Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійнихСторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
Тема: Особливості романтизму як художнього напряму,

його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури, романтизму,

її художні відкриття і найвидатніші представники.

Мета: поглибити знання учнів із теорії літератури, допомогти їм зрозуміти специфіку ро­мантичного світосприйняття й засвоїти естетичні принципи романтизму; показати багатство і розмаїття літератури романтизму, ознайомити з найвидатнішими пред­ставниками; навчати готувати повідомлення на культурологічну тему; розвивати навички конспектування, логічного мислення, зв'язного мовлення; сприяти вихованню уміння накопичувати науковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: словник літературознавчих термінів; мультимедійна презентація, фонозаписи музики композиторів того періоду.
ХІД УРОКУ

Романтики розуміли культуру як розвиток свободи

при взаємодії душі й природи.

Т. Бовсунівська,український літературознавець

Романтизм відкрив внутрішню безмежність

індивідуальної особистості,

«суб'єктивну» людину з її глибиною,

складністю й невичерпністю.

А. Анікст, російський літературознавець.

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФІВ УРОКУ

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лекція учителя «Загальні відомості про добу романтизму».

(Під час лекції учні складають конспект.)

На межі ХVІІІ-ХІХ століть у європейській літературі утверджується новий напрям — романтизм. Головними подіями, що вплинули на його зародження, були Французька буржуазна революція 1789-1794 рр. та наполеонівські війни. В. Гюго писав: «Письменники XIX століття — діти Французької революції».

Поразка революції призвела до поширення насильства й терору, перекресли­ла віру в розум, його могутність і силу. Саме цим пояснюється те глибоке роз­чарування, що охопило багатьох митців і відобразилося в песимістичному тоні та трагічній забарвленості їхніх творів.

Для розуміння романтизму важливо враховувати, що це був саме ідейний та художній рух, тому романтизм змінювався, мав характерні особливості й у пев­ні періоди свого розвитку, і в окремих національних літературах, і в творчості окремих письменників. Але те, що робить романтизм єдиним рухом, пов'язане з його прагненням зрозуміти й відобразити всесвітній розвиток історії. Тому го­ловна риса романтизму як художнього напряму — усвідомлення прагнення створити узагальнений символічний образ.

На розвиток романтизму значний вплив мала ідеалістична філософія, представниками якої були А. та Ф. Шлегелі, Ф. Шеллінг, І. Кант, И. Г. Фіхте, Й. Гердер. Для романтиків характерна увага до внутрішнього світу людини. Вони обстоювали свободу особистості як основу життя. Виступали за щирі людські стосунки, не приймали лицемірства, фальші, насильства.

З'являється новий тип героя — тираноборець, бунтар, одержимий «світовою скорботою», «несамовитий шукач життєвих насолод». Як правило, це виняткові характери, що діють за виняткових обставин. Невід'ємною особливістю, романтичного стилю є символіка, фантастика, ек­зотика. Письменників цікавить історичне минуле, фольклор, міфологія.

Романтична література має свою систему жанрів. Чільне місце серед них посідають ліричні (балада, елегія, лірична поема, дружнє послання). Серед про­зових — психологічна повість, новела, літературна казка. У цей період створю­ються жанри роману (В. Скотт, Ж. Санд, В. Гюго), поеми (Дж. Г. Байрон, Г. Гейне, А. Міцкевич), ліричної поезії.

Серед найвизначніших представників романтизму слід назвати таких письменників як Д.Г.Байрон, В.Скотт, Е.Т.А.Гофман, Г.Гейне, А.Міцкевич Ф. Купер, Е. По та інші.

В Україні романтизм відіграв значну роль у пробудженні національної сві­домості, обґрунтуванні історичної самобутності народу, його «духу», культурних традицій, мови, літератури. Серед представників романтизму в українській літературі слід назвати М. Шашкевича, І. Вагилевича,

Я. Головацького («Руська трійця»), А. Метлинського, М. Максимовича, В. Забілу, Є. Гребінку, В. Петрен­ка, О. Афанасьєва-Чужбинського та інших. 1. Робота зі словником літературознавчих термінів.

Романтизм— літературно-мистецький напрям, якому при­таманні інтуїтивно-чуттєве світосприйняття, увага до внутрішнього світу людини, неприйняття буденності, звеличення «життя духу», конфлікт мрії та дійсності, захоплення несвідомим, таємничим, фантастичним, ірраціональним, звернення до фольклору та національної міфології.

 1. Робота з епіграфами.

 • Виразно прочитайте епіграфи.

 • На які риси романтизму вказує кожен із літературознавців? (На тісний зв'язок людини з природою, свободу особистості, глибину внутрішнього світу людини.)

 1. Складання тез «Основні риси романтизму».

Орієнтовні тези

 • Конфлікт із навколишньою дійсністю.

 • Цінність людської особистості, розуміння її унікальності.

 • Увага до внутрішнього світу людини.

 • Віра в творчі сили особистості.

 • Новий тип героя — тираноборець, бунтар, одержимий «світовою скорботою».

 • Прагнення до краси.

 • Захоплення несвідомим, таємничим, ірраціональним.

 • Широке використання символіки, фантастики, екзотики.

 • Звернення до фольклору та національної міфології. Увага до національної історії.

5.Повідомлення учнів «Романтизм у малярстві»

( Демонстрація презентації)

Для романтичного стилю у малярстві характерні перевага живописного на­чала над лінійним, колориту над малюнком, всілякі ускладнення, навіть хао­тичність композиції, драматизація життя, зіткнення зустрічних напрямків руху. Художники, обираючи теми для своїх творів, зверталися до незвичайних, драма­тичних моментів історії, їх цікавили героїчні легенди, екзотичні країни, люди із сильними характерами та вольовими вчинками. Романтиків також приваб­лював контраст між вічною, величною природою і бентежною душею .

Серед художників-романтиків слід назвати Т. Жеріко, Е. Делакруа (Франція К. Д. Фридріха (Німеччина), Дж. М. В. Тернера, В. Блейка (Англія), Ф. Гойя (І панія), О. Кіпренського, К. Брюллова, І. Айвазовського (Росія), О. Слатіона (Україна).

6. Повідомлення «Романтизм у музиці».

(У процесі розповіді слід продемонструвати музичні фрагменти на вибір учителя та учнів.)

Романтизм знайшов широке відображення і в музиці. Особливо у творчості Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Р. Вагнера.

Елементи романтизму виявилися у творах українських композиторів С. Г. Гулака-Артемовського та М. Лисенка.


ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Підсумкова бесіда.

 • Які події суспільно-політичного життя стали поштовхом до появи романтизму?

 • Дайте визначення романтизму.

 • Визначте основні риси цього напряму.

 • Назвіть найвідоміших митців-романтиків.


ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити конспект лекції вчителя. Повторити теоретичні відомості про поняття «казка», «новела». Дочитати казку-новелу Е. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер».
Додаток 8

10 клас


Тема: Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

Мета: допомогти учням простежити розвиток образу Раскольнікова, визначити авторське та особисте ставлення до персонажа та його ідей; розвивати навички роботи з текстом, характеризування їх у динаміці, уміння висловлювати власні думки, обґрунтовувати їх на основі життєвих спостережень; виховувати гуманізм, кращі моральні якості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: текст роману, картки з таблицями, відеоматеріали
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Слово учителя.

Мудрець давніх часів, байкар Езоп сказав: «Погано стане всім людям, коли кожен вимагатиме свого». Герой роману Достоєвського «Злочин і кара» Раскольніков вирішив «урятувати світ», створивши «теорію сильної особистості», якій дозволено те, що заборонено решті людей, і випробував її на собі. Якими якостями повинна бути наділена та «надлюдина», щоб мати право розпоряджатися життям інших, судити винних і невинних? Над цим питанням та багатьма іншими ми й працюватимемо сьогодні.
III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань.

1.Заповнення таблиці «Ідеї твору Ф. Достоєвського "Злочин і кара"»

Філософські

Соціальні

Психологічні

Морально- етичні

Розвінчання теорії «силь­ної особистості» «над- людини»

Засуджен­ня соціальної неспра­ведливості , влади грошей

Людина не може виправдовувати свої дії лише соціальними обставинами; багато залежить від її психологічного складу, характеру

Навіть,благородна мета не може виправдати будь-які засоби, є межа, яку не можна перетинати


V. Формування умінь та навичок

1. Слово вчителя з елементами евристичної бесіди:

- Перш ніж детально розглянути образ головного героя, пригадаймо, де відбувається дія твору (перегляд відеоролику «Петербург Достоєвського).

- Охарактеризуйте Петербург, яким він постає в романі. (Це не лише тло, на якому розгортаються драматичні події, але й символ життя ненормального, аморального. Міський пейзаж орга­нічно пов'язаний із душевним станом героїв.)

Коли Раскольніков блукає містом, розмірковуючи про злочин, то «важко дихати», скрізь «громада мертвого каміння, де людині нікуди йти»; й інші герої задихаються «під важким петербурзьким небом» . Тут люди страждають від голоду, від бідності, і в їх головах народжуються злочинні думки, реальність сплітається з марення ми та кошмарами. Свидригайлов назвав Петербург «містом напівбожевільних».

Головний герой мріє про інше, прекрасне місто, створене для щастя людей, і (такий парадокс!), коли йде на злочин, то думає ... про облаштування фонтанів!


 • Згадаймо портрет Раскольнікова. («...Він був напрочуд гарний з себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього». Був дуже погано вдягнений.)

 • Доведіть, що спочатку Раскольніков був скромною, інтелігентною людиною, гарним студентом, здатним співчувати чужому горю. (Сон про знущання з коня, віддав гроші сім'ї Мармеладових, допомагав хворому товаришеві та його батькові, переживав за долю матері й сестри.)

- З якою метою герой задумав учинити злочин, убити стару лихварку?

а) Щоб розбагатіти, допомогти сестрі й матері;

б) Щоб помститися багатіям за скривджених ними;

в) Щоб перевірити свою теорію «надлюдини» (правильна відповідь);

г) Щоб очистити місто від «скверни».

Примітка. Кожну відповідь — правильну і неправильну - обґрунтувати.


 • Що принесла Раскольнікову його «спроба»? (Відчай і страждання)

 • Чи міг би злочин не відбутися? (Міг би, адже герой випадково дізнався про те, що сестри лихварки не буде ввечері; він випадково почув розмову в трактирі про Альону Іванівну; з іншого боку, одержима ідеєю людина все одно прагне їі втілити.)

 • Чи були люди, які думали так само, як Раскольніков? Наведіть цитати з тексту. (Студент і офіцер у трактирі)

 • Що не врахував Раскольніков у своїй теорії "надлюдини" (Насильство над власною душею, муки совісті. Бажаючи привести людство й окрему людину до щастя, Раскольніков запропонував шлях до «світлого майбутнього» через нещастя, через насильство.)

 • Яким може бути символічне значення прізвища головного героя роману? (Раскольніков – від «раскол», роздвоєння в душі; «раскольнічество, раскольнік» - відступник від віри.)

 • Кому першому Раскольніков зізнається у злочині й чому? (Соні, у неї він запитує, що робити далі, хоча перед цим кілька разів поривався в поліцію із зізнанням)

( Перегляд уривку з кінофільму)

- Чи одразу Раскольніков прийшов до каяття? (Ні, навіть після суду й вироку він вважав, що не має «особливої страшної провини». Тільки поступово, аналізуючи свої вчинки, розмірковуючи над своїм жахливим сном про «світову язву – моровицю», він почувається здатним до каяття і відродження, особливо під впливом благодатної та всепрощенської любові Соні.)2. Аналіз етапів еволюції образу Раскольнікова

Учитель: Запишіть та поясніть еволюцію образу Раскольнікова за етапами.Очікувана відповідь

Добра, розумна людина, теорія «сильної особистості», задум злочину, здійснення подвійного вбивства , докори сумління, рі­шення під впливом Соні зізнатися, зізнання, каторга , роздуми та каяття, і прихід до Бога. .VІ. Підведення підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:


 • До Раскольнікова я ставлюся...

 • Теорія «сильної особистості» і в наш час...

 • Мене дивує (вражає)...


VІІ. Домашнє завдання

Проаналізувати образ головного героя (з урахуванням його складності й суперечливості).
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка