Урок №31 Тема уроку: Сімейне право. Житлове право. Мета уроку: ознайомити учнів з основами сімейного та житлового праваСкачати 100.22 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір100.22 Kb.
Урок № 31
Тема уроку: Сімейне право. Житлове право.
Мета уроку: ознайомити учнів з основами сімейного та житлового права
Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: • пояснювати поняття: «сімейне право», «житлове право»;

 • розповідати про:

  • умови і порядок укладення та припинення шлюбу;

  • особисті й майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей;

  • права громадян на житло та способи його реалізації;

 • характеризувати договір житлового найму.


Обладнання: Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручн. для 10кл. загально освіт.навч.закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – С.185-194, таблиці і схеми, передбачені конспектом уроку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування знань, умінь, навичок учнів.

Хід уроку

(Орієнтовний план вивчення нового матеріалу)


1. Загальна характеристика сімейного права. Порядок укладення та припинення шлюбу.

Пояснення вчителя( використанням схеми)

Сімейне право України – це галузь права, що врегульовує сімейно-шлюбні та прирівняні до них відносини.

Сімейне право врегульовує засновані на шлюбі, спорідненості, усиновленні, опіці, піклуванні, прийнятті на виховання дітей, особисті немайнові та майнові відносини, що виникають між членами сім ї, або за їхньою участю.

Сімейний кодекс України регулює три групи правовідносин
сімейні відносини (майнові та особисті немайнові) між подружжям, батьками й дітьми та іншими родичами;

несімейні, або прирівняні до них відносини (усиновлення, опіки, піклування);


відносини з приводу реєстрації актів цивільного стану (народження, усиновлення, зміни прізвища, імені та інше).
Прийом «Асоціативний кущ»

Сім’я – це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Шлюб – це сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), породжує взаємні права та обов’язки для подружжя.

Умови укладення шлюбу:

 1. Взаємна згода чоловіка та жінки.

 2. Досягнення шлюбного віку, для жінок і чоловіків – 18 років.

 3. Одношлюбність.

Але є винятки коли шлюб може бути зареєстровано раніше.
Робота з документом:

Учні опрацьовують Ст.23 Сімейного кодексу України, яка говорить : 1. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку.

 2. За заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.


Порядок укладання шлюбу можна дати як випереджувальне завдання для учня, який використовуючи схему пояснить це питання.


Ми вже наголошували, що шлюб породжує спільні права та обов’язки подружжя.

Робота з документом:

Використовуючи витяги із Сімейного кодексу України Ст.51, 52, 54, 55, 56, 75 С. 186-187вказаного підручника, визначити:

1-й ряд – права подружжя;

2-й ряд – обов’язки подружжя, заповнюючи таблицю.
Права подружжя

Обов’язки подружжя


Після виконання роботи учні вибірково зачитують права і обов’язки.Пояснення вчителя про особливості укладання шлюбу неповнолітніх, з використанням схеми:

Правова задача:

До органу РАЦСу звернулися 19-річний Михайло, який працює на заводі токарем, та 15-річна Ірина, студентка коледжу, яку ще маленькою удочерив батько Михайла, із заявою про реєстрацію шлюбу. До заяви Ірина додала довідку про те, що вона вагітна. 1. Чи мають право на шлюб Ірина та Михайло?

 2. Який орган уповноважений дозволити укладання цього шлюбу?

 3. Як би ви розв’язали це питання, будучи працівником цього органу?


2.Припинення шлюбу.

Робота учнів в групах:

1-й ряд: Використовуючи схему на ст. 188 і текст підручника, визначити порядок припинення шлюбу.

2-й ряд: Використовуючи схему на ст.189 і текст підручника, визначити причини визнання шлюбу недійсним.

Кожна група заповнює свої колонки. Як підсумок роблять порівняння.
Питання для порівняння

Шлюб, що визнано недійсним

Шлюб, що припинено шляхом розлучення

ПідставиХто приймає рішенняЗ якого часу шлюб вважається припиненим?Висновки:
3. Права і обов'язки батьків і дітей.

Пояснення вчителя з опорою на схему:Права батьків

Права дітей

Немайнові

• Переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини

• Залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізич­ним та юридичним особам

• Обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, мораль­ним засадам суспільства

• Право на захист своєї дитини, повноліт­ніх доньки та сина

• Право на визначення місця проживання дитини

• Право на відібрання малолітньої дитини від інших осіб• Право на належне батьків­ське виховання

• Право противитися неналеж­ному виконанню батьками своїх обов'язків щодо них

• Право звернутися за захис­том своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування

• Із 14 років — право зверну­тися до суду з позовом про позбавлення батьків батьків­ських прав

• Право бути вислуханою бать­ками та іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її життя

• Повнолітня дочка, син має право звернутися за захистом прав та інтересів непрацез­датних, немічних батьків як їх законні представникиМати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування

Майнові

Право спільної сумісної власності батьків і дітей

• Право використовувати дохід, одержа­ний від використання майна дитини, на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї

• Право власності на аліменти, одержані на дитинуПраво на майно, призначе­не для її розвитку, навчання та виховання

• Право брати участь у розпо­рядженні аліментами, які одержані для її утриманняОбов'язки батьків

Обов'язки дітей

Немайнові

• Обов'язок забрати дитину з пологово­го будинку або іншого закладу охорони здоров'я

• Обов'язок зареєструвати народжен­ня дитини в державному органі РАЦС Обов'язок виховувати дитину в дусі по­ваги до прав та свобод інших людей, лю­бові до своєї сім'ї та родини, свого наро­ду, своєї Батьківщини

• Обов'язок піклуватися про здоров'я ди­тини, її фізичний, духовний та мораль­ний розвиток

• Обов'язок забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готува­ти її до самостійного життя— Обов'язок поважати дитину

• Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї

• Забороняються будь-які види експлуата­ції батьками своєї дитини забороняють­ся фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гід­ність дитини• Обов'язок піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати допомогу

Майнові

• Обов'язок передавати в користування дитини майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток

• Обов'язок вислухати думку дитини щодо способів управління її майном

• Обов'язок утримувати дитину до досяг­нення нею повноліття


Повнолітні дочка, син зо­бов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потре­бують матеріальної допомоги

• Дочка, син крім сплати алі­ментів зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, спричинених тяж­кою хворобою, інвалідністю або немічністю
Особисті немайнові і майнові права та обов'язки батьків та дітей

Запитання:

Проаналізуйте зміст наведених схем. У чому полягає особливість прав і обов'язків особи, яка є учасником сімейних правовідносин? Доведіть, що обов'язки батьків і дітей є взаємними.


4. Основи житлового права.

Пояснення вчителя під час якого, учні складають порівняльну табли­цю «Права та обов’язки квартиронаймача і власника приватизова­ної квартири» і визначають позитивні та негативні моменти при­ватизації житла.


Повноваження та обов’язки

Власник приватизованої квартири

Користувач квартири (квартиронаймач)

Користуватися квартирою, проживати в нійПродати квартируПодарувати квартируПередати квартиру у спадщину (заповіда­ти її)Здійснити обмін квар­тириСплачувати за корис­тування квартирою, комунальні послугиОбов’язок використо­вувати житло за при­значенням, утримува­ти його в належному станіСплачувати податок на нерухомістьМожливість виселення з квартири в разі не­сплати за користуван­ня квартирою, кому­нальні послугиМожливість поселення у квартирі інших осіб

 1. Яким чином держава забезпечує право на житло?

 2. Порівняйте права та обов’язки квартиронаймача та власника житла.Домашнє завдання

  • опрацювати § 25 вказаного підручника;

  • проаналізувати правовий статус власника житла та квартиро­наймача і визначити, в яких випадках приватизація житла є доцільною, а коли вона недоцільна.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка