Урок Тема: вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність ху­дожнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього творуСторінка6/10
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Хід уроку

1. Мотиваційний етап.

1. З'ясування емоційної готовності до уроку. ("С л о в є с н и й н а с т р і й".)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

а) "Незакінчене речення": "Тарас Шевченко для мене - це..."; "Від нової зустрічі з ним я очікую..."

б) Цитування з коментарем улюблених рядків з поезій Т.Шевченка (сутність коментаря: чим саме сподобалися ці рядки).

II. Цілевизначення і планування.

1. Представлення вчителем концепту теми.

2. Вибір цілей із загального переліку, виділення особистісно значущих.

3. Узгодження плану роботи.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Розповідь учителя про викуп поета з кріпацтва, перші роки на волі. Аналіз авто­портрета 1840 р. (див. додаток).

2. Озвучення виконаних випереджуваль­них завдань. (Повідомлення учнів про цікаві факти з життя Кобзаря цього періоду.)

3. Розповідь учителя про початок поетичної творчості Шевченка.

Шевченко почав писати поезії ще кріпаком. 18 квітня 1840 р. з'являється перша збірка -"Кобзар". Це була подія величезного значення не лише в історії української літератури, а й для всього українського народу. Такої непідробної природності, щирого ліризму й художньої май­стерності українська поезія ще не знала Зго­дом І.Франко назве появу цієї невеличкої (усього вісім творів) збірочки другою після "Енеїди" І.Котляревського епохальною подією в розвитку української літератури. "Кобзарем" та історичною поемою "Гайдамаки" (1841) захоплювалися Г.Квітка-Основ'яненко, М.Кос­томаров, П.Гулак-Артемовський, студентська молодь і патріотична інтелігенція. Критичні відгуки, за окремими винятками, були позитивні. У пресі почали жваво обговорювати пра­во на існування української ("малоросійської") мови, яку більшість рецензентів визнавали тільки за діалект російської.

Відкривала "Кобзар" поезія "Думи мої, ду­ми мої...".

4. Прослуховування запису пісні "Думи мої, думи мої...".

Зафіксуйте емоційне враження, спро­буйте побачити "внутрішнім зором" зобра­жені картини.5. Усне відтворення побаченого і зафіксо­ваних вражень.

6. З'ясування значень незрозумілих слів (якщо такі були).

7. Ідейно-художній аналіз поезії.

а) Фронтально: аналіз строфічної будови вірша.

• На скільки змістових частин поділено вірш? За яким принципом поет це робить?

б) У парах: виписування з кожної частини головних за змістом рядків, обмін висновками.

в) Аналіз змісту поезії.

І частина

• Чому авторові лихо з його творами? Який зміст вкладено в ці слова?

• Яке лихо породило на світ думи (вірші) Т.Шевченка?

• Чого люди вважають, що поет хворий?

• Як характеризує оточуючих їхня реакція на появу віршів: "«Нічого робить», - / Не казали б на сміх..."?

II частина

• Чому саме з квітами порівнює поет свої вірші?

• Як ви розумієте зміст рядків: "Чи заплаче серце одно на всім світі, / Як я з вами плакав?.. Може, і вгадав..."? Що саме сподівається вгадати поет?

III частина

• Що стало поштовхом до творчості Т.Шев­ченка?

IV частина

• Чому в поета "...Серце мліло, не хотіло / Співать на чужині..."?

• Розкрийте смисл образу могили й орла: ко­зацька воля "...Лягла спочить... А тим часом / Ви­росла могила, / А над нею орел чорний / Сторожем літає...". Чому це саме орел? Що він стереже?

• Яку "змію люту" збирається заховати поет? Чому саме коло свого серця?

• Чого поетові так важливо, "...Щоб вороги не бачили, / Як лихо сміється..."?

• Розкрийте зміст вислову "лихо сміється".

• Чому поетова думка повинна літати і кряка­ти, "як той ворон", а серце щебетати і плакати соло­вейком?

• Про який "чужий пісок" ідеться у рядках: "...Поки, поки... не засиплють / Чужим піском очі..."?

V частина

• Чого поет вважає, що його думи в Україні підуть "попідтинню сиротами"?

• Як узгоджується зміст цих і наступних рядків: "Там найдете щире серце /І слово ласкаве, / Там найдете щиру правду, / А ще, може, й славу…"?

VI частина

• Якими емоціями сповнені рядки: "Привітай же, моя ненько! / Моя Україно! / Моїх діток неро­зумних, / Як свою дитину"?

• Чому поет називає свої думи "дітьми неро­зумними"?

г) Створення в парах емоційної палітри вірша (визначити настрій окремих рядків, частин).

ґ) Озвучення результатів.

д) Формулювання мікротеми кожної з ча­стин.

є) Визначення загального настрою вірша.

є) Відповідь на запитання "Чому ав­тор звертається до такої тематики у відносно спокійну і щасливу для нього пору після ви­купу з кріпацтва?"

ж) З'ясування ролі мовностилістичних за­собів:

• Яку роль відіграють у вірші риторичні запи­тання?

• Чому автор у кінці й усередині речень так часто вживає три крапки?

• Чи можна вважати образи степу, вітру, воро­на символами? Які ще символи є у творі?8. Самостійне читання поезії "Думи мої, думи мої...", підготовка до виразного читання.

9. Виразне читання поезії в парах; потім представниками пар - уголос.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Фронтальна бесіда:

Чи справдилися ваші очікування щодо нової зустрічі з поезією Т.Шевченка?2. Взаємооцінювання діяльності учнів у групі (з'ясувати, хто працював найкраще, а також виставити оцінку собі за критеріями, визначеними колективно: виразність читан­ня, робота з довідковою літературою, емоцій­ність висловлювання тощо).
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

1. Опрацювати матеріал підручника (с. 74-76, "читання з позначка­ми").

2. Вивчити напам'ять фрагмент поезії "Думи мої, думи мої..." (не менше третини).

За бажанням.

1. Написати твір-роздум "Я читаю Шевченка...".

2. Скласти кросворд за біографією Т.Шевченка.

3. Намалювати ілюстрацію до однієї з поезій Кобзаря.


Додаток

Один з найперших відомих автопортретів Т.Шевченка да­тується початком 1840 р. Минав другий рік після головної події в житті Тараса - звільнення з крі­пацтва. "...Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога - велике щастя буть вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить," - писав він у листі до брата Микити. З автопортрета, виконаного олійними фарбами, до нас звернене привабливе юнацьке об­личчя з високим чолом, чітко окресленим прямим носом, трохи загостреними вилицями й очима, ще випромінюють нестримну жагу життя й натхнення.Урок


Тема:

Тарас Шевченко. "Минають дні, минають ночі...". Роздуми поета про плинність, скороминущість життя людини на землі, осмислення власної долі.

Мета:

удосконалювати навички виразно­го читання поетичних творів, аналізу їх; розвивати вміння порівнювати, висловлювати І власні роздуми з приводу порушених проблем, виявляти особистісну значущість вивченого; виховувати активне ставлення до життя; допо­могти восьмикласникам засвоїти поняття філософська лірика.

Тип уроку:

комбінований.

Обладнання:

Шевченкові портрети різних періодів життя, збірки творів, "Доля" (книга про Тараса Шевченка в образах і фак­тах), учнівські ілюстрації, аудіозаписи.


Хід уроку

1. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Прослуховування аудіозапису пісень на слова Т.Шевченка.)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

а) Заслуховування домашніх творів "Я чи­таю Шевченка...".

б) Аналіз результатів "читання з познач­ками" розділу підручника.

в) Виразне читання кількома учнями по­езії "Думи мої, думи мої...".II. Цілевизначення і планування.

1. Слово вчителя.

Поезія "Думи мої, думи мої..." закінчується зверненням-закликом до України: "Привітай же, моя ненько! / Моя Україно! / Моїх діток нерозумних, / Як свою дитину". Чи привітала Україна "діток" Т.Шевченка, як ви гадаєте? (Відповіді учнів.)

Так, Т.Шевченко здобув усенародне ви­знання, під час поїздки Україною скрізь був бажаним гостем. Здавалося б, він мав бути щасливий. Але... Його особисте щастя нероз­ривно пов'язане з долею рідної землі, щастям її людей. Поет же на власні очі побачив свавілля кріпосників, злиденне життя селян­ства, яке влада позбавляла освіти, витравлю­вала історичну пам'ять і почуття національ­ної гідності. І його творчість набуває відверто антисамодержавного, антикріпосницького й національно-визвольного спрямування.

Шевченко ретельно й напружено осмис­лює історію України: "Великий льох", "Стоїть в селі Суботові...", "Кавказ", "І мертвим, і жи­вим...", "Холодний Яр", "Псалми Давидові".

Водночас він дедалі частіше задумується і над власною долею - "Заповіт", "Три літа", "Ми­нають дні, минають ночі...". Остання поезія і буде предметом розгляду на сьогоднішньому уроці.

2. Представлення вчителем концепту уроку.

3. Формулювання власних цілей і узго­дження їх із загальними.

4. Узгодження плану роботи.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Забезпечення емоційної готовності до сприймання поезії.

Демонструємо репродукції картин І.Левітана "Золота осінь", "Осінь", "Туман. Осінь", "Пізня осінь". Лунає музика А.Вівальді "Пори року" або П.Чайковського "Пори року. Осіння пісня".

2. Виразне читання вчителем поезії "Ми­нають дні, минають ночі..." (перші дві строфи - на фоні музики, потім - у тиші).

3. Самостійне читання вірша учнями.

4. Робота в парах.

• Які поетові враження, роздуми й почуття могли породити ці рядки?5. Озвучення результатів обговорення.

6. Бесіда

• Поезію "Минають дні, минають ночі..." по­будовано на антитезі. Що з чим протиставляється? Що стверджує поет і що заперечує?

• Поясніть зміст висловів спати ходячому, серцем замирати, гнилою колодою по світу валя­тись.

• Поет прагне "...серцем жити /І людей люби­ти, / А коли ні... то проклинать...". Кого й за що го­товий проклинати Т.Шевченко?

• Розкрийте зміст вислову світ запалити.

• Чому "спати на волі" для поета страшніше, аніж "впасти у кайдани, / Умирать в неволі"?

• Яку з двох життєвих позицій обирає ми­тець?

• А яку з них оберете ви?

• Розкрийте зміст понять добра доля і зла доля у поетовому трактуванні.

Чи згодні ви з думкою, що людина - госпо­дар власної долі?

• Прочитайте слова І.Франка і визначте свою позицію з питання: доброю чи злою була доля до Т.Шевченка?

"Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людсь­кої культури.

Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської сол­датської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду...

Доля не шкодувала йому страждань, але й не по­жаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті - невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко".

7. Формулювання теми й ідеї вірша.

"Незакінчене речення": "Я думаю, що це поезія про... Нею поет хотів сказати..."8. Обговорення ідей у парах, формулю­вання спільних визначень.

9.Робота з підручником:опрацюван­ня розділу "Види й жанри лірики" (с. 89-90).

Скориставшись технологією "ПРЕС", обґрунтуйте належність поезії "Минають дні, минають ночі..." до філософської лірики.10. Ознайомлення з планом аналізу поезії "Минають дні, минають ночі..." (с. 92 підручника):

1. Ім'я автора, назва твору, час, умови, напи­сання.

2. Основні мотиви вірша.

3. Провідна ідея твору.

4. Образи. Символи, їхнє значення.

5. Мовні засоби художньої виразності (епітети, метафори, порівняння, повтори, анафора, персоніфікація, гіпербола). їхня роль у художньому творі.

6. Віршовий розмір.

7. Враження від поезії.IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Визначення потрібного рівня знань для зв'язного аналізу поезії. (Учитель з'ясовує, чи всі складники схеми аналізу ліричного твору зрозумілі учням.)

2. Створення "кольорового портрета" вірша.
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

1. Скласти ОК розділу підручника "Види й жанри лірики".

2. Про­аналізувати поезію "Минають дні, минають ночі..." за наведеним планом.

3. Підготуватися до виразного читання вірша.За бажанням.

1. Написати есе на одну з тем: "Людина - господар власної долі чи виконавець «вищого повеління»?"; "Я і Шевченко про рабство...".

2. Дібрати музич­ний супровід до віршів Т.Шевченка або зро­бити це словесно: визначити темп, ритм, зміни в музичному настрої, музичні інстру­менти тощо.

3. Проілюструвати поезію (фрагмент) Т.Шевченка "Минають дні, ми­нають ночі...".

4. Підготувати повідомлення про перебування Т.Шевченка в казематі й на засланні.

Урок


Тема:

Тарас Шевченко. "Мені од­наково, чи буду...", "Ой три шляхи широкії..." (з циклу "В казематі"). Арешт поета, перебування в казематі, заслання. Роздуми про власне життя і долю України.

Мета:

з'ясувати обставини створення ци­клу "В казематі"; розвивати вміння учнів виразно читати й аналізувати поетичні твори.

Тип уроку:

урок вивчення нового ма­теріалу.

Обладнання:

автопортрети Т.Шевченка, репродукції його картин, збірки творів, аудіозаписи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка