри. Педагогічна академія пані Софії. // Упоряд. Ю. Є. Баракова. — X.: Основа, 2005.

 2. Хохліна О. Методика формуван­ня загальних інтелектуальних здібнос­тей дитини // Практична психологія і соціальна робота. — 2000. — № 6. № 7.

 3. Чернышева Д. Організація робо­ти з обдарованими учнями // Обдарова­на дитина. — 2001. — № 7.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка