Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Літературне читанняСторінка4/9
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


2 клас

Початкове навчання читання і письма

(105 годин, резерв часу – 4 години)

(Сфери мовленнєвої діяльності , ті ж, що і в 1 класі).І. Мовленнєва лінія (про­тя­гом ро­ку)

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Дер­жа­в­ні ви­мо­ги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. Аудіювання

Розвиток умінь слухати-розуміти українське мовлення: • слу­хан­ня і розрізнення ря­дів слів, які ма­ють певні фо­не­ти­ч­ні від­мін­но­с­ті в ро­сій­сь­кій і укра­ї­н­сь­кій мо­вах; • розпізнавання слів, близьких за значенням, серед групи слів, сприйнятих на слух;

 • розрізнення значення слів, що є міжмовними омонімами (неделя – неділя, луна (месяц) – луна (эхо) і под.)

– слухання слів різних тематичних груп і класифікація їх;

 • слу­хан­ня-розпізнавання текстів різних жанрів: ско­ро­мо­вок, лі­чи­лок, ві­р­шів, не­ве­ли­ких оповідань, ка­зок;

 • слухання-розуміння віршів, оповідань, казок, правил про­ве­ден­ня ігор то­що;
 • розвиток оперативної пам’яті: запам’ятовування рядків слів, сприйнятих на слух (до 8 та 2-4-рядкових віршів).Учень (учениця):

 • ви­зна­ча­є, якою мо­вою – ро­сій­сь­кою чи укра­ї­н­сь­кою – ви­мо­в­ле­но сло­ва, які ма­ють не­зна­ч­ні фо­не­ти­ч­ні від­мін­но­с­ті, від­рі­з­ня­ють­ся на­го­ло­сом то­що;

 • ви­зна­ча­є у сло­вах близькі, але не однакові зву­ки в ро­сій­сь­кій та укра­ї­н­сь­кій мо­вах;

 • розпізнає й групує близькі за значенням слова;
 • розрізняє значення слів російської й української мов, що є міжмовними омонімами;
 • групує слова за темами;
 • розпізнає тексти різних жанрів, класифікує їх;

 • зо­се­ре­дже­но слу­хає текст і вміє спів­від­не­сти його малюнком;

 • ви­зна­ча­є про ко­го, що роз­по­ві­да­єть­ся; хто го­ло­вні ге­рої; добирає заголовок; розуміє і виконує правила гри;

 • запам’ятовує слова (від 4 до 8) і віршовані тексти, сприйняті наслух.
2. Го­во­рін­ня

Діалогічне мовлення.

Розвиток умінь:

– пра­ви­ль­но від­по­ві­да­ти на за­пи­тан­ня вчи­те­ля;


Учень (учениця):

 • відповідає на запитання у зв’язку з темами, що вивчаються; сам запитує;


 • від­тво­рю­ва­ти ді­а­лог під час ін­сце­ні­за­ції ка­зок, всту­па­ти в ро­льо­ву гру (за змі­с­том ка­з­ки).

– вступати в соціальні контакти з однолітками й дорослими (будувати діалог), щоб:

 • по­зна­йо­ми­тись;

 • запитати про когось, щось (одержати інформацію);

 • запитати дозволу;

 • по­від­оми­ти про своє ба­жан­ня щось зро­би­ти;

 • ді­з­на­ти­ся, чи є той чи ін­ший пред­мет, лю­ди­на;

 • ді­з­на­ти­ся, де хто жи­ве, де знаходиться якийсь заклад (школа, аптека, супермаркет) як про­їха­ти чи пройти;

 • за­про­си­ти ко­гось ку­дись, від­мо­ви­тись від за­про­шен­ня;

 • ви­сло­ви­ти своє ста­в­лен­ня до ко­гось, чо­гось;

 • привітати із святом чи днем народженням;

 • запросити в гості, зустріти гостей.
 • уміє будувати діалог (4-5 реплік) з однолітками й дорослими, уживаючи етикетну лексику, слова звертання та мовленнєві формули2 у зв’язку з ситуаціями, які передбачають знайомство, одержання певної інформації, запрошення, привітання зі святом, побажання тощо;
Монологічне мовлення.

Розвиток та вдосконалення умінь: • до­слі­в­но пе­ре­ка­зу­вати про­чи­та­ний або сприйнятий на слух текст чи ури­вок;

 • роз­по­ві­дати на­па­м'ять ско­ро­мо­в­ки, ві­р­ші, за­га­ду­вати та відгадувати за­га­дки;

 • роз­по­ві­дати за ана­ло­гі­єю до по­да­но­го зра­з­ка (про­чи­та­но­го те­к­с­ту);

 • роз­по­ві­дати за змі­с­том ма­лю­н­ка, серією малюнків, малюнком і опорними словами тощо;

 • роз­по­ві­дати про се­бе, свою ро­ди­ну, дім (квартиру), по­дру­гу (дру­га);

 • давати ха­ра­к­те­ри­с­ти­ку (опис) ко­гось, щось.


Учень (учениця):


 • пе­ре­ка­зує про­чи­та­ний або сприй­ня­тий на слух текст, в тому числі ін­стру­к­ції до ігор;

 • розповідає напам’ять скоромовки, вірші, загадки;

 • розповідає за аналогією до поданого зразка, а також за змістом малюнків;


 • розповідає (3-4 речення) про себе, свою родину, дім (квартиру);

 • описує когось, щось (за аналогією).

45

3. Чи­тан­ня і письмо (букварний період)

Учень (учениця):
Озна­йо­м­лен­ня з укра­ї­н­сь­ким ал­фа­ві­том (у по­рі­в­нян­ні з ро­сій­сь­ким). Зна­хо­джен­ня букв, які відрізняються в обох мо­вах. Озна­йо­м­лен­ня з бу­к­ва­ми, од­на­ко­ви­ми за на­пи­сан­ням, але рі­з­ни­ми за зву­ко­вим зна­чен­ням.

– визначає букви, які пишуться однаково в обох мовах і мають однакове звукове значення та ті, які розрізняються за звуковим значенням, а також нові букви;
Букви Аа, Оо. Чітка вимова звуків, позначених цими буквами. Читання і письмо слів з такими буквами

правильно вимовляє голосні звуки [о], [а] на місці букв -а, -о у ненаголошених складах в процесі читання, дотримується наголосу, списує слова з цими буквами;
Бу­к­ви Чч, Щщ. Зву­ко­ве зна­чен­ня цих букв. Фо­р­му­ван­ня умінь пра­ви­ль­ної ви­мо­ви слів із ци­ми бу­к­ва­ми під час чи­тан­ня.

твердо вимовляє звуки [ч], [шч] на місці букв ч, щ у процесі читання, дотримується наголосу, списує слова з цими буквами;
Бу­к­ва Гг та її зву­ко­ве зна­чен­ня. Пра­ви­ль­на ви­мо­ва слів із ці­єю бу­к­вою під час чи­тан­ня; вимова закінчення -ого (си­ньо­го).

правильно читає, наголошує та записує слова з буквою ­г на початку, в середині та в кінці слів та закінченні -ого;
Бу­к­ва Ґґ та її зву­ко­ве зна­чен­ня. Чи­тан­ня і письма слів з ці­єю бу­к­во­ю.

вміє писати велику й малу букву Ґґ, з’єднувати її з іншими (нижнє поєднання), читає слова з цією буквою й запам’ятовує їх;
Бу­к­ва Іі та її звукове значення. Формування умінь писати букву, позначати нею звук [і] у словах типу Іра, Іван, лінія та ін. Читання слів з буквою Іі.

 • правильно пише велику й малу букву Іі;

 • вживає букву Іі під час письма (Іван, лінія);
Бу­к­ва и. Розрізнення звукового значення букви и в російській і українській мовах. Тверда вимова приголосних перед и під час читання. Читання складів і слів з цією буквою, окремих і вжитих у реченнях.

 • правильно вживає букву и (на місці рос. ы) в словах, що звучать однаково: син, сир, риба та ін.;

 • твердо вимовляє приголосні перед и в процесі читання;
Бу­к­ва Єє. Зву­ко­ве значення букви. Розрізнення букви Є (укр.) і букви Э (рос.) за першими елементами (в укр. мові перший елемент С).

Письмо великої і малої букви та слів з нею. • розрізняє букви Є - Э в українській і російській мовах, знає звукове значення букви, правильно пише і вживає букву є під час письма слів, речень;

 • правильно читає слова з буквою є;
Буква Ее. Розрізнення звукового значення букви Ее у словах російської й української мов. Тверда вимова приголосних перед цією буквою під час читання.

Читання та письмо слів з буквою Ее.

 • розрізняє звукове значення букви Ее у словах російської й української мов, вживає букву Ее (на місці рос. э) у словах, що відрізняються цією буквою (поэт – поет, Эмма – Емма);

 • твердо вимовляє приголосні перед буквою Ее під час читання;
Буква Її. Звукове значення букви. Вимова слів із кінцевими [й]– [йі]: урожай – урожаї. Читання слів із буквою ї на початку, в середині та в кінці слів.

Письмо букви Її. Зіставлення написання букв Іі – Її.
Буквосполучення ьо. М’яка вимова приголосних перед о під час читання складів, слів. Читання слів з буквосполученням йо, ьо. Письмо таких слів.

 • м’яко і злито вимовляє звуки в складах з ьо в процесі читання (льон, пеньок); записує слова з ьо (на місці рос. ё) та йо ( Воробьёв – Воробйов);

 • правильно читає й наголошує слова з цими буквосполученнями.
Апо­строф. Фо­р­му­ван­ня умінь чи­та­ти сло­ва з апо­стро­фом (окремі і в текстах), уживати апостроф під час письма.

 • правильно вимовляє слова з апострофом під час читання, списує такі слова;

28


Розвиток і вдосконалення читацьких умінь і навичок (післябукварний період)

Розвиток умінь:

– читати чітко, правильно, свідомо, в міру швидко й голосно та розуміти прочитане.

Розвиток умінь орієнтуватися в тексті: • переглядати речення в тексті з метою визначення розділових знаків у кінці речень;

 • інтонувати початок і кінець речення відповідно до розділових знаків, робити паузи перед комою всередині речення;
 • знаходити за завданням вчителя уривки та вибірково читати, знаходити діалоги, опис героїв тощо.

Розвиток умінь працювати над текстом (визначати тему й головну думку, ділити текст на частини, добирати заголовки).


Учень (учениця):


 • читає правильно, цілими словами, розуміє прочитане (поскладово читає багатоскладові слова); • дотримується пауз перед розділовими знаками в середині та в кінці речення;

 • правильно інтонує початок і кінець речення.

28

Розвиток умінь і навичок письма

Розвиток навичок писати букви Іі, Єє, Її, Ґґ і вживати їх під час письма.

Розвиток умінь уживати: букви е, є під час письма; букви ї – й; букви ь перед о (льон, синього); писати букву Ґґ, з’єднуючи її з іншими (нижнє поєднання); уживати апостроф.

Учень (учениця):

 • дотримується вимог до правильного оформлення записів у зошиті;

 • вживає зазначені букви під час запису слів, які відрізняються такими буквами у російській і українській мовах;

 • правильно вживає апостроф;Розвиток умінь: правильно списувати слова, речення, невеликі тексти з дошки і підручника та перевіряти правильність списаного, виправляти помилки.Розвиток умінь списувати слова, речення, невеликі тексти (3-4 речення) з голосу вчителя (диктування).

Розвиток зорово-слухової й зорової пам’яті (зорово-слухові й зорові диктанти). • списує й пише з голосу;

 • запам’ятовує й записує сприйняті на слух та зором/лише зором слова й віршовані рядки (зорово-слухові диктанти: до 10-12 слів, 2-4 віршовані рядки);
Формування умінь записувати (на дошці і в зошитах) самостійно складені речення, записувати невеликі, колективно складені тексти 3-4 речення.

 • записує на дошці і в зошиті самостійно складені речення, колективно складені тексти.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка