Уроки: типи і структураСкачати 118.93 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір118.93 Kb.
Уроки: типи і структура

  Ключовим компонентом класно-урочної форми рганізації навчання є урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою ліцеїстів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим розкладом.

Умовно кажучи, урок — це «відрізок» навчального процесу, який є закінченим за смислом, у часі й організаційно.

Від якості уроку залежить ефективність функціонування всієї школи. Тому багато теоретиків і практиків працюють над його вдосконаленням.Загальні вимоги до уроку такі:

проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;

• проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;

• особистісна спрямованість, тобто забезпечення ліцеїстам умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, здібностей та життєвих настанов;

• оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;

• встановлення міжпредметних зв'язків, які усвідомлюються ліцеїстами;

• зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку ліцеїстів;

• актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;

• логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності ліцеїстів;

• ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо — комп'ютерних;

• тісний зв'язок із життям, першою чергою — з особистим досвідом учня;

• формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності;

• формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;

• діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.Окрім цього, кожен урок має сприяти ефективній ререалізації основних функцій дидактичного процесу — освітньої, розвиткової, виховної та самовдосконалення. В контексті сучасних концепцій навчання на перший план, замість освітньої, виходить виховна функція дидактичного процесу — формування всебічно та гармонійно розвинутої особистості. Це вимагає, безумовно, зміни парадигми уроку з метою формування духовного світу учня, допомоги в його самоактуалізації та самореалізації, визнання права бути суб'єктом навчального процесу і формування суб'єкт-суб'єктних взаємин на кожному уроці. Така парадигма має бути гуманною і особистісно спрямованою. Відповідно, грунтовно змінюється зміст цих функцій та вимоги до уроку.

Виховні вимоги до уроку:

 • формування і розвиток в ліцеїстів національної свідомості, самосвідомості та ментальності, провідних рис громадянина своєї держави;

 • формування в ліцеїстів високої духовності, підвалину якої мають становити загальнолюдські, національні та професійні цінності, широка моральна, правова, екологічна, політична, художньо-естетична й фізична культура;

 • формування і розвиток в ліцеїстів активної життєвої настанови, допомога в самоактуалізації та самореалізації у навчальному процесі та майбутній професійній діяльності;

 • вміле поєднання дидактичних, розвиткових і виховних завдань кожного уроку та їх творче спрямування на формування і розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості;

 • формування і розвиток мотивації постійного самовдосконалення і змістовної професійної діяльності шляхом реалізації потенційних інтелектуальних, фізичних та інших можливостей;

 • підпорядкування виховної мети кожного уроку загальній меті виховання тощо.

Розвиткові вимоги до уроку:

 • спрямованість кожного уроку на максимальний розвиток духовних, інтелектуальних, фізичних і творчих здібностей кожного учня, його провідних психічних рис;

 • направленість кожного уроку на «зону найближчого розвитку» учня та її творче проектування і реалізація;

 • проведення занять з урахуванням індивідуально-психічних особливостей кожного учня та активна допомога в його самовдосконаленні тощо.

Дидактичні вимоги до уроку:

 • чітке визначення освітніх завдань кожного уроку та їх творче поєднання із загальною метою вивчення конкретного предмета й формування особистості учня в навчально-виховному процесі;

 • оптимальне визначення змістового компонента кожного уроку з урахуванням особистісної спрямованості навчально-виховного процесу;

 • широке використання методів, прийомів і способів активізації навчально-пізнавальної діяльності ліцеїстів та їхнього творчого розвитку;

 • творчий підхід до обгрунтування методики проведення кожного уроку;

 • опора на загальнолюдські цінності в застосуванні принципів навчання;

 • забезпечення активного зворотного зв'язку, дієвого контролю і управління тощо.

Крім зазначених, обов'язково слід мати на увазі й інші вимоги до уроку:

 


 • організаційні (чіткість, раціональне використання часу, обладнання, дисципліна тощо);

 • управлінські (цілеспрямованість, оперативність, конкретність, стиль управління тощо);

 • санітарно-гігієнічні (температура, освітленість, працездатність, перевтома тощо);

 • етичні (рішучість, вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність тощо);

 • психологічні (врахування індивідуально-психічних особливостей ліцеїстів, психічного стану ліцеїстів і вчителя, настрою вчителя та ін.) тощо.

Класифікацій уроків є десятки. Проблема ця дуже складна і не вирішена остаточно ні у світовій, ні у вітчизняній дидактиці.

Сучасна класифікація уроків здійснюється на основі дидактичної мети. Авторами такої класифікації є В. О. Онищук, М. А. Сорокін, М. І. Махмутов та ін.Основні типи уроків у сучасній вітчизняній школі:

 • комбіновані (змішані) уроки;

 • уроки засвоєння нових знань;

 • уроки формування навичок і вмінь;

 • уроки узагальнення і систематизації знань;

 • уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;

 • уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.

Така класифікація є найзрліцеїстишою для планування, прогнозування діяльності вчителя, обгрунтування методики кожного уроку.

Кожен тип уроку має свою структуру, тобто етапи побудови уроку, їх послідовність, взаємозв'язки між ними. Характер елементів структури визначається завданнями, які слід постійно вирішувати на уроках певного типу, щоб найбільш оптимальним шляхом досягти тієї чи іншої дидактичної, розвиткової та виховної мети уроку. Визначення і послідовність цих завдань залежать від логіки і закономірностей навчального процесу. Зрозуміло, логіка засвоєння знань відрізняється від логіки формування навичок і вмінь, а тому і різниться структура уроків відповідних типів. Кожний тип уроку має свою структуру.Комбінований урок:

 • перевірка виконання ліцеїстами домашнього завдання практичного характеру;

 • перевірка, оцінка і корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь;

 • відтворення і корекція опорних знань ліцеїстів; повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації учіння;

 • сприймання й усвідомлення ліцеїстами нового матеріалу; осмислення, узагальнення і систематизація нових знань;

 • підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

З усіх зазначених типів комбінований урок найпоширеніший у сучасній загальноосвітній школі. Йому належить 75-80 відсотків загальної кількості уроків, що проводяться. Цей тип уроку здебільшого використовується в початкових і середніх класах.

 

Зміст основних етапів комбінованого уроку.

Підготовка вчителя до уроку. Цей етап передбачає: вивчення ліцеїстів класу; стилю викладання інших вчителів у цьому класі; докладне вивчення змісту навчального матеріалу; планування навчальної роботи; підготовку навчально-матеріальної бази.

Підготовка вчителя до конкретного уроку. В. О. Сухомлинський зазначав, що вчитель до уроку готується все своє життя. Його підготовка до конкретного уроку включає: формулювання теми; визначення виховної, розвиткової та дидактичної цілей уроку; підбір конкретного матеріалу до теми; визначення структури вибраного типу уроку; визначення методики уроку; підготовку дидактичних засобів і матеріалів; визначення форми контролю й оцінки знань, навичок і вмінь; визначення місця й ролі спостереження, демонстрування засобів наочності і опитування в рамках уроку; перевірку своєї готовності до уроку; перевірку готовності ліцеїстів до уроку.

Тематичне планування передбачає визначення типу уроку; визначення обсягу навчального матеріалу; підготовку засобів наочності, використання технічних засобів навчання й підбір фактичного матеріалу.

Поурочний план включає дату проведення уроку, його порядковий номер за тематичним планом; назву, тип уроку і його мету; структуру уроку; зміст уроку; методи роботи вчителя й ліцеїстів; навчальне обладнання і домашнє завдання.Початок уроку. Організація активної участі ліцеїстів в уроці є важливою методичною проблемою. Вона не повинна забирати багато часу, тому ліцеїстів бажано залучати до навчально-пізнавальної діяльності з першої хвилини уроку. Для цього початок уроку має бути динамічним, давати ліцеїстам заряд енергії, бадьорості, діловитості. Урок починається так: взаємне вітання вчителя й ліцеїстів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду ліцеїстів; організація уваги.

Важливість повторювально-навчальної роботи зумовлена трьома причинами:

1) більш відповідальним ставленням ліцеїстів до підготовки до уроку, бо їхні знання обов'язково перевіряються;

2) актуалізацією знань ліцеїстів під час перевірки, що сприяє усвідомленню, поглибленню, систематизації та закріпленню навчального матеріалу;

3) спрямованістю повторення і перевірки знань на розвиток мовлення та мислення ліцеїстів. Тому ця робота має бути творчою і, водночас, націленою як на окремого учня, так і на весь клас.

З цією метою можна застосувати індивідуальне усне опитування, фронтальне та інші види опитування з поурочним оцінюванням.Повідомлення теми, цілі й завдань уроку. Тему кожного уроку вчитель повідомляє на початку заняття або роботи над новим матеріалом. При цьому важливо чітко її сформулювати, визначити завдання уроку й основні питання, які ліцеїсти мають засвоїти.

Мотивування вчителем навчально-пізнавальної діяльності ліцеїстів має відбуватися протягом всього уроку. Воно спрямоване на формування і розвиток в ліцеїстів широких інтересів, потреб в різноманітних знаннях, чітких життєвих перспектив, професійної орієнтації та самовдосконалення. Мотиви — це внутрішні імпульси, які спонукають учня до активної навчально-пізнавальної діяльності.

Пояснення матеріалу. Цей етап повинен відповідати таким вимогам: учитель має продумати своє місце в класі, щоб його було чути і видно всім ліцеїстам; не ходити по класу; говорити голосно і чітко; темп розповіді має бути розміреним; мова доступною. При цьому важливо спиратися на попередній досвід ліцеїстів; виділяти істотне й головне в навчальному матеріалі; послідовно викладати тему; використовувати ілюстративний і демонстраційний матеріал.

Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу. Сприймання є першим етапом процесу засвоєння ліцеїстами нового матеріалу. Воно найбільш успішне, коли правильно поєднано виклад матеріалу, наочні посібники та самостійну роботу ліцеїстів. Осмислення знань – це заглиблення в суть явищ, процесів, які вивчаються. Воно передбачає насамперед розкриття внутрішніх закономірностей цих явиш. Основними прийомами такої роботи є аналіз і синтез, абстрагування і конкретизація, порівняння й узагальнення, моделювання, класифікація тощо.

Формування навичок і вмінь. Разом із засвоєнням навчального матеріалу ліцеїсти засвоюють різноманітні навички та вміння, що формуються на основі знань. Основні компоненти формування навичок і вмінь: розбір і засвоєння правила, яке лежить в основі навички; подолання труднощів під час набуття навички; вдосконалення й автоматизація навички; закріплення досягнутого рівня навички та використання її на практиці. Основним методом формування навичок є вправи.

Підбиваючи підсумки уроку, вчитель коротко повідомляє цілі уроку і визначає, чи досягнуті вони, оцінює дисципліну як окремих ліцеїстів, так і всього класу.

Домашнє завдання. Методика передбачає чітку систему домашніх завдань; визначення і конкретизацію окремого домашнього завдання; визначення часу на ознайомлення з ним ліцеїстів; дохідливість домашнього завдання; інструктаж про його виконання.
Урок засвоєння нових знань:

 • перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань;

 • повідомлення теми, цілей і завдань уроку; мотивування учіння;

 • сприймання й усвідомлення ліцеїстами фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу;

 • узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку;

 • повідомлення домашнього завдання.

Урок формування навичок і вмінь:

 • перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь;

 • повідомлення теми, цілей і завдань уроку;

 • актуалізація мотивації учіння ліцеїстів;

 • вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи); первинне застосування нових знань (пробні вправи);

 • самостійне застосування ліцеїстами знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням);

 • творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи);

 • підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

 • Урок узагальнення і систематизації знань:

 • повідомлення теми, цілей та завдань уроку;

 • актуалізація мотивації учіння ліцеїстів;

 • відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей;

 • підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Урок практичного застосування знань, навичок і вмінь:

 • перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь;

 • повідомлення теми, цілей і завдань уроку;

 • актуалізація мотивації учіння ліцеїстів;

 • осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій; самостійне виконання ліцеїстами завдань під контролем і за допомогою вчителя; звіт ліцеїстів про роботу і теоретичне обґрунтування отриманих результатів;

 • підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

Урок контролю і корекції знань, навичок і вмінь:

 • повідомлення теми, цілей та завдань уроку;

 • актуалізація мотивації учіння ліцеїстів; перевірка знання ліцеїстами фактичного матеріалу й основних понять;

 • перевірка глибини осмислення ліцеїстами знань і ступеня їх узагальнення;

 • застосування ліцеїстами знань у стандартних і змінних умовах;

 • перевірка, аналіз і оцінка виконаних під час уроку робіт;

 • підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Методика визначених типів уроків складається з трьох частин:

 • організація роботи – 1-3 хв.;

 • основна частина (формування знань, навичок і вмінь; їх засвоєння, повторення, закріплення і контроль; застосування на практиці тощо) – 35-40 хв.;

 • підведення підсумку уроку і повідомлення домашнього завдання – 2-3 хв.

Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику проведення класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки.Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять.

Найпоширеніші види нестандартних уроків: • уроки-прес-конференції,

 • уроки-аукціони,

 • уроки-ділові ігри,

 • уроки-занурення,

 • уроки-змагання,

 • уроки типу КВК,

 • уроки-консультації,

 • комп'ютерні уроки,

 • уроки-консиліуми,

 • уроки-твори,

 • уроки-винаходи,

 • уроки-заліки,

 • театралізовані уроки,

 • уроки взаємного навчання ліцеїстів,

 • уроки творчості,

 • уроки-сумніви,

 • уроки-конкурси,

 • уроки-фантазії,

 • уроки-концерти,

 • уроки-екскурсії,

 • інтегральні уроки тощо.

Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності ліцеїстів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються ліцеїстам і викликають у них творчий інтерес.

Отже, форма організації навчання є важливою дидактичною проблемою, яка безпосередньо впливає на результативний компонент навчального процесу. Вона тісно пов'язана з методами і засобами навчання, бо кінцевий результат визначається комплексом дидактичних умов, серед яких важливе місце посідають організаційні форми навчання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка