В. Б.Євтух, В. П. Трощинський, Л. О. Аза Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті Київ — 2003 удк ббкСторінка6/6
Дата конвертації07.03.2016
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6

Таблиця 17.

Думка респондентів щодо наслідків поліетнічного складу сім’ї
Українці

Росіяни

Молдовани

Румуни

Поляки

На стосунках в сім’ї це ніяким чином не відбивається

51


73


40


55


64


Дана ситуація небажана, оскільки може стати причиною сімейних конфліктів

12

6

29

16

4


Дана ситуація може породжувати розбіжність культурних інтересів

10


3


14


9


0


Це робить життя сім’ї більш цікавим, насиченим, збагачує духовно

27

18

17

21

32

Зокрема такої думки дотримується майже три чверті росіян і близько двох третин поляків. Але показовим є інше. Як видно з таблиці, 32% респондентів-поляків, 27% українців, 21% румунів вважають, що за даної обставини сімейне життя стає більш цікавим, змістовним і духовно насиченим. Певна річ, хоча позитивні оцінки в цілому переважають, не всі респонденти так однозначно ставляться до цієї проблеми. 29% серед опитуваних румунів вважають, що відмінності в етнічному походженні можуть стати причиною сімейних конфліктів, а 14% респондентів-молдован не виключають імовірність появи розбіжностей культурних інтересів.

Безумовно, етнічна культура і етнічна самосвідомість відтворюються не лише на рівні етносу в цілому, але й на рівні окремих індивидів, сімей, усталених у часі груп, що його складають. У разі, коли ця система внутрішньої структури етносу починає руйнуватися, то відповідно ускладнюється відтвореня етнічних традицій та підтримка етнічної ідентифікації. Тому не виключено, що наміри взяти міжетнічнй шлюб в окремих випадках можуть розглядатися не тільки як результат індивідуального вибору, але й як наслідок «випадіння» окремих сімей чи то індивидів з системи внутрішньоетнічного соціального контролю. Втім, в умовах розширення міжрегіональної міграції, прискорення темпу урбанізаційних процесів та низки інших причин міжособистісні зв’язки усередині етносу можуть послаблюватися. А за таких обставин і етнічно-змішані сім’ї перестають бути винятком.

* * *

Отже, підсумовуючи результати даного етносоціологічного опитування, слід звернути увагу на той факт, що процес міжетнічної інтеграції не можна розглядати ізольовано, абстрагуючись від реалій сьогоднішнього дня, які безпосередньо впливають на усіх його реалізації. А вони, як виявилось, досить неоднозначні, оскільки, на думку багатьох респондентів, в області спостерігаються збідніння населення, зростання рівня безробіття та злочинності при недостатній ефективності роботи владних структур.Втім, попри всі складнощі ситуації, у вирішенні проблем політико-правового регулювання етнонаціональних процесів загалом вдається зберігати баланс інтересів різних етнічних спільнот. Як показує практика, це стає можливим внаслідок запровадження правових норм захисту спільнот, засобів запобігання проявам дискримінації людей за національною ознакою, а відповідно виникненню конфліктів на національному грунті. Тому є підстави говорити про наявність передумов для інтеграційних процесів у регіоні, формування ментальних структур, що складають основу державницької свідомості.

Примітки


Розділ І.

 1. Етнічний довідник у трьох частинах. Ч. І. Поняття та терміни. — К.: Фенікс. — 1997. — С. 8.

 2. Berry J.W.Psychology of acculturation // J.Berman (Ed.) Cross-Cultural Perspectives. – Lincoln, 1990; Berry J.W. Immigration, Acculturation and Adaptation. – Ontario: Sage / Halsted, 1996.

 3. Касаткина Н.В. От маргинализации до интеграции: стратегия аккультурации в различных группах национальных меньшинств Литвы // Этническая психология и общество. Под ред. Лебедевой Н.М.-М.: 1997. — С. 289-305; Касаткина Н. Стратегия аккультурации в этнических группах Литвы // Integracija un Etnopolitika. — Riga: Jumava. — 2000. — C. 77-93.

 4. Диена. — 1999. — 19 марта.

 5. Рудницька Т.М. Трудовий потенціал українського суспільства в етнічному вимірі// Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. — К.: Інститут соціології НАН України. — 1999. — С. 634, 638-639, 642.

 6. Українське суспільство 1994-2001. Результати опитування громадської думки. — К.: Інститут соціології НАН України, ТОВ Социс, Фонд “Демократичні ініціативи”. — 2001; Проекты законов о языках — экспертный анализ: Материалы круглого стола; Науч. ред. Н.А.Шульга. — К., 2000. — С. 74-114.

 7. Українське суспільство 1994-2001. — С. 114.

Розділ ІІ. 1. Smith A. The Ethnic Revival in Modern World. — Cambridge, 1981.

 2. Євтух Володимир. Менеджмент у поліетнічних спільнотах // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2000. — № 4; Managing Multiethnic Local Communities in the Countries of the Former Yugoslavia / Ed. By N.Dimitriyevic. – Budapest, 2000.

 3. Бромлей Ю.В. Опыт типологизации этнических общностей // Советская этнография. — 1972, № 5.

 4. Бромлей Ю.В. Этнос и этносоциальный организм // Вестник Академии наук СССР. — 1970 — № 8; Він же. Современные проблемы этнографии. — Москва, 1981. — С. 32-37.

 5. Частково про це йшлося у: Евтух В.Б. Этнополитический ренесанс в Украине: основные черты и перспективы // Межэтнические проблемы и конфликты: поиск решений. — Бишкек, 1991; Євтух Володимир. Етнополітичний ренесанс в Україні // Quo vadis, Україно. — Одеса, 1992.

 6. Georg Brunner. National Problems and Minority Conflicts in Eastern Europe. Strategies for Europe. – Gutersloh, 1996. — P. 37, 41.

 7. Закон України «Про національні меншини в Україні». — Київ, 1993. — С. 4.

 8. Capotorti F. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. —New York, 1979 (UN Doc. E/CN/ 4/Sub/ 2/384/Rev.1, UN Sales No. E. 78 1V1). —P. 96.

 9. Breton R. Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants // American Journal of Sociology. — 1964. —Vol. 70. — № 2.

 10. Гекманн Ф. Народ, нация, этническая группа и этническое меньшинство: к некоторым основным категориям этничности // Зарубежный мир. 1990. — Вып. 19. Heckmann F. Volk. Nation ethnische Gruppe und ethnische Minderheiten. Zu einigen Grundkatigorien von Ethnizitaet \\ Oesterreichsche Zeitschrift fuer Soziologie 1988. – Heft 3: Heckmann F: Die Bundesrepublik Ein Einwanderungsland? — Stuttgart, 1981. — S. 18, 68.

 11. Національний склад населення України. Частина І. (За даними Всесоюзного перепису населення 1989 року). — Київ, 1991. — С. 4-7.

 12. Українці. Історико-етнографічна монографія у двох книгах. 1 Книга. — Опішне, 1999. — С. 132, 133-142; Субетнічні групи національностей України // Державний комітет України у справах національностей та міграції. Бюлетень. — 1999. — № 3. — С. 119-122.

 13. Див.: Етнічний довідник. У трьох частинах. Ч. І. Терміни та поняття. — Київ, 1997. — С. 60.

 14. Євтух Володимир. Етнополітичний ренесанс в Україні та українська діаспора: проблеми взаємодії. — Українська діаспора. — 1992. — № 2.

 15. Див.: Євтух В.Б. Структура та характер взаємодії елементів сучасного українського етносу // Формування української нації: історія та інтерпретації. — Львів, 1995.

 16. Див.: Майборода О. “Політичне русинство”. Закарпатська версія периферійного націоналізму. — Київ, 1999.

 17. Див.: Євтух Володимир. Менеджмент у поліетнічних спільнотах. — С. 168-169.

 18. Див. Jewtuch Wladimir. Ethnischer Antagonismus und ethnische Solidaritaet in den Laendern Nordamerikas // Migrationsforschung. — 1989. — Heft 22.

 19. Altin Besik. Выпуск 7. Культурное наследие и интеллектуальная собственность коренных народов: в мире и Крыму. — Симферополь, 2000. — С. 187.

 20. Статистичний збірник: середні, позашкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1997-1998 рр.) // Міністерство освіти України. — Київ, 1999. — С. 47.

 21. Державний комітет України у справах національностей та міграції. Бюлетень. — 1999. — № 3. — С. 103-108.

 22. Там само. — С. 108.

 23. Вілл Кимлічка. Лібералізм і права меншин. — Харків, 2001 Will Kymlicka. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. — Oxford, 1995; The Rights of Minority Culture. — Oxford, 1995; Ethnic Reletions and Western Political Theory // Managing Diversity in Plural Societies: Minorities , Migration and Nation-Building in Post-Communist Europe. – Ottawa, 1998.

 24. Див.: Губогло М., Червонная С. Крымскотатарское национальное движение. — Т. 1. История. Проблемы. Перспективы. — Москва, 1992.

 25. Див.: Кримські студії. Інформаційний бюлетень. — 2000. — № 3.

 26. Закон про біженців // Етнополітика України. — Київ, 1997.

 27. Цит. За: Євтух Володимир. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... — Київ, 2000. — С. 69.

 28. Про це йшлося у: Евтух В.Б. Мигранты в Украине: новые этничности — новые проблемы и перспективы // Этничность на постсоветском пространстве: роль в обществе и перспективы. — Киев, 1997.

 29. Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. — Москва, 1996; Савоскул С.С. Русские в новом зарубежье // Общественные науки и современность. — 1994. — № 5.

 30. Див. Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция. — Киев, 1991; Євтух Володимир. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... — Київ, 2000.

 31. Конституція України. — Київ, 1996. — С. 4.

 32. Див.: Етнічний довідник. У трьох частинах. Ч. ІІІ. Етнополітика в Україні. — Київ, 1997; Євтух В.Б., Чирко Б.В. Німці в Україні: 1920-1990. — Київ, 1994.

 33. Конституція України. — С. 3.

 34. Там само. — С. 7.

 35. Див.: Євтух Володимир. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... — С. 152-158.

 36. Українське суспільство 1992-2000. Думки, оцінки й умови життя населення України // Українське суспільство: Моніторинг — 2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. — Київ, 2000. — С. 371-381.

 37. Toth Judit. Legal Regulations Regarding Hungarian Diaspora // Regio. Minorities, Politics, Society. — 2000. — № 1. — P. 37-64.

 38. Див. Евтух В.Б. Регулирование национальных отношений в странах Запада // Общественные науки. — 1990. — № 6.


З М І С Т
Вступ

Розділ І. Міжетнічна інтеграція як модель культурного діалогу .... с. 4


Розділ ІІ. Суб’єкти етноінтеграційного процесу та чинники, які

обумовлюють їхній розвиток ................................с. 15


Розділ ІІІ. Реалії та перспективи міжетнічної інтеграції ..........с. 41

Наукове видання
Євтух Володимир Борисович

Трощинський Володимир Павлович

Аза Лариса Олександрівна
Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті
Редактор:
Коп’ютерний набір: К.О.Чернова
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка