Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!»Сторінка11/11
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема. Євген Станкович. Діалог із сучасником (продов­ження).

Мета. Поглибити й узагальнити знання учнів про твор­чість Є. Станковича на прикладі фольк-опери «Цвіт папороті». Розкрити значення народної музики як джерела творчості видатних компози­торів. Розвивати здатність учнів обґрунтовувати власну думку щодо соціокультурного значення музичного мистецтва. З'ясувати значення понят­тя «фольк-опера». Удосконалювати вокально-хорові навички, образне сприйняття музичних творів. Формувати інтерес до української класич­ної музики, творчості Є. Станковича, І. Карабиця. Виховувати естетичний смак учнів.

Музичний матеріал: Є. Станкович. Фольк-опера «Цвіт папороті», фрагменти з II дії

(слухання; І. Карабиць. «Пісня на добро» (виконання). .Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна дошка, портрети композиторів Є. Станковича, І. Карабиця, репродукції картин художника І. Сколоздри «На Івана Купала» та художника Г. Семирадського «Ніч напередодні Івана Купала», підручни­ки «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне ми­стецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимосяспівати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання твору І. Карабиця«Пісня на добро».

2. Актуалізація музичного досвіду учнів.

(Використання групових видів роботи, методичних прийомів

«Мікрофон», «Ланцюжок».)


 • Під звучання якої музики ви заходили до класу (кабінету)?

—Які почуття вона у вас викликала?

 • Якою є тематика балету «Ольга» Є. Станковича?

 • Якій історичній особі присвячений цей балет?

 • Чи відчутно в ньому близкість до народних пісень?

 • У Чому полягає відмінність образного змісту, характеру му­зики балету «Ольга» та музики триптиху «На Верховині»?

 • У якому виді мистецтва ви відобразили свої враження від минулого уроку?

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Сьогодні ми продовжуємо діалог із нашим сучасником, компо­зитором Євгеном Станковичем. • З якими запитаннями ви звернулися б до композитора, якби він зайшов до нашогокласу (кабінету)?

 • Який фрагмент музики ви бажали б послухати у його вико­нанні?

Предметом нашого уроку будуть фрагменти з фольк-опери «Цвіт папороті».

Ми познайомимося із сюжетом опери, з образним змістом, ком­позиційними особливостями її музики.4. Слово вчителя про фольк-оперу «Цвіт-папороті».

У фольк-опері «Цвіт папороті» Є. Станковича знайшли відо­браження загальні риси національного характеру. У ній —.«віддлуння» героїчного минулого, традицій "народу, образ сучасної України..

Лібрето опери «Цвіт папороті» написане за мотивами творів М. Гоголя та народних легенд, а поетичною основою стали тексти народних пісень.

Опера не має чітко сформованого сюжету й звичних для цього жанру монологів, арій, дуетів.

Твір — як мозаїка, у якій у контрастній формі поєднують­ся сцени, замальовки, епізоди як відбиток мозаїчності мислення XX ст.

Опера складається з трьох дій. У другій дії, яку ми будемо слу­хати, відображено широкий спектр життя. Поряд із реальними святковими обрядами на Івана Купала постають образи русалок, чортів, відьом. • Розгляньте репродукції картин художника І. Сколоздри «На Івана Купала» та художника Г. Семирадського «Ніч напередодніІвана Купала », які відображають фрагменти цих святкових дійств. Що саме зображено на репродукціях картин?

5. Слухання фольк-опери.

 • Якими є образний зміст, характер щойно прослуханих фраг­ментів опери?

 • Якими є композиційні особливості цих фрагментів?

 • Як у другій дії опери відображені святкові обряди на Івана Купала, купальський шабаш відьом?

Композитор використовує народні пісні «Ой, глибокий коло­дязю», «А ми рутоньку посіємо».

Оркестр створює похмуру, таємничу атмосферу. У печальний наспів, як вихор, вривається купальський шабаш відьом, кульмі­нацією якого стає фантастична «фуга нечисті». • Як ви думаєте, чому жанр опери «Цвіт папороті» визначе­ний як «фолк-

опера»?

6. Розучування пісні «На добро» (другого куплету) І. Карабиця.

Зверніть увагу на особливості приспіву, мелодичну та ритміч­ну сторони, чітку дикцію.

Розучуйте з опорою на нотний запис.

— Які пісні схожого образного змісту ви можете згадати та ви­конати?

(Виконання пісень за бажанням учнів.)

7. Підготовка до підсумкового узагальнюючого уроку, тематичного Оцінювання.

Тема «Мій останній урок музики». Форма опитування: інтерв'ю журналіста. Гра «Інтерв'ю».

Використання технології «Мікрофон».

8. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.  • Якими є ваші враження від музики уроку?

  • Якою є тематична основа фольк-опери «Цвіт папороті»?

  • Яку характеристику музичного стилю Є. Станковича ви мо­жете дати?

  • Який висновок із діалогу з нашим видатним сучасником композитором Є. Станковичем ви можете зробити?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

9. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Звернути увагу на твори, у яких використано народний фольклор. Утілити образи прослу­ханих творів в одному з улюблених видів мистецтва.10.Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання твору «Пісня на добро» І. Карабиця.

УРОК 35

Тема. Музика в діалозі із сучасністю (узагальнення).

Мета. Перевірка навчальних досягнень учнів за темою «Музика в діалозі із сучасністю» (тематичне оці­нювання). Узагальнення навчального матеріалу

тем І та II семестрів «Відлуння епох у музично­му мистецтві», «Музикав діалозі із сучасністю».Музичний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на вибір учнів і вчителя.

Тип уроку: урок-узагальнення, урок-діалог.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), нотна дошка, магнітофон (музичний центр, DVD), комп'ютер), посібники.

ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання твору І. Карабиця «Пісня на добро».,

Виконання «Пісні на добро».

2. Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.


 • З якою музикою, думками ви прийшли на останній урок музики?

 • Чим є для: вас цей урок: уроком-прощаНням із чудовими зу­стрічами з музикою, за якими ви будете сумувати, чи радісним уроком-прощанням, мовляв, нарешті ми позбулися непотрібноїсерйозної музики?

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Упродовж восьми років ви вивчали цікавий, необхідний і вод­ночас непростий предмет — «музичне мистецтво». Ви познайо­милися з різноманітними жанрами й стилями музики, її термі­нами й поняттями, музичною мовою. Подружилися із серйозною та легкою музикою, відчули на собі її сприятливий вплив. І якщо тепер ви можете сказати: «Без музики не проживу і дня...», то це означає, що ви опанували програмний курс і стали «любителями й знавцями музики».у Яким би ви хотіли бачити наш урок: уроком, на якому тільки оцінюють ваші досягнення, чи уроком, на якому ви продемонстру­єте свої досягнення в процесі музично-творчої діяльності та гри, а можливо, це буде діалог двох творчих груп, які представляють серйозну та легку музику?

4. Організація роботи в групах.

Одна група ставить запитання, інша — відповідає, і навпаки.

Основні запитання для учасників «Діалогу» готують до уроку завчасно й роздають кожній групі.

Основні запитання для учасників «Діалогу»

Учитель.

1.Який висновок ви можете зробити щодо розуміння теми «Му­зика в діалозі із сучасністю»?Група 1.

2.Музичні твори яких композиторів ви взяли б із собою в май­бутнє?Група 2.

3.Чому, на вашу думку, сучасній людині необхідна музика попе­редніх епох?Учитель.

4.Які музичні стилі представляють композитори, чиї імена пода­ні нижче? • Який музичний твір прозвучав?


Музична вікторина (на розсуд учителя)

Група І.

5. Що є джерелами музичного мистецтва?Група 2.

6.У чому полягають особливості музичного мистецтва, музичної мови?Група І. -

7.а) Чи важко зрозуміти музику інших народів світу?Група 2.

б) Як, на вашу думку, музика єднає світ?

8.У чому полягає вплив музики на духовний світ людини? Як ви Ставитеся до музики? Чи всяка музика вас хвилює? До якої му­зики ви поки що байдужі, а яка вже схвилювала вас? Назвіть твори.

Учитель.

9.Як ви можете пояснити тематичні вирази: «палітра музичних образів», «музичнадраматургія»?Учитель.

10. До яких країн належать вказані нижче народні співаки

Музична вікторина «Упізнай музичні твори»

(на матеріалі творів та жанрів, які виникли

під їхнім впливом, на вибір учителя)

Звучать фрагменти 8-10 музичних творів, які вивчалися на уроках музики. Можна включити твори попередніх класів.

— Які з вивчених та улюблених вами пісень ви взяли б у «Пі­сенне коло»?

Виконання пісень на вибір учнів.5. Підсумок уроку.

 • Яке враження справив на вас урок?

Чи вдало проходив діалог груп, ваш діалог із музикою?

6. Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Закінчився урок, навчальний рік і весь курс «Музичного ми­стецтва». Попереду на вас очікують нові мистецькі враження, які ви будете отримувати при вивченні художньої культури.

Бажаю, щоб. подані нижче крилаті слова, які служили епі­графами до наших уроків, стали девізами вашого майбутнього життя:

«Музика запалює весь світ, окриляє душу, сприяє лету уяви». «Справжнє мистецтво не має часових меж. Воно — вічне!» (Платон Майборода).

«Музика — це звучання часу, його дух» (Сергій Коньонков, скульптор ).

7. Традиційним залишається «домашнє завдання».

Мої побажання: слухати музику на власний вибір, знаходити в ній знайомі інтонації вивчених, творів, стилів; вести діалог як із сучасною легкою (розважальною) музикою, так і з серйозною (ака­демічною).8. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання твору «Пісня на добро» І. Карабиця.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка