Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Пояснювальна запискаСторінка12/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Науковий керівник творчого колективу з розроблення проекту програми

Хорошковська О.Н., завідувач лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,

доктор педагогічних наук
Додаток 1

Список найуживаніших мовленнєвих формул, які засвоюються в процесі навчання у 1-4 класах:
1) привітання: привіт! Вітаю тебе! (до однолітків); доброго дня (ранку, вечора); доброго здоров’я (до старших);

2) прощання: до побачення. Всього доброго! Хай щастить! До зустрічі. Пока! Добраніч;

3) подяки: дякую; дуже дякую ;щиро дякую; красно дякую;

4) ввічлива відповідь на запрошення: дякую, обов’язково прийду, щиро вдячний(а); красно дякую за запрошення;

5) відповідь на подяку: прошу! Не варто дякувати, пусте!;

6) пробачення: вибач(те), будь ласка; я не хотів(ла); перепрошую, даруй(те) мені;

7) відповідь на пробачення: добре, вибачаю; добре, але не роби (не говори) більше так;

8) побажання: смачного! (тобі, вам, усім) (під час обіду), бажаю успіхів; бажаю щастя; щасливої дороги; доброго здоров’я, бережи себе; хай щастить!;

9) ствердження чогось, погодження з чимось: так, звичайно; звичайно є; є; звичайно, буду (прийду); гаразд;

10) заперечення чогось: ні, не знаю; не бачив(ла); не чув (чула);

11) ввічлива відмова від чогось (якоїсь пропозиції, запрошення): на жаль, не (з)можу; шкода, але я не зможу. . .;

12) повідомлення про час дії: вчора, сьогодні, вранці, вдень, увечері, вночі, взимку, восени і т. д.; о першій (другій, третій) годині; о пів на другу (годину) і т. д.;

13) припущення: мабуть, здається, можливо;

14) впевненості – невпевненості, сумніву: звичайно. А як інакше; сумніваюся; мені здається, що . . .; хто його знає. . .;

15) здивування: невже? Хіба? Не може бути!;

16) власної точки зору: на мою думку. . .; я гадаю, що ...;

17) несподіванки: отакої! Ні сіло, ні впало!

18) радості: чудово! Прекрасно! Я дуже радий(а);

19) гніву, незадоволення, досади: як ти можеш! Як можна таке говорити! Хай тобі грець! Йди геть! Не приходь більше! Не хочу тебе бачити (чути). Та добре! Хай уже;

Додаток 2

Орієнтовний список українських слів

для засвоєння учнями 1-2 класів
аабóавтóбус (мн. -и)алéальбóм (в альбóмі)бабýся (з бабýсею)багáтий (-а, -е, мн. -і)багáтобаклажáн (мн. -и)батьки́ (-íв)бíлий (-а, -е, мн. -і)бíля (прийм.)блаки́тний (-а, -е, мн. -і)бли́зькоблýзка (у блýзці)блю́дце (мн. -я, на блю́дці, на блю́дцях)бородáборщ (-ý)брáтик (-ом)брóвибуди́нок (у буди́нку, (мн. -и, -ів)), буди́нок культýрибудь лáскаБукови́на (на Букови́ні)бýлочка (мн. -и)буря́к (мн. -и́)бутербрóд (мн. -и)бýти (був, булó, булá, були́, бýдемо )вáза (у вáзі)варéник (мн. -и)вари́ти (вáрить, звари́ла)вденьведмéдиквели́кий (-а, -е, мн.-і)велосипéд (на велосипéді)веснá (-óю)весня́нка (-и)вечéрявзи́мкувзувáти(ся) (взувáю, взýв, взýла)взуття́взя́ти (-в, -ла)ви – вас, вам, з ва́миви́бач(те)видéлка (-и)ви́йти (з класу)виногрáдви́росли (óвочі, фрýкти)вистáва (на вистáву)витирáтися (-юся)вихідни́й (день)вівся́на (кáша)від (прийм.)відповідáти (-ю, мн. -ють)відчиня́ти (-ють), (відчини́ти)вікнó(-а), на вікнíвін – йогó, йомý, ним, на ньóмувірш (-а, мн. -і)вíсім (вóсьмий, вóсьмому)влíткувмивáтися (-юся)вмíти (не вміти)волóссявонá – її, їй, нéю, на нійвонó – йогó, йомý, ним, на ньóмувони́ – їх, їм, ни́ми, нихвосени́врáнціврожáй (мн. -ї)вузьки́й (-á, -é, -í)вýлиця (на вýлиці)вýхо (мн. -а)вчи́телька (вчи́тельці, мн. вчительки́)вчи́ти(ся), вчи́ш(ся), вчý(ся), вчáть(ся)гáрний (-а, -е, мн. -і), гáрногербгімнгíрка (з гíрки)гірки́й (-á, -é, мн. -і)гірля́нда (мн. )глéчикголовá (на головí)горá (гóри, гóрами)горóд (на горóді)горóхгóрщик (у гóрщику)грáти у пíжмурки (у футбóл)грáтися (-юся), грáтися в м’яч (у снíжки)гребінéць (-цéм)гречáна (кáша)гриб (мн. -и́, -íв)гри́вня (дві гри́вні, п’ять гри́вень)грóшігрýша (-і)гря́дка (на гря́дці)гýбигуля́ти (гуля́ю, гуля́єш, гуля́ємо)гýмкадавáй(те)дáй(те) (менí)далéкодарувáти (дарýю)два (-і), дрýгий (-а, -е, мн. -і)двéрі (зачиня́ти, відчиня́́ти)де?дéв’ять (дев’я́тий, -а, -ому)день (дня, сім днів)дéрево (-а, мн. дерéва, з дерéв)дéсять (деся́тий, -ому)джéмперджи́нсидивáндíвчинка (кл. -о, -у, мн. дівчáтка)Дід Морóздідýсь (з дідусéм)дім (у дóмі, додóму)дляДніпрóдо (шкóли)дóброго дня (вітання)дóвгий (-а, -е, мн. -і)дóнька (дóньки, дві дóньки)допомагáти (-ю, -єш, допомóже)дóшка (на дóшці)дощдýжедя́кую (тобí, вам)єживíтжи́ти (живý, -éш, -емó, -етé, -ýть)жóвтий (-а, -е, жóвте ли́стя)жовтíє (ли́стя)з (прийм.)зав’я́зувати (зав’язáв, -ла)зайти́ (зайди́ до клáсу, ви́йди з клáсу)зáйчикЗакарпáття (на Закарпáтті)запашни́й (-á, -é, мн. -і)запи́тувати (запи́тує, запитáв (-ла))зачиняти (зачиня́є, зачини́в (-ла))збирáти (-є, -ють, зібрáв (-ла, -ли))звари́ти (звари́ла)звáти (як тебе звáти (звýть)?)зви́чай (мн. зви́чаї)звичáйнозвíдки?зелéний (-а, -е, мн. -і)зеленíти (-є)зíрказимáзимóві канíкулизлíвазнайóмствозóшит (мн. -и)зрозумíти (зрозумíла, зрозумíв)зýби (чи́стити зýби)зубнá щíтказупи́нка (на зупи́нці, мн. -и)і (тáто і мáма)íграшка (-и, -ами)ї́сти (їм, їси́, їв, ї́ла, ї́ли, їдя́ть)йти, йду, йде, йдутькáвакав’я́рня (у кав’я́рні)капелю́х (у капелю́сі)капýстакáпцікáрі (óчі)картóпля (з картóплею)кастрýля (у кастрýлі)катáтися на велосипéді (на сáнках, на ли́жах, на ковзанáх)кáша (-і)кварти́ра (у кварти́рі)квасóляквíти (багáто квíтів, з квíтами)кéдиКи́їв (у Ки́єві)ки́лимкисíльки́слий (-а, -е, мн. -і)кілогрáмкімнáта (-у, у кімнáті, дві кімнáти)клас (у клáсі)кни́жка (-и, у кни́жці, мн. книжки́)ковбасá (з ковбасóю)ковзани́ (на ковзанáх)коля́дка (співáти коля́дки)колядувáти (колядýють, колядувáли)кольорóвий (-і олівцí)компóткомп’ю́терконвáлія (мн. -ї)кóник (на кóнику)копáти (копáють, копáла, копáв)корóткий (-а, -е, мн. -і)кóштувати (кóштує)краї́накрайкрáшанка (-и, мн. -и́)крéйда (-ою)кріп (з крóпом)крíсло (-а)кросíвкикрýглий (-а, -е, мн. -і)кýбик (мн. -и)кýлька (мн. -и)купувáти (купи́, купи́в (-ла), купýємо)кýртка (у кýртці)кучеря́ве (волóсся)лежáти (лежи́ть сніг, лежáть книжки́)ли́жіли́стя (вживається в одн.)лíва (ногá, рукá)лінíйкаліс (у лíсі, ліси́, лісáми)ліхтáрики (ігр.)лóжка (-и, мн. ложки́), лóжечкалюби́ти (люблю́, лю́биш)люди́на, мн. лю́диля́лька (дай мені ля́льку, мн. ляльки́)м’яки́й (-á, -é, мн. -í)магази́н (у магази́ні) (мн. -и)майдáн (на майдáні)мáйка (у мáйці)малéнький (-а, -е, мн. -і)мáломалювáти (малю́ю, -є )мáма (-и, -і, -ою)мáнна (кáша)мáсло (з мáслом)мáти (мáю, -є, -єш)маши́нка (-ою)менé (менé звати …; у мéне є …; дай менí …)менí трéба вчи́ти … (малювáти)метрóми (нас, нам, нáми)ми́ло (-ом)ми́ти (-ю, -єш)мій (моя́, моє́, мої́, могó, моє́му, мої́й)мíсто (у мíсті, мн. містá)мóва (-ою, -у)молóдший (-а)молокó (-á)мóркваморóзивом'я́со (з м’я́сом)на (прийм.)навчáти(ся) (-є(ться))називáєтьсянайбíльший (-а, -е, мн. -і)нали́ти (нали́й, наллю́)намалювáти (-в, -ла)нарóд (мн. -и, багáто íнших нарóдів)наси́пати (-в, -ла)наш (-а, -е, мн. -і)не (не мóжу, не знáю)нéбо (на нéбі)невели́кий (-а, -е, мн. -і)недалéко (від…)немá(є)нініж (ножéм)ніс (нóса)нови́й (-á, -é, мн. -í)Нови́й рікногá (-и́, на нозí, ­мн. нóги, на ногáх)оберéжнообідобíдати (-ю, -єш, -в, -ла, -ли)обли́ччяóвочіогірóк (огірки́)оди́н (-а, -е, мн. -і)однó (двó-, три́-) поверхóвий (мн. -і)óдяг (у óдязі)одягáти(ся), (одягáюся, одя́гся, одяглáся)óзеро (озéра)олівéць (олівцéм, мн. -í, )опадáє (ли́стя)óсіньосьóчіп’я́ть (п’я́тий, -ому)пáлець (мн. пáльці, -ів)пальтó (у пальтí, два пальтá)парк (мн. -и)пáрта(-и, на пáрті)пáска(-и, дві пáски, мн. -и́)пекти́ (пиріжки́, пáску)пенáл (у пенáлі)пéрецьпéрший (-а, -е, мн. -і)пиріжóк ( мн. пиріжки́)пи́санка (-и, мн. -и́)писáти (пишу́, пи́ше, пи́шуть)пи́ти (п’ю, п’є, п’єш, пив, пилá, пили́)під (пáрту, подýшку)підрýчник (мн. -и)пíсня (мн. піснí)пíшки (іти́ пі́шки)плáття (у плáтті)плащ (у плащі́)плечé (мн. плéчі)пóверх (два пóверхи, на другому пóверсі)подáти (подáй)подарувáти (подарувáв, -ла)подарýнок (мн. подарýнки)подóбатися (подóбається)подýшкапознайóмився (-лась)поклáсти (поклáв, поклáла)поли́ця (-і), поли́чка (-и)поля́к (-чка, мн. -и)поми́в (-ла)помідóр (мн. -и)пóряд (прийм.)посади́ти (-в, -ла, -ли)посерéдиніпостáвити (постáв тарíлку, скля́нку)пóсудпóтімпóштапрáва (рукá, ногá)прáпор (мн. -и́)прибирáти (-ю, -єш, прибрáв, -ла)привíт!пригощáти (-є, -в, -ла)приї́хати (-в, -ла)прóлісок (мн. прóліски)прóшуптах (мн. птахи́)птáшка (-и, мн. пташки́, прилетíли пташки́)п’ять(п’я́тий)рáнець (у рáнці)рíдний (-а, -е, мн. -і)рíзатиРіздвóрíзка (мн. різки́)рíчка (-и, мн. річки́, швидки́ми рíками)роби́ти (ліпи́ти, ліпи́ли) сніговý бáбуроди́на (у роди́ні)роздягáтися (-юся, -єшся, -вся, -лася)роззувáтися (-юся, -єшся, -вся, -лася)розпи́сувати (я́йця)розповідáти (-ю, -є, -в, -ла)розчíсувати (-ю, -є, -в, -ла)росія́нин (-нка, мн. -и)ротрукá (-и́, мн. рýки, у руцí)рукави́чкирумýн (-нка, мн. -и)рум'я́ні (щíчки)рýчка (-и, -ою)рушни́к (рушникóм)ряд (мн. ряди́)сад (у садý)сади́ти/посади́ти (посади́ла, -ли)сам (самá)сандáлісанки́ (на санкáх)свій (своє́ мíсто, люби́ти свогó та́та, свою́ ма́му…)світи́ти (свíтить сóнце)свíтлий (-а, -е, мн. -і)Святи́й Миколáйсвя́то (мн. святá)селó (у селí, біля селá)сестрá (-і, -ою, мн. сéстри, дві сестри́)син (мн. сини́)си́ній (-я, -є, мн. -і)си́ньо-жóвтий (прáпор)сир (з си́ром)сіксільсім, сьóмийсíрі (óчі)сíяти (горóх, мóркву)сказáти (сказáв, -ла, скажи́)скíльки (кóштує)?складáти (-áю, склáв, склáла, давáй складéмо)скля́нка (у скля́нці)скрізь (прийм.)сли́ва (-и)слýхати (-ю, -є, -ють, (по)слýхай(те))слухня́ний / неслухня́ний) (-а, мн. -і)смачни́й (-á, -é, мн. -í)смáчносмачнóго!сніг (сніг ідé, тáне)сніговá бáбаСнігýронькаснідáнок (на снідáнок)снíдати (снíдає, снíдаєш)сніжи́нка (-и)солóдкий (-а, -е, мн. -і)сóнцесорóчка (у сорóчці)спекти́ (-лá)спідни́чка (у спідни́чці)спорти́вний майдáнчикспочáткуспрáвастáрший (-а)стіл (на столí)стілéць (мн. -цí)столи́цястоя́ти (стої́ть, стоя́в, -ла, -ло)сýкня (у сýкні)супсусíд, сусíдка (мн. сусíди)татактамтарíлка (у (на) тарíлці, мн. -и́)тáто (з тáтом)твій (твоя́, твоє́, твою́, твогó, твої́, твої́м)теáтр (у теáтрі)теж (ми теж були́…)телевíзортепéртéплий (-а, -е, мн. -і)ти (тебé, тобí, з тобóю, від (до, за) тéбе)тíльки (тíльки зóшити)тíстечко (-а, з тíстечком)торттравáтрамвáй (мн. -ї)трáнспорттрéбатри́ (трéтій, -я, -є, трéтьому)тролéйбустуттýфліу (в)у мéне (тéбе, нéї) є ...у мéне(тéбе, нéї) нема ...увéчеріугорець (-рка, мн. угорці)Украї́на (в Украї́ні)украї́нська мóва, украї́нський письмéнник (óдяг)украї́нець (-нка, мн. -ці)урóк (на урóці)ýчень, учени́ця, мн. ýчніфáрба (-и)фарбувáтифіáлка (мн. -и)фрýктифутбóлкахліб (шматóк хлíба)хлóпчик (-а, -у, мн. -и)хмáра (мн. -и)хмáрне (нéбо)ходи́ти (ходжý, хóдиш, хóдимо, хóдять)холóдний (-а, -е, мн. -і)хóлоднохотíти (хóчу, хóче, хóчеш, хóчемо, хóчуть)хýстка (у хýстці, носи́ти хýстку)цвісти́ (цвітé (-ýть))цей, ця, це, цю, цьогó, ціцибýляциркцікáвий (-а, -е, мн. -і)цукéрка (мн. -и)цýкорчайчáйникчасни́кчáсточáшка (у чáшці, мн. -и́)червóний (-а, -е, мн. -і)череви́к (мн. -и)Чернівéцька (óбласть)Чернівцí (пої́хали у Чернівцí, живемó у Чернівця́х)чи (чи є у тéбе…?)чий, чия́, чиє́, чиї́?чим? (чим пи́шеш (ї́деш)?)чи́стий (-а, -е, мн. -і)чи́стити, чи́щу (зýби, óдяг)читáти (читáю, -єш, -є)чóбіт (мн. чóботи, чобíт)чóрний (-а, -е, мн. -і)чоти́ри, четвéртий (-ому)шáпка (у шáпці)шáпочка (у шáпочці)шарфшáфа (у шáфі)ширóкий (-а, -е, мн. -і)ши́ти (ши́є, поши́ла)ши́я (на ши́ї)шíсть, шóстий (-ому)шкарпéткишкодá (шкодá, що не знáєш)шкóла (у шкóлі, у шкóлу, від (до) шкóли)шматóк (хлíба)шóртиштани́щещíтка (-ою)що є… ?що рóбить? що рóблять? що роби́в (роби́ла)?що це?щоб (трéба, щоб ви сказáли)я – менé (звáти), менí, зі мнóюя́блуко (-а, з я́блуками)я́блучний (сік)язи́к (язикá)як? як звáти йогó (її́, тебé)?яки́й, якá, якé, якí?яли́нка (на яли́нці, біля яли́нки)


Автори програми:

Хорошковська О.Н., завідувач лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;

Яновицька Н.І., науковий співробітник лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук


1 Список мовленнєвих формул подано у Додатку 2.

2 Зміст мовленнєвих формул подано у Додатку 2.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка