Уроку готуючи висновки спостереження уроку, бажано звернути увагу на такі питання: тема уроку, відповідність мети (навчальної, виховної, розвивальної) темі уроку; чи відповідає структура уроку його плануСкачати 305.96 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір305.96 Kb.
СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ
Готуючи висновки спостереження уроку, бажано звернути увагу на такі питання:

 • тема уроку, відповідність мети (навчальної, виховної, розвивальної) темі уроку;

 • чи відповідає структура уроку його плану;

 • чи знає вчитель вимоги до сучасного уроку;

 • чи відповідає зміст уроку його темі;

 • як учитель реалізує на уроці дидактичні принципи, доцільність використаних на уроці методів
  навчання;

 • здійснення на уроці диференційованого навчання та індивідуального підходу до учнів;

 • як було використано на уроці інтегроване навчання, міжпредметні зв'язки, систему навчання
  учнів, уміння вчитися;

 • чи дотримувався вчитель психологічних вимог щодо ведення уроку, доцільності розподілення
  часу між етапи уроку;

 • обладнання уроку, ефективність його використання;

 • психологічний клімат на уроці та санітарно-гігієнічний режим уроку;

 • чи досягнув учитель поставленої мети на уроці. Оцінка уроку.

Відвідування уроків стає ефективним засобом управління лише тоді, коли цьому передує копітка підготовча робота, а також глибокий аналіз стану викладання та спільний з учителем пошук поліп­шення навчально-виховного процесу.

З метою підвищення рівня внутрішньошкільного контролю необхідно приділити належну увагу своєчасності збору правдивої інформації про стан справ у школі, вивченню ділових і професійних якостей кожного педагога, наданню допомоги малодосвідченим учителям, поширенню досвіду ро­боти кращих педагогів за високої культури та компетентності перевіряючих.

Керівник школи відповідно до своїх службових обов'язків планує, уроки якого вчителя відвіду­вати у цьому навчальному році і з якою метою.

Відвідування уроків можна систематизувати за такими напрямами: • надання методичної допомоги вчителю;

 • виявлення результатів навченості учнів, глибини засвоєння ними програмового матеріалу, його
  відповідність державним стандартам;

 • визначення рівня готовності вчителя до виконання своїх службових обов'язків, спрямованості
  зусиль педагога на досягнення учнями кінцевого результату;

• розкриття творчої лабораторії вчителя під час вивчення досвіду його роботи.
Відвідування уроків, види контролю мають бути чітко сплановані у графіках-додатках до річного

плану і своєчасно доведені до відома педагогічних працівників.У ході перевірки стану якості знань, умінь і практичних навичок учнів радимо використовувати такі форми роботи:

 1. Усна (індивідуальна чи практична) перевірка знань проводиться під час відвідування уроків,
  що дає можливість керівнику школи варіювати час перевірки в ході уроку.

 2. Письмова перевірка, на відміну від усної, дає можливість у найкоротший час виявити рівень
  засвоєння учнями програмового матеріалу.

 3. Графічна перевірка аналогічно до письмової вимагає невеликої кількості часу, але потребує
  певного дидактичного забезпечення (контурні карти, обладнання для проведення дослідів, діаграми,
  графіки тощо).

 4. Тестова перевірка дає можливість оперативно визначити рівень засвоєння учнями програмо­
  вого матеріалу. За своєю спрямованістю вона наближається до графічної перевірки. Разом з тим
  вона вимагає розробки тестів (не менш як у трьох рівнях), які передбачали б відповідну кількість
  логічних кроків.

 5. Метод анкетування передбачає визначення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу,
  особливо з найбільш важких тем.

 6. Комбінована перевірка знань учнів дає вчителю можливість обрати такі методи перевірки (усну,
  графічну, програмовану тощо), які полегшують педагогу діагностику найбільш типових утруднень у
  знаннях та навичках учнів.


СХЕМА АНАЛІЗУ Й САМОАНАЛІЗУ УРОКУ
Загальні відомості:

 1. Школа, клас, дата проведення уроку.

 2. Тема уроку, завдання уроку.


Обладнання уроку:

 1. Які засоби навчання використовував учитель.

 2. Чи підготовлено наочні прилади й технічні засоби.

 3. Як підготовлено класну дошку до уроку.


Зміст уроку:

 1. Чи відповідає зміст програмі, завданням уроку.

 2. Чи проведено його дидактичну обробку.

 3. Формуванню яких знань, умінь і навичок він сприяє.

 4. З яким матеріалом учні працювали вперше, які знання, вміння і навички формували й закріплювали на уроці.

 5. Як матеріал уроку сприяв розвитку творчих сил і здібностей учнів.

 6. Які загальнонавчальні й спеціальні вміння і навички розвивалися.

 7. Як здійснювалися межпредметні зв'язки.

 8. Чи дотримувалися внутрішньопредметні зв'язки.

 9. Чи сприяв зміст уроку розвитку інтересу до навчання.


Тип і структура уроку:

 1. Який тип уроку обрано, його доцільність.

 2. Місце уроку в системі уроків з даного розділу.

 3. Як здійснювався зв'язок уроку з попередніми уроками.

 4. Які етапи уроку, їхня послідовність і логічний зв'язок.

 5. Відповідність структури уроку даному типу.

 6. Як забезпечувалася цілісність і завершеність уроку.


Реалізація принципів навчання:

 1. Принцип спрямованості навчання на комплексне вирішення завдань.

 2. Науковість навчання, зв'язок із життям, практикою.

 3. Як реалізовано принцип доступності навчання.

 4. З якою метою використано кожний вид наочності.

 5. Як дотримувався принцип систематичності й послідовності формування знань, умінь і навичок.

 6. Як досягнуто свідомості, активності і самостійності учнів, як здійснювалося керівництво навчанням школярів.

 7. Якою мірою здійснювався розвиток учнів на уроці.

 8. Який характер пізнавальної діяльності переважав (репродуктивний, пошуковий, творчий).

 9. Як реалізовано індивідуалізацію та диференціацію навчання.

 10. Як було стимульовано позитивне ставлення учнів до навчання.Методи навчання:

 1. Якою мірою застосовані методи відповідали завданням уроку.

 2. Який характер пізнавальної діяльності вони забезпечували.

 3. Які методи сприяли активізації навчання школярів.

 4. Як планувалася й проводилася самостійна робота, і чи забезпечувала вона розвиток пізнавальної самостійності учнів.

 5. Яка ефективність використаних методів і прийомів навчання.


Організація навчальної роботи на уроці:

 1. Як здійснювалася постановка навчальних завдань на кожному етапі.

 2. Як сполучалися різні форми: індивідуальна, групова, класна.

 3. Чи здійснювалося чергування різних видів діяльності учнів.

 4. Як було організовано контроль за діяльністю учнів.

 5. Чи правильно були оцінені знання та вміння учнів.

 1. Як учитель здійснював розвиток учнів (розвиток логічного мислення, критичність думки, вміння порівнювати, робити висновки).

 1. Які прийоми використовував учитель для організації учнів.

 2. Як підводив підсумки етапів і всього уроку.


Система роботи вчителя:

 1. Уміння організовувати роботу на уроці: розподіл часу, доцільність переходу від одного етапу до іншого, керівництво навчальною роботою учнів, володіння класом, дотримання дисципліни.

 2. Показ учням раціональних способів навчальної роботи.

 3. Визначення обсягу навчального матеріалу на урок.

 4. Поведінка вчителя на уроці: тон, такт, місцезнаходження, зовнішній вигляд, манери, мовлення, емоційність, характер спілкування (демократичний чи авторитарний), об'єктивність.

 5. Роль учителя в створенні потрібного психологічного мікроклімату.


Система роботи учнів:

 1. Організованість та активність на різних етапах уроку.

 2. Адекватність емоційного відгуку.

 3. Методи і прийоми роботи, рівень їхньої сформованості.

 4. Ставлення до вчителя, предмета, уроку, домашнього завдання.

 5. Рівень засвоєння основних знань і вмінь.

 6. Наявність умінь творчого застосування знань, умінь і навичок.


Загальні результати уроку:

 1. Виконання плану уроку.

 2. Рівень реалізації загальноосвітньої, виховної і розвиваючої мети уроку.

 3. Рівні засвоєння знань і способів діяльності учнів:

1-й рівень — засвоєння на рівні сприйняття, розуміння, запам'ятовування;

2-й рівень — застосування в аналогічній і подібній ситуації;

3-й рівень — застосування в новій ситуації.


 1. Загальна оцінка результатів та ефективності уроку.

 2. Рекомендації з поліпшення якості уроку.

ФОРМИ АНАЛІЗУ І САМОАНАЛІЗУ УРОКУ


 1. — короткий (оцінний) аналіз — це загальна оцінка навчально-виховної функції уроку, яка характеризує рівень досягнення освітньої, виховної та розвиваючої мети та оцінює урок;

 2. — структурний (поетапний) аналіз — це виявлення та оцінка домінуючих структур (елементів) уроку, їхня доцільність, що забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів;

 3. — системний аналіз — це розгляд уроку як єдиної системи з погляду розв'язання головного дидактичного завдання одночасно з вирішенням розвиваючих завдань уроку, забезпечення формування знань, умінь і навичок учнів, засвоєння ними способів навчання;

 4. — повний — це система аспектних аналізів, тобто оцінка реалізації завдань уроку, змісту і видів навчальної діяльності учнів за такими характеристиками, як рівні засвоєння учнями знань і способів розумової діяльності, розвиток учнів, реалізація дидактичних принципів і результативності уроку;

 5. — структурно-часовий аналіз — це оцінка використання часу уроку на кожному його етапі;

 6. — комбінований аналіз — це оцінка (одночасна) основної дидактичної мети уроку і структурних елементів;

 7. — психологічний аналіз — це вивчення дотримання психологічних вимог до уроку (забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвиваючого типу);

 8. — дидактичний аналіз — це аналіз основних дидактичних категорій (реалізація принципів дидактики, добір методів, прийомів і засобів навчання і навчання школярів, дидактична обробка навчального матеріалу уроку, педагогічне керівництво самостійною пізнавальною діяльністю учнів тощо);

 9. — аспектний аналіз — це розгляд, детальне та всебічне вивчення й оцінка під певним кутом зору одного з аспектів уроку у взаємозв'язку з результатами діяльності учнів. Приклади аспектів уроку:

 • реалізація вчителем триєдиного завдання уроку;

 • використання розвиваючих методів на уроці;

 • вивчення способів активізації пізнавальної діяльності учнів;

 • шляхи розвитку пізнавального інтересу;

 • формування загальнонавчальних методів і навичок у школярів;

 • перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів;

 • організація проблемного навчання на уроці тощо;

10 — комплексний аналіз — це одночасний аналіз дидактичних, психологічних та інших основ уроку (найчастіше системи уроків).
ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ
1. Чи відповідає мій урок програмі?

2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці на­вчальні, виховні і розвиваючі завдання?

3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?

4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцен­тувати увагу учнів на його вивченні?

5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв'язки?

6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?

7. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) доміну­вали на уроці? Чи були вдалими їх вибір і поєднання?

8. Чи об'єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?

9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися об­сяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?

10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЮ

ЩОДО САМОАНАЛІЗУ УРОКУ


В основних напрямках реформи загальноосвітньої та професій­ної шкіл зазначається, що людина повинна виховуватись у нас не просто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин су­спільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтере­сами, високою культурою праці і поведінки.

У школі урок надійно посів місце основної організаційної форми навчання, де реалізуються його глобальні мета, цілі й завдання — всебічного розвитку особистості, формування її інтелектуальних можливостей, здійснення виховання.

Урок можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується оптимальний зв'язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо увага і мислення учнів концентруються на основних, провідних ідеях і поняттях теми, що вивчається, пробуджуються і розвивають­ся навчальні процеси, формуються потреби учнів у знаннях.

Усі ці вимоги до сучасного уроку мотивовані науковою сучас­ною педагогікою. Але всі вони здійснені без творчого ставлення вчителя до організації навчання, без його майстерності. Майстерність учителя багато в чому залежить від уміння аналізувати свої та чужі помилки.

Аналізувати урок потрібно під кутом зору певної педагогічної концепції.

З точки зору оптимізації навчально-виховного процесу можна здійснювати самоаналіз за такою схемою:

1. Які види змісту освіти передбачені навчальним планом уроку?

2. Чи відповідали методи і прийоми навчання видам змісту і на­вчальному матеріалу?

3. Рівні знань учнів перед уроком.

4. Якого рівня знань досягнуто в результаті уроку?

5. Ступінь усвідомлення знань учнями.

6. Доцільність використання наочності і технічних засобів навчання.

7. Чи був на уроці необхідний емоційний клімат.

8. Чи була на уроці внутрішня логічна єдність.

9. Як реалізована виховна мета уроку.

Примітка:

зміст освіти складається з:

— наукових знань (факти, закони, теорії);

— прикладних знань;

— оцінювальних і методичних знань;

— логічних, історичних, філософських знань.

Рівні засвоєння знань:

1. Рівень усвідомленого сприймання і запам'ятовування. Він про­являється у відтворенні засвоєного.

2. Рівень застосування знань і вмінь за засвоєним зразком, тобто у знайомій ситуації.

3. Рівень застосування знань і вмінь у новій ситуації. Тобто їх творче застосування.

Необхідно прагнути того, щоб учні досягли засвоєння основних знань і вмінь на третьому, тобто творчому рівні.

Учителям слід пам'ятати, що методи навчання не можуть бути по­ганими чи хорошими, сучасними чи застарілими, вони можуть лише відповідати тим цілям, для досягнення яких вони застосовувалися.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ
Психологічна мета уроку:

 1. проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку;

 2. врахування в меті уроку психологічного завдання вивчення теми і результатів, досягнутих у
  попередній роботі;

3) використання окремих способів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, які
забезпечують розвиток учнів.

Стиль уроку

1) визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання: • відповідність навантаження на пам'ять учнів та їхнє мислення;

 • визначення обсягу відтворювальної і творчої діяльності учнів;

 • планування засвоєння знань у готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника тощо)
  і в процесі самостійного пошуку;

 • застосування вчителем проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її,
  хто вирішує);

 • врахування контролю, аналізу та оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, і взаєм­
  ної критичної оцінки, самоконтролю та самоаналізу учнів;

 • співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, які викликають позитивні емоції у
  зв'язку з виконаною роботою, установки, які стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів тощо) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації тощо).

2) особливості самоорганізації вчителя:

 • підготовка до уроку і, найголовніше, — усвідомлення психологічної мети та внутрішня готов­
  ність до її здійснення;

 • робоче самопочуття на початку та впродовж уроку (зібраність, налаштованість на тему і пси­
  хологічну мету уроку, енергійність, наполегливість у досягненні поставленої мети, оптимістичний
  підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічна вправність тощо);

 • педагогічний такт (ситуації, прояви);

 • психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, ділового
  контакту тощо).

Організація пізнавальної діяльності учнів

1) визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи мислення та уяви учнів: • планування способів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їх осмислення;

 • використання установок у формі переконання, навіювання;

 • планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

 • використання різних форм роботи для актуалізації в пам'яті учнів раніше засвоєних знань і
  вмінь, необхідних для сприйняття нових (бесіда, індивідуальне опитування, вправи на повторен­
  ня);

2) активізація мислення та уяви учнів у процесі формування нових знань і вмінь:

 • визначення рівня сформованості знань і вмінь учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень,
  понять, що узагальнюють образи-відкриття, формулювання висновків);

 • опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створен­
  ня нових образів в організації розумової діяльності та уяви учнів;

 • планування прийомів і форм роботи, які забезпечують активність і самостійність мислення
  учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного ви­
  рішення завдань, використання завдань з відсутніми і зайвими даними, організація пошукової й
  дослідницької роботи учнів на уроці, створення ситуацій підвищеної складності, але й можливим їх
  вирішенням у ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостій­
  ності учнів).

ОРІЄНТОВНА СХЕМА

ПОВНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ


І. Тип і структура уроку:

1.Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми.

2. Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.

3. Витрата часу.II.Зміст та методика повторення вивченого:

1. Повнота та глибина перевірки.

2. Методика повторення, диференціація завдань.

3. Кількість задіяних перевіркою учнів.

4. Об'єктивність та аргументація оцінювання.

III. Вивчення нового матеріалу:

1. Вимоги програми.

2. Науковість, зв'язок із життям, систематичність, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.

3. Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.IV. Методи навчання:

1. Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма­теріалами.

2. Обґрунтованість застосованих методів.

3. Активізація пізнавальної діяльності.

4. Використання методів проблемного навчання.

5. Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи.

6. Самостійна робота учнів.

7. Методика контролю та обліку знань.V. Засвоєння нового:

1. Добір матеріалу для формування умінь та навичок.

2. Самостійна робота під час закріплення.

3. Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.VI. Завдання додому:

1. Обсяг, характер і доступність матеріалу.

2. Наявність та характер інструктажу.

3. Наявність диференційованих завдань.

4. Місце домашнього завдання на уроці.

VII. Характер діяльності вчителя:

1. Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.

2. Мова вчителя та загальний стиль його поведінки.

3. Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.

4. Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання.

VIII. Характер діяльності учнів:

1. Самостійна робота. Робота в групах.

2. Диференціація та індивідуалізація.

3. Активність мислення.

4. Розвиток психічної сфери учнів.

IX. Результати уроку:

1. Підбиття підсумків.

2. Виконання плану.

3. Рівень досягнення мети.

4. Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці.

ОРІЄНТОВНА СХЕМА

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ
1. Планування навчально-виховних цілей на основі програм та їхньої конкретизації за результатами консиліуму:

— освітні завдання уроку;

— виховні завдання;

— завдання розвитку інтелекту, волі, емоцій, інтересів;

— взаємозв'язок дидактичних, виховних цілей розвитку на різних етапах навчання.

2. Оцінювання оптимізації змісту. Виділення основного, суттє­вого. Виділення об'єкта міцного засвоєння. Повноцінність змісту уроку на різних етапах.

3. Вибір та застосування різних джерел повідомлення учнями нових знань.

4. Оптимальне поєднання різних методів навчання під час уроку. Обгрунтованість вибору.

5. Використання різних прийомів роботи.

6. Виховання інтересу до навчання.

7. Культура праці вчителя та учнів.

8. Контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок (форми контро­лю, відповідність оцінювання рівня знань).

9. Характер домашнього завдання, його диференційованість.

10. Оцінювання самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.
Схема аналiзу уроку

Предмет, клас                                     Дата                                .

Вчитель                                                                                                   .

Мета вiдвiдування                                                                                    .

Тема уроку                                                                                               .

                                                                                                                 .

Мета уроку                                                                                              .                                                                                                                 .  

                    Планування i комплекс розв’язування                                      задач уроку.  

1. Визначення теми i мети: правильно, неправильно, невизначено.

Вiдповiднiсть програмним вимогам: вiдповiдає, не вiдповiдає.   

    Взаємозалежнiсть навчальної, виховної i розвиваючої мети: повна, обмежена, вiдсутня.2. Тип уроку : комбiнований, практичне заняття, лабораторна робота,

екскурсiя, нестандартний урок, безструктурний.3. Оцiнка структури уроку :  доцiльна, недоцiльна.

                                                                                                                      .                                                                                                                           

4. Перевiрка присутнiх: зроблена, незроблена.                                                                                                                  

Вiдсутнi:                                                                                                    .

                                                                                                                       .

5. Опитування пройденого матерiалу:

Метод - бiля дошки, з мiсця, розв’язування задач,ушiльнене,  програмоване.

Форма - iндивiдуальна, групова, фронтальна, письмова.

Формулювання запитань - чiтко, вичерпно, недостатньо чiтко, чiтко.

Опитано                                                                                    .

                                                                                                   .Виставлено оцiнок                                                                   .

Правильнiсть i мотивацiя оцiнок: правильнi, заниженi, завищенi, мотивованi,

немотивованi, слабо мотивованi.6. Виклад нового матерiалу.

- Науковий рiвень: високий, задовiльний, низький;

- Доступнiсть викладу: повна, обмежена, вiдсутня;

- Зв’язок з життям: високий, слабкий, вiдсутнiй, частковий;

- Мова вчителя: багата, емоцiйна, грамотна, багатослiвна, лаконiчна, логiчна, чiтка.

Недолiки                                                                                                 .                                                                                                                .

7. Забезпечення мiж предметних зв’язкiв.

З яким предметом                                                                                 .

Доцiльно, недоцiльно.8.Забезпечення зворотного зв’язку: безперевний зв’язок, опитування,

пiсля пояснення, наведення прикладiв, розв’язування задач, виконання вправ,

письмове опитування.

Засвосння матерiалу учнями: вiдмiнне, добре, задовiльне, незадовiльне.

Викликано пiд час пояснення:                                                                  .

9.Наочнiсть: кiлькiсть (достатня, зайва, вiдсутня)  види (таблицi, карти, дiафiльми,

звукозаписи, моделi, деталi                  

ефективнiсть (висока, задовiльна, низька)

10. Хронометраж уроку:

- орг. момент                                                                                                 .

- контроль знань i вмiнь                                                                                .

- виклад нового матерiалу                                                                             .

- закрiплення                                                                                                 .

- домашнс завдання ( об’єм, характер, iнструктаж)                                     .11. Мiкроклiмат уроку:

- сприяв засвоєнню знань                                                                             .

- активiзував пiзнавальну дiяльнiсть                                                              .

- неврiвноважений                                                                                         .  

- заважав нормальнiй роботi класу                                                                .

12. Створення санiтарно-гiгiєнiчних умов:

- свiтловий, повiтряний, тепловий                                                                 .

- попередження стомленостi дiтей                                                                 .

- дотримання Т. Б.                                                                                         .

- слiдкування за осанкою i зором                                                                  .

13. Обгрунтованiсть i взаємозв’язок мiж етапами уроку: логiчний, плавний, повний,

розiрваний, вiдсутнiй.14. Досягнення мети уроку: повна, обмежена, часткова, вiдсутня.

  Зауваження до уроку:позитивнi                                                                .

                                                                                                                       .

                                                                                                                       .

недолiки                                                                                                         .

                                                                                                                        .

пiдсумкова оцiнка (вiдмiнно, добре, задовiльно, незадовiльно)15. Рекомендацiї:                                                                                         .

                                                                                                                       .

                                                                                                                       .

                                                                                                                       .

З аналiзом ознайомлений                                                 (підпис)


БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУклас

__” _________200_рік __________________________предмет
Учитель, категорія

Мета контролю

Інформація про клас

Тема уроку:

Мета:

Тип уроку:

(засвоєння нових знань; засвоєння умінь і навичок; комплексне застосування знань, умінь та навичок; узагальнення та систематизація знань; контроль і корекція знань, умінь та навичок; комбінований урок тощо)
Дотримання принципів навчання:

науковість;

доступність;

наочність;

проблемність;

самостійність учнів;

активність учнів;

системність і послідовність;

урахування індивідуальних особливостей учнів;

диференціація;

інтеграція;

свідомість, стійкість засвоєння знань,

умінь та навичок;

єдність освітніх,

розвивальних,

виховних функцій

навчання.


Реалізовано методи навчання

Методи навчання:

усний виклад матеріалу (розповідь, пояснення);

бесіда;


спостереження над мовою;

робота з підручником;

метод вправ.

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративний;

репродуктивний;

проблемний виклад,

частково-пошуковий;

дослідницький.
Інтерактивні методи.


Застосовано засоби навчання:
таблиця;

ілюстрація;

ТЗН;

картки;


підручники;

посібники;

записи на дошці;

інші.


Форми організації навчального процесу:

фронтальна;

групова;

індивідуальна;

інші.

Форми виконання робіт:

усна;


письмова;

з місця;


біля дошки;

інші.Зовнішня організація уроку


своєчасність початку і кінця уроку;

темп і тональність уроку;

раціональна організація навчального часу;

своєчасність запису до щоденника домашнього завдання;

обсяг домашнього завдання, інструктаж;

своєчасність виставлення оцінок, їх коментування.Висновки:____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
Організація навчальної діяльності

мотивація навчання;

досягнення мети уроку;

логічність і послідовність викладу;

оптимальність структури уроку;

раціональність використання методів, принципів, засобів навчання;

культура мовлення учнів, учителя;

рівень дисципліни.Висновки:____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
Організація опитування

(чітка, зрозуміла, недостатньо чітка, нечітка)


Кількість опитаних учнів

Усього:


Кількість опитаних учнів

Усього:
Кількісний і якісний аналіз навчання

12б.-

11б.-

10б.-

9б.-

8б.-

7б.-

6б.-

5б.-

4б.-

3б.-

2б.-

1б.-


Висновки, зауваження, пропозиції:


У педагогічну скарбницю:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підсумкова оцінка професійної діяльності вчителя:
Урок відвідав:

(посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис)БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ
Предмет клас

Учитель

Тема уроку:

Мета відвідування:Т

И

П


У

Р

ОК

У


Формування

Знань
Формування вмінь

та навичок
Повторення та

систематизація знань

Закріплення та удосконалення знаньУдосконалення знань, вмінь та навичок
Перевірка

знань

Формування та закріплення знаньЗастосування знань на практиціКомбінований урок

Основні етапи уроку та їх ефективності:


організаційний

час / /
П ідготовка учнів до активної роботи на уроці та організація їх уваги ;


формування належного мікроклімату ;Постановка мети та актуалізація знань

час / /
в изначення цілей уроку ; мотивація діяльності учнів з боку вчителя ;

сприйняття цілей уроку учнями ;
Перевірка домашнього завдання

час / /
е фективність засобів виявлення якості виконання домашнього завдання всіма учнями ;
цільова спрямованість діяльності та оперативність

вчителя ;

як перевірка д/з сприяє актуалізації опорних знань для подальшої роботи ;

об’єктивність оцінки ;Етапи підготовки учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу

час / /
п опереджуюче формування мети ;

створення проблемної ситуації ;

організація пізнавальної діяльності учнів ;Етап введення нових знань

час / /
о птимальність добору навчального

матеріалу ; реалізація принципів науковості, доступності, зв’язку з життям, міжпредметних зв’язків ; ефективність роботи з підручником та іншими джерелами ;

добір та використання наочності та засобів навчання ; відповідність мови вчителя ефективному

сприйняттю ; виправданість форми навчальної роботи та відповідність методів поставленій меті навчання ; раціональність використання часу ;

Етап відтворення знань. Оволодіння учнями способами діяльності, закріплення та удосконалення знань

час / /
ч іткість формування вчителем завдань та запитань ; збалансованість репродуктивних та проблемних методів навчання ; успішність роботи учнів ;

а) репродуктивний, б) репродуктивно-пошукові рівні відтворення знань (способів діяльності) ; темп роботи учнів та їх активність ; ефективність використання вчителем засобів активізації діяльності учнів ; наявність диференціації завдань для учнів з різними навчальними

можливостями ;

Етап узагальнення знань

час / /
р аціональність та ефективність методів узагальнення матеріалу ; виділення істотних ознак та формулювання висновків ; доцільність та ефективність використання навчальних посібників, схем, креслень, карт та інш. ; чи вдалося включити в активну діяльність всіх учнів ;

Контроль засвоєння (перевірка знань)

час / /
в ідповідність запитань та завдань цілям уроку ; раціональність використання різноманітних методів перевірки знань: фронтальна бесіда і індивідуальне опитування, текстове опитування ін. ; постановка додаткових запитань з метою перевірки міцності, глибини усвідомлення ; створення нестандартних ситуацій та організація пошукових

форм ; створення атмосфери відповідальності на уроці ; рецензування відповідей учнів ;
Етап підведення підсумків

час / /

висновки вчителя про ступінь успішності реалізації завдань навчання ; стимулювання подальшої навчально-пізнавальної діяльності учнів ;Визначення і пояснення д/з

час / /
в ідповідність завдання цілям навчання ; раціональність пропонованих видів роботи ; достатність та доступність роз’яснення ; обсяг домашнього завдання ; готовність виконання д/з учнями .
Пропозиції, зауваження, висновки:

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка