Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Пояснювальна запискаСторінка7/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІІ. Мовна лінія

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів
Навчання грамоти

21

1. Добукварний період

Учень (учениця):
Номінативне значення слова:

слова – назви предметів, ознак, дій, кількості, службові слова.– володіє термінами: слово; назва предмета, ознаки, дії, кількості предметів; службові слова; речення;

– знає, що предмети навколишнього світу, ознаки, дії у кожній мові названо словом;


Слова – назви предметів. Їх графічне та кольорове позначення.

– знає слова – назви предметів; позначає їх графічно і кольором;
Увага до слів – назв предметів, рід яких не збігається в українській та польській мовах.

– правильно вживає слова – назви предметів, рід яких не збігається в українській і польській мовах;
Змінювання слів – назв предметів за зразком: один – багато.

– змінює слова – назви предметів за зразком: один – багато;
Слова – назви дій. Їх графічне та кольорове позначення. Зв’язок зі словами – назвами предметів. Побудова речень (за схемами і малюнками).

– знає слова – назви дій, позначає їх графічно і кольором; зв’язує їх із словами – назвами предметів;

– будує речення за схемами і малюнками;


Слова – назви ознак. Їх графічне та кольорове позначення. Зв’язок зі словами – назвами предметів. Добір слів – назв ознак до слів – назв предметів. Утворення словосполучень (без уживання терміна) і речень (за схемами і малюнками). Поширення речень словами – назвами ознак (за схемами і малюнками).

– знає слова – назви ознак, їх графічне та кольорове позначення. Зв’язує (узгоджує) їх із словами – назвами предметів. Добирає ознаки до слів – назв предметів (утворює словосполучення). Будує речення із словами – назвами ознак (за схемами і малюнками) і поширює їх (за схемами і малюнками);
Службові слова (і (та); у (в), на, коло, біля, над, під, з (із), до); графічне позначення таких слів. Побудова словосполучень і речень із службовими словами (за схемами і малюнками).

– знає службові слова та їх графічне позначення, позначає на схемах службові слова, будує словосполучення і речення з ними (за схемами і малюнками);
Слова на позначення кількості предметів, їх графічне і кольорове позначення. Вживання таких слів під час побудови речень (за схемами і малюнками).

– уживає слова на позначення кількості предметів, будує з ними словосполучення і речення;
Звуки української мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які. Графічне позначення голосних і приголосних, твердих і м’яких приголосних.

– володіє термінами: голосні, приголосні звуки, склад, наголос, приголосні тверді, м’які;

– розрізняє голосні і приголосні звуки; приголосні тверді і м’які; знає їх графічне позначення;


Увага до приголосних, які відрізняються за твердістю-м’якістю у польській і українській мовах.

– правильно вимовляє м’які приголосні;
Склад. Наголос. Визначення кількості складів, місця наголосу в слові.

Спостереження за зміною значення слова, залежно від місця наголосу. • визначає кількість складів;

 • ділить слова на склади;

 • визначає місце наголосу в слові; розуміє значення слів, яке змінюється залежно від наголосу;
Звуковий аналіз одно-, двоскла­дових слів.

– послідовно вимовляє звуки в одно-, двоскладових словах; робить звуковий аналіз слів за схемами.

65

2. Букварний період (читання і письмо)
Ознайомлення з українським алфавітом – кирилицею. Знаход­ження в алфавіті букв, схожих і від­мінних за написанням. Увага до звукового значення таких букв.

Учень:

– розрізняє латиничний і кириличний алфавіти;

– переносить алгоритм читання та письма складів і слів з рідної мови в українську;

Букви, однакові за написанням і звуковим значенням: Аа, Ее, Оо, Іі та друковані К, М, Т. Читання скла­дів і слів з цими буквами. Увага до наголошування в українській мові.

Письмо великих і малих букв Мм, Тт, Кк, складів і слів з цими буквами (корекція письма малої букви к). Розрізнення звукового значення рукописних м – т.

Буква Дд і її звукове значення. Увага до спільного (написання) і відмінностей (звукове значення) малої рукописної букви д.


– правильно пише букви, дотримується нахилу, поєднань;

– розрізняє звукове значення малих рукописних букв м – т в польській і українській мовах, вживає великі і малі букви в складах і словах під час письма;

– розрізняє звукове значення малої рукописної букви д в польській і українській мовах; правильно вживає її під час письма;

М’яка вимова приголосних [т´], [д´] і пом’якшена вимова [к´], [м´] перед [і]. Позначення твердості і м’я­кос­ті приголосних звуків однією буквою.

– правильно вимовляє м’які й пом’якшені приголосні звуки перед [і] під час читання складів і слів;
Букви Ии, Уу, Вв, Сс, Рр, Н, Г, п і їх звукове значення. Увага до спільного у написанні і відмінностей у звуковому значенні цих букв в українській і польській мовах. Письмо букв та складів і слів з цими буквами.

– читає слова з буквами, однаковими за написанням у польській і українській мовах, але різними за звуковим значенням і правильно вживає їх під час письма українських слів;

– розрізняє звукове значення малих рукописних букв и, у, в, д, п, р, с у польській і українській мовах;


Букви Бб, Жж, Зз, Ґґ, г, Йй, Лл, н, м, П, Т рукописна, Шш, Хх, Цц, Чч, Фф і їх звукове значення. М’яка вимова приголосних, що позначаються буквами Зз, Лл, Цц, Сс, Нн перед [і]. Письмо великих і малих букв та складів і слів з цими буквами.

Увага до: • знає звукове значення українських букв;

 • читає слова з буквами, різними за написанням у польській і українській мовах, м’яко вимовляє звуки [з´], [л´], [ц´], [с´], [н´] перед і, правильно пише такі букви та вживає їх під час письма українською мовою;
– звукового значення букви Щщ. Читання слів з буквою Щщ. Письмо букви та складів і слів із цією буквою.

– вимовляє звуки [шч] під час читання слів з буквою ­щ; позначає на письмі звуки [шч] однією буквою; правильно пише букву Щщ та склади і слова з цією буквою;
– букви ь (м’який знак), який не позначає звука, а м’я­кіс­ть приголосних. Читання і письмо слів із м’яким знаком. Перенос слів із м’яким знаком з рядка в рядок.

– знає значення м’якого знака і вміє читати слова з м’яким знаком;

 • уживає на письмі букву ь;

 • уміє переносити слова з м’яким знаком;
– букви Йй і її звукового значення. Письмо букви Йй. Читання слів із цією буквою. Письмо букви та складів і слів із цією буквою.

– пише букву Йй, читає і пише склади і слова з цією буквою;
– сполучення букв йо. Читання та письмо складів і слів із цими буквами.

 • читає і пише слова із сполученням букв йо;
– букви Її та її звукового значення. Письмо букви, читання та письмо складів і слів з нею.

 • знає звукове значення букви Її, пише букву, читає і пише склади і слова з цією буквою;
– букв Яя, Юю, Єє та їх звукового значення на початку складу й після приголосних. Письмо букв. Читання й письмо складів і слів із цими буквами.

– знає звукове значення букв Яя, Юю, Єє, вміє писати такі букви;

– уживає букви я, ю, є для позначення м’якості приголосного (ляк, люк, синє);– читає і пише слова з цими буквами на початку складу і після приголосних;
Знак апостроф (’). Уживання апострофа на позначення звука [й] після твердих приголосних перед я, ю, є, ї (м’яч, п’ять, б’ють, п’є). Перенос слів із апострофом із рядка в рядок.

 • читає і пише слова з апострофом;

 • переносить такі слова з рядка в рядок;
Позначення звуків [дз], [дз´], [дж] двома буквами. Читання й письмо слів з цими буквами.

 • читає слова з буквосполученнями дз, дж, вимовляючи на їх місці один звук;

 • позначає на письмі звуки [дж], [дз], [дз´] двома буквами; правильно переносить слова з цими буквами.

17

3. Післябукварний період


8

ЧитанняМатеріал для читання: невеликі за обсягом й нескладні за змістом тексти різних жанрів, фольклорні твори та твори про життя дітей, родинні стосунки, рослинний і тваринний світ, любов до рідної землі.

Розвиток умінь читати цілими словами, правильно вимовляючи й наголошуючи слова. Увага до сили голосу та чіткості дикції під час читання вголос.

Учень (учениця):

 • читає цілими словами (в окремих випадках – поскладово), чітко, правильно вимовляючи й наголошуючи слова, плавно, з нормальною силою голосу; дотримується інтонації початку і кінця речення;

Удосконалення і розвиток умінь читати слова з буквами, однаковими за накресленням і різними за звуковим значенням у польській та українській мовах (син, ранок, пити тощо).

– читає слова, не змішуючи звукового значення букв польської та української мов;

Правильне інтонування речень, різних за метою вислов­лювання.
 • правильно інтонує речення, різні за метою вислов­лювання;

Розвиток швидкості читання (миттєве зчитування слів типу: на, щоб, від, кущ, дощ та груп слів: з ним, я і ти, в дім тощо).
 • уміє швидко зчитувати односкладові слова та групи слів;

Читання текстів у міру швидко, правильно, без перекручування слів.
Розуміння прочитано­го (вміння пояснити значення окремих слів та виразів, відповісти на запитання за змістом прочитаного).
 • уміє пояснити прочитане слово, речення;

 • відповідає на запитання за змістом тексту.


9

Письмо.
Удосконалення і розвиток умінь писати. Каліграфічне письмо нових букв. Дотримання нахилу та з’єднань.

– каліграфічно пише букви з належним нахилом, правильно поєднує їх у слова;

Списування слів, речень, напи­саних друкованим і рукописним шрифтом.

– каліграфічно списує друковані і рукописні слова, словосполучення, речення;

Списування слів із буквами, які позначають однакові звуки в українській та польській мовах, але пишуться по-різному; та з буквами, які є новими, властивими лише українському алфавіту.

– правильно списує слова з буквами, які зазнають впливу інтерференції;

Списування слів з м’яким знаком, апострофом, буквами я, ю, є, ї, ж, ч, ш, щ, буквосполученням йо.

– правильно списує слова з м’яким знаком, апострофом, буквами я, ю, є, ї, ж, ч, ш, щ, буквосполученням йо;

Самоконтроль під час списування.

звіряє написане зі зразком, виправляє помилки;

Запис під диктування однакових букв, що позначають різні в обох мовах звуки, і букв, що властиві лише українській мові, а також складів, слів, речень.

– записує під диктовку окремі букви, склади, слова, речення;

Самостійний запис слів, що є підписом до малюнків, іменами дітей чи дорослих, назвами продемон­стро­ваних предметів тощо.

– самостійно записує слова й речення, робить підписи під малюнками;
Складання і записування речень за малюнком, опорними словами, на задану тему тощо. Оформлення їх на письмі.

– складає і записує речення за малюнком, опорними словами, на задану тему тощо;
Перенос умінь з рідної мови щодо:

– уживання великої літери на початку речення;

– уживання розділових знаків у кінці речення;

– написання великої літери в назвах імен, прізвищ, кличках тварин.


– уміє починати речення з великої літери;


– знає назви розділових знаків крапка, кома, знак питання, знак оклику; вживає у кінці речення відповідні розділові знаки;

– уживає велику літеру у власних назвах.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка