Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесСкачати 132.25 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір132.25 Kb.
Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Інноваційна освітня діяльність школи характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління навчально-виховним процесом.

В якості основної лінії реалізації концептуальних засад розвитку школи є використання інформаційних технологій через створення багаторівневого інформаційно-педагогічного середовища, у якому ефективно поєднуються інноваційні технології та традиційні засоби навчання. Участь у навчанні за міжнародними програмами корпорації «Intel» «Навчання заради майбутнього» та «Microcoft» взяли 100% педагогів школи.

В школі діє програма запровадження електронних технологій в управлінській діяльності. Це Універсальна національна інноваційна система «Школа», програмний комплекс «UNIS School», програмно-методичний комплекс «Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу та автоматизований розклад занять» (всі програмні продукти рекомендовані Міністерством освіти і науки України). Вчителі та учні мають доступ до Інтернет, використовують сучасні електроні засоби комунікації: електронна пошта, Інтернет-форуми, чати. Протягом п’яти років школа входила до Мережі громадянської освіти в Україні за підтримки IREX.

Питома вага сучасних педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі школи така: проектна технологія(Дж.Дьюї, В.Кілпатрік) – 32,4%;комп’ютерні (інформаційні) технології навчання(А.Єршов)– 95 %, групові технології ((Й.Песталоцці, Дж.Дьюї)-62 %, ігрові технології навчання (Б.Нікітін) - 9о %, технологія формування та розвитку критичного мислення – 52 %. Технологія удосконалення загально навчальних умінь та навичок в початковій школі(М.Зайцев) - 20 %, технологія колективного творчого виховання (І.Іванов) – 55 %, технологія ТРВЗ (Г.С.Альтшуллера) - 15 %, особистісно орієнтоване розвиваюче навчання – 38% (І.Якиманська),технологія розвиваючого навчання (Л.Виготський) -18 %, технологія навчання як дослідження (М.Кларін,В..Бухвалов) – 7%,

технологія індивідуального навчання – 38%

Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи.

Комп’ютерні технології, ігрові та інтерактивні технології навчання за рівнем упровадження в школі є загальнопедагогічними.

Педагоги школи впевнені, що якісна переорієнтація педагогічного процесу стає можливою за умови впровадження саме інтерактивного й особистісно - орієнтованого навчання, бо практика показує перспективність тих інновацій, які дійсно перетворюють кожного учасника НВП на суб'єкт освітньої діяльності.

Реальними плідними результатами інноваційної науково-дослідницької й експериментальної діяльності можна вважати:

• участь у міжнародній програмі корпорації «Intel» «Навчання заради майбутнього»;

• співробітництво з питань громадянської освіти в Україні за підтримки IREX;

• оволодіння 100% вчителів персональним комп'ютером;

• участь в інтелектуальних інтернет - турнірах;

• апробацію й використання електронних засобів навчання;

участь учителів в освітніх семінарах, Інтернет - конференціях;

запровадження кваліметричної системи атестації педагогічних кадрів;

участь у всеукраїнському експерименті “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”

запровадження інтернет - проекту «Щоденник»

участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях;

участь у науково-практичних конференціях;


  • створення шкільної локальної мережі та встановлення сервера;

  • створення сайту школи в мережі content.net.ua


Закономірними наслідками науково-методичної роботи стали презентації педагогічного досвіду вчителів, що атестуються (високий рівень підготовки вчителів до атестації щорічно відмічає міська атестаційна комісія).

Значним надбанням якісного управління в школі можна вважати налагодження високопрофесійного наукового й аналітичного супроводу управлінських рішень, моніторингів якості навчального процесу. Розроблено й проведено багато нестандартних, інтегрованих уроків і позакласних заходів. Учителі школи постійно використовують у своїй роботі різноманітні сучасні форми й методи проведення уроків.

Завдяки такій організації праці творчо зростає рівень професіоналізму всього педагогічного колективу школи.

Директор школи дбає про інтелектуальне «підживлення» процесів інноваційного розвитку ззовні. Розвиватись у «законсервованому» вигляді неможливо, тому школа є відкритою системою, що, як магніт, притягує й вбирає нові ідеї та їх носіїв.

Висновок: запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити перехід від традиційного до особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти.

Позитивні тенденції:

пропаганда інноваційного пошуку, мотивація й стимулювання педагогів до інноваційної діяльності;

збільшення кількості вчителів, що впроваджують інноваційні педагогічні технології в навчальний процес;

активізація взаємодії з іншими навчальними закладами й науковцями.

Негативні тенденції:

незавершеність оформлення деяких результатів дослідження;

• недостатнє впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес (відсутність комп'ютерної техніки в навчальних кабінетах).
Проблеми:

• учителі не мають достатнього досвіду науково-дослідницької діяльності;

• на перешкоді самовдосконалення вчителів стоять такі фактори, як нестача часу й обмежені ресурси.

Шляхи вирішення проблем:

• уведення посад спеціального методиста в УО з упровадження інноваційних технологій і методиста з науково-дослідницької діяльності;

• упровадження системи міських і шкільних заходів щодо підготовки до експериментальної діяльності, системне опанування технології впровадження результатів досліджень.

Педагогічна технологія

Вчителі, які використовують

Методичні розробки

Пояснювально-ілюстративні технології навчання

(В основі-дидактичні принципи

Я.Коменського


Педагогічний

колектив ЗОШ№1


О.А.Гончаренко «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроці біології як засіб підвищення якості знань»

Проектна технологія

(Дж.Дьюї,В.Кілпатрік)Тягай Н.А.

Мізіна Н.О.

Ворона Л.Я.


Н.А.Тягай «Формування компетентнісних орієнтацій на уроках історії та правознавства»

Н.О..Мізіна . «Міжпредметні проекти як ефективний засіб розвитку пізнавальної діяльності,самостійності та творчості на уроках хімії »

Н.О.Мізіна

«Упровадження проектно- дослідницької діяльності в процес вивчення шкільного курсу біології»

Л.Я.Ворона «Використання методу проектів на уроках правознавства з метою формування та самореалізації творчої особистості»


Комп’ютерні (інформаційні) технології навчання

(А.Єршов)Роман О.А.

Процюк Л.О.


Давиденко Л.П.

Дерій О.Г.
О.В.Роман «Викладання мов програмування як засіб розвитку алгоритмічного мислення учнів. Середовище візуального програмування SCRATCH»
Л.О.Процюк

«Технологізація

педагогічної діяльності на сучасному уроці історії, як засіб підвищення ефективності навчання»

Л.П.Давиденко «Програмування уроків англійської мови з використанням комп’ютера та інтерактивної дошки, як один із шляхів впровадження інноваційних технологій в навчанні іноземної мови»


О.Г. Дерій «Інформаційні технології на уроках української мови та літератури як засіб диференціації та індивідуалізації навчання учнів»

Технологія організації групової навчальної діяльності

(Й.Песталоцці, Дж.Дьюї)


Тягай Н.А.
М.В.Ватлін

Н.М.Крамаренко


Т.В. КостіковаН.А.Тягай «Основи місцевого самоврядування»

Н.А.Тягай «Грошологія:

секрети економії»
М.В.Ватлін

«Використання теорії поетапного формування розумових дій на уроках математики»


Н. М. Крамаренко «Нестандартні підходи до навчання учнів на уроках математики»

Т.В.Костікова. «Музика – звучання часу, його дух »
Технологія формування та розвитку критичного мислення

О.В. Щербан

Л.О.Процюк


Костогриз Т.О.

Краснопір Н. І.О.В.Щербан «Формування критичного мислення на уроках географії»

Л.О. Процюк

«Використання освітньої технології «Дебати » вурочній та позаурочній діяльності сучасної школи»
Т.О. Костогриз

«Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та вироблення в них критичного мислення засобами впровадження інтерактивних методів навчання на уроках зарубіжної літератури»


Н.І. Краснопір «Формування критичного мислення і творчих здібностей учнів на уроках світової літератури»


Технологія колективного творчого виховання

(І.Іванов)


Н.П.Манько

Н.А. Тягай.
Кострикіна С.Г.

Снісар В.В.Манько Н.П «Виховання громадянина в системі національної освіти»

Манько Н.П. «Виховання національної самосвідомості, духовності учнів шляхом упровадження культурологічної змістової лінії на уроках української мови та літератури»


Тягай Н.А. «Оптимізація процесу соціалізації учнів, спрямування їх на соціальну практику засобами громадянської освіти у сучасній школі»
Кострикіна С.Г. «Формування громадянської компетентності молодших школярів»
В.В.Снісар «Правове виховання як необхідна складова частина процесу формування свідомого, активного громадянина України»

В.В.Снісар «Упровадження аксіологічної змістової лінії на уроках української мови та літератури з метою формування ціннісних орієнтацій школярів»
Технологія удосконалення загально навчальних умінь та навичок в початковій школі

(М.Зайцев)


В.І.ЦюхЦюх В.І. «Використання різноманітних методів і прийомів на уроках читання і рідної мови з метою усвідомлення і глибокого засвоєння навчального матеріалу»


Особистісно орієнтоване розвиваюче навчання

(І.Якиманська)Н.В.Малюта

З.В.ДесятерикМалюта Н.В «Особистісно – зорієнтоване навчання з використанням інноваційних технологій - ефективний метод формування читацьких навичок молодших школярів»
Десятерик З.В.

«Актуальність диференціації здійсненні особистісно орієнтованого навчання на уроках математики в 7 – 11 класах»
Технологія

розвиваючого навчання

(Л.Виготський)

Н.А.Тягай
Тягай Н.А.

«Оптимізація процесу соціалізації учнів, спрямування їх на соціальну практику засобами громадянської освіти у сучасній школі»
Технологія навчання як дослідження

(М.Кларін, В.Бухвалов)


Н.О.Мізіна

С.В.Залізняк

Н.М.Крамаренко

С.В.ЗалізнякМізіна Н.О.

«Упровадження проектно- дослідницької діяльності в процес вивчення шкільного курсу біології»


Залізняк С.В. «Ісаак Ньютон та Роберт Гук - драма стосунків особистостей та фізичних ідей (погляд з точки зору фізики) »
Н.М.Крамаренко, С.В.Залізняк «Застосування математичних методів (похідної та інтегралу) в задачах з фізики»Технологія індивідуального навчанняО.І.Цюх

Ворона Л.Я.
Цюх О.І. «Розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання»
Л.Я.Ворона «Біоадекватна REAL - методика на уроках історії та правознавства як засіб диференціації та індивідуалізації навчання учнів»Ігрові технології

Т.А.Черкащенко
В.І.Цюх

О.А.Гончаренко


Т.Г.Гончаренко


С.М.Богдановська

Черкащенко Т.А.

«Впровадження правової освіти в початковій школі шляхом використання ігрових та інноваційних технологій»


Цюх В.І. «Веселий калейдоскоп»
Гончаренко О.А.. «Розвиток фізичних якостей школярів шляхом проведення спортивних свят, розваг, ігор»
Демиденко Т.Г.

«Граймося разом. Використання рухливих ігор на уроках фізичної культури.»

Богдановська С.М. «Гра як один із засобів підвищення фективності уроків англійської мови у школі І-ІІ ступенів»Технологія ТРВЗ

Г.С.Альтшуллера
А.О.Пентій

Л.В.АндрущенкоА.О.Пентій «Використання елементів ейдетики та ТРВЗ як засіб для самовираження , саморозвиткуі творчої активності

школяра»


Інтерактивні технології навчання

В.І.Цюх

С.А.Курбака

С.Г. Кострикіна., Н.В.Малюта

Ю.М. ШахманІлющенко О.В.

Цюх В.І. «Підвищення ефективності навчального і виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних засобів і методів навчання у початковій школі»
Курбака С.А. «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів з використанням інтерактивних технологій»
Малюта Н.В, Кострикіна С.Г. «Основи економіки»
Шахман Ю.М. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках обслуговуючої праці шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання»
Ілющенко О.В. «Розвиток логічного мислення на уроках математики в початковій школі шляхом впровадження інноваційних технологій»База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка