Урок Тема: вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність ху­дожнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього творуСторінка8/10
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


II рівень
Закінчіть речення.
1. Рими в поетичному творі поділяються на ...

2. Чотири основні види лірики - це ...

3. Вид лірики, в якій автор висловлює свої роздуми над проблемами життя і смерті, сенсу людського буття - це ...
III рівень
Дайте лаконічну відповідь.
1. Чи правомірно називати "Слово про похід Ігорів" піснею-закликом?

2. Розкрийте зміст висловленого у вірші "Мені однаково, чи буду..." поетичного кредо Т.Шевченка.


IV рівень
1. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:
"Моє відкриття «Слова про похід Ігорів»",

Я і Шевченко про Україну...".


2. Зробіть ідейно-художній аналіз однієї з поезій (на вибір):
"В неволі тяжко, хоча й волі...",

"Чи ми ще зійдемося знову?..".


IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Усна саморефлексія:

Чи досягнуті цілі?

Що сприяло (заважало) цьому?

Чи задоволені результатом діяльності?

Урок


Тема:

Іван Франко. Короткі відо­мості про письменника. Зміст поеми "Іван Вишенський".

Мета:

зацікавити восьмикласників осо­бою письменника, його творчістю; формува­ти поняття про історичну правду і художній вимисел у творі; виховувати бажання чита­ти художню літературу.

Тип уроку:

урок вивчення нового ма­теріалу.

Обладнання:

портрет письменника, перший том 50-томного видання творів І.Франка, портрет Івана Вишенського роботи Д.Крвавича, кольорові фотографії гори Афон.


Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З'ясування емоційної готовності до уро­ку. ("Графічний настрій".)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду. "Незакінчене речення": "Читаючи історичні твори, я..."

II. Цілевизначення і планування.

1. Представлення вчителем концепту теми.

2. Вибір цілей уроку із загального пере­ліку, доповнення їх власними.

3. Колективне планування діяльності.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Заслуховування учнівських повідом­лень про І.Франка, його ставлення до на­вчання, любов до книжок, захоплення пись­менника. (Випереджувальні завдання.)

2. Створення психологічного портрета І. Франка:

Яким ви уявили письменника після прослу­ханих повідомлень?

Що можете сказати про характер людини, що має такі різноманітні захоплення?

Які Франкові твори читали раніше? Чим во­ни запам'яталися вам?3. Розповідь учителя (або учнівські пові­домлення) про Івана Вишенського.

4. Робота в парах.

Оцініть рішення людини, яка добро­вільно відходить од звичного світу і стає монахом-печерником.5. Пояснення вчителя, чому І.Франко за­цікавився постаттю видатного полеміста.

6. Бесіда

• Яке враження справив на вас твір?

• Які незрозумілі слова трапилися в тексті? (Учитель пояснює, хто такий А.Кримський, ігумен, аскет, що таке ізмарагд, мінея, ретязь.)

• Чи виникли запитання у процесі читання?7. Робота над змістом поеми.

• Відтворіть сюжетну канву твору. (Варіант: ус­тановіть послідовність розділів поеми за їхнім ко­ротким змістом, завдання 4-6 на с. 129 підручника.)

• Які епізоди вразили? Чим?

• Словесно намалюйте "побачену" в поемі Афонську гору, використавши порівняльні зворо­ти І розділу, колір і настрій (завдання 21 на с. 130 підручника).

• Які пейзажні описи в поемі запам'яталися найбільше?

8. З'ясування поняття історична поема.

(Робота з підручником у парах: скла­дання спільного опорного конспекту)IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Доведіть, скориставшись технологією "ПРЕС", що "Іван Вишенський" І.Франка - історична поема.

2. Рефлексія роботи на уроці. "Незакінчене речення": "Вважаю, що на цьому уроці..."
Домашнє завдання.

Обов'язкове загальне.

1. Опрацю­вати матеріал підручника про І.Франка ("чи­тання з позначками") та Івана Вишенського (складання опорного конспекту).

2. Знайти в тексті твору ряд­ки, у яких письменник висловлює своє став­лення до вчинків Івана Вишенського.

Обов'язкове на вибір.

1. Відтвори­ти за допомогою кольору переважний настрій у кожному розділі поеми.

2. Намалювати ілю­страцію до будь-якого епізоду твору.

3. Сфор­мулювати 3-4 запитання до героя твору.Урок


Тема:

Іван Франко. "Іван Вишенський". Проблема морального вибору люди­ни, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.

Мета:

продовжити аналіз змісту поеми; розкрити сутність проблеми морального ви­бору людини; вчити школярів висловлювати власні судження про поведінку й вибір героя; розвивати навички толерантно й аргументо­вано дискутувати.

Тип уроку:

урок закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання:

перший том 50-томного видання творів І.Франка, портрет Івана Вишенського роботи Д.Крвавича, кольорові фо­тографії гори Афон.


Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності. (Обмін побажаннями.)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

Бесіда


• Які факти з життя письменника-полеміста, зображеного Франком, вам найбільше запам'ята­лися? Чому?

• Яку рису вдачі Івана Вишенського ви хотіли б виділити насамперед? (Відданість ідеї.) Чим вам імпонує така якість?II. Цілевизначення і планування.

1. Представлення вчителем концепту уроку.

2. Вибір особистісно значущих цілей із за­гального переліку, доповнення їх власними.

3. Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання:

а) Аналіз у парах ("читання з по­значками") розповіді про І.Франка та ОК про Івана Вишенського.

б) Озвучення представниками кількох пар результатів роботи: що виявилося відомим у біографії письменника, а що ні, що викликало запитання і бажання дізнатися більше; чим схожі й відмінні опорні конспекти, чи можна за їхнім змістом відтворити навчальний матеріал.

в) Заслуховування учнівських повідомлень про ставлення І.Франка до вчинків Івана Вишенського на основі дібраних рядків з тексту.

г) Представлення школярами асоціативних ілюстрацій, настроєвої палітри розділів поеми (синій - роздум, зелений - хвилювання, черво­ний - напруження, коричневий - звичайна розповідь) або будь-якого епізоду твору.

2. Аналіз ключових епізодів твору.

Образ гори Афон у І розділі

• Як ви розумієте такий початок твору?

• Чи передбачає він подальші події?

Картини чернечого життя

• Як зображує Франко життя ченців на Афоні?

• Яким настроєм позначений початок поеми?

Хресний хід монахів і рішення Івана Вишенського

• Чи схвалює автор рішення Івана Вишенсь­кого? Як про це сказано в тексті?

• А ви?

Розмова ігумена і старця про вибір

• Як сприйняв учинок Вишенського ігумен?

• І.Франко тільки констатує факт Іванового вчинку чи намагається зрозуміти мотиви поведін­ки? Доведіть.

Монолог Вишенського

• Як у V розділі розкривається характер Івана Вишенського?

• Назвіть портретні риси головного героя, вказані автором. Чи розкривають вони його ду­шевний стан?

• Які епізоди минулого життя згадує Іван Вишенський? Чому?Образ павука

• 3 якою метою у твір уведено цей образ?Перебування Івана Вишенського в келії

• Як розкривається натура героя в VII розділі?

• 3 якими його роздумами ви погоджуєтесь, а які хочете спростувати?

Лист з України

• Як сприйняв Вишенський звернення з України?

• Чи засумнівався у правильності свого вчинку?

• Для чого автор вводить у сюжет цей епізод?

• Чому полеміст не повернувся на Батьків­щину?

• Як характеризують ченця Івана його розду­ми (XI розділ)? Він - слабкодухий, невпевнений, дослухається до голосу Божого, боїться порушити дану раніше обіцянку чи, навпаки, - сильний і впевнений у своєму виборі?

• Які слова Христа стали аргументом у розду­мах Івана Вишенського щодо неправильності ви­бору? Прочитайте і прокоментуйте їх.

• Прокоментуйте останню строфу Франкової поеми.3. Аналіз образу Івана Вишенського.

Робота в парах.

Складання цитатно­го плану характеристики образу Івана Ви­шенського. (Учитель спільно з учнями виділяє основні риси характеру Івана Вишенського і пропонує дібрати цитати з тексту, що роз­кривають ту чи іншу рису персонажа.)


Риси характеру

Цитати

Відданість обраній ідеї
Сумніви у правильності життєвих рішень
Стійкість характеру
Міцність переконань
Любов до рідної землі
Здатність аналізувати власні вчинкиОзвучення результатів.IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Бесіда

Що в поемі "Іван Вишенський" історична правда, а що - вимисел? Яка роль вимислу у творі?

Кому ви порадили б прочитати цю поему?

2. Дискусія "Чи можна вважати Івана Вишенського героєм?"
Домашнє завдання.

Обов'язкове.

1. Визначити рівень за­своєння теми (с. 134 підручника).

2. Ознайо­митися з поезіями Лесі Українки, одну з уподобаних вивчити напам'ять, уміти обґрунту­вати свій вибір.

За бажанням.

1. Для роботи у групах дібрати фотографії Лесі Українки різних років і вміти створити на основі їх психологічний портрет поетеси.

2. Використавши спогади су­часників і висловлювання самої письменниці, підготувати зв'язну розповідь про її характер; пояснити вплив оточення на формування її особистості.

3. Дібрати матеріали про внутріш­ній світ Лесі Українки, її захоплення.Урок


Тема:

Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Відображення прагнень і мрій у поетичних творах. Романтичність, волелюбність, оптимізм - ос­новні мотиви поезій "Ви щасливі, пречистії зорі", "Хотіла б я піснею стати...".

Мета:

ознайомити учнів з цікавими факта­ми біографії і творчістю Лесі Українки; визна­чити роль окремих чинників, що впливали на формування особистості поетеси, допомогти усвідомити, що сила духу - конструктивне на­чало в житті людини; удосконалювати навички працювати в парах і малих групах, висловлюва­ти власні судження щодо почутого, передавати відчуття; виховувати повагу до творчих особи­стостей і зацікавленість їхнім життям; розкри­ти зміст, тему та ідею виучуваних поезій; учити аналізувати образ ліричної героїні.

Тип уроку:

урок вивчення нового ма­теріалу.

Обладнання:

фото Лесі Українки різ­них років, роздавальний матеріал (технологічна картка з теми, цілі і план уроку), до­датки до уроку, магнітофон.

Е п і г р а ф:

Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає...Леся Українка
Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.

1. З'ясування емоційної готовності учнів до уроку. ("Кольоровий настрій".)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

а) Бесіда

• Погляньте на дошку. Чи знайома вам ця лю­дина? Що ви знаєте про неї? А чи знаєте ви, що в 4 роки Леся вже читала, у 5 - навчилася писати і грати на фортепіано, а через рік - уміла шити і вишивати; восьмирічною дівчинкою вимережила любому таткові сорочку? Чи дивують вас ці фак­ти? (Відповіді учнів.)

• Які твори Лесі Українки ви прочитали? ви­вчили напам'ять? Чим вони вас вразили або схви­лювали? (Мікрофон - 1.)

б) Читання улюблених поезій уголос. Ко­ментування вибору.

II. Цілевизначення і планування.

1. Представлення вчителем концепту теми.

2. Колективне цілевизначення і плануван­ня діяльності на уроці.

3. З'ясування учнівських очікувань. "Мікрофон - 1": "Від сьогоднішнього уроку я очікую..."

4. Бесіда про особистісну значущість теми.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Слово вчителя.

Німецький пись­менник Ґете зазначав: "Хто хоче розуміти по­ета, мусить піти в його країну". Отож і ми, друзі, щоб зрозуміти цю незвичайну поетесу, помандруймо дорогами, що простелилися пе­ред Лесею. (Учитель звертає увагу восьми­класників на запис на дошці.)

Леся Українка як особистість:

Характер


Портрет

Захоплення

Оточення

Освіта


Обдаровання

Кажуть, що талановиті люди, як зорі, по­лишають свій слід у свідомості майбутніх поколінь. Сподіваюся, що Леся Українка зали­шить свій слід у ваших серцях.2. Представлення виконаних випереджу­вальних завдань.

І група - "Портрет".(Учні демонстру­ють портрети різних років і дають відповіді на запитання: "якою ви уявили Лесю? Що по­бачили ваші "внутрішні очі"? Чи зовнішність може розкрити душу людини?")

♦ Слухаючи виступ однокласника, зано­туйте цікаві відомості і підготуйте відповідь на запитання: "Яку роль відіграють ці відомості для зрозуміння духовного світу Лесі Українки?"

♦ На основі прослуханих повідомлень укладіть "візитну картку" поетеси:


Сфера діяльності

Кредо

Світ захоплень

Обдаро­вання
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка