Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерелСторінка1/10
Дата конвертації26.03.2016
Розмір2.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ ІЗ ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Головко А.М.

Керівник: Кривич Я.М.

Рецензент: Любчич С.М.

Суми – 2013 року
РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 143 сторінок, 21 таблицю, 19 рисунків, список використаних джерел з 70 найменувань, 12 додатків.
Актуальність теми полягає у тому, що проведення депозитних операцій є основою для здійснення банківської діяльності, оскільки за рахунок депозитних коштів покривається переважна частина потреб у фінансових ресурсах. Забезпечення банківської діяльності необхідними обсягами депозитних ресурсів є пріоритетним на сучасному етапі, тому виникає проблема розробки та ефективної реалізації депозитної політики банківської установи.

Предметом дослідження є інструментарій формування та реалізації депозитної політики.

Об’єктом дослідження є економічні відносини щодо формування і реалізації депозитної політики.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо формування і реалізації депозитної політики банку та визначення напрямів їх удосконалення для ПАТ «Укргазбанк».

Завданнями дипломної роботи є:

 • надати загальну характеристику формування ресурсної бази з депозитних джерел;

 • проаналізувати методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку;

 • дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

 • дослідити динаміку та структуру основних фінансових показників ПАТ «Укргазбанк»;

 • провести аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

 • навести характеристику організаційному та методичному забезпеченню управління залученням депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

 • оцінити конкурентоспроможність депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк»;

 • дослідити шляхи удосконалення та оптимізації цінових та нецінових інструментів управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

 • проаналізувати стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки: депозитна політика банку – це стратегічний план банку, який спрямований на оптимізацію витрат по залученню коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного використання. При формуванні депозитної політики банк повинен враховуватися внутрішні та зовнішні фактори.

В результаті дослідження економічного стану ПАТ «Укргазбанк», нами відмічено не досить ефективне управління залученням ресурсів з депозитних джерел.

З метою удосконалення системи управління залученням ресурсів з депозитних джерел в ПАТ «Укргазбанк», нами було запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності, що враховує як кількісні, так і якісні показники діяльності банку та проведено її апробацію для даного банку. На основі проведеної апробації даної методики в ПАТ «Укргазбанк» було виявлено суттєві недоліки в управлінні залученням ресурсів.

Апробація результатів дослідження. В ПАТ «Укргазбанк» використовується запропонована методика оцінки конкурентоспроможності депозитних продуктів на основі визначення часткових показників конкурентоспроможності.
Ключові слова: банк, депозитна політика, ресурси банку, конкурентоспроможність.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ ІЗ ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Головко А.М.
Керівник: к.е.н., ст. викладач Кривич Я.М.

Консультант: к.т.н., доцент Бондаренко А. Ф.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 8.03050802 – «Банківська справа»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

______________ Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Головку Анатолію Миколайовичу
1. Тема роботи: «Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел»;

керівник роботи: Кривич Яна Миколаївна, ст. викладач;

затверджені наказом вищого навчального закладу від «17» травня 2013 р. №174-с.

2. Строк подання студентом роботи «10 » червня 2013 р.

3. Вихідні дані до роботи.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо формування і реалізації депозитної політики банку та визначення напрямів їх удосконалення.

Об’єктом дослідження є економічні відносини щодо формування і реалізації депозитної політики.

Предметом дослідження є інструментарій формування та реалізації депозитної політики.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: дослідити сутність депозитних ресурсів та вивчити джерела, що їх формують; розкрити методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку; проаналізувати організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банком з депозитних джерел.

Розділ 2: навести загальну характеристику банку, у т.ч. провести вертикальний, горизонтальний та коефіцієнтний аналіз його фінансових показників за останні 3 роки; оцінити стан депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»; проаналізувати організаційні основи формування і реалізації депозитної політики в банку.

Розділ 3: розробити комплексну систему оцінки конкурентоспроможності; дослідити метoдичний пiдхiд дo oцiнки кoнкурентoспрoмoжнoстi банкiвськoгo прoдукту ПАТ «Укргазбанк», зoкрема депoзитнoгo, та запрoпoнувати кoмплекс захoдiв для пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитних прoдуктiв.

Розділ 4: дослідити систему організації та управління охороною праці в установі; проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті дослідження; дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій у ПАТ «Укргазбанк».

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений у таблицях, схемах, графіках.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

4

Бондаренко А.Ф.
7. Дата видачі завдання «10» грудня 2012 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНз/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Завершення І розділу дипломної роботи

до 11.02.2013 р.
2

Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

до 22.04.2013 р.
3

Проходження переддипломної практики

22.04–19.05.2013 р.
4

Подання звіту про проходження переддипломної практики на перевірку

20.05.2013 р.
5

Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

21.05.2013 р.
6

Завершення ІІІ розділу дипломної роботи

до 20.05.2013 р.
7

Подання попереднього варіанту роботи керівнику

27.05.2013 р.
8

Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

до 03.06.2013 р.
9

Попередній захист дипломної роботи

04.06.2013 р.
10

Проходження нормо-контролю

06.06.2013 р.
11

Подання виконаної дипломної роботи на кафедру

до 10.06.2013 р.
12

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК

17.06–23.06.2013 р.Студент ___________ А. М. ГоловкоКерівник роботи ___________ Я. М. Кривич
ЗМІСТВСТУП…….……………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ ІЗ ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ …………

11

1.1

Загальна характеристика формування ресурсної бази банку з депозитних джерел ……………………………....................

11

1.2

Методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку...

18

1.3

Організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел ………....

23
Висновки до розділу 1………………………………………

34

РОЗДІЛ 2

ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В ПАТ «УКРГАЗБАНК»………..………………………………

36

2.1

Загальна характеристика діяльності ПАТ «Укргазбанк».......

36

2.2

Аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»……….....

50

2.3

Організаційне та методичне забезпечення управління залученням депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»........

57
Висновки до розділу 2…….…………………………………

63

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ З ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ У ПАТ «УКРГАЗБАНК»…………………………………........

64

3.1

Оцінка конкурентоспроможності депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк» за параметричним індексом ….............

64

3.2

Застосування інструменту банчмаркінгу для удосконалення управління залученням ресурсів ПАТ «Укргазбанк» з депозитних джерел…………………..

76
Висновки до розділу 3………………………………………

83

РОЗДІЛ 4

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Укргазбанк»……………………

85

4.1

Система управління охороною праці в ПАТ «Укргазбанк»..

86

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «Укргазбанк»……………………………………………

88

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Укргазбанк»……………………………………………

91
Висновки до розділу 4………………………………………

94

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...

101

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

110

ВСТУП

Однією з основних і досить важливих функцій банківської системи є розподіл фінансових ресурсів, які, зокрема, акумулюються з тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання населення з подальшим їх розміщенням в кредитно-інвестиційний процес.

За рахунок залученого капіталу покривається основна частина потреб банківської установи, тому здійснення депозитних операцій це одна з основ для діяльності банку.

Для реалізації ефективної депозитної політики в банку потрібно забезпечити банк необхідними обсягами залучених, а саме депозитних коштів. Саме тому розробити та ефективно реалізувати депозитну політику банківської установи.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо формування і реалізації депозитної політики банку та визначення напрямів їх удосконалення.

Об’єктом дослідження є напрями процес формування та реалізації депозитної політики, в свою чергу предметом виступають етапи розробки та реалізації депозитної політики, інструменти її реалізації, методологія аналізу ефективності депозитної політики, а також підходи до формування і реалізації депозитної політики.

Реалізація мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань:

 • надати загальну характеристику формування ресурсної бази з депозитних джерел;

 • проаналізувати методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку;

 • дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

 • дослідити динаміку та структуру основних фінансових показників ПАТ «Укргазбанк»;

 • провести аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

 • навести характеристику організаційному та методичному забезпеченню управління залученням депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

 • оцінити конкурентоспроможність депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк»;

 • дослідити шляхи удосконалення та оптимізації цінових та нецінових інструментів управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

 • проаналізувати стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Інформаційною базою дослідження виступали чинні нормативні та законодавчі акти, які регулюють банківську діяльність; офіційні матеріали Національного банку України, наукові праці вітчизняних економістів, а саме: Дмітрієвої О., Кириленко В., Ковшарь А., Кожеля Н., Лаврушина О., Мельникової І., Рисіна В., Саннікової Н.

Під час дослідження використовувалися наступні загальнонаукові методи: систематизація та узагальнення (при вивченні сутності поняття «депозитні ресурси банку» і розгляді класифікаційних ознак депозитних ресурсів); порівняння (в процесі встановлення спільних та відмінних рис методик аналізу і контролю депозитних ресурсів); системного аналізу (при визначенні елементів системи управління депозитними ресурсами банку); табличні методи, методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ З ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ

1.1 Загальна характеристика формування ресурсної бази банку з депозитних джерел

На сучасному етапі розвитку важливу роль у формуванні ресурсної бази банків відіграють кошти населення. Вітчизняний ринок фінансових ресурсів є ще досить вразливим через зовнішні економічні зміни, через невпевненість вкладників у надійності власних заощаджень, через недовіру до банків. Проте, на сьогоднішній день 90 % потреби в грошових ресурсах для здійснення активних банківських операцій покриваються за рахунок залучених коштів. В умовах збільшення рівня інфляції та нестабільності української валюти великого значення набуває вибір оптимального методу залучення грошових ресурсів та шляхи підвищення ефективності депозитної діяльності банку.

Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються для виконання активних операцій [69].

Ураховуючи джерела формування ресурсної бази банків, її структуру можна визначити як сукупність власного капіталу, залучених і запозичених коштів, які використовуються для проведення активних операцій. Залучені кошти – це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують різні види банківських рахунків. Запозичені кошти – це кошти, які банк залучає шляхом одержання міжбанківського кредиту.

Виходячи з специфіки діяльності комерційного банку, він працює в основному із залученими ресурсами, основну частку яких складають депозитні ресурси. Ефективність управління формуванням депозитної бази впливає на стабільність та надійність ресурсної бази банку, на прибутковість діяльності та на подальший розвиток банківської установи.

Питання управління формуванням депозитних ресурсів комерційного банку, досліджувалося багатьма вченими, такими як А.О. Єпіфанов, І.В. Сало та Н.Г. Маслак, О.В. Васюренко, С.П. Ярошенко, О.В. Крухмаль, О.С. Кобичева, І.І. Д`яконова та іншими. Втім, не зважаючи на такий жвавий науковий інтерес до визначенго поняття глибокого теоретичного осмислення воно так і не набуло. Незалежно від цілей аналізу або дослідження окремі науковці дають різні визначення поняття депозитним ресурсам. Тому це питання потребує детального вивчення та теоретичного обґрунтування.

Проведене дослідження сутнісних аспектів поняття «депозитні ресурси» показало, що на сьогодні у науково-методичній літературі існує досить широка палітра підходів до його трактування (табл. 1.1). Разом з тим, потрібно констатувати відсутність у сучасній науковій думці єдиного підходу до його визначення.
Таблиця 1.1 - Напрямки розуміння у науково-методичній літературі змісту поняття «депозитні ресурси»

Автор, джерело

Визначення

Єпіфанов А.О., Сало І.В., Маслак Н.Г. [16]

це залучені ресурси з депозитних джерел являють собою тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на поточних рахунках різних видів клієнтів, кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та строкових.

Васюренко О.В. [9]

це сукупність залучених банком ресурсів, які забезпечують його необхідні резерви згідно з вимогами законодавства і дають понад ці резерви основний обсяг коштів для кредитування.

Ярошенко С.П., Сало І.В., Крухмаль О.В., Кобичева О.С. [69]

це сукупність грошових коштів клієнтів банку залучених банком на договірній основі на визначений термін або без зазначення такого терміну, які підлягають виплаті власникам з процентом або без нього, і які забезпечують банку необхідний обсяг коштів для здійснення активних операцій та виконання банком нормативних вимог відповідно до законодавства.

Рисін, В.В. [51]

це кошти внесені в банк фізичними і юридичними особами на певні рахунки і використані ними відповідно до режиму рахунка і банківського законодавства.

Фролов С.М. [64]

це кошти, внесені в банк фізичними і юридичними особами на певні рахунки і використані ними відповідно до режиму рахунка і банківського законодавства.

Продовження таблиці 1.1

Мороз А.М. [30]

це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій.

Абралова Н.А. [1]

це сукупність залучених банком ресурсів, які забезпечують йому необхідні резерви згідно з вимогами законодавства і дають понад ці резерви основний об’єм засобів для кредитування.

Міщенко В.І, Слав’янська Н.Г. 

[60]

це cукупність зобов’язань та капіталу, що належать постачальникам коштів, або, іншими словами, ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для виконання своїх операцій.

Вовчак О.Д., Череп А.В. [67]

це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються ним для здійснення активних та інших операцій.

Демківський А.В. 

[15]

це сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів, або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси.

Петрука О.М. [35]

це кошти, що надаються фізичними і юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою, та залишки коштів на поточних рахунках.


Отже, взявши до уваги напрацювання вчених-економістів та законодавчу базу, під депозитними ресурсами банку в межах визначеного дослідження будемо розуміти залучені кошти клієнтів банку, які залучаються на певних умовах згідно договору на певний термін або без зазначення такого терміну, під певний відсоток або без нього, залучаються для подальшого розміщення з метою отримання прибутку в майбутньому.

Важливо, що кошти, залучені за допомогою пасивних операцій і запозичені шляхом розміщення боргових зобов’язань, виступають джерелами банківських ресурсів до моменту, коли вони надходять у розпорядження банку. Після цього вони вже стають складовими банківських ресурсів. Структура ресурсів окремих банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів. Так, універсальні банки, що здійснюють переважно операції з короткострокового кредитування, як основний вид залучених ресурсів використовують короткострокові депозити, а іпотечні банки, які займаються довгостроковим кредитуванням під заклад нерухомості, мобілізують кошти шляхом випуску та реалізації довгострокових зобов’язань (іпотечних облігацій).

Ресурсна політика – це сукупність елементів банківської політики, за допомогою яких банк залучає ресурси на фінансовому ринку та розміщує їх серед позичальників.

Також ресурсну політику банку можна розглядати як систему заходів, які здійснює банк з метою визначення найефективніших шляхів формування і розширення його ресурсної бази та використання наявних банківських ресурсів.

Основними напрямами ресурсної політики банку є:

 • акумуляція тимчасово вільних коштів економічних суб’єктів;

 • формування власного капіталу банку;

- розміщення банківських ресурсів у сфери найефективнішого їх використання з метою отримання максимального прибутку.

Розглядаючи зазначені напрями ресурсної політики банку, слід зазначити, що два перших пов’язані з акумуляцією банківських ресурсів (депозитів, запозичених та власних коштів), а третій передбачає трансформацію цих пасивів у кредити та інвестиції, за рахунок чого створюється промисловий та торговий капітал [51].

Відповідно у структурі ресурсної політики можна виділити дві складові: акумуляційну політику та капіталотворчу політику (рис. 1.1).
Ресурсна політика банку

інвестиційна політика

кредитна політика

Капіталотворча політика

Акумуляційна політика

політика капіталізації

політика запозичень

депозитна політика

Рисунок 1.1 – Структура ресурсної політики банку [51]

Найповніше розкрити сутність депозитних ресурсів дає змогу їх класифікація. При цьому варто відзначити, що огляд науково-методичної літератури дозволив автору дійти висновку, що до цього часу ані в економічній літературі, ані в чинному законодавстві України чіткої та повної класифікації банківських депозитних ресурсів не існує. Розроблено велику кількість підходів до їх класифікації за різними ознаками. При цьому варто відзначити, що певні ознаки з'явилися давно, пройшли апробацію практикою і стали класичними для

більшості банків країн з розвиненою ринковою економікою, інші ж – виникли нещодавно, у зв'язку з розвитком і вдосконаленням банківської практики.

На основі комплексного аналізу та опрацюванні значної джерельної бази автором систематизовано існуючі у науково-методичній літературі підходи до класифікації депозитних ресурсів банків (табл. 1.2).
Таблиця 1.2 – Систематизація науково-методичних підходів до класифікації депозитних ресурсів банку (Систематизовано автором на основі робіт [9,12,55,11,8])Класифікаційна ознака

Вид

1

За категоріями вкладників:

 • кошти фізичних осіб;

 • кошти юридичних осіб;

 • кредитних установ;

 • суб’єктів господарської діяльності.

2

За валютою:

 • в національній валюті;

 • в іноземній валюті;

3

За ознакою резидентності:

 • депозитні ресурси резидентів;

 • депозитні ресурси нерезидентів.

4

За способом оформлення:

 • іменні депозити;

 • депозити на пред’явника.

5

За способом залучення (за підтверджуючим документом):

 • депозити залучені, шляхом підписання депозитного договору;

 • депозити наданні шляхом депозитного(ощадного) сертифікату;

 • депозити залучені, шляхом видачі пластикової картки (корпоративної/індивідуальної);

 • депозити залучені, шляхом видачі ощадної книжки.

6

За способом вилучення:

 • умовні;

 • безумовні.

Продовження таблиці 1.2

7

За цільовим призначенням:

 • гарантійні;

 • дохідні.

8

За строками використання коштів:

 • депозитні ресурси з розміщенням до запитання;

 • строкові депозитні ресурси.

9

За умовами залучення:

 • депозитні ресурси, залучені на класичних умовах.

 • депозитні ресурси, які мають додаткові умови залучення

10

За нарахуванням відсотків:

 • нарахування простих відсотків;

 • нарахування складних відсотків.

11

За терміном залучення:

 • на визначений термін;

 • без зазначення такого терміну.

12

За платністю:

 • платні;

 • безкоштовні.

13

За можливістю управляти:

 • стабільні;

 • нестабільні.


Наведені у таблиці 1.2 класифікаційні ознаки дозволяють визначити рівень стабільності та надійності депозитної бази, походження ресурсів даного виду та вжити заходів до планових показників за кожним видом.

Джерелами формування ресурсів банку з депозитних джерел є тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують банку ефективну діяльність та є джерелом зростання прибутку.

Для того, щоб мобілізувати тимчасово вільні грошові кошти та перетворити їх в реальні кредитні ресурси, банки повинні врахувати ряд факторів, що визначають їх здатність та внутрішній характер.

Для залучення депозитних ресурсів банки використовують цінові та нецінові методи. Об’єктами цінових методів є процентна ставка, мінімальна сума залучення та нарахування відсотків. Для вкладників банку використання складних процентів є вигідним, оскільки забезпечує їм більший дохід. Банк повинен обрати один або кілька методів ціноутворення. Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як основного важеля в залученні вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб. Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок.

Варто відмітити, що з метою залучення депозитних ресурсів використовуються різноманітні інструменти, втім найбільшого розповсюдження набули депозити різних видів (рис.1.2).

Інструменти залучення депозитних ресурсів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка