Уроку Дата Теми уроків І семестр Мова І мовлення 1Скачати 178.34 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір178.34 Kb.
УКРАЇНСЬКАМОВА

(І семестр - 4 години на тиждень, II семестр — 3 години на тиждень)

уроку

Дата

Теми уроків

І семестр

Мова і мовлення

1
Мова — найважливіший засіб спілкування. Українська мова — державна мова України. Український алфавіт (вправи 1—9).


2
Культура усного і писемного мовлення (вправи 10—19).

3
Культура спілкування. Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості (вправи 20—23).

Текст


4
Розвиток уявлень про текст. Основні ознаки тексту (вправи 24—28).


5
Мета, типи тексту (вправи 29-35).


6
Будова тексту. Засоби зв'язку речень у тексті (вправи 36—40).

7
Побудова тексту-розповіді. Складання усної розповіді за серією малюнків (вправи 41-46).


8
Побудова тексту-міркування (вправи 47—52).


9
Спостереження за ознаками текстів різних типів і стилів (вправи 53—56).

10
Урок розвитку мовлення. Твір-опис за фотоілюстрацією. Художній опис зайця. (Зошит із розвитку мовлення; урок 1, підручник — вправа 58).

11
Складання текстів-описів. Зіставлення художніх і науково-популярних описів (вправи 57—59).


12
Уявлення про абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом (вправи 60-64).


13
Складання текстів-інструкцій (вправи 65-67).

14
Урок розвитку мовлення. Складання ділових текстів (листа, записки). (Зошит із розвитку мовлення: урок 2, підручник: вправи68—70).

Речення


15
Повторення й узагальнення знань про основні ознаки речення

(вправи 75—79).
16
Види речень за метою висловлювання та інтонацією (вправи 80—84).


17
Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні (вправи 85—87).


18
Уявлення про звертання. Розділові знаки при звертаннях. Розігрування діалогів (вправи 88—92).


19
Члени речення. Поняття про підмет, присудок і другорядні члени речення (вправи 93—97).

20
Зв'язок слів у реченні (вправи 98—102). Перевірна робота. Діалог.


21
Узагальнювальний урок з розділу "Речення" (вправи 103—107).

22
Перевірна робота. Мовна тема«Мова і мовлення. Текст.Речення»23
Урок розвитку мовлення. Складання письмових запрошень і привітань (Зошит із розвитку мовлення: урок 3, підручник — вправи 71—73).


Слово. Значення слова

24
Уявлення про пряме і переносне значення слів (вправи 108—111).


25
Уявлення про багатозначні слова. Спостереження за реченнями і текстами з багатозначними словами (вправи 112-115).


26
Практичне уявлення про омоніми без уживання терміна (слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення) (вправи 116—120).


27
Слова, близькі за значенням (синоніми) (вправи 121—125).

28
Спостереження за роллю синонімів у реченнях і тексті. Поясненнязначення окремих фразеологізмів шляхом добору до них слів-синонімів (вправи 126—128).


29
Слова, протилежні за значенням (антоніми).(Вправи 129—134).

30
Перевірна робота. Диктант.

31
Урок розвитку мовлення. Твір-розповідь за фрагментом. Тема: "По гриби" (Зошит із розвитку мовлення — урок 4).

Будова слова


32
Аналіз перевірних робіт. Закінчення слова, його роль у реченні (вправи 135—140).


33
Основа слова (вправи 141 — 146).

34
Частини основи (вправи 147— 151).

35
Спільнокореневі слова. Корінь слова (вправи152—155).

36
Вправи на розрізнення спільнокореневих слів, синонімів і різних форм того самого слова (вправи 156-159).


37
Спостереження за словами з омонімічними коренями. Розрізнення їх значень (вправи 160-163).


38
Урок розвитку мовлення. Детальний переказ. (Зошит із розвитку мовлення - урок 5).

39
Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] у коренях слів (вправи 164-168).

40
Чергування приголосних звуків у коренях слів (вправи 169-173).

41
Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], які перевіряються наголосом (вправи 174-178).


42
Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі (вправи 179-183).


43
Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е] [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (вправи 184-189).


44
Перевірна робота. Мовна тема «Слово. Значення слова. Будова слова»

45
Спостереження за літературною вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків (вправи 190-193).


46
Урок розвитку мовлення. Твір-міркування за прислів'ям. "Книга дорожча за найбільше багатство" (Зошит із розвитку мовлення - урок 6).


47
Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів (вправи 194-197).

48
Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (вправи 198-204).

49
Спостереження за явищами заміни в коренях слів дзвінких приголосних глухими і навпаки (вправи 205-209).


50
Урок розвитку мовлення. Вибірковий переказ. (Зошит із розвитку мовлення: урок 7).


51
Префікс як значуща частина слова. Словотворчі вправляння за допомогою префіксів (вправи 210—214).


52
Префікси і прийменники. Вправи на розрізнення однозвучних префіксів і прийменників (вправи 215—219).


53
Правопис слів з префіксами роз-, без- (вправи 220-224).Перевірна робота. Аудіювання.


54
Вимова і правопис слів з префіксами з-, с- (вправи 225-228).

55
Перевірна робота. Списування.

56
Закріплення правила про вимову і правопис слів із префіксами з-, с-

(вправи 229—232).
57
Правило вживання апострофа після префіксів (вправи 233—236).


58
Перевірна робота. Диктант.

59
Аналіз перевірних робіт. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів (вправи 237-240).

60
Урок розвитку мовлення. Перебудова казки. Казки про тварин. (Зошит із розвитку мовлення — урок 8).


61
Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною слова (вправи 241—245).


62
Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль. Словотворчі вправи та моделювання будови слів (вправи 246-250).63
Послідовність розбору слова за будовою. Усний і письмовий розбори слів за будовою (вправи 251—255).

64
Узагальнювальний урок за семестр. (Вправи 256-258).


II семестр

Частини мови

65
Загальне поняття про частини мови (вправи259-262).


66
Словниково-логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови (вправи 263-266).


67
Вправляння в розрізненні спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови (вправи 267-271).

68
Вправляння у розрізненні іменників, прикметників, дієслів (вправи 272-275).


69
Урок розвитку мовлення. Твір-розповідь за сюжетним малюнком. "Лижні змагання". (Зошит із розвитку мовлення — урок 9; підручник — вправа 274).


Іменник


70
Загальне поняття про іменник. Іменники - назви істот та неістот (вправи 276—283).


71
Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках (вправи 284—287).


72
Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників (вправи 288—293).


73
Іменники, утворені від прикметників (вправи 294-297).


74
Іменники, що означають дії (вправи 298—303).


75
Урок розвитку мовлення. Твір-міркування за вказаною темою "Кого я вважаю своїм другом?" (Зошит із розвитку мовлення — урок 10).


76
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній (вправи304—307).


77
Визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників (вправи 308—312).

78
Змінювання іменників за числами (вправи313—317).


79
Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки у множині (вправи 318—321).


80
Змінювання іменників за відмінками (вправи 322—325).


81
Урок розвитку мовлення. Творення віршів. (Зошит із розвитку мовлення — урок 11).


82
Прийменники і закінчення як засоби вираження зв'язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні (вправи 326—330).


83
Урок перевірки навчальних досягнень учнів з теми "Іменник".


Прикметник

84
Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник (вправи 331—335).


85
Зв'язок прикметників з іменниками (вправи 336—340).


86
Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками в реченні (вправи 341—345).


87
Урок розвитку мовлення. Складання загадок. (Зошит із розвитку мовлення — урок 12).


88
Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками (вправи 346—350).


89
Узгодження прикметника з іменником у різних формах (вправи 351—355).


90
Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників (вправи 356-359).


91
Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми (вправи 360—364).


92
Повний аналіз прикметника як частини мови (вправи 365-368).


93
Уживання прикметників у прямому і переносномузначеннях (вправи 369—373).


94
Урок розвитку мовлення. Твір-опис на основі власних спостережень "Надійшла весна прекрасна". (Зошит із розвитку мовлення — урок 13).


95
Спостереження за роллю прикметників у загадках (вправи 374—378).


96
Закріплення й узагальнення знань про прикметник (вправи 379-387).


97
Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми "Прикметник".

Дієслово

98
Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні (вправи 388-391).


99
Вправи на встановлення зв'язку дієслів з іменниками в реченні (вправи 392—394).


100
Урок розвитку мовлення. Переказ із творчим доповненням. (Зошит із розвитку мовлення — урок 14).


101
Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах (вправи 395—398).


102
Дієслова-синоніми (вправи 399—403).


103
Дієслова-антоніми (вправи 404—407).


104
Уживання дієслів у переносному значенні (вправи 408-412).


105
Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з лексикологічними значеннями дієслів (вправи 413—417).


106
Урок розвитку мовлення. Творення казки. Чарівні казки. (Зошит із розвитку мовлення - урок 15).


107
Змінювання дієслів за часами (вправи 418-422).


108
Вправи для розрізнення часових форм дієслів(вправи 423-426).


109
Дієслова, що означають завершену і незавершенудію (вправи 427—431).


110
Розрізнення дієслів, що означають завершену і незавершену дію (вправи 432—436).


111
Закріплення знань про часові форми дієслова (вправи 437-440).


112
Урок розвитку мовлення. Твір-розповідь з елементами міркування. Тема: "Моя заповітна мрія". (Зошит із розвитку мовлення — урок 16).


113
Написання не з дієсловами. Вправляння у розборі дієслова як частини мови (вправи 441—445).


114
Узагальнювальний урок з теми "Дієслово" (вправи 446—449).


Повторення вивченого за рік

115
Повторення вивченого за рік. Текст. Речення. Значення слова. Звуки і букви (вправи 450-456).


116
Повторення матеріалу з розділу "Будова слова", "Частини мови". Підготовка до контролю навчальних досягнень за рік (вправи 457-469).


117
Урок розвитку мовлення. Стислий переказ. (Зошит із розвитку мовлення — урок 17).


118
Урок контролю навчальних досягнень учнів.


119
Узагальнювальний урок за рік.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка