Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. МельничайкоСкачати 245.17 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір245.17 Kb.
УКРАЇНСЬКА МОВА

(М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко,

Л.В. Скуратівський. Підручник "Рідна мова. 4 клас". Ч. 1,2)

4 години на тиждень у І семестрі, 3 години—у II семестріз/п


Тема уроку

Дата

1

2

3

1.

2 3. 4. 5. 6.

7. &

9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16.17.

18. 19. 20.

21. 22

23.


І семестр

Мова і мовлення. ТенетМова і мовлення. (Вправи 1-5.) Збагачення мови новими словами. (Вправи 6-8.) Українська мова. Висловлювання про мову. (Вправи 9-12.) Усне і писемне мовлення. (Вправи 13-16.) Культура мовлення і спілкування. (Вправи 17-22.) Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок. (Вправи 23-26.) Роль слів у побудові тексту. (Вправи 27-30.) Розвиток зв'язного мовлення. Слово повідомляє, впливає, допомагає. Поділ тексту на частини. План. (Вправи 31-34.) Текст-розповідь. Діалог. (Вправи 35-38.) Текст-опис. (Вправи 39-42.) Текст-міркування. (Вправи 43-46) Будова тексту. (Вправа 47-50.) Робота над удосконаленням власного тексту. (Вправи 51-53.) Замітка до газети. Діалог. (Вправи 54-59.) Розвиток зв'язного мовлення. А мова — як море. Творча робота над текстом. Речення Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (Вправи 60-63.) Основа речення. (Вправи 64-67.) Зв'язок слів у реченні. (Вправи 68-72.) Тренувальні вправи на побудову та поширення речень. (Вправи 73-75.) Однорідні члени речення. (Вправи 76-78.) Поєднання однорідних членів речення за допомогою спо­лучників. (Вправи 79-82.) Залежні слова при однорідних членах речення. (Вправи 83-86.)12

Українська мова

1

2

3

24.

Розвиток зв'язного мовлення. Говоримо — чуємо,читаємо — пишемо. Складання оповідання за поданоютемою.
25.

Закріплення знань про однорідні члени речення.(Вправи 87-90.)
26.

Поняття про складне речення. (Вправи 91-95.)
27.

Контроль навчальних досягнень за темою "Моваі мовлення. Текст. Речення". (Навчальна мовна тема.)Частини мови. Іменник
28.

Повторення вивченого про іменник. (Вправи 96-102.)
29.

Іменники-синоніми та іменники-антоніми. Слова, що звучатьі пишуться однаково. (Вправи 103-107.)
ЗО.

Відмінювання іменників. (Вправи 108-113.)
31.

Особливості відмінювання іменників. (Вправи 114-118.)
32

Розвиток зв'язного мовлення. Складання казки за серієюмалюнків та планом.
33.

Диктант.
34.

Аналіз контрольного диктанту. Розрізнення відмінківіменників жіночого роду на -а (-я). (Вправи 119-126.)
35.

Закінчення іменників у родовому відмінку однини. (Впра-ви 127-132.)
36.

Зміна приголосних перед закінченням -і в іменникахжіночого та чоловічого роду. (Вправи 133-137.)
37.

Чергування звуків [і]з[о],[е]в іменниках жіночого тачоловічого роду. (Вправи 138-142.)
38.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на (-я) в ро-довому відмінку однини. (Вправи 143-147.)
39.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я)в орудному відмінку однини. (Вправи 148-152.)
40.

Розвиток зв'язного мовлення. Культура мовлення.Складання тексту-опису за уявою.
41.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудномувідмінку однини. (Вправи 153-159.)
42.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основоюна в орудному відмінку однини. (Вправи 160-163.)
43.

Закінчення іменників чоловічого роду в давальномуі місцевому відмінках однини. (Вправи 164-168.)
44.

Вимова і правопис іменників жіночого роду з нульовим за-кінченням в орудному відмінку однини. (Вправи 169-172.)
45.

Контрольна робота. Письмовий переказ.


Українська мова

13

1

2

3

46.

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.(Вправи 173-176.)
47.

Закінчення іменників у родовому відмінку множини.(Вправи 177-180.)
48.

Розвиток зв'язного мовлення. Говоримо красиво. Твір-описза картиною І. Левітана "Золота осінь".
49.

Вживання прийменників з іменниками в різних відмінках.(Вправи 181-185.)
50.

Закінчення іменників у місцевому відмінку множини.(Вправи 186-189.)
51.

Контрольна робота. Мовна тема 2. Частини мови. Іменник.
52.

Прикметник

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прик-

метник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні.

ҐПпппоч /ОЛ 70? 1
53.

(/7/І^/иои і УІ/-Л У О./

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та прикмет-

ники — багатозначні слова. (Вправи 194-198.)
54.

Спостереження за вживанням прикметників у художніх танауково-популярних текстах. (Вправи 199-207.)
55.

Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи навизначення роду й числа прикметників. (Вправи 208-217.)
56.

Розвиток зв'язного мовлення. Вчимося підбирати слова назадану тему. Опис снігура.
57.

Відмінювання прикметників. (Вправи 218-222.)
58.

Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні.(Вправи 223-225.)
59.

Спостереження за зміною закінчень прикметників у різнихвідмінкових формах. Опис зовнішності людини. (Вправи 226-231.)
60.

Вправи на визначення відмінка прикметників у реченнях.(Вправи 232-235.)
61.

Контрольна робота. Диктант.
62.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-,-цьк-. (Вправи 236-240.)
63.

Вживання знака м'якшення перед закінченняму прикметниках. (Вправи 241-244.)
64.

Розвиток зв'язного мовлення. Переказуємо детально.Складання твору за серією малюнків.
65.

Вживання прикметників для всебічної характеристикипредметів. (Вправи 245-248.)14

Українська мова

1

2

3

66.

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками,визначення відмінків прикметників у реченнях.(Вправи 249-252.)
67.

Контрольна робота. Аудіювання.
68.

Форми давального і місцевого відмінків одниниприкметників жіночого роду. (Вправи 253-256.)П семестрПрикметник (продовження)
69.

Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 1-4.)
70.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметниківу множині. (Вправи 5-7.)
71.

Узагальнюючий урок з теми "Прикметник". (Вправи 8-10.)
72.

Контроль навчальних досягнень. Письмовий переказ.Числівник
73.

Поняття про числівник як частину мови. (Вправи 11-15.)
74.

Спостереження за функціональною роллю числівниківу мовленні. (Вправи 16-19.)
75.

Практичне ознайомлення з формами родового відмінкачислівників 50-80. (Вправи 20-23.)
76.

Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язанихз уживанням числівників. (Вправи 24-27.)Займенник
77.

Займенник як частина мови, її основна ознака. (Вправи 28-33.,
78.

Особові займенники. (Вправи 34—40.)
79.

Спостереження за вживанням особових займенників у текстах.(Вправи 41-44.)
80.

Займенники 1 -ї особи однини й множини. Роздільненаписання займенників з прийменниками. (Вправи 45-51.)
81.

Займенники 2-ї особи однини і множини. (Вправи 52-57.)
82.

Займенники 3-ї особи однини і множини. (Вправи 58-65.)
83.

Повторення й узагальнення вивченого про займенник.Творча робота на вживання займенників для зв'язку реченьу тексті. (Вправи 66-76.)
84

Контроль навчальних досягнень з тем "Числівник","Займенник". (Навчальна мовна тема.)


Українська мова

15

1

2

3
Дієслово
85.

Загальне поняття про дієслово як частину мови.(Вправи 77-80.)
86.

Написання не з дієсловами. Спостереження за зв'язкомдієслова в реченні з іншими частинами мови. (Вправи 81-87.)
87.

Неозначена форма дієслова. (Вправи 88-91.) -
88.

Змінювання дієслів за часами. (Вправи 92-94.)
89.

Змінювання дієслів за числами. (Вправи 95-98.)
90.

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.(Вправи 99-102.)
91.

Дієслова теперішнього часу. Визначення особи і числа дієслівтеперішнього часу. (Вправи 103-109.)
92.

Дієслова майбутнього часу. (Вправи 110-114*)
93.

Контроль навчальних досягнень. Диктант.
94.

Перша і друга дієвідміни. (Вправи 115-118.)
95.

Правопис особових закінчень дієслів. (Вправи 119-122.)
96.

Написання закінчень у дієсловах 2-ї особи. (Вправи 123-129.)
97.

Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи. (Вправи 130-133.)
98.

Правопис ненаголошених особових закінчень дієслівтеперішнього і майбутнього часу. (Вправи 134-136.)
99.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу зачислами та родами (в однині). (Вправи 137-140.)
100.

Вправи на визначення роду дієслів минулого часу.(Вправи 141-144.)
101.

Значення дієслівних форм на-ся (-сь). (Вправи 145-148.)
102

Вимова і написання дієслів на -ся (-сь). (Вправи 149-151.)
103.

Узагальнення знань і вмінь з теми "Дієслово".(Вправи 152-155.)
104.

Контроль навчальних досягнень з теми "Дієслово".(Навчальна мовна тема.)Прислівник
105.

Ознайомлення з прислівником як частиною мови.(Вправи 156-161.)
106.

Порівняльна характеристика прислівників і прикметників.Основна граматична ознака прислівників. (Вправи 162-166.)
107.

Практичне ознайомлення з формами ступенів порівнянняприслівників (без уживання термінів). (Вправи 167-171.)


16

Українська мова

1

2

3 .

108.

Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів. (Вправи 172-176.)
109.

Спостереження за роллю у мовленні прислівЯиків-антонімів.(Вправи 177-181.)
110.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.(Вправи 182-186.)
ні.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. (Вправи 187-195.)
112.

Контроль навчальних досягнень. Списування.Повторення вивченого у 1-4 класах
113.

Текст, його головна думка. Заголовок до тексту.(Вправи 196-199.)
114.

Зправи на визначення головної думки тексту. Порядоквиконання звуко-буквеного аналізу слова. Уснепереказування змісту тексту. Добір заголовків. Порядокрозбору слів за будовою. (Вправи 200-208.)
115.

Контроль навчальних досягнень. Аудіювання.
116.

Комплексні вправи на аналіз текстів, добір до них заголовків.Спостереження за роллю префіксів у словах. (Вправи 209-212.)
117.

Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами,вживання їх у реченнях, зв'язних текстах. (Вправи 213-217.)
118.

Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних заметою висловлювання. Речення, ускладнені одноріднимичленами. (Вправи 218-223.)
119.

Контроль навчальних досягнень. Диктант.
120.

Вправляння у встановленні зв'язків слів у реченнях.Спостереження за вживанням числівників у мовленні.(Вправи 214-226.)
121

Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні.Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів.(Вправи 227-232.)
122

Конструктивні вправи на нормативне вживання у мовленніграматичних форм вивчених частин мови. Узагальнюючийурок. (Вправи 233-240.)

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка