Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСторінка3/6
Дата конвертації04.03.2016
Розмір1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПЛАНУЄМО РОБОТУ МЕТОДИСТА РМК (ІМЦ)


 • Пам'ятайте, що планування роботи методиста районного (міського) методичного кабінету — це розробка програми дій методистів, педагогічних колективів, окремих осіб для досягнення певної мети, вирішення певних завдань із визначенням термінів виконання тих чи тих заходів і відповідальних за їх проведення.

 • Ознайомтесь із сучасними розробками педагогічного менеджменту з питання планування діяльності закладів освіти (проектно-модульне, комплексно-цільове і програмне планування).

 • Перш ніж приступити до розробки плану, ознайомтеся з основними законодавчими, директивними і нормативними документами уряду та Міністерства освіти і науки України про освіту.

 • Плануйте роботу відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет. Напрямки діяльності районного (міського) методичного кабінету, визначені Положенням, візьміть за основу для формулювання окремих пунктів (чи розділів) вашого плану:

– Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

– Навчально-методичне консультування педагогічних і керівних

працівників освіти району (міста).

– Організація безпосереднього вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів.

– Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

– Організація наукових досліджень у галузі розробки та впровадження методики, технології навчання й виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо.

– Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.

– Організація ефективної системи методичної роботи, спрямова­ної на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників.

– Координація методичної роботи з обласним інститутом після-дипломної педагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами освіти, науково-дослідними установами.

– Організація проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо.

– Навчально-методичне консультування та координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти.

– Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення карто­тек, банків педагогічної інформації тощо.

– Організація розробки, апробації і розповсюдження навчально-методичних матеріалів.

– Організація та навчально-методичне забезпечення діяльності со­ціально-психологічної служби закладів освіти.

– Систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних закладів освіти.

_ Здійснення моніторингу якості дошкілбної освіти.

– Організація діяльності бібліотеки методичного кабінету.


 • План роботи має орієнтувати методистів та педагогічних праців­ників на реалізацію визначеної спільно з відділом (управлінням) освіти єдиної мети й завдань.

 • Проведіть попереднє діагностування для визначення побажань методистів, педагогів щодо організації методичної та самоосвітньої ро­боти, творчого розвитку кожного працівника в рамках загальної спря­мованості всього колективу. Таке діагностування допоможе вам виявити тенденції методичної роботи в цілому.

 • Включайте до плану роботи сучасну інформацію, що базується на надбаннях психолого-педагогічної науки та передової педагогічної практики.

 • Спрямовуйте діяльність на виконання головних завдань, окреслених основними законодавчими, нормативними та директивними документами про освіту.

 • Передбачайте лише конкретні заходи, форми і види діяльності. Чітко окреслюйте в плані об'єкти діяльності, відповідальних осіб і терміни виконання запланованого.

 • Розробляючи план роботи на новий навчальний рік, врахуйте результати попередньої діяльності.

 • Виберіть оптимальний варіант структури, змісту та оформ­лення плану роботи .

 • У структурі плану передбачте можливість внесення змін та до­повнень,уточнень упродовж навчального року.

 • До річного плану роботи методиста районного (міського) методичного кабінету (інформаційно-методичного центру) додаються: наказ відділу (управління) освіти про організацію методичної роботи в районі (місті); плани роботи районних (міських) методичних об'єднань, семінарів, семінарів-практикумів, опорних шкіл, шкіл передового педагогічного досвіду тощо; списки працівників освіти, які підлягають направленню на курси.

 • Відповідно до розділів річного плану організуйте планування роботи структурних підрозділів.

 • Крім річного плану, пропонується вести квартальні (місячні) й тижневі плани роботи.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ
Орієнтовна структура річного плану роботи методиста

районного (міського) методичного кабінету

(інформаційно-методичного центру)
І. Аналіз роботи за минулий рік, завдання на наступний.

Аналіз роботи методиста районного (міського) методичного кабінету (інформаційно-методичного центру) за минулий рік, визначення мети й завдань діяльності на новий навчальний рік.Головні питання:

 • реалізація положень законодавчих та нормативно-правових документів про освіту;

 • загальна характеристика педагогічних кадрів району (міста), робота з ними із забезпечення планів курсової і міжкурсової підго­товки, надання методичної допомоги;

 • підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних працівників;

 • аналіз стану методичної роботи в районі (місті);

 • робота районного (міського) методичного кабінету (інформаційно-методичного центру) щодо вивчення, узагальнення та впро­вадження в практичну діяльність надбань науки, перспективного педагогічного досвіду, прогресивних технологій;

 • видавнича діяльність;

 • підсумки експертно-дослідницької роботи, апробації програм, підручників, посібників;

 • результативність заходів із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • аналіз недоліків в організації методичної роботи та їх причин;

Визначення мети і завдань на новий навчальний рік.
II. Зміст та організація методичної та наукової діяльності.
Організаційно – методична діяльність:

 • кадрове забезпеченя;

 • підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних працівників;

 • атестаційний процес;

 • методичні форми роботи з педагогами (тематика, циклограми);

 • тематика засідань методичних об’днань;

 • психолого – педагогічний супровід науково – методичної роботи;

 • розробка структури науково – методиної роботи районі (місті);

 • заходи з вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду;

 • навчання «молодих»;

 • консультаційна діяльність;

 • надання методичної допомоги керівним і педогогічним працівникам.

Інформаційно – просвітницька діяльність: забезпечення вивчення та опрацювання законодавчих документів, нормативно – правових і директивних документів; форми просвітницько – інформаційної роботи з педагогами; форми самоосвітньої діяльності; підготовка інформаційних та видавничих збірників ( вісників, дайджестів тощо);

Експериментально – просвітницька діяльність: експериментальні дошкільні заклади.

Експертно – діагностична діяльність: атестаційна експертиза, апробація, моніторінгові дослідження.
III.Управлінсько - аналітична діяльність


 • координація дяльності з відділом(управління) освіти, установами, ОІППО;

 • здійснення вивчення моніторингу якості дошкільної освіти;

 • аналіз методичної, дослідно – експерриментальної роботи;

 • експертиза діяльності закладів освіти, педагогічних працівниквів;

 • участь у спільних виїздах із відділом освіти з метою вивчення освітньо – виховної роботи дошкільних навчальних закладів;

 • підготовка питань на колегію (зазначити конкретні назви, дати) відділу(управління) освіти, тематика ( вказати конкретні теми) засідань ради районного(міського) методичного кабінету (інформаційно-методичного центру).


IV. Організаційно – педагогічна робота

 • організаційні форми роботи з педагогами, дітьми, батьками;

 • взаємодія з дошкільними навчальними закладами, освітніми установами;

 • організація та проведення конкурсів кращих педагогів за професією.


V. Розвиток навчально – матеріальної бази


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
1. Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.

2. Методичні об'єднання (районні, міські).

3. Конференції, науково-практичні конференції.

4. Семінари, проблемні семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.

5. Опорна школа.

6. Школа передового досвіду.

7. Школа педагогічної майстерності.

8. Школа молодого вчителя.

9. Творчі групи, динамічні, ініціативні групи, клуби творчих педагогів.

10. Педагогічні читання, читацькі конференції, лекторії.

11. Педагогічні консиліуми, круглі столи, «педагогічні поси­деньки».

12. Наставництво, стажування.

13. Конкурс «Учитель року», конкурс педагогічної майстерності.

14. Методичні виставки, панорама методичних новинок, педагогічна виставка, книжкова виставка.

15. Предметні тижні, дні відчинених дверей, методичні дні, ме­тодичні тижні, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, уроки-па-норами.

16. Робота над колективною науково-методичною темою (про­блемою).

17. Індивідуальна науково-методична робота.

18. Консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.

19. Вивчення, упровадження передового педагогічного досвіду, ін­новаційних педагогічних технологій.

20. Творчий звіт педагога, творчий портрет педагога, захист іннова­ційного проекту.

21. Аукціон, методичний фестиваль, методичний турнір, фестиваль педагогічних ідей і знахідок.

22. Ділова гра, рольова гра, «розумовий штурм», педагогічні дис­кусії, дебати, аналіз педагогічних ситуацій, тренінги.

23. Самоосвіта. Звіт про курсову підготовку. Огляд наукової, мето­дичної, педагогічної літератури. Творчі відрядження, екскурсії.

24. Доповідь, реферат, виступ, лекції.

25. Випуск методичних бюлетенів, сигналів, рекомендацій.

26. Методичний кабінет, методичні куточки.

27. Складання методичних рекомендацій, списків літератури, біб­ліографічних картотек-анотацій, картотек.

28. Складання й обговорення методичних розробок; спільна підготовка та вивчення складних у методичному плані тем, розділів програм.

29. Спільне складання й обговорення планів різних видів діяльності (вікторин, олімпіад, дитячих ранків тощо).

30. Різноманітні види спільної практичної роботи педагогів (підбір практичного матеріал, виготовлення наочних посібників, обладнання, куточків тощо).

Структура методичної роботи включає взаємопов’язані та взаємодійні елементи, що відповідають цілям та завданням, які стоять перед навчальним закладом та втілюються в різних формах, різними методами і засобами.

Методична робота з педагогічними працівниками в освітніх навчальних закладах реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.
Форми роботи

Індивідуальні

Групові

Колективні

Аналіз

Аналіз конкретних ситуацій

Аукціон

Анкетування

Аналіз критичних випадків

Аукціон знань

Анотація

Аналіз ситуаційних вправ

Бесіда

Атестація

Атака думок

Бібліографічні огляди, обговорення

Атестаційний матеріал

Аукціон

Відкритий урок в школі

Бесіда-інтерв’ю

Аукціон знань

Взаємовідвідування уроків

Бюлетень

Бенефіс педагога

Група взаємовідвідин і підтримки

Виготовлення наочності

Бібліографічні огляди, обговорення

Ділові ігри

Дистанційне навчання

Відкритий урок в школі

Дидактична гра

Доповідь

Взаємо відвідування уроків

Дискусія

Звіт

Взаємоконтроль

Захист авторських проектів і розробок

Індивідуальний план

Група взаємовідвідин і підтримки

Захист ідей, знахідок, авторських програм, методичних посібників

Інтерв’ювання

Групова консультація

Захист планів МО

Інформація

Групи творчі: мобільні, динамічні

Звітна оперативно-методична нарада

Консультація

Дебати

Ігрове конструювання

Курсова перепідготовка

Ділові ігри

Інформаційна оперативно-методична нарада

Курсова робота

Ділові ігри

Інтернет-конференція

Лекція

Дидактична гра

Колективна підготовка і видання методичних, педагогічних матеріалів

Методична розробка

Дискусія

Колективні презентації


Методичні рекомендації

Захист авторських проектів і розробок

Колективний підхід

Наставництво

Захист ідей, знахідок, авторських програм, методичних посібників

Коло ідей

Презентація

Захист планів МО

Конкурси: конкурс нестандартних уроків, конкурс виховних заходів
Звітна оперативно-методична нарада

Конференції з показом фактичних педагогічних досягнень

Портрет вчителя

Ігрове конструювання

Конференції з обговорення найбільш значущих педагогічних досягнень

Портфоліо

Інформаційна оперативно-методична нарада

Книжково-журнальні виставки з розділів, тем, проблем, інтересів

Педагогічна проблема

Інтернет-конференція

Методична естафета

Педагогічна скарбничка

Колективна підготовка і видання методичних, педагогічних матеріалів

Методична оперативна нарада

Педагогічний міст

Колективні презентації

Методична олімпіада -конкурс

Проблемний стіл

Колективний підхід

Методична панорама

Реферат

Коло ідей

Методична рада

Розробка уроку

Конкурси: конкурс нестандартних уроків

Конкурс виховних заходівМетодичне об’єднання (МО)

Розробка позакласного заходу

Конференції з показом фактичних педагогічних досягнень

Методичний бенефіс

Самоаналіз

Конференції з обговорення найбільш значущих

Методичний рейн-ринг

Самоосвіта

Книжково-журнальні виставки з розділів, тем, проблем, інтересів

Методичний дискусійний клуб

Самооцінка

Майстер-клас

Методичний міст

Співбесіда

Медіація

Методичний ринг

Стажування

Методична естафета

Методичний тиждень


Творча робота

Методична оперативна нарада

Методичний турнір

Творчий звіт

Методична олімпіада- конкурс

Методичний фестиваль

Творчий портрет

Методична панорама

Методичні гостини

Тестування

Методична рада

Методичні посиденьки
Методичне об’єднання (МО)

Мозковий штурм
Методичний бенефіс

Нарада
Методичний брейн-ринг

Науково-практичні конференції
Методичний дискусійний клуб

Обмін досвідом
Методичний міст

Огляди й анотації різних видань
Методичний ринг

Оперативно-методичні наради
Методичний тиждень

Панорама педагогічних досягнень
Методичний турнір

Педагогічна експрес-інформація
Методичний фестиваль

Педагогічна виставка
Методичні гостини

Педагогічна олімпіада
Методичні посиденьки

Педагогічна рада
Мікрогрупа

Педагогічний брифін
Міні-лекція

Педагогічний КВК
Міжшкільний науково-педагогічний обмін досвідом

Педагогічний консиліум
Мозковий штурм

Педагогічний міст
Нарада

Педагогічний практикум
Науково-практичні конференції

Педагогічний ринг
Обговорення в групі

Педагогічні вистави
Обмін досвідом

Педагогічні дискусії
Огляди й анотації різних педагогічних видань

Педагогічні гостини
Оперативно-методичні наради

Педагогічні консультації
Панорама Педагогічних досягнень

Педагогічні читання
Педагогічна експрес-інформація

Пізнавальні, професійні екскурсії
Педагогічна вистава

Постійні проблемні семінари
Педагогічна майстерня

Предметно-педагогічна діяльність
Педагогічна олімпіада

Презентації
Педагогічна рада

Прес-конференції
Педагогічна брифінг

Професійні педагогічні і психологічні тренінги (розв’язання конкретних педагогічних ситуації)
Педагогічний КВК

Психологічний практикум
Педагогічний консиліум

Психолого-педагогічний семінар
Педагогічний міст

Рольова гра
Педагогічний практикум

Семінар-практикум
Педагогічний ринг

Семінари з показом фактичних педагогічних досягнень
Педагогічні виставки

Систематизований огляд
Педагогічні дискусії

Спільна розробка планів, програм, сценаріїв уроків, позакласних заходів
Педагогічні гостини

Тиждень відкритих дверей педагогів-майстрів
Педагогічні консультації

Творчі групи
Педагогічні читання

Творчі звіти МО, кафедр, циклових комісій, окремих педагогів
Пізнавальні, професійні екскурсії

Творчі майстерні педагогів
Постійні проблемні семінари

Тимчасовий науково-дослідний колектив
Предметно-педагогічна діяльність

Фестиваль педагогічної творчості
Презентації

Фестиваль методичних ідей
Прес-конференція

Школа молодого вчителя
Професійні педагогічні і психологічні тренінги (розв’язання конкретних педагогічних ситуації)

Школа перспективного педагогічного досвіду
Психологічний практикум

Школа ефективного прогресивного педагогічного досвіду
Психолого-педагогічний семінар

Школа педагогічної майстерності
Робота в мікрогрупах

Школа комп’ютерної грамотності
Рольова гра

Школа професійної майстерності
Семінар-практикумСемінари з показом фактичних педагогічних досягненьСистематизований оглядСпільна розробка планів, програм, сценаріїв уроків, позакласних заходівТиждень відкритих дверей педагогів-майстрівТворчі групиТворчі звіти МО, кафедр, циклових комісій, окремих педагогівТворчі майстерні педагогівТимчасовий науково-дослідний колективФестиваль педагогічної творчостіФестиваль методичних ідейШкола молодого вчителяШкола перспективного педагогічного досвідуШкола ефективного прогресивного педагогічного досвідуШкола педагогічної майстерностіШкола комп’ютерної грамотностіШкола професійної майстерності
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка