Українська мова 6 клСкачати 193.77 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір193.77 Kb.Календарне планування уроків української мови та літератури в 6 класі (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2012 р.)
Українська мова 6 кл.

105 год, 3,5 год на тиждень

І семестр – 48 годин,

ІІ семестр – 76 годин

РЗМ – 23 год. Контрольних робіт – 6 год.Графік фронтальних видів контрольних робітФорми контролю

6

І

ІІ

Перевірка мовної теми*3

3

Письмо:

переказ


1

1

твір
1

Правопис:

диктант**1

1

Аудіювання*
1

Читання мовчки*

1
Говоріння:

І семестрІІ семестр

читання вголос – 1


діалог – 1

усний переказ – 1


усний твір – 1п/п

Зміст навчального матеріалу

К – сть

год.

Дата

Примітка

1

Вступ. Краса і багатство української мови


12

ЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

Ситуація спілкування


13, 4

Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.

Однорідні члени речення.


25


Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях


16

Звертання. Вставні слова


17, 8

Пряма мова


29

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.


110

ЗМ № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю.


111

Контрольна робота №1. Повторення вивченого в попередніх класах. Контрольний диктант № 1


112

Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.) Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.


113, 14

Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів


215

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми


116

ЗМ3. Особливості опису приміщення.

Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення

117, 18

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми


219


Офіційно - ділова лексика

120


ЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи


121- 25

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.


526

ЗМ5 . Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення.


127

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування).


128 - 30

Словотвір. Орфографія (9 год.) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.


331

ЗМ 6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

Контрольне читання мовчки

132

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).


133

Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)


134

ЗМ № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі


135, 36

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів


237, 38

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з nie-; правопис складноскорочених слів.


239, 40

ЗМ № 8 - 9. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приміщення)


241

Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (диктант або тестування).


142

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови


143, 44

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.


245

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини


146

Відмінки іменників, їх значення.


147

ЗМ № 10. Аналіз контрольного переказу. Удосконалення писемного мовлення


148, 49

Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.


250, 51


Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а, (-я), -у, (-ю) В закінченнях іменників чоловічого роду II відміни


252, 53

Відмінювання іменників III відміни


254, 55

Відмінювання іменників IV відміни


256

Відмінювання іменників. Тренувальні вправи


157

ЗМ11. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі


158

Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що форму лише множини


159

Не з іменниками


160

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о)


161

Особливості написання іменників у кличному відмінку.


162, 63

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові


264, 65

Правопис складних іменників.


266

ЗМ12. Особливості опису природи.

Усний (докладний або вибірковий) переказ розповідного тексту з елементами опису природи


167

Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи


168

Контрольна робота 4. Іменник (тестування або диктант)


169

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


170 - 72

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу


373, 74

Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення


275

ЗМ № 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту з елементами опису природи


176

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників


177

Повні й короткі форми прикметників.


178

Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК-


179

Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин-


180

ЗМ14. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі


181

Перехід прикметників в іменники


182

Написання не з прикметниками


183

Написання -н- і -нн- у прикметниках


184, 85

Написання складних прикметників разом і через дефіс


286

ЗМ15. Особливості побудови роздуму.

Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму. Контрольне аудіювання


187

Написання прізвищ прикметникової форми


188

Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи


189

Контрольна робота № 5. Прикметник (диктант або тестування)


190

ЗМ № 16. Письмовий твір – роздум про вчинки людей на основі власних спостережень


191

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


192 - 95

Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з тисячний


496

ЗМ17. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей. Складання діалогів


197, 98

Відмінювання кількісних числівників


299, 100

Відмінювання порядкових числівників


2101, 102

ЗМ № 18 - 19. Контрольний переказ із творчим завданням


2103

Творення числівників


1104

Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи


1105

Контрольний диктант № 2


1106

ЗМ № 20. Аналіз контрольного переказу. Усний твір - оповідання за жанровою картиною.


1107

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


1108, 109

Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників


2110

ЗМ № 21. Письмовий твір - оповідання за жанровою картиною


1111

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

Присвійні займенники, їх відмінювання


1112, 113

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників


2114, 115

ЗМ № 22 - 23. Контрольний твір – оповідання на основі побаченого

2116

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання


1117, 118

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання


2119


Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи


1120

Аналіз контрольного твору.

Контрольна робота № 6. Тест ( Займенник. Числівник)


1121

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік. Лексикологія. Фразеологія


1122

Словотвір і орфографія


1123

Морфологія й орфографія


1124

Морфологія й орфографія. Підсумковий урок за рік


1
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка