Україна вінницька міська рада департамент освітиСторінка1/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   802-09

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № _4__ від _30.12.2014_ р.

Голова педагогічної ради

Мотрич В.В. _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради школи

протокол № _3_ від _28.01.2015_ р.

Голова Ради школи

Андрущак М.В. ___________________


ПЕРСПЕКТИВНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

закладу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Вінницької міської ради»

на 2015-2020 н.р.

З М І С Т

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І

Аналіз роботи педагогічного колективу за 2010-2015 н.р.
1.1 Рейтингова оцінка діяльності закладу за 2010-2015 н.р.

6

1.2 Олімпіадний рух 2010/2015 навчальних років.

11

1.3 Аналіз результатів ЗНО за 2010/2014 н. р.

13

1.4 Кількісний склад випускників 2010-2015 н.р.

17РОЗДІЛ ІІ
Програма розвитку роботи закладу на 2015/2020 н. р.
2.1 Паспорт Програми розвитку.

21

2.2 Обґрунтування необхідності створення Програми розвитку.

25

2.3 Концепція розвитку закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 Вінницької міської ради» на 2015 – 2020 н.р.

27


2.4 Цільові проекти.
2.4.1 Проект: «Єдиний інформаційний простір у школі».

38

2.4.2 Проект: «Профільне навчання».

43

2.4.3 Проект: «Обдарована дитина».

47

2.4.4 Проект: «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ».

49


2.4.5 Проект: «Інновації у сучасній школі».

53

2.4.6 Педагогічне партнерство. Проект: «Освіта без кордонів».

57

2.4.7 Проект: «Плекаємо патріотів України».

59

2.4.8 Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. Проект: «Кадри».

62


2.5 Моніторинг ефективності Програми розвитку закладу.

64РОЗДІЛ ІІІ.

Перспективне планування роботи закладу на 2015/2020 н. р.
3.1 Етапи реалізації Програми розвитку закладу.

65

3.2 Мережа класів та контингентів учнів.

74

3.3 Кадровий склад.

75

3.4 Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників.

76

3.5 План-графік вивчення стану викладання предметів.

80

3.6 Атестація кабінетів зразкового рівня.

81

3.7 Графік вивчення стану формування системи цінностей особистості.

82

3.8 Тематика педагогічних рад.

83

3.9 Зміцнення матеріальної бази та планування господарської діяльності.

86Розділ ІІ. Програма розвитку закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 Вінницької міської ради» на 2015-2020 н.р.
2.1 Паспорт Програми розвитку.


Назва

Зміст Програми

Тип програми

Програма розвитку (перспективне прогнозування)

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Нормативно-правова база

Закони України:

1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV

3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6 липня 2010 року № 2442–VІ та зміни до нормативної бази галузі освіти внесені Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 року:

1. Постанова № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад". Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2. Постанова № 779 "Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання", яким визнано такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", крім пункту 2 зазначеної постанови; постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 620 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717".

4. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.

Укази Президента України:

1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».Акти Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.


2. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.

Накази Міністерства освіти і науки України:
 1. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчаль-них досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329.
 2. «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» наказ Міністерства від 07.11.2000 № 522.
Програми:

 1. «Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2013-2017 р.»;

 2. «Програма розвитку освіти м.Вінниці на період 2013-2020 p.p.».

Мета Програми • створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

 • забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

 1. Створення умов для реалізації державного стандарту, соціального та особистісного освітнього замовлення.

 2. Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.

 3. Створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання та виховання дітей.

 4. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та роз­витку обдарованих дітей і молоді.

 5. Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

 6. Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи.

 7. Впровадження нових Державних стандартів: початкової , базової та повної загальної середньої освіти.

 8. Забезпенчення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.

 9. Реалізація Концепції профільного навчання учнів, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти.

 10. Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО й підсумкових оцінювань випускників школи.

 11. Формування в учнів національної самосвідомості, високих людських якостей та почуттів, готовності до вибору майбутньої професії.

 12. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.

 13. Сприяти діяльності інформаційно-освітнього простору закладу.

 14. Спільна робота з батьками щодо формування освітньої та управлінської політики школи.

Термін реалізації Програми

2015-2020 рр.
Етапи реалізації Програми

Організаційно-проектувальний етап (2015-2016 н.р.)

(січень серпень 2015 р.):

 • розробка Концепції розвитку закладу;

 • визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інновацій­них проектів);

 • виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

Реалізація проблеми (2016-2018 н.р.)

- практична реалізація інноваційних проектів програ­ми;

- організація моніторингового спостереження за результа­тами;

- координація дій.Набуття досвіду (2018-2019 н.р.)

Узагальнення результатів (2019-2020 н.р.), (вересень-грудень 2019 р):

 • аналіз результатів моніторингу Програми розвитку ЗШ №5

на 2015—2020 н.р.;

 • поширення позитивного досвіду;

 • визна­чення перспектив подальшої роботи

Ресурсне забезпечення Програми

 • Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.

 • Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів.

 • Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо);

 • Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів;

 • Прозорість використання фінансів у ЗШ №5.

Структура Програми

 • Вступ.

 • Концепція розвитку навчального закладу на 2015-2020 рр.

 • Розділи програми.

 • Цільові проекти.

 • Моніторинг ефективності Програми.
Очікувані результати

 • Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

 • Впровадження вивчення двох і більше іноземних мов (польська мова, російська мова, французька мова).

 • Підвищення якості вихованості школярів.

 • Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.
Показники ефективності Програми

 • Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад, творчих конкурсів.

 • Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.

 • Збільшення контингенту учнів.

 • Розширення ділових партнерських зв’язків із різними освітніми установами.
Контроль, корекція та оцінювання Програми

 • Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування;

 • Участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.

2.2 Обґрунтування необхідності створення Програми розвитку.
Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг
Підготовка Програми розвитку закладу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Вінницької міської ради» на 2015-2020 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є: • формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави;

 • впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Сучасне суспільство переходить до доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання. Так у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування двома іноземними мовами, комп’ютерними технологіями, включаючи спілкування через Інтернет.

Ідеться про створення такого середовища в закладі, яке б плекало творчу особистість, створю­вало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладу.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання: • Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам нового Державного стандарту.

 • Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

 • Організація громадсько-патріотичного виховання учасників навчально-виховного процесу.

 • Організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням поло­жень обласної програми «Обдарована дитина»;

 • Професійний розвиток педагогічних кадрів, спонукання до творчої педагогічної діяльності.

 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

 • Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти.

Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі 5 років (2015-2020).
  1. Концепція розвитку закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 Вінницької міської ради» на 2015 – 2020 н.р.


І. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними Державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено:


 • уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

 • математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки;

 • інформаційно - комунікаційна;

 • соціальна і громадянська;

 • загальнокультурна;

 • підприємницька;

 • здоров’язберігаюча.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Тому ЗШ №5 — це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуально­го, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально–виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально–виховного процесу.

Навчально – виховний процес навчального закладу процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення: • Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до майбутнього життя.

 • Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

 • Вільне володіння двома іноземними мовами за вибором батьків або самих учнів.

 • Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з електронними носіями інформації.

 • Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності засобів ІКТ.

 • Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).

 • Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

 • Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

Досконале володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інших людей, їхні взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей учнів, у тому числі: • толерантність;

 • висока комунікативність;

 • творча активність;

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій зокрема підключення до мережі Internet:

 • доступ до бібліотечних матеріалів;

 • користування різноманітними навчальними програмами;

 • відвідування величезної кількості закладів, які мають власні аканти;

 • участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах;

 • дистанційне навчання;

 • створення власних презентацій;

 • віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами;

 • можливість інтерактивного спілкування з жителями будь- якого куточка планети;

 • ефективна обробка та збереження інформації та інш.

Можливості засобів ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного навчального закладу сприяє інформатизація самого навчально– виховного процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:


 • між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і недостатня підготовленість педагогічних кадрів;

 • між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти;

 • проблема матеріально-технічного оснащення навчальних кабінетів засобами ІКТ.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, вдосконалення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка