Урок №12 Тема. Комп'ютерні презентації, їх призначення та класифі­каціяСкачати 77.37 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір77.37 Kb.
Урок №12

Тема. Комп'ютерні презентації, їх призначення та класифі­кація

Мета: сформувати: поняття комп’ютерної презентації; розглянути: види та призначення комп'ютерних презентацій; призначення й можливості технічних засобів (проектор, інтерактивна дошка), необхідних для демонстрації презентацій; призначення й можливості програмних засобів, необхідних для створення презентацій; розвивати: навички роботи з ПК; виховувати інформаційну культуру учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування відповідей учнів із наступним обговоренням. Виступи учнів зо підготовленими рефератами. (Доповнення вчителя за потреби)Ш. Актуалізація опорних знань

1. Можливості яких редакторів ми вивчали на уроках у 9 класі? (Графічного, текстового)

2. Отже, які існують традиційні форми подання інформації? (Гра­фічна, текстова)

3. Які ще види інформації ви знаєте? (Звукова, відео, анімація...)

4. Чи можна поєднати різні види Інформації? Як ви вважаєте, яким чином це можна зробити?

IV. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

На наступних уроках ми ознайомимося з програ­мою, що дозволяє працювати з презентаціями. Це програма для під­готовки презентацій PowerPoint з інтегрованого пакета Microsoft Office. На вивчення теми відводиться 5 годин. З орієнтовним обся­гом знань і вмінь ви зможете ознайомитися за матеріалами стенда «Вивчаємо тему».

Під час вивчення теми вам потрібно буде виконати практичні роботи та завдання. Наприкінці теми — захист власних робіт. Оці­нювання ваших презентацій, кліпів та публікацій будемо проводи­ти за формулою: (самооцінка + взаємооцінка + оцінка вчителя) : 3 .

1. Самостійна робота

Пошук в Інтернеті пояснення термінів: презентація, слайд. Узагальнення знайденого матеріалу та обговорення

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напруження. (Варіант 2)

V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття та призначення комп’ютерних презентацій.

У звичайному значенні презентація (від англ. presentation — подання, вистава) — це виступ, доклад, захист проекту тощо. Ка­жучи узагальнено, демонстрація ідей, людей, виробів, матеріалів і послуг — це завжди презентація.

Один із напрямів підвищення ефективності презентацій — це використання наочності, зокрема плакатів, діаграм, фотоматеріа­лів, також можуть використовуватися кіно-, відео- і діапроектори, комп'ютерна техніка тощо.

Комп'ютерні презентації — це електронні документи осо­бливого роду. Вони відрізняються комплексним мультимедійним вмістом і особливими можливостями керування відтворенням (по­казом). Відтворення може бути автоматичним або інтерактивним, у тому числі б дистанційним. Документи цього типу готують за допомогою спеціальних програмних засобів, але при цьому широ­ко використовують і традиційні універсальні засоби: текстові і та­бличні процесори, графічні редактори, засоби обробки аудіо- і відеоінформації тощо.2. Властивості слайдових та потокових презентацій.

Загалом комп'ютерні презентації поділяють на два типи: слай­дові і потокові.

Слайдова презентація — це набір картинок-слайдів із певної теми, які зберігаються у файлі спеціального формату.

На кожно­му слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімації, звук. Слайдова презентація надає можливість інтерактивної взаємодії користувача з презентацією, розширені можливості керування порядком показу слайдів (розгалужені пре­зентації).

Потокова презентація — це вид подання мультимедійних да­них. що зібрані й перекодовані в потоковий файл (фільм).

Робота в групах

Учні об’єднуються в групи. Обговорюють такі питання.

Сфери використання презентацій: у навчальному процесі для:


 • наочного подання навчального матеріалу;

 • керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів (учні ми­ють змогу опрацьовувати матеріал з урахуванням індивідуаль­них здібпостей);

 • контролю знань;

 • узагальнення тл систематизації знань; в інших сферах діяльності для:

 • рекламування товарів, послуг;

 • створення фотоальбомів;

 • супроводу виступів;

демонстрації ідей тощо.

3. Призначення й можливості програмних засобів, необхідних для створення презентацій.

Зрозуміло, що для створення презентацій необхідне спеціальне програмне забезпеченая, наприклад:Слайдові презентації:

Microsoft Office (PowerPoint);

OpenOffice (Presentations);

Ashampoo Officc (Presentations) та ін.Потокові презентації:

Movie Maker;

Microsoft Producer;

ProShow Producer to in.
4. Призначення й можливості технічних засобів, що використо­вуються під час демонстрації презентацій.

Демонстрація можливостей за наявності засобів.Самостійна робота

Учні самостійно опрацьовують відповідний розділ підручника та заповнюють таблицю (шаблон таблиці демонструється на екра­нах учнівських комп'ютерів).Комп'ютерні презентації

Слайдові

Потокові

Означення:

Означення:

Програмні засоби:

Програмні засоби:

Переваги:

Переваги:

Недоліки:

Недоліки:

Вибіркове оцінювання складених конспектів.

Демонстрація роботи з програмою Microsoft PowerPoint: • завантаження програми;

 • елементи головного вікна;

 • довідково система;

 • перегляд готових презентацій;

 • збереження презентацій;

 • завершення роботи з програмою.

VI. Застосування знань, формування вмінь

1. Практичне завдання

Робота з програмою Microsoft PowerPoint 2003

Інструктаж із правил техніки безпеки. Через 10 хв після почат­ку роботи учні виконують комплекс вправ для зняття зорової вто­ми. (Варіант 1)

Учні повторюють основні прийоми роботи з текстовим редак­торам.

По закінченні роботи учні оформлюють звіт у текстовому ре­дакторі Word (скріншоти + текст, шаблон звіту попередньо розси­лається на учнівські ПК: «Комп’ютерні презентацій Звіт 1.doc).

Інструктивна картка

1. Завантажте програму Microsoft PowerPoint: Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office PowerPoint.

2. Інтерфейс програми. Підпишіть елементи головного вікна Microsoft PowerPoint 9003.

3. Робота з довідковою системою. Знайдіть та опрацюйте інформа­цію: «Створення презентацій». «Сполучення клавіш». Знайде­ну інформацію скопіюйте у звіт.

4. Збережіть документ у власній папці під назвою Комп’ютерні презентацій Звіт 1_Прізвище учня.dос.

5. Запишіть у зошит назви методів створення презентацій.


VII. Узагальнення вивченого матеріалу

Перегляд готових презентацій

Учні ознайомлюються з презентаціями, створеними учнями ін­ших класів школи, здійснюють аналіз презентацій за критеріями (максимум — 4 бали).Вміст

Оформлення

Використання спецефектів (рисунки, анімація)

Загальна кількість

балів


Презента­ція 1

Презента­ція 2

Презента­ція 3

Презента­ція 4

Колективне обговорення, визначення за підсумками кращої з поданих презентацій.

Ознайомлення з критеріями оцінювання майбутніх учнівських презентацій.

Учні отримують картку для оцінювання, завдяки якій вони мо­жуть орієнтуватися, на що треба звернути увагу під час створення презентації.

Максимальна

кількість

балів


Критерій

Само­

оцінка


Оцінка

вчи­теля


Оцінка

учнів


Серед­ній бал

1 бал

Теоретичний матеріал

1 бал

Актуальність теми, при­значення презентації

1 бал

Використання рисунків

1 бал

Використання таблиць, схем. діаграм

2 бали

Зміст та структура матеріа­лу, вміст слайдів

2 бали

Наявність анімаційних ефектів та їх доцільність

1 бал

Презентація проекту

1 бал

Відповіді на запитання

2 бали

Загальне оформлення

Підсумок

Колективна робота

Обговорення етапів створення презентацій. Учитель записує думки учнів у вигляді схеми.

Зарисувати створену схему в зошит.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

Чого навчилися?

Що нового дізналися?IX. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка