Удосконалення та реконструювання дидактичної траєкторії навчання іноземної мовиДата конвертації21.03.2016
Розмір97 Kb.
Удосконалення та реконструювання

дидактичної траєкторії навчання іноземної мови

Автор:

Іванченко Олена Олегівна,

вчитель англійської мови

Маріупольського міського технологічного ліцею,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»


Ключові слова: дидактична одиниця, укрупнення дидактичних одиниць, концентроване навчання

Сучасне українське суспільство гостро потребує реального впровадження володіння англійською мовою як обов’язковою у широкий громадський загал, адже інтернаціональний статус мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах життя. У зв’язку з цим надзвичайно зростає роль навчальних закладів, зокрема загальноосвітньої середньої школи в підвищення якості навчання англійської мови як предмета, що має різнобічні навчальний, розвивальний і виховний впливи на юне покоління, формує активну,творчу, свідому особистість, здатну до діяльності в різних сферах життя. Для реалізації цих впливів необхідно постійно вдосконалювати зміст і засоби вивчення іноземної мови. Дидактичні підходи до викладання іноземних мов містять численні спроби знайти найраціональніший метод навчання школярів іншомовному слову. Аналіз науково-педагогічної, методичної та психологічної літератури дозволяє стверджувати, що до компонентів структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови належать: урахування принципів, правил відбору змісту навчання, знання особливостей білінгвального навчання, дотримання культурологічного аспекту оволодіння іншомовним матеріалом, а також опора на вікові та психофізіологічні особливості учнів.

Першочерговим завданням системи навчання іноземної мови у загальноосвітній школі є оптимальний відбір дидактичного матеріалу та його раціональна організація, оскільки, відповідно до результатів психолінгвістичних досліджень, успішне оволодіння учнями іншомовним матеріалом значною мірою залежить від розподілу його обсягу та змісту у навчальному процесі. Проблема відбору та структурування навчального матеріалу з іноземної мови вважається однією з найскладніших та найменш вивчених, багато видатних методистів (М. Біболетова, І. Бім, І. Берман, В. Бухбіндер, Г. Вороніна, Н. Гальськова, А. Кліментенко, Б. Лапідус, А. Миролюбов, З. Нікітенко, Е. Пасов, І. Рахманов, В. Cафонова, В. Скалкін, Е. Соловцова, Г. Уайзер, В. Maєр, В. Зідетіб та ін.) зверталися до її дослідження.

Актуальність та значущість даної моделі навчання для вдосконалення навчально-виховного процесу

Для вивчення англійської або будь-якої іншої іноземної мови в кожному класі відведено 2-3 уроки на тиждень, – виникає невідповідність між обсягом інформації і кількістю відведеного навчального часу. На вирішення зазначеної проблеми учитель вимушений шукати шляхи інтенсифікації навчання, використовуючи різні освітні технології. Такою технологією, яка дозволяє дидактичне вдосконалення й реконструювання навчального матеріалу, є технологія укрупнення дидактичних одиниць П.М. Ерднієва. Зазначена технологія дозволяє застосовувати узагальнення в поточній роботі на кожному уроці, встановлювати більше логічних зв’язків у матеріалі, виділяти головне й суттєве, розуміти значення теми в загальній системі знань, ефективно проводити закріплення вивченого.       На загальновизнану ефективність застосування технології укрупнення дидактичних одиниць свідчить те, що її функціональні компоненти використовуються у технології інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей (автор-розробник— В.Шаталов), технології рівневої диференціації навчання на основі обов'язкових результатів ( автор-розробник — В.Фірсов), інтегральній освітній технології В.Гузєєва та інших, але УДО переважно застосовується у навчанні математики, фізики, дисциплін природничо-наукового циклу. Отже, наукова новизна полягає в тому, що обраний напрям модернізації, маючи за мету досягнення оптимального результату навчання, використовується при вивченні іноземної мови.Сутність технології УДО Під технологією укрупнення дидактичних одиниць (УДО) розуміють систему споріднених одиниць навчального матеріалу, у якому симетрія, протиставлення змін компонентів навчальної інформації в сукупності позитивно впливають на виникнення єдиної логіко-просторової структури знань. Укрупнення дидактичних одиниць трактується як відображення об’єктивної тенденції сучасної науки до інтеграції знань, яке призводить до глибинних узагальнень у пізнавальних процесах та засвоєнні більшого обсягу знань при економії часу. Знанням, які одержують учні при навчанні за технологією УДО, властивий такий показник як системність.

       Сутність укрупнення дидактичних одиниць полягає в об’єднанні знань за часовими чи просторовими параметрами. Дидактична одиниця складається із логічно різних елементів, що володіють інформаційною та структурною спільністю і через що знання набувають властивостей стійкості, багатофункціональності, міцності та дієвості. Дидактична одиниця - елемент змісту навчального матеріалу, викладеного у вигляді затвердженої в установленому порядку програми навчання в рамках певної навчальної дисципліни. Дидактична одиниця - одна з наочних тем, таких, що підлягають обов'язковому освітленню в процесі навчання. Структура дидактичної одиниці розглядається як сукупність трьох складових навчальної програми: теоретичною, такою, що формує світоглядну систему науково-практичних знань і відношення до предмету вивчення; практичною; контрольною, такою, що визначає диференційований і об'єктивний облік процесу і результатів освітньої діяльності учнів.
Технологічні етапи укрупнення дидактичних одиниць

Запропонована модель реконструювання та вдосконалення дидактичної траєкторії, опираючись на елементи технологій концентрованого навчання і укрупнення дидактичних одиниць, поєднує принцип сконцентрованості відбору навчального матеріалу з іноземної мови з вивченням його укрупненими одиницями. Стратегія такого навчання – розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація.Напрями концентрації навчального матеріалу:

 1. структуризація змістового аспекту навчання іноземної мови для виділення найбільш суттєвого, необхідного для формування системи знань

 2. вибір оптимальних форм і прийомів навчання на основі використання укрупнених одиниць для формування лінгвістичної та загально-навчальної компетенції, мовленнєвої культури учнів

 3. використання автентичного матеріалу як важливої частини змістового забезпечення вивчення іноземної мови.

Шляхи реалізації

 1. виокремлення основних теоретичних положень в курсі шкільної програми з іноземної мови;

 2. згрупування теоретичного матеріалу за принципом доступності відповідно до розділів програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів;

 3. визначення ключових тем для формування лінгвістичної та загально-навчальної компетенції учнів;

 4. визначення найбільш ефективних організаційно-методичних засад навчання іноземної мови відповідно до принципу сконцентрованості навчального матеріалу;

 5. створення навчально-методичного комплекту


Упровадження моделі навчання іноземної мови на основі укрупнення дидактичних одиниць та концентрації навчального матеріалу


Організаційний аспект

Методично-засобовий аспект

Психолого-педагогічний аспект

Стимуляція

 • прийом «незакінчених речень»

 • метод парадоксів

 • робота з асоціаціями, створення асоціативних рядів (“mind maps”, “concept maps”) додаток 1

 • озвучування очікуваних результатів

 • мовні та мовленнєві розминки (лексичні, фонетичні, орфографічні, граматичні, стилістичні тощо)

Мотивація свідомої пізнавальної діяльності

Сумісне й одночасне вивчення

взаємопов’язаних понять

 • конкретизація кінцевої мети (вимоги до рівня навчальних досягнень)

 • лекційний виклад теоретичного матеріалу рідною або іноземною мовою

додаток 2

 • подання навчальної інформації у кількох кодах (вербальному, образному символічному, графічному) у формі опорних конспектів, вербальних й ілюстративних опор додаток 3

 • використання презентацій Power Point, відео- та мультимедійних матеріалів додаток 4

Розвиток спрямованості розумової діяльності учнів на абстрагування, здатності до узагальнення та систематизації інформації


Опрацювання навчального матеріалу

 • виконання стандартних та деформованих завдань

 • виконання вправ за алгоритмом/ матрицею

 • складання завдань за аналогією

 • корегування та самостійне складання опорних конспектів

 • кероване дослідження -- виконання дослідницьких та тематичних проектів

Розвиток гнучкого продуктивного мислення, креативних навичок; формування стійких, багатофункціональ-них, дієвих знань та вміння встановлювати логічні взаємозв’язки

Контроль

та корекція

 • взаємне та колективне оцінювання за встановленими параметрами

 • самоконтроль освітнього рівня

 • виконання тестових завдань з різних видів мови та мовлення (у вербально-графічному або цифровому форматах – Test W-2)

додаток 5

 • виконання письмових завдань: творів, переказів, лінгвістичних диктантів

Свідоме адекватне оцінювання учнями рівня власних досягнень


Висновки

Навчання іноземної мови за технологією УДО у поєднанні з методикою концентрованого навчання надає можливість уникнути протиріччя між необхідністю постійно збільшувати обсяг освітньої інформації і навчальними можливостями учнів, запобігти роздрібненню навчального матеріалу, забезпечити глибоке й міцне засвоєння знань учнями та поєднання навчання, розвитку і виховання.Бібліографія

 1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез // М.: Издат. центр «Академия», 2004.

 2. Лосевская Е.  Идея укрупнения дидактических единиц// Первое сентября. 1999. №50

 3. Освітні технології: Навч.-методич.посіб. / О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.:А.С.К., 2001.

 4. Остапенко А.А. Концентрированное обучение: модели образовательной технологии // Завуч.1999 №4.

 5. Саранцев Г.И. Укрупнение дидактических единиц: состояние и проблемы // Педагогика. 2002. №3.

 6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005.

 7. Эрдниев П. М. О структуре дидактической единицы усвоения знаний // Вестник высшей школы. — 1968. —№ 10.

 8. Эрдниев П. М. Укрупнённые дидактические единицы на уроках математики в 1–2-м классах. — М.: Провещение, 1992.

 9. Державний стандарт базової і повної загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури»)// Освіта України. - 2004. - № 5.


Глосарій


1

Алгоритм

- зрозуміле й точне розпорядження виконати в заданій послідовності скінченний набір команд, що призводить від початкових даних до шуканого результату. Алгоритм створюється для певного виконавця та описується з урахуванням можливостей конкретного виконавця

2

Карта пам’яті/

інтелект –карта/

карта асоціацій

( Mind map)

- засіб відображення процесу загального системного мислення за допомогою схем, який також може використовуватися як зручна техніка альтернативного запису; реалізується у вигляді деревовидної схеми, на якій зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї. У основі цієї техніки лежить принцип «радіантного мислення», що відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною крапкою або точкою додатку яких є центральний об'єкт. Використовуються для створення, візуалізації, структуризації і класифікації ідей, при написанні письмових творів, підготовки до усного висловлювання.

3

Опорний конспект

- сукупність слів та символів-позначень, розгорнена наочна конструкція, що містить розташовані певним чином позначення і ключові слова, дозволяє швидко і адекватно сприйняти і засвоїти значний об'єм інформації.

4

Укрупнена дидактична одиниця

- локальна система понять, які об’єднані на основі їх смислових логічних зв'язків та створюють цілісно засвоювану одиницю інформації, подача навчального матеріалу (ДО) крупними блоками у всій системі внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Збільшення об'єму матеріалу, що вивчається, об'єднання його в крупні блоки створюють резерв часу для закріплення, повторення, доведення навичок до автоматизму.

5

Лекція

- форма організації навчання, основою якої є системне усне викладення вчителем навчального матеріалу протягом уроку, головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення фактів, а провідними прийомами - пояснення та розмірковування


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка