Урок Тема: вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність ху­дожнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього творуСторінка10/10
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


3. Усна зв'язна розповідь учнів.

4. Бесіда

• Отже, справжнім лицарем виступає поет, не­зважаючи на "неблагородне" походження. Якщо він лицар, то має служити за внутрішнім покли­ком. Кому служить поет? У чому вбачає сенс свого життя?

• Бертольдо теж служить. Кому? Як?

• Як ви думаєте, чи могло життя персонажів скластися по-іншому? Що для цього їм потрібно було зробити?5. Робота з "дошкою запитань".

Учні прикріплюють на дошці свої запитан­ня до автора, героїв, своїх однокласників, самих себе. Відповіді на них дають вони самі або хтось із однокласників.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. "ПРЕС"

Розкрийте своє розуміння лицарства, ролі поета в суспільстві, суті людського щастя.Наприклад:

Я вважаю, що поет служить народові,

тому що допомагає простим людям.

Наприклад, підтримує піснями у важкі хвилини.

Отже, він служить музі й народові.

2. Коментування епіграфа учнями.

3. Взаємооцінювання в нарах.
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

Підготуватися до напи­сання контрольного твору (скласти план, вступ, дібрати відповідні цитати) на одну з тем:

"Чи легко бути лицарем?";

"Давня мудрість «Давньої казки»";

"Казка для дітей і не тільки...".

Урок


Тема:

ЗМ. Письмовий кон­трольний твір за поезією Лесі Українки.

Мета:

з'ясувати рівень сформованості текстотвірних умінь; збагачувати словнико­вий запас школярів; розвивати логічне й об­разне мислення; виховувати культуру писем­ного мовлення.

Тип уроку:

урок розвитку зв'язного мовлення.

Обладнання:

тлумачний словник, слов­ник синонімів.


Хід уроку

1. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Обмін побажаннями.)II. Цілевизначення і планування.

Визначення власних цілей уроку, планування своєї діяльності.III. Опрацювання навчального матеріалу

1. Обговорення і вдосконалення складених удома планів.

2. Написання творів на чернетках.

3. Удосконалення написаного.

4. Оформлення чистового варіанту.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Бесіда


Чи досягли поставлених цілей?

Що допомагало (заважало) цьому?


Домашнє завдання.

Обов'язкове.

1. Проаналізувати за картками досягнення цілей вивчення теми.

2. Підготуватися до тематичної контрольної роботи.

Урок


Тема:

Контрольна робота №3 на тему: «Світ української поезії. І.Франко, Леся Українка». Тестові завдання.

Мета:

перевірити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу, сформованості їхніх умінь і навичок.

Тип уроку:

урок перевірки та обліку знань, умінь і навичок.

Обладнання:

зошити для контрольних робіт, картки із завданнями.


Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Обмін побажаннями.)II. Цілевизначення і планування.

1. Визначення власних цілей роботи.

2. Ознайомлення з планом роботи, узго­дження його.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Варіант І
І рівень
Виберіть варіант відповіді.
1. Мала батьківщина І.Франка - сучасна область України:

а) Івано-Франківська;

б) Чернівецька;

в) Львівська.


2. Поему "Іван Вишенський" І.Франко присвятив:

а) батькам;

б) Т.Шевченку;

в) А.Кримському.


3. Перші твори Лесі Українки були надруковані в журналі:

а) "Світанок";

б)"Зоря";

в) "Надвечір'я".


4. Тему гармонійного єднання людини з природою розкрито у вірші Лесі Українки:

а) "Ви щасливі, пречистії зорі...";

б) "Давня весна";

в) "Хотіла б я піснею стати..."


5. Ліро-епічний твір, переважно віршований, у якому зображено значні історичні події і яскраві характери, - це:

а) історичний роман;

б) історична поема;

в) історична пісня.


6. Укажіть художні засоби, використані в рядках (правильних відповідей може бути кілька):

Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну.

а) тавтологія,

б) епітет;

в) метафора;

г) гіпербола;

ґ) порівняння.


II рівень
Закінчіть речення.
1. "Сумною тюрмою для душ" у Франковій поемі "Іван Вишенський" названо ...

2. Антитезу в поезії Лесі Українки "Давня весна" вжито з метою ...

3. Лицар Бертольдо віддячив за поетову допомогу тим, що ...
III рівень
Виконайте завдання.
1. Схарактеризуйте образ головного персонажа поеми "Іван Вишенський".

2. Визначте тему та ідею поеми Лесі Українки "Давня казка". Свою думку обґрунтуйте.


IV рівень
1. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:
"Я і Леся Українка про сутність людського щастя",

"Життєвий вибір Івана Вишенського: за і проти...".


2. Зробіть ідейно-художній аналіз однієї з поезій Лесі Українки за власним вибором.
Варіант II
І рівень
Виберіть варіант відповіді.
1. Яким висловом-перифразом найчастіше називають І.Франка в літературі?

а) Каменяр;

б) Титан Праці;

в) Український Мойсей.


2. Події, описані у Франковій поемі "Іван Вишенський ", відбуваються:

а) в українському селі;

б) на горі Афон у Греції;

в) у Львові.


3. Дебютна збірка поезій Лесі Українки називається:

а) "Подорож до моря";

б) "На крилах пісень";

в) "Надія".


4. Укажіть, у якому творі Лесі Українки розкрито ідею вічної творчості, волелюб­ності людини:

а) "Давня весна";

б) "Давня казка";

в) "Хотіла б я піснею стати...".


5. Укажіть рядок, у якому є антитеза:

а) "Пан гуляв у себе в замку - у ярмі стогнали люди";

б) Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду";

в) "Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний".


6. Укажіть художні засоби, використані в рядках (правильних відповідей може бути кілька):

Була весна весела, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки,

Вона летіла хутко, мов стокрила,

За нею вслід співучії пташки!

а) тавтологія,

б) епітет;

в) метафора;

г) гіпербола;

ґ) порівняння.


II рівень
Закінчіть речення.
1. Іван Вишенський вирішив поїхати з України через ...

2. "Що за незвичайні гості в мою яму заблудили?" - так Іван Вишенський відгукнувся про ...

3. "Давня казка" Лесі Українки за жанром ...
III рівень
Виконайте завдання.
1. Розкрийте тему й ідею Франкової поеми "Іван Вишенський".

2. Схарактеризуйте внутрішні переживання ліричної героїні поезії Лесі Українки "Хотіла б я піснею стати...".


IV рівень
1. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:
"Ти ж лишив нам заповіт отой найвищий: свого ближнього любити, за рідню життя віддать!".

"Щасливі хвилини єднання з природою... (Після прочитання поезії Лесі Українки)".


2. Зробіть ідейно-художній аналіз однієї з поезій Лесі Українки за власним вибором.
IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Аналіз діяльності на уроці:

Чи досягнуті цілі?

Що сприяло (заважало) цьому?

Чи задоволені результатом діяльності?
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

Написати рефлексивне есе "Я навчаюся вчитися" за результатами те­матичної атестації.Урок


Тема:

Повторення й узагальнення ви­вченого за І семестр 8 класу.

Мета:

узагальнити знання, уміння й на­вички, набуті впродовж І семестру; розвивати мовлення, мислення, пам'ять; виховувати інте­рес до рідного слова та української літератури.

Тип уроку:

урок узагальнення і систе­матизації знань, умінь і навичок.

Обладнання:

підручники, аудіозаписи українських народних пісень, картки із завданнями для конкурсів.


Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З'ясування емоційної готовності до уро­ку. ("Графічний настрій".)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

а) Озвучення есе "Які уроки української літератури в І семестрі мені найбільше сподобались і чим?".

б) Обговорення змісту виписаних афориз­мів у парах і фронтально за вибором учнів.

II. Цілевизначення і планування.

1. Самостійне формулювання цілей уро­ку, узгодження їх із запропонованими.

2. Колективне планування діяльності.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Обговорення дібраних епіграфів, вибір кількох для запису.

2. Проведення конкурсів.

(Учні заздалегідь об'єднані в команди. Кон­курси оцінює обране ними журі.)

"Музична вікторина": відгадати, мелодії яких пісень прозвучали (М.Лисенко, "Марш чорноморських козаків"; фрагменти з опери "Маруся Богуславка" та ін.).

"Юні актори": учасники кожної з ко­манд під фонограму чи "наживо" інсценізу­ють одну з українських пісень чи дум ("Зажу­рилась Україна", "Чи не той то хміль", "Ой не ходи, Грицю...", "Маруся Богуславка", "Засвіт встали козаченьки").

"Біографи": учасники команд заповню­ють візитну картку письменника.

"Ерудит": ведучий ставить запитання, група називає твір, автора, художній засіб то­що. Перемагає той, хто дав найбільшу кіль­кість правильних відповідей.

Приклади запитань:

1. Кому належить вислів: "Semper tiro" ("зав­жди учень")?

2. Про кого ці слова: "Навіть у своїх хворобах волію бути самостійною"?

3. Як називається перший вірш Лесі Укра­їнки?

4. Звідки родом був Іван Вишенський?

5. Чому Іван Вишенський захотів усамітни­тись у печері?

6. Як Леся Українка ставиться до героїв поеми "Давня казка"?

7. Назвіть тему поезії Т.Шевченка "Мені одна­ково, чи буду..."

8. Яку частину сюжету становить повстання і смерть графа Бертольдо в поемі "Давня казка"?"Розумники": учасники груп відгадують назви творів і їх авторів за процитованими вчителем рядками.

"Що? Де?Коли?": учасники команд готують суперникам запитання, які починаються словами "Що?", "Де?", "Коли?", "Як?", "Чому", "Навіщо?".

"Поєднай": учням потрібно поєднати назви творів з темами, зобразити "кольоровий портрет" поезії.

"П'єдестал творчості": учасники команд обирають поетів, твори яких найбільш сподобалися; колективно створюють "п'єдестал" найкращих митців, творчість яких вивчали в І семестрі.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Оголошення результатів змагань.

2. Рефлексія роботи в командах.

3. Саморефлексія.

"Незакінчене речення": "Сьогодні на уроці я зрозумів, що..."4. Самооцінювання за схемою.


Оцініть свою роботу на уроці за кож­ним із зазначених критеріїв балом від 0 до 2:

1. Я брав активну участь у роботі на уроці.

2. Я вносив цікаві пропозиції, які врахову­вала група.

3. Я допомагав однокласникам і заохочував їх до роботи.

4. Я вдало узагальнював думки інших.

5. Я запропонував ідею, яка сподобалась усім.

6. Я правильно відповідав на запитання.Домашнє завдання.

Обов'язкове.

Написати рефлексивну роботу "Мій шлях до успіху", висвітливши такі питання: що із запланованого на початку семестру вдалося виконати, що - ні; причинні успіху і невдач, ставлення до них; побажання собі на II семестр. (Роботи вкладаються в "папки успіху".)За бажанням.

Написати есе "Що я хотів би змінити в собі у II семестрі".Урок


Тема:

Література рідного краю.

Мета:

……….. розви­вати вміння висловлювати власні судження щодо почутого; удосконалювати навички аналізу поетичних і прозових творів; форму­вати в учнів почуття господаря своєї Землі, відповідальності за навколишній світ.

Тип уроку:

урок літератури рідного краю; урок-проект (презентація).

Обладнання:

виставка творів …………….; роздаваль­ний матеріал (цілі уроку, проектний путівник із завданнями для індивідуальної роботи і ро­боти у групах, картки оцінювання.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності. (Обмін побажаннями.)

Учитель.

Який настрій ви взяли з собою на урок? Усміхніться! Подумки скажіть добрі, красиві слова одне одному, побажайте успіху!2. Озвучення очікувань від уроку. "Незакінчене речення": "Я думаю, що урок буде цікавим, тому що..."

II. Цілевизначення і планування.

Учитель.

Відповідно до теми проекту ви "виростили" "дерево цілей" і спланували свою роботу. (Учні формулюють цілі уроку, за бажанням дописують нові й озвучують їх.). Перегляньте проект плану роботи. Чи є у вас пропозиції, доповнення до нього?III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

Прочитати поезії ………….. .
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка