У всякої епохи свої задачі, і їх розв’я зання забезпечує прогрес людстваСкачати 106.07 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір106.07 Kb.МАТЕРІАЛИ З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ
«Використання інноваційних технологій

на уроках математики»

У всякої епохи свої задачі, і їх розв’я-

зання забезпечує прогрес людства.

Г. Гейне.
У сучасному світі освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності людей. У сукупності з наукою, суспільно-політичними інститутами, засобами масової інформації культура освіти виступає важливим фактором створення в Україні високоефективної економіки на принципово новій технологічній основі, ключовим засобом формування громадянського суспільства й забезпечення свобод, формування і виховання високоморальної, інтелектуально та фізично розвинутої особи. Основний вектор даного розвитку пов’язаний із забезпеченням доступності освіти, підвищенням її якості та ролі у вихованні молодого покоління.

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані із так званими «високими технологіями». Саме тому кілька років я працюю над проблемою «Використання інноваційних технологій на уроках математики».

Вважаю, що актуальність мого досвіду полягає в тому, що використання цих технологій на уроках математики активізує пізнавальний інтерес учнів, розвиває їх творчі здібності, стимулює розумову діяльність.

Новизна наявного досвіду характеризується пошуком нових чи вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвою зміною у змісті, формах, методах навчання, виховання і управління навчально – виховним процесом. Полягає в цілеспрямованому формуванні освітнього середовища, що дозволяє використовувати сучасні педагогічні технології, які сприяють реалізації максимальної самостійності учня на уроці і в позаурочний час; у комбінації відомих методик і прийомів, направлених на розвиток пізнавального інтересу; у розробці наочного матеріалу для розвитку образного мислення; у розробці дидактичного матеріалу з використанням інформаційних технологій.

Інноваційна значущість пропонованого досвіду передусім простежується в тому, що особливістю учбового процесу є те, що центром діяльності стає учень, який виходячи із своїх індивідуальних здібностей і інтересів, вибудовує процес пізнання. Між учителем і учнем складаються «суб’єкт-суб’єктивні» відносини. Учитель часто виступає в ролі помічника, консультанта, підохочує оригінальні знахідки, стимулює активність, ініціативу і самостійність (додаток 1).

Основною педагогічною ідеєю досвіду є створення умов для індивідуального розвитку учня, підвищення його пізнавальної активності через широке застосування на уроках математики сучасних педагогічних технологій.

Урок із застосуванням сучасних педагогічних технологій – це якісно новий тип уроку, на якому учитель узгоджує методику вивчення нового матеріалу з методикою застосування новітніх технологій, зберігаючи наступність по відношенню до традиційних педагогічних технологій. Дані технології дозволяють дитині працювати в своєму особистому режимі, не створюючи дискомфорту: «не встиг», «не почув» і т.д.

Учням з високими учбовими можливостями, вони створюють умови за той самий час отримати поглиблені й розширені знання, що значно економить час того кого навчають і того хто навчає. Причому дитина сама обирає рівень учбового матеріалу, який може (а головне хоче) засвоїти. Повністю розвязується проблема «пропущеного» матеріалу.

У роботі я спираюсь на наукові та практичні дослідження вчених Західної Європи (Дж. Дьюї, В. Кілпатрік, Р. Штейнер), Російської Федерації (В.М. Масленікова, О.В. Хуторськой, А.Єршов), України (Г.К.Селевко, Л.Лепіхов, О.Пометун, І.Іванов, Є.Ільїн та інших). Використовую досвід педагогів-новаторів Л.Виготського, Б.Нікітіна, О. Пометун.

Педагогічну проблему вирішую через сучасні технології на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу, активізації та інтенсифікації діяльності, підвищення ефективності управління та організації навчального процесу. Особливу увагу приділяю ігровій технології (Б. Нікітін), комп’ютерній (інформаційній) технології навчання (А.Єршов), технології колективно-групового навчання (Й. Песталоцці, Дж. Дьюї), технології кооперативного навчання, технології ситуаційного моделювання (додаток 2).

Ефективним шляхом виховання у школярів зацікавленості до вивчення предмета і розвитку пізнавальних процесів, що відбуваються на уроці, є дидактичні ігри та різноманітні ігрові прийоми (додаток 3).

Ігрову форму занять можна застосовувати на різних етапах уроку та вивчення теми. Наприклад, у курсі математики 7 класу учні знайомляться з формулами скороченого множення (тема «Цілі вирази»). Щоб учні могли вільно оперувати ними під час розв’язування задач і вправ, вони повинні найуживаніші з них і такі, що найменше зустрічаються на практиці, знати напам’ять.

Щоб формули краще запам’ятались, а також для контролю за їх засвоєнням, на уроках я використовую такі дидактичні ігри:Математичне доміно, що складається з 12-13 карток, кожна з яких поділена рискою на дві частини – на одній записано завдання, на другій – відповідь до іншого завдання.

Картки зворотнього зв’язку, що складаються з п’ти-шести планшетів з прозорої плівки (так званих файлів), з’єднаних у «книжку», куди вставляють картки з відповіддю. Запитання ставлю усно, учні знаходять правильну відповідь і показують її. Таким чином, я відразу помічаю, як діти знають матеріал.

Ці ігри можна проводити як на початку уроку, так і в кінці будь-якого уроку зазначеної вище теми, змінюючи та урізноманітнюючи завдання.

Суттєво підвищують активність і викликають зацікавленість учнів навчальні кросворди.

Під час закріплення навчального матеріалу проводжу гру «Так-ні». Я читаю запитання, причому лише один раз, перепитувати не можна. За той час, коли читається запитання, необхідно записати відповідь «так» або «ні». Головне тут-зацікавити найпасивніших і залучити їх до навчання.

В своїй практиці я також проводжу нестандартні уроки, що не лише містять елементи гри, а є дидактичною грою за змістом. Це такі уроки, всі елементи яких, пов’язані певним сюжетом, ідеєю тощо, і такі, формою проведення яких передбачено постійну взаємодію вчителя з учнями та учнів між собою, це такі уроки, в яких систему ігрових дій сплановано так, що через неї реалізується навчально-виховні можливості, що закладені у змісті матеріалу. Наприклад, урок-гра «Математичний ярмарок», на якому учні продаючи «товари» різного ступеня складності, вдосконалюють вміння і навички застосування формул скороченого множення. Саме на таких уроках я дуже часто застосовую інтерактивні технології , такі як колективно-групове та кооперативне навчання, використовуючи метод роботи в малих групах.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організовує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв’язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії «учень-інформація», «учень-ситуація», «учень-знання», «учень-проблема», «учень-учень», «учень-група» тощо (додаток 4).

Об’єднуючи учнів в групи змінного складу, я забезпечую їм почуття власної безпеки, адже тепер не учень особисто відповідає за результати роботи, а вся група. Тому сильні учні ще краще розвивають свої можливості щодо розв’язування різнорівневих завдань, організаторські здібності. Поряд з цим, слабкі учні вже не пригнічені «комплексом неуспішності», вони відчувають підтримку однодумців, вільніше і впевненіше почуваються, включаються в роботу своєї групи. Наприклад, у курсі геометрії 8 класу вивчається тема «Прямокутник. Ромб. Властивості прямокутника, ромба». Всі учні класу об’єднуються у дві групи, де перша отримує завдання - дати означення прямокутника та довести властивість його діагоналей, а друга -дати означення ромба і довести властивість його діагоналей.

Як результат роботи груп – створення опорного конспекту в зошитах, що включає в себе план доведення відповідних теорем. Під час роботи груп я консультую учнів, відповідаю на запитання, що виникають. Через 10-15 хвилин учні об’єднуються в нові групи, де є представники, що вивчали і прямокутники, і ромби. Під час перевірки виконання завдань до дошки викликаються кращі з учнів, причому учень, який вивчав властивості прямокутника, розповідає про властивості ромба і навпаки. Потім ще раз всі разом повторюємо всі пункти доведення теорем.Хороша матеріально-технічна база, сучасний комп’ютерний клас, оснащення кабінетів математики комп’ютерами і програмним забезпеченням, наявність локальної мережі в школі дозволяють широко використовувати інформаційно-комунікаційні технології (додаток 5). Я вважаю, що використання комп’ютера на уроках учитель повинен вводити не замість, а на рівні з іншими сучасними технологіями і методиками.

У викладанні математики я використовую компютер на всіх етапах уроку – при пояснені нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. Зупинюсь на деяких із них.

Пояснення нового матеріалу

На цьому етапі уроку найбільш ефективним є навчальний тип діяльності. Вплив навчального матеріалу на учнів багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративного усного матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим, сприяє кращому його засвоєнню та запам’ятовуванню.

При вивченні нової теми можна провести урок-лекцію із застосуванням комп’ютерних презентацій, які дозволяють акцентувати увагу учнів на важливих моментах викладеної інформації. Пояснення теми уроку супроводжується демонстрацією слайду, на якому дається тема уроку і план вивчення теми. Потім іде пояснення теми по плану, учні роблять необхідні записи. Після пояснення теми учні розв’язують усні вправи, потім розв’язують в зошитах більш складні завдання. Всі запропоновані завдання також представлені на слайдах.

Особливістю застосування комп’ютерних презентацій є наявність автоматичного контролю і обмеження часу демонстрації слайд-шоу, поєднання усного лекційного матеріалу із демонстрацією слайд-шоу дозволяє концентрувати візуальну увагу учнів на особливо значущих моментах учбового матеріалу.

Розв’язування текстових задач

На даному етапі уроку реалізується навчаючий тип діяльності. Відпрацьовуються різні програми, основна мета яких навчити учнів розв’язувати задачі, так як вони є невід’ємною частиною вивчення математики. Програми можуть містити задачі різного рівня складності, а також підказки, алгоритми і довідкові матеріали. Відповіді до задач можуть вводитися як в числовому, так і, в загальному, вигляді, причому, в останньому випадку учень вводить формули в комп’ютер за допомогою клавіатури, програма розпізнає відповіді незалежно від способу їх написання.

Контроль знань

При контролі використовуються тести. Можливі дві форми організації тестів, які умовно можна назвати «вибери відповідь із запропонованих варіантів» і «напиши правильну відповідь».

Організація тесту по принципу «вибери відповідь із запропонованих» забезпечує швидкість проходження тесту, так як не потребує від учнів особливих навиків роботи на комп’ютері. Для видачі відповіді достатньо натиснути клавішу з номером правильної відповіді, вибравши її серед запропонованих.

Організація тесту по принципу «напиши правильну відповідь» передбачає хорошу навчальну підготовку учня як користувача персональним комп’ютером. Запис відповіді реалізується її набором і потребує хорошого знання клавіатури, в тому числі «переключання на англійську мову» і вміння набирати формули з допомогою спеціальних програм.

На будь-якому етапі учбової діяльності я також застосовую компютерні програми. Наприклад, відомо, як важко даються перші уроки стереометрії в 10 класі, так як у більшості дітей не сформована просторова уява, вони «не бачать» властивостей геометричних просторових фігур. На даному етапі, саме на перших уроках надає безцінну допомогу, навчальна програма по геометрії «Стереометрія».

Основною проблемою в роботі вважаю нестачу часу, яку долаю шляхом інтенсифікації навчального процесу за допомогою технологій, зазначених вище; використовую інтернет - ресурси для спілкування з учнями, дистанційні консультації.

Втілення даного педагогічного досвіду дає певні результати (додаток 6). Анкетування учнів показує, що математика – складний, але один із улюблених предметів учнів 5-11 класів. Мі досвід роботи показує, що використання інноваційних технологій в навчанні математики дозволяє диференціювати навчальну діяльність на уроках, активізує пізнавальний процес учнів, розвиває їх творчі здібності, стимулює розумову діяльність, збуджує до дослідницької діяльності.Щодо точки зору на зміст освіти, вважаю, що сучасні технології повністю відповідають вимогам ХХІ століття, так як освітня галузь «Математика» акцентується на досягненні учнями компетентностей, а не обмежується лише оволодінням знаннями, навичками й уміннями, достатніми для успішного володіння іншими освітніми галузями, та забезпеченні неперервної освіти, яка є однією з опорних і важливих складових загальноосвітньої підготовки. Її сфера, на мій погляд, укладається в сферу функціональних компетентностей, що передбачають компоненти інтелектуального розвитку, здатність застосовувати логіку, математичні знання та здібності, системне мислення та вміння розв’язувати складні логічні й математичні конструкції, просторові навички та моделювання. Сьогодні, на мій погляд, можна стверджувати, що досягнення життєвих компетентностей представлено як результат навчальних досягнень учнів і закладено в систему оцінювання навчальних досягнень школярів.oval 145autoshape 147autoshape 148autoshape 149autoshape 151autoshape 152autoshape 153autoshape 156autoshape 176autoshape 181oval 175autoshape 179autoshape 163autoshape 164autoshape 165autoshape 166autoshape 167autoshape 168autoshape 169oval 170oval 171oval 172oval 173oval 174autoshape 177autoshape 180autoshape 178

autoshape 220autoshape 216autoshape 219autoshape 218autoshape 184autoshape 185autoshape 186oval 187oval 188oval 189oval 190oval 191autoshape 192autoshape 194autoshape 195autoshape 196autoshape 197autoshape 198autoshape 200autoshape 201autoshape 202autoshape 203autoshape 204autoshape 205autoshape 206autoshape 207autoshape 208autoshape 209autoshape 210autoshape 211autoshape 212autoshape 213autoshape 214autoshape 215autoshape 217autoshape 230oval 225autoshape 231oval 227oval 226oval 223oval 224autoshape 228autoshape 229

Пізнавальна сфера учнівПорівняльна характеристика якості знань учнів

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка